Facebook

Number of Visitors

Friday, June 16, 2017

DAILY NEWS ON 16-06-2017

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
         «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ
  ¢£ÁAPÀ: 16.06.2017

  1] ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 117/2017 PÀ®A 279. 304(J) L.¦.¹

     ¢£ÁAPÀ: 15.06.2017 gÀAzÀÄ 12.40 UÀAmÉUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀ£ÁzÀ 1] ²ªÀ¥Àà vÀAzÉ ©üêÀÄ¥Àà ¸ÀÄgÀ¥ÀÆgÀ ¸Á: ¨ÉƪÀÄä£ÀºÀ½î, vÁ: ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ. PÉ.J¸ï.Dgï.n.¹ §¸Àì £ÀA§gÀ PÉJ-28 J¥sï-1992 £ÉzÀÝgÀ ZÁ®PÀ. FvÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ PÉ.J¸ï.Dgï.n.¹ §¸Àì £ÀA§gÀ PÉJ-28 J¥sï-1992 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À PÀqɬÄAzÀ D®ªÀÄnÖ PÀqÉUÉ §ºÀ¼À eÉÆÃgÁV ¤¸Á̼ÀfÃvÀ£À¢AzÀ ªÀiÁ£À«ÃAiÀÄ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV §¼À§nÖ¬ÄAzÀ ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À PÀqÉUÉ ªÉÆmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA§gÀ PÉJ-28 EJªÀiï-6250 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆgÀl ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ¼À UÀAqÀ£ÁzÀ AiÀÄ®è¥Àà vÀA¢ zÉÆqÀا¸À¥Àà zÀÄAqÀUÉÃgÀ ¸Á; §¸ÀgÀPÉÆÃqÀ EªÀjUÉ JzÀÄj¤AzÀ rQÌ ºÁ¬Ä¹ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁr ¨sÁj UÁAiÀÄ ¥ÉlÄÖ ¥Àr¹ ªÀÄgÀt ¥Àr¹zÀ C¥ÀgÁzsÀ F §UÉÎ ±ÁAvÀªÀÄä UÀAqÀ AiÀÄ®è¥Àà zÀÄAqÀUÉÃgÀ ¸Á: §¸ÀgÀPÉÆÃqÀ, vÁ: ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À, gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 15.06.2017 gÀAzÀÄ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

2] «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 135/2017 PÀ®A: 78(3) PÉ.¦.AiÀiÁåPïÖ

    ¢£ÁAPÀ 15.06.2017 gÀAzÀÄ 12.30 UÀAmÉUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀ£ÁzÀ ªÀĺÀäzÀ¸Á§ ªÀiÁA¨ÉæøÁ§ »lß½î ¸Á|| £ÁUÀoÁt  FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß  ¥sÁAiÀÄzÉÃUÉÆøÀÌgÀ  1 gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 80 gÀÆ¥Á¬Ä ºÀt PÉÆqÀĪÀ PÀgÁj£À ªÉÄÃ¯É CAQ ¸ÀASÉåUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄ ¨ÁA¨É PÀ¯Áåt N¹ ªÀÄlPÁ dÆeÁl DqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¹QÌzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ d¥ÁÛzÀ ªÀiÁ®Ä  gÉÆÃR ºÀt 840/- gÀÆ¥Á¬Ä N¹ aÃn §gÉzÀ ºÁ¼ÉUÀ¼ÀÄ 2 MAzÀÄ ¤Ã° ªÀĹ ¨Á®¥É£ï F §UÉÎ ¸ÀBvÀ ¦AiÀiÁ𢠲æà ¹.© aPÉÆÌÃr ¦.J¸ï.L gÀÆgÀ¯ï ¦.J¸ï «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 15.06.2017 gÀAzÀÄ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

3] § ¨ÁUÉêÁr ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 180/2017 PÀ®A: 78(3) PÉ.¦.AiÀiÁåPïÖ  
  
    ¢£ÁAPÀ: 15.06.2017 gÀAzÀÄ 16.40 UÀAmÉUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀ£ÁzÀ §¸ÀªÀgÁd vÀA ¤AUÀ¥Àà ªÀÄzÀj  ªÀAiÀiÁ  42 ªÀµÀð ¸Á:¨ÁUÉêÁr UÀÄfð FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¥sÁ¬ÄzÉUÉƸÀÌgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è MAzÀÄ 1 gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 80 gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆqÀĪÀÅzÁV ºÉý CAQ ¸ÀASÉåUÀ¼À DzsÁgÀzÀ ªÉÄïɠ CA¨ÉÃqÀÌgÀ £ÀUÀgÀzÀ ¥Àæ«Ãt ¥Á£À±Á¥À ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è PÀ¯Áåt ªÀÄlPÁ CA§ÄªÀ (N.¹) dÆeÁl £ÀqɹzÁUÀ ¸À®PÀgÀuÉUÀ¼À ¸ÀªÉÄÃvÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ. F §UÉÎ ¸À:vÀ: ²æÃ. J¸ï.©. UËqÀgÀ ¦J¸ïL § ¨ÁUÉêÁr ¦J¸ï gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 15.06.2017 gÀAzÀÄ § ¨ÁUÉêÁr ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

4] zÉêÀgÀ »¥ÀàgÀV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 102/2017 PÀ®A: 318 L¦¹
                      
      ¢£ÁAPÀ 15.06.2017 gÀAzÀÄ 14.00 UÀAmɬÄAzÀ 15.30 UÀAmÉ £ÀqÀÄ«£À CªÀ¢üAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà DgÉÆævÀgÀÄ ºÀA¢UÀ£ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ ªÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ ²ªÀ¥Àà £ÁAiÉÆÌr EªÀgÀ Qæ«Ä£Á±ÀPÀ OµÀzsÀ CAUÀrAiÀÄ ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁgÉÆà DgÉÆævÀgÀÄ MAzÀÄ ºÉtÄÚ ªÀÄUÀÄ CzÀgÀ d£À£ÀPÉÌ ªÀÄÄAZÉ CxÀªÁ vÀgÀĪÁAiÀÄ CxÀªÁ d£À£ÀzÀ PÁ®zÀ°è ¸ÀvÀÛ ºÉtÄÚ ²Ã±ÀĪÀ£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà CzÀ£ÀÄß vÀUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ £ÀªÀÄÆägÀ ªÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ ²ªÀ¥Àà £ÁAiÉÆÌr EªÀgÀ Qæ«Ä£Á±ÀPÀ OµÀzsÀ CAUÀrAiÀÄ ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉtÄÚ £ÀªÀeÁvÀ ²±ÀÄ«£À ªÀÄÈvÀzÉúÀªÀ£ÀÄß gÀºÀ¸ÀåªÁV «¯É ªÀiÁr d£À£ÀªÀ£ÀÄß §aÑlÖ C¥ÀgÁzsÀ F §UÉÎ ©üêÀÄtÚ vÀAzÉ §¸À¥Àà £ÁAiÉÆÌr eÁw:»AzÀÆ PÀÄgÀ§gÀ ªÀAiÀiÁ:45ªÀµÀð, G:MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á:ºÀA¢UÀ£ÀÆgÀ gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 15.06.2017 gÀAzÀÄ zÉêÀgÀ »¥ÀàgÀV ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
  
5] ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 118/2017 PÀ®A: 304[J] gÉ/ªÀÅ 149 L¦¹.

     ¢£ÁAPÀ: 15.06.2017 gÀAzÀÄ 13.40 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ  EzÀgÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ¨sÉÆÃdgÁd ¤AUÀ¥Àà ©gÁzÁgÀ 2) PÁªÀÄgÁd ¨sÉÆÃdgÁd ©gÁzÁgÀ 3) ¸ÀÄgÉñÀ ¨sÉÆÃdgÁd ©gÁzÁgÀ 4) C±ÉÆÃPÀ ¨sÉÆÃdgÁd ©gÁzÁgÀ 5) ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ ¨sÉÆÃdgÁd ©gÁzÁgÀ ¸Á: J®ègÀÆ ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À EªÀgÀÄ ±ÁgÀzÁ PÁA¦mÉñÀ£ï ±Á¯ÉAiÀÄ CzÀåPÀëgÀÄ ºÁUÀÆ DqÀ½vÀ ªÀÄAqÀ½AiÀÄ ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ EzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ vÀªÀÄä ±Á¯ÉAiÀÄ CAqÀgï UËæAqÀzÀ PÁè¸ï gÀÆ«Ä£À°èAzÀ QlQAiÀÄ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ºÉÆgÀUÀqÉ PÀgÉAmï ªÁAiÀÄgï vÉUÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ QlQAiÀÄ ºÀwÛgÀ ªÁAiÀÄgï PÀmÁÖV QlQAiÀÄ PÀ©âtzÀ ¸À½ ºÁUÀÆ eÁ®jUÉ PÀgÉAmï CxÀð DVzÀÄÝ CzÀ£ÀÄß j¥ÉÃj ¥Àr¸ÀzÉ ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ ºÁUÉAiÉÄà ©lÄÖ vÀªÀÄä ±Á¯ÉAiÀÄ°è 2 £Éà vÀgÀUÀwAiÀÄ°è NzÀÄwÛgÀĪÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ ªÀÄUÀ AiÀĪÀÄ£À¥Àà vÀAzÉ ®PÀëöät £ÁAiÀÄPÀªÀÄPÀ̼À ªÀAiÀiÁ: 8 ªÀµÀð ¸Á: ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À EªÀ£ÀÄ QlQ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV QlQAiÀÄ£ÀÄß »rzÁUÀ CªÀ¤UÉ QlQUÉ CxÀð DzÀ PÀgÉAmï ±ÁPï ºÉÆqÉzÀÄ ªÀÄgÀt ºÉÆAzÀĪÀAvÉ ªÀiÁr CªÀ£À ¸Á«UÉ PÁgÀt ¨sÀÆvÀgÁzÀ C¥ÀgÁzsÀ. F §UÉÎ ®PÀëöät vÀAzÉ AiÀĪÀÄ£À¥Àà £ÁAiÀÄPÀªÀÄPÀ̼À ªÀAiÀiÁ 34 ªÀµÀð ¸Á: ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À. gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 14506.2017 gÀAzÀÄ ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.