Facebook

Number of Visitors

Monday, June 19, 2017

DAILY NEWS ON 18-06-2017

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
         «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ
  ¢£ÁAPÀ: 18.06.2017

  1] ¹AzÀV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 189/2017 PÀ®A: 420 L.¦.¹. &  66 (©) L. n. PÁAiÉÄÝ.

    ¢£ÁAPÀ: 12.06.2017 gÀAzÀÄ 20:39 UÀAmÉUÉ EzÀgÀ°è EzÀgÀ°è AiÀiÁgÉÆà C£ÁªÀÄzsÉAiÀÄ ªÀåQÛ ªÉÆèÉÊ¯ï £ÀA: 07295941291 £ÉÃzÀÝjAzÀ ¦gÁå¢AiÀÄ ªÉÆèÉÊ®PÉÌ PÀgÉ ªÀiÁr J¸ï.©.L ¨ÁåAQ£ÀªÀgÀÄ CAvÁ ¸ÀļÀÄî ºÉý ªÉƸÀvÀ£À¢AzÀ ¦gÁå¢AiÀÄ CPËAmï £ÀA§gÀ & J.n.JªÀiï. PÁqÀð §UÉÎ ªÀiÁ»w ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¦gÁå¢AiÀÄ CPËAmïzÀ°èzÀÝ gÀÆ gÀÆ 99999/-UÀ¼À£ÀÄß qÁæ ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ¦gÁå¢AiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ. F §UÉÎ C±ÉÆÃPÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀUËqÀ ¥Ánî, ªÀAiÀiÁ: 53 ªÀµÀð, eÁw: »AzÀÆ UÁtÂUÀ, GzÉÆåÃUÀ: £ËPÀj, ¸Á: ¹AzÀV ªÀÄ£ÁߥÀÆgÀ PÁA¥ÉèÃPïì ±ÁAvÉñÀégÀ gÉÆÃqÀ, gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 17.06.2017 gÀAzÀÄ ¹AzÀV ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

2] d®£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 76/2017 PÀ®A: 78(3) PÉ.¦.AiÀiÁåPïÖ  
   ¢£ÁAPÀ 17.06.2017 gÀAzÀÄ 16.30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀ£ÁzÀ ªÀĺÀäzïR¢Ãgï vÀAzÀ ªÀĺÀäzÀ±À¦üÃPÀ E£ÁªÀÄzÁgÀ ¸Á: ¥ÀÄ®PÉò £ÀUÀgÀ UÀ®UÀ° PÁ®¤ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¥ÁAiÉÄÝUÉÆøÀÌgï «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ ±ÀºÀgÀzÀ ¥ÀÄ®PÉò £ÀUÀgÀ UÀ®UÀ° PÁ®¤AiÀÄ°è EgÀĪÀ §¸ÀªÉñÀégÀ PÁ¯ÉÃd PÀA¥ËAqï ªÀÄÄAzÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ¤AvÀÄ 1 gÀÆUÉ 80 gÀÆ PÉÆqÀĪÀ PÀgÁj£À ªÉÄÃ¯É CAQ ¸ÀASÉåUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÁ d£ÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ PÀ¯Áåt ªÀÄlPÁ CA§ÄªÀ N.¹. dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÁUÀ ¹QÌzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ  ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ. F §UÉÎ ¸À:vÀ: ²æà gÀ«ÃAzÀæ .PÉ. £ÁAiÉÆÌÃr ¦.L r¹© ¥ÉưøÀ oÁuÉ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 17.06.2017 gÀAzÀÄ d®£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
3] DzÀ±Àð£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 83/2017 PÀ®A: ªÀÄ£ÀĵÀå PÁuÉ
  
   ¢£ÁAPÀ: 03.06.2016 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 06.00 UÀAmÉUÉ EzÀgÀ°è ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄUÀ£ÁzÀ ªÀÄ°èPÁdÄð£À vÀAzÉ §¸À¥Àà PÁUÀ®, ªÀAiÀiÁ 25 ªÀµÀð GzÉÆåÃUÀ-¸ÀÄ¥Àæ¨sÁvÀ ¥sÁªÀÄð¹ìAiÀÄ°è PÀA¥ÀÆålgï D¥sïgÉÃlgï ¸Á|| ªÀĸÀÆw vÁ|| § ¨ÁUÉêÁr, f|| «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ ºÁ° «dAiÀÄ¥ÀÆgÀ D£ÀAzÀ £ÀUÀgÀ EªÀ£ÀÄ D£ÀAzÀ £ÀUÀgÀzÀ°èAiÀÄ vÀ£Àß gÀƫĤAzÀ HjUÉ ºÉÆÃV §gÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ vÀ£Àß UɼÉAiÀÄ ²ªÀÅ ªÀÄoÀ¥Àw EvÀ£À ªÀÄÄAzÉ ºÉý ºÉÆÃzÀªÀ£ÀÄ HjUÀÆ ºÉÆÃUÀzÉà ªÀÄgÀ½ gÀÆ«ÄUÀÆ ¨ÁgÀzÉ J°èUÉÆà ºÉÆÃV PÁuÉAiÀiÁVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ªÀUÉÊgÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀÄ CzÉ. F §UÉÎ §¸À¥Àà vÀAzÉ ²ªÀ¥Àà PÁUÀ®.¸Á|| ªÀĸÀÆw vÁ|| § ¨ÁUÉêÁr, gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 17.06.2017 gÀAzÀÄ DzÀ±Àð£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
4] EAr UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 88/2017 PÀ®A: 324, 307, 504, L.¦.¹                  
   ¢£ÁAPÀ : 17.06.2017. gÀAzÀÄ  02.00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀ£ÁzÀ PÀ®UÉÆAqÀ vÀAzÉ gÀÄzÀæUËqÀ. ¥Ánî ¸Á: £ÁzÀ.PÉ.r vÁ: EAr. FvÀ£ÀÄ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ¤zÀÄÝ ªÉÆÃzÀ®Ä ªÉÆÃzÀ®Ä ¦AiÀiÁð¢AiÉÆA¢UÉ ¸ÀjAiÀiÁV ¸ÀA¸ÁgÀ ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ EwaÛUÉ 4-5 wAUÀ½¤AzÀ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¸ÀA±ÀAiÀÄ ªÀiÁqÀĪÀzÀÄ Qj Qj ªÀiÁqÀĪÀzÀÄ ¤£ÀÄ ¸Àj E®è gÀAr ¤£ÀߣÀÄß R¯Á¸À ªÀiÁr £Á£ÀÄ ¨ÉÃgÉ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉƼÀÄîvÉÛ£É CAvÁ PÀÆqÀ dUÀ¼À ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÁægÀA©¹zÀÄÝ F «µÀAiÀĪÀ£ÀÄß ¦AiÀiÁð¢ vÀ£Àß vÀAzÉ vÁ¬Ä ¸ÀA§A¢PÀgÀ ªÀÄÄAzÉ ºÉýzÀÄÝ CªÀgÀÄ EzÀgÀ°èAiÀÄ DgÉÆævÀ¤UÉ PÀgɬĹ ¸ÀjAiÀiÁV EgÀÄ QjQj ªÀiÁqÀ¨ÉqÀ CAvÁ §Ä¢Ý ºÉýzÀgÀÆ ¸ÀjºÉÆUÀzÉ DgÉÆævÀ£ÀÄ ¦AiÀiÁðzÀUÉ PÉÆÃ¯É ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èAiÀÄ PÀ§Äâ PÀrAiÀÄĪÀ PÉÆÃAiÀÄvÁ¢AzÀ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ vÀ¯ÉAiÀÄ »A¨ÁUÀ ºÁUÀÆ §®PÀ¥Á½UÉ ºÉÆqÉzÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹ PÉÆÃ¯É ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹zÀ C¥ÀgÁzÀ. F §UÉÎ ®Qëöä. UÀAqÀ PÀ®UÉÆAqÀ. ¥Ánî ¸Á: £ÁzÀ.PÉ.r vÁ: EAr gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ:17.06.2017 gÀAzÀÄ EAr UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

5] UÁA¢üZËPÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 182/2017 PÀ®A: 78(3) PÉ.¦.AiÀiÁåPïÖ  

     ¢£ÁAPÀ: 16.06.2017 gÀAzÀÄ 15:45 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀ£ÁzÀ CtÚ¥Àà vÀAzÉ UÀt¥Àw PÀ¯Á® ªÀAiÀiÁ; 50 ªÀµÀð ¸Á;±ÀºÁ¥ÀÆgÀ CUÀ¹ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ  FvÀ£ÀÄ vÀªÀÄä ¥ÁAiÉÄÝUÉÆøÀÌgï «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ ±ÀºÀgÀzÀ PÀ¯Á® UÀ°è ªÀĺÀħĸÀĨÁV zÀUÁð ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¤AvÀÄ 1 gÀÆUÉ 80 gÀÆ PÉÆqÀĪÀ PÀgÁj£À ªÉÄÃ¯É CAQ ¸ÀASÉåUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÁ d£ÀjAzÁ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨ÁA¨É ªÀÄlPÁ CA§ÄªÀ N.¹. dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÁUÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ. d¥ÀÛ ªÀiÁrzÀ ªÀÄÄzÉÝZÀ ªÀiÁ®Ä: 1)gÉÆÃR ºÀt 2520-00 gÀÆUÀ¼ÀÄ 2)N.¹ anUÀ¼ÀÄ-1 3) ¤Ã° ªÀĹ ¨Á®¥É£Àß -1 F §UÉÎ ¸À:vÀ: ²æà J¸ï.¦ PÀnÖªÀĤ ªÀĦ.J¸ï.L r.¹.© ¥ÉưøÀ oÁuÉ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 17.06.2017 gÀAzÀÄ UÁA¢üZËPÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

6] UÁA¢üZËPÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 183/2017 PÀ®A: 78(3) PÉ.¦.AiÀiÁåPïÖ  
     ¢£ÁAPÀ: 16.06.2017 gÀAzÀÄ 17:45 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ 1)±À©âÃgÀ vÀAzÉ zÀ¸ÀÛVÃgÀ¸Á§ UÁå¸ÀªÀÄrØ ªÀAiÀiÁ; 50 ªÀµÀð ¸Á; ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ 2) CA¨Áf @ ¸Àa£ï vÀAzÉ vÀÄPÁgÁªÀÄ ¯ÁqÀ @ ªÀÄzsÀÄgÉ ¸Á; mÁPÀ½ f; ¸ÉÆïÁ¥ÀÆgÀ gÁdå ªÀĺÁgÁµÀÖç EªÀgÀÄ vÀªÀÄä ¥ÁAiÉÄÝUÉÆøÀÌgï «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ ±ÀºÀgÀzÀ UÁåAUÀ ¨ÁªÀr ªÀÄÄAqɪÁr D¸ÀàvÉæAiÀÄ ºÀvÀwgÀ §¸ï ¸ÁÖ¥ï ªÀÄÄAzÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¤AvÀÄ 1 gÀÆUÉ 80 gÀÆ PÉÆqÀĪÀ PÀgÁj£À ªÉÄÃ¯É CAQ ¸ÀASÉåUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÁ d£ÀjAzÁ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨ÁA¨É ªÀÄlPÁ CA§ÄªÀ N.¹. dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÁUÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ. d¥ÀÛ ªÀiÁrzÀ ªÀÄÄzÉÝZÀ ªÀiÁ®Ä: 1)gÉÆÃR ºÀt 21200-00 gÀÆUÀ¼ÀÄ 2)N.¹ anUÀ¼ÀÄ-1  3) ¤Ã° ªÀĹ ¨Á®¥É£Àß -1 F §UÉÎ ¸À:vÀ:²æà  JA © C¸ÉÆÃqÉ ¦ L r.¹ L © «dAiÀÄ¥ÀÆgÀ gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 17.06.2017 gÀAzÀÄ UÁA¢üZËPÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
7] UÉÆîUÀĪÀÄäd ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 93/2017 PÀ®A: KARNATAKA MINOR MINERAL CONSISTENT RULE 1994 (U/S 36,42,3,44); MMDR (MINES AND MINERALS REGULATION OF DEVELOPMENT) ACT 1957 (U/S -21(4),4,4(1),4(A),21); IPC 1860 (U/S-379) 
     ¢£ÁAPÀ: 17.06.2017  gÀAzÀÄ  17.30  UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ 1) n¥ÀàgÀ £ÀA KA-40-A-532 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ 2) n¥ÀàgÀ £ÀA KA-40-A-532 £ÉÃzÀÝgÀ ªÀiÁ®PÀ EªÀgÀÄ ¸ÀgÀPÁgÀ¢AzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà C£ÀĪÀÄw ¥ÀqÉAiÀÄzÉ AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀܼÀ¢AzÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 25,000/-gÀÆ QªÀÄäwÛ£À ªÀÄgÀ¼ÀÄ CPÀæªÀĪÁV ªÀÄvÀÄÛ PÀ¼À«¤AzÀ ªÀiÁgÁlPÁV «dAiÀÄ¥ÀÄgÀPÉÌ §AzÀÄ ¹AzÀV £ÁPÁ ºÀwÛgÀ UÁr ©lÄÖAiÀÄ ZÁ®PÀ£ÀÄ Nr ºÉÆÃzÀ C¥ÀgÁzsÀ F §UÉÎ ¸À:vÀ ²æà J¸ï.Dgï.PÁA§¼É ¹¦L ff ªÀÈvÀÛ  ¸Á|| UÉÆîUÀĪÀÄäd ªÀÈvÀÛ PÀbÉÃj «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ  gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 17.06.2017 gÀAzÀÄ UÉÆîUÀĪÀÄäd ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
8] «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 138/2017 PÀ®A: 87 PÉ.¦.DåPÀÖ   
     ¢£ÁAPÀ: 17.06.2017 gÀAzÀÄ 16.00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ¸ÀAfêÀ vÀAzÉ §¸À¥Àà ¨ÉªÀÇgÀ2) ²ªÀ¥Àà vÀAzÉ w¥ÀàgÁAiÀÄ ªÀiÁzÀgÀ 3) ªÀÄÄjUÉ¥Àà vÀAzÉ £ÁUÀ¥Àà fÃgÀUÁ¼À 4) GªÉÄñÀ vÀAzÉ ¥ÀzÀätÚ ¨ÉÆUÁgÀ 5) ²æñÉÊ® vÀAzÉ PÀ®è¥Àà ZÀ®ªÁ¢ 6) ¢°Ã¥À vÀAzÉ ªÀÄgÀ¼À¥Àà ZÀ®ªÁ¢ 7) vÀÄPÁ gÁªÀÄ vÀAzÉ ¸ÉÆêÀÄ £ÁxÀ £ÁAiÀÄÌ 8) NAPÁgÉ¥Àà vÀAzÉ ªÀÄÄvÀÛ¥Àà ZÀ®ªÁ¢ 9) ¸ÁUÀgÀ vÀAzÉ ¸ÉÆêÀÄ ¤AUÀ zÉÆqÀªÀĤ 10) d¯Á® vÀAzÉ gÀ»ªÀiÁ£À ¨ÁUÀªÁ£À 11) zÀÄAqÀ¥Àà vÀAzÉ AiÀÄ®è¥Àà ªÀiÁzÀgÀ 12) ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ vÀAzÉ ©üÃgÀ¥Àà ZÀ®ªÁ¢ 13) U˸ÀªÉÆâݣÀ vÀAzÉ C§Ý®gÀeÁPÀ dºÁVÃgÀ zÁgÀ ¸Á|| J®ègÀÆ PÀ£ÀÆßgÀ EªÀgÀÄ vÀªÀÄä vÀªÀÄä ¥sÁAiÉÄÝÃUÉÆøÀÌgÀ E¸ÉàÃl J¯ÉUÀ¼À ªÉÄÃ¯É ºÀtªÀ£ÀÄß  ¨ÉlÖ PÀnÖ  CAzÀgÀ-¨ÁºÀgÀ CA§ÄªÀ E¸Éàl ªÀÄ£Áß dÆeÁl DqÀÄwÛzÁÝUÀ £ÁªÀÅ gÉÃqÀ ªÀiÁr »r¢zÀÄÝ CzÉ. J®è DgÉÆævÀgÀ ªÉÄÃ¯É £ÀªÀÄäzÀÄ ¸ÀPÁðgÀ vÀ¥Éð PÀ®A 87 PÉ.¦.DåPÀÖ ¥ÀæPÁgÀ ¦ügÁå¢ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj CgÉÆævÀjAzÀ MlÄÖ 1) gÉÆÃR ºÀt 18090 gÀÆ UÀ¼ÀÄ 2) 52 E¸ÉàÃl J¯ÉUÀ¼ÀÄ Q: 00-00 F ¥ÀæPÁgÀ d¥ÀÛ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. F §UÉÎ ¸À:vÀ ²æà ¹.© aPÉÆÌÃr ¦.J¸ï.L «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ UÁæ«ÄÃt ¦.J¸ï  gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 17.06.2017 gÀAzÀÄ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ UÁæ«Ät ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.