Facebook

Number of Visitors

Saturday, June 17, 2017

DAILY NEWS ON 17-06-2017

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
         «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ
  ¢£ÁAPÀ: 17.06.2017

  1] ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 119/2017 PÀ®A: ªÀÄ»¼É PÁuÉ

     ¢£ÁAPÀ: 02.06.2017 gÀAzÀÄ 17.00 UÀAmÉUÉ EzÀgÀ°è EzÀgÀ°è PÁuÉAiÀiÁzÀ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÀÄ ¸Á«wæ UÀAqÀ §¸ÀªÀgÁd ZÀ®ªÁ¢ [PÀnÖªÀĤ] ªÀAiÀiÁ:23 ªÀµÀð ¸Á:£Á®vÀªÁqÀ ºÁ°ªÀ¹Û ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀ EªÀ¼ÀÄ ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À §¸ÁÖöåAqïUÉ DzsÁgÀ PÁqÀð PÉÆqÀ®Ä ºÉÆÃUÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ºÉý ºÉÆÃzÀªÀ¼ÀÄ ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀzÉà J°èAiÉÆà PÁuÉAiÀiÁV ºÉÆÃzÀ C¥ÀgÁzsÀ. F §UÉÎ ±ÁAvÀ¥Àà vÀA¢ ºÀtªÀÄ¥Àà ºÀjd£À ¸Á: ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À EA¢gÁ£ÀUÀgÀ. gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 16.06.2017 gÀAzÀÄ ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

2] ¤qÀUÀÄA¢ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 111/2017 PÀ®A: 78(3) PÉ.¦.AiÀiÁåPïÖ  
    ¢£ÁAPÀ 16.06.2017 gÀAzÀÄ 13:30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀ£ÁzÀ ªÀÄ°PïeÁ£À vÀA C§ÄݯïºÀ«ÄÃzÀ ±ÉÃR ªÀAiÀiÁ-26 ªÀµÀð ¸Á|| D®ªÀÄnÖ Dgï.J¸ï FvÀ£ÀÄ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¥sÁ¬ÄzÉUÉƸÀÌgÀ 01 gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 80 gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆqÀĪÀ PÀgÁj£À ªÉÄÃ¯É CAQ ¸ÀASÉåUÀ¼À DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¨ÁA¨É, PÀ¯Áåt ªÀÄlPÁ CA§ÄªÀ N.¹ dÆeÁlªÀ£ÀÄßDqÀÄwÛzÁÝUÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ. d¥ÀÄÛ ªÀiÁrzÀ ªÀiÁ°Ã£À «ªÀgÀ: 1.gÉÆÃR ºÀt 560/- 2. N.¹ £ÀA§gÀ §gÉzÀ aÃn MAzÀÄ 3. ¨Á¯ï ¥É£ÀÄßMAzÀÄ F §UÉÎ ¸À||vÀ||¦|| ²æà gÁeÉñÀ.J¸ï.®ªÀiÁt ¦.J¸ï.L (PÁ&¸ÀÄ) ¤qÀUÀÄA¢ ¥ÉưøïoÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 16.06.2017 gÀAzÀÄ ¤qÀUÀÄA¢ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

3] ¤qÀUÀÄA¢ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 112/2017 PÀ®A: 78(3) PÉ.¦.AiÀiÁåPïÖ  
  
    ¢£ÁAPÀ: 16.06.2017 gÀAzÀÄ 17.00 UÀAmÉUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀ£ÁzÀ gÁªÀÄ¥Àà vÀA §¸À¥Àà PÉñÁ¥ÀÆgÀ ªÀAiÀiÁ-38 ªÀµÀð ¸Á|| AiÀÄ®èªÀÄä£À §Æ¢ºÁ¼À FvÀ£ÀÄ    ªÉÄÃ¯É w½¹zÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£ÀUÉ ¸ÀgÀPÁgÀ¢AzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¥ÀgÀªÁ¤UÉ E®èzÉ C£À¢üPÀÈvÀªÁV vÀ£Àß ¨Á§vÀÛ ZÀºÁzÀ CAUÀqÀAiÀÄ°è ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrAiÀÄ®Ä CªÀPÁ±À ªÀiÁrPÉÆlÖ C¥ÀgÁzsÀ. d¥ÀÄÛ ªÀiÁrzÀ ªÀiÁ°Ã£À «ªÀgÀ: 1. Haywards CAvÁ ¯Éç¯ï EzÀÝ 03 SÁ° ¸ÀgÁ¬Ä mÉmÁæ ¥ÁQÃmïUÀ¼ÀÄ 2. SÁ° ¥Áè¹ÖPï UÁè¸ÀUÀ¼ÀÄ 03 F §UÉÎ ¸À||vÀ||¦|| ²æà gÁeÉñÀ.J¸ï.®ªÀiÁt ¦.J¸ï.L (PÁ&¸ÀÄ) ¤qÀUÀÄA¢ ¥ÉưøïoÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 16.06.2017 gÀAzÀÄ ¤qÀUÀÄA¢ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

4] ºÉÆÃwð ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 110/2017 PÀ®A: 87 PÉ.¦.AiÀiÁPÀÖ
                  
      ¢£ÁAPÀ 16.6.2017 gÀAzÀÄ 16.15 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆæ 1)C±ÉÆÃPÀ vÀA ±ÀAPÀgÀ ¥ÀªÁgÀ 2)¥ÀæPÁ±À vÀA ªÀ¸ÀgÁªÀÄ gÁoÉÆÃqÀ 3)gÀ« vÀA ±ÀAPÀgÀ ¥ÀªÁgÀ 4)PÁªÀÄÄ vÀA ªÀ¸ÀAvÀ gÁoÉÆÃqÀ 5)ZÉÃvÀ£À vÀA gÁªÀÄÄ gÁoÉÆÃqÀ 6)¥Á¥ÀÄ vÀA ±ÀAPÀgÀ eÁzsÀªÀ 7)gÀ« vÀA ¸ÉÆêÀÄ®Ä gÁoÉÆÃqÀ 8)§½gÁªÀÄ vÀA vÁªÀgÀÄ eÁzsÀªÀ 9)gÉÆûzÁ¸À vÀA UÀAUÁgÁªÀÄ ZÀªÁít ¸Á|| J®ègÀÆ CxÀUÁð ¥ÀqÀUÁ£ÀÆgÀ J¯ï.n. J®ègÀÄ vÀªÀÄä vÀªÀÄä ¯Á¨sÀPÉÆÌøÀÌgÀ E¸Éàmï J¯ÉUÀɼÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀtPÉÌ ºÀaÑ CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ CA§ÄªÀ ªÀÄ£Áß dÆeÁlªÀ£ÀÄß CxÀUÁð UÁæªÀÄzÀ ¥ÀqÀUÁ£ÀÆgÀ vÁAqÉAiÀÄ°ègÀĪÀ ¸Á¬ÄqÁ¨ÁzÀ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è DqÀÄwÛzÁÝUÀ ¹QÌzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ PÀqɬÄAzÀ 10900/.gÀÆ ºÁUÀÆ 52 E¸ÉàÃl J¯ÉUÀ¼À£ÀÄß d¥ÀÛ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. F §UÉÎ ¸ÀvÀB²æà J.f.ZÀªÁít ¦J¸ïL ºÉÆwð ¦J¸ï gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ:16.06.2017 gÀAzÀÄ ºÉÆÃwð ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.


5] UÉÆîUÀĪÀÄäd ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 92/2017 PÀ®A: 78(3) PÉ.¦.AiÀiÁåPïÖ  

     ¢£ÁAPÀ: 16.06.2017 gÀAzÀÄ 15.00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀ£ÁzÀ §¸ÀªÀgÁd vÀA|| ²ªÀ¥Àà avÁÛ¥ÀÆgÀ, ¸Á|| ºÀªÀiÁ®PÁ®¤, «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¥Á¬ÄzÉUÉÆøÀÌgï ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ¤AvÀÄ ºÉÆÃV §gÀĪÀ d£ÀjUÉ MAzÀÄ gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 80 gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆqÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ PÀgÉzÀÄ CªÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ PÀ¯Áåt ªÀÄlPÁ C£ÀÄߪÀ N.¹ CAQ ¸ÀASÉåUÀ¼À£ÀÄß §gÉzÀÄPÉƼÀÄîwÛzÁÝUÀ ¸À®PÀgÀuÉUÀ¼À ¸ÀªÉÄÃvÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ. F §UÉÎ ¸À:vÀ:²æà ¸ÀAdAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ J¸ï. PÀ®ÆègÀ ¦J¸ïL(PÁ&¸ÀÄ) UÉÆîUÀĪÀÄäeï ¥Éưøï oÁuÉ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 16.06.2017 gÀAzÀÄ UÉÆîUÀĪÀÄäd ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

6] zÉêÀgÀ »¥ÀàgÀV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 104/2017 PÀ®A: 324, 326, 307, 504 gÉÃ;ªÀÅ 34 L¦¹  
     ¢£ÁAPÀ: 14.06.2017 gÀAzÀÄ 19.30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ  EzÀgÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ gÁªÀÅvÀ¥Àà vÀAzÉ AiÀĪÀÄ£À¥Àà ©eÁ¥ÀÆgÀ ºÁUÀÆ E¤ß§âgÀÆ ¸Á: J®ègÀÆ ªÀÄļÀ¸ÁªÀ¼ÀV DgÉÆæ 1 £ÉÃzÀªÀ£ÀÄ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ ªÀÄ®è¥Àà£À ¸ÀAUÀqÀ «£ÁPÁgÀt dUÀ¼Á vÉUÉzÀÄ ¨ÉÊzÁr ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃV E£ÀÄß½zÀ DgÉÆævÀgÉÆA¢UÉ PÀÆrPÉÆAqÀÄ PÉÊAiÀÄ°è §rUÉ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÉÊPÀ¯ï ZÉÊ£ï »rzÀÄ PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦gÁå¢AiÀÄ ªÀÄUÀ ªÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀ £ÁnÃPÁgÀ EªÀ¤UÉ ¤£Àß ¸ÉÆPÀÄÌ §ºÀ¼À DVzÉ ªÀÄUÀ£É ªÀįÁå CAvÀ ºÀ®Ìl ¨ÉÊzÀÄ §rUÉ, ¸ÉÊPÀ¯ï ZÉÊ£ï ªÀÄvÀÄÛ PÀ°è¤AzÀ JzÉUÉ ,PÀÄwÛUÉUÉ JqÀUÀtÂÚUÉ, JqÀQ«UÉ ,¨É¤ßUÉ ºÉÆqÉzÀÄ ¸ÁzÁ ªÀÄvÀÄÛ ¨Áj M¼À¥ÉlÄÖ ¥Àr¹ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄvÀß ªÀiÁrzÀ DgÉÆÃ¥À. F §UÉÎ ºÀtªÀÄAvÀ ¸ÁAiÀħtÚ £ÁnÃPÁgÀ ¸Á: ªÀÄļÀ¸ÁªÀ¼ÀV vÁ: ¹AzÀV. gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 16.06.2017 gÀAzÀÄ zÉêÀgÀ »¥ÀàgÀV ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

7] vÁ½PÉÆÃn ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 145/2017 PÀ®A: 32,34, PÉ.E,PÁAiÉÄÝ  
     ¢£ÁAPÀ: 16.06.2017 gÀAzÀÄ 09:30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀ£ÁzÀ 1) F±ÀégÀ¥Àà vÀAzÉ ªÀiÁ¼À¥Àà £ÀqÀPÀÆgÀ ªÀAiÀiÁ-48 ªÀµÀð ¸Á|| PÁªÀÄ£ÀlV vÁ|| ¸ÀÄgÀ¥ÀÆgÀ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÀwÛgÀ AiÀiÁªÀÅzÉà C¢üPÀÈvÀªÁV ¯ÉʸÀ£ïì ªÀUÉÊgÉ E®èzÉ ªÀÄzÀåzÀ qÀ©âUÀ¼À£ÀÄß vÀ£Àß vÁ¨ÁzÀ°è ElÄÖPÉÆAqÀÄ C£À¢üPÀÈvÀªÁV ªÀÄzsÀåzÀ mÉmÁæ¥ÁåPï UÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ. F §UÉÎ JªÀiï.©.©gÁzÁgÀ ¦J¸ïL J¯ï&N vÁ½PÉÆÃn ¦J¸ï gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 16.06.2017 gÀAzÀÄ vÁ½PÉÆÃn ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

8] vÁ½PÉÆÃn ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 146/2017 PÀ®A: 32,34, PÀ£ÁðlPÀ C§PÁj PÁAiÉÄÝ  
     ¢£ÁAPÀ: 16.06.2017 gÀAzÀÄ 13:35 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀ£ÁzÀ 1] ZÁAzÀ vÀA, «ÄmÉÖ¸Á§ ªÀÄįÁè ªÀAiÀiÁ-20 ªÀµÀð ¸Á|| PÉÆAqÀUÀƽ vÁ|| ¹AzÀV FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß  ºÀwÛgÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¢üPÀÈvÀªÁV ¯ÉʸÀ£ïì ªÀUÉÊgÉ E®èzÉ ªÀÄzÀåzÀ qÀ©âUÀ¼À£ÀÄß vÀ£Àß vÁ¨ÁzÀ°è ElÄÖPÉÆAqÀÄ C£À¢üPÀÈvÀªÁV ªÀÄzsÀåzÀ mÉmÁæ¥ÁåPï UÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ. F §UÉÎ JªÀiï.©.©gÁzÁgÀ ¦ J¸ï L J¯ï & N vÁ½PÉÆÃn ¦ J¸ï gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 16.06.2017 gÀAzÀÄ vÁ½PÉÆÃn ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

9] vÁ½PÉÆÃn ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 147/2017 PÀ®A: ºÀÄqÀV PÁuÉ   
     ¢£ÁAPÀ: 09.06.2017 gÀAzÀÄ 12.00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°è PÁuÉAiÀiÁzÀ ¦gÁå¢ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ¨sÁVÃgÀw. vÀA|| ¥ÀgÀ¸ÀÄgÁªÀÄ ªÀiÁ£É. ªÀAiÀiÁ- 19 ªÀµÀð EªÀ¼ÀÄ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆÃzÀªÀ¼ÀÄ ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉUÉ §gÀzÉ J°èUÉÆà ºÉÆÃVzÀÄÝ ºÀÄqÀÄPÁrzÀgÀÄ ¹QÌgÀĪÀ¢¯Áè CAvÁ ¦gÁå¢AiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀ EgÀÄvÀÛzÉ. F §UÉÎ  ¥ÀgÀ¸ÀÄgÁªÀÄ vÀA|| «oÀ×¥Àà ªÀiÁ£É. ¸Á|| vÁ½PÉÆÃn gÁdªÁqÉ. gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 16.06.2017 gÀAzÀÄ vÁ½PÉÆÃn ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.