Facebook

Number of Visitors

Thursday, June 15, 2017

DAILY NEWS ON 15-06-2017

«dAiÀÄ¥ÀÄgÀ
  ¢£ÁAPÀ: 15.06.2017
  1] «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 134/2017 PÀ®A 87 PÉ.¦.AiÀiÁåPïÖ 
     ¢£ÁAPÀ: 14.06.2017 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 17.05 UÀAmÉUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ¸ÀAfêÀ vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Àà ºÀqÀ¥ÀzÀ ªÀAiÀiÁ 29 ªÀµÀð ¸Á|| GPÀªÀÄ£Á¼À  2) §AzÉãÀªÁd vÀAzÉ U˸À¸Á§ zÀ¼ÀªÁ¬Ä ªÀAiÀiÁ 40 ªÀµÀð ¸Á|| PÀvÀß½î  3) ²æñÉÊ® vÀAzÉ ²ªÀ¥Àà zÉÆqÀªÀĤ ªÀAiÀiÁ 29 ªÀµÀð ¸Á|| GPÀªÀÄ£Á¼À 4) C¯Áè¨sÀPÀë vÀAzÉ ¯Á®¸Á§ GPÀÌ° ªÀAiÀiÁ 40 ªÀµÀð ¸Á|| PÀvÀß½î 5) ºÀdgɸÁ§ vÀAzÉ ªÉÄʧƧ ¦ügÀ¸Á§UÉÆüÀ ªÀAiÀiÁ 38 ªÀµÀð ¸Á|| «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ eÁqÀgÀUÀ°è  6) GªÉÄñÀ vÀAzÉ ¹zÁæªÀÄAiÀÄå ªÀÄoÀ ªÀAiÀiÁ 47 ªÀµÀð ¸Á|| ºÉÆ£ÀÄßlV 7) ªÀÄAdÄ£ÁxÀ vÀAzÉ ²ªÀgÁAiÀÄ ªÉÄAqÉUÁgÀ ªÀAiÀiÁ 22 ªÀµÀð ¸Á||PÉÆüÀgÀV . £ÀªÀÄÆ¢¹zÀ J®è DgÉÆævÀgÀÄ vÀªÀÄä vÀªÀÄä ¥sÁAiÉÄÝÃUÉÆøÀÌgÀ E¸ÉàÃl J¯ÉUÀ¼À ªÉÄÃ¯É ºÀtªÀ£ÀÄß  ¨ÉlÖ PÀnÖ CAzÀgÀ-¨ÁºÀgÀ CA§ÄªÀ E¸Éàl ªÀÄ£Áß dÆeÁl DqÀÄwÛzÁÝUÀ £ÁªÀÅ gÉÃqÀ ªÀiÁr »r¢zÀÄÝ CzÉ. J®è DgÉÆævÀgÀ ªÉÄÃ¯É £ÀªÀÄäzÀÄ ¸ÀPÁðgÀ vÀ¥Éð PÀ®A 87 PÉ.¦.DåPÀÖ ¥ÀæPÁgÀ ¦ügÁå¢ EgÀÄvÀÛzÉ DgÉÆævÀgÀ vÁ¨Á¢AzÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ¥ÀtPÉÌ ºÀaÑzÀ ºÀt ¸ÉÃj MlÄÖ 1) gÉÆÃR ºÀt 19370 gÀÆ UÀ¼ÀÄ 2) 52 E¸ÉàÃl J¯ÉUÀ¼ÀÄ Q: 00-00 F ¥ÀæPÁgÀ ¹QÌzÀÄÝ CzÉ F §UÉÎ  ¸À:vÀ ²æà ¹.© aPÉÆÌÃr ¦.J¸ï.L «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉÆ°Ã¸ï ¦.J¸ï gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 14.06.2017 gÀAzÀÄ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

2] UÁA¢üZËPÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 176/2017 PÀ®A: 78(3) PÉ.¦.AiÀiÁåPïÖ

    ¢£ÁAPÀ 13.06.2017 gÀAzÀÄ 18:50 UÀAmÉUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ zÀ¸ÀÛVÃgÀ@§ÄqÀ£À vÀAzÉ ªÀi˯Á¸Á§ PÁRAqÀQ ªÀAiÀiÁ:27 ªÀµÀð ¸Á: ¸ÀAdAiÀÄUÁA¢ü £ÀUÀgÀ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ CAvÁ ºÉ½zÀÄÝ, ªÉÄÃ¯É £ÀªÀÄÆzÀÄ ªÀiÁrzÀ DgÉÆævÀgÀÄ vÀªÀÄä ¥ÁAiÉÄÝUÉÆøÀÌgï «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ ±ÀºÀgÀzÀ ¸ÀAdAiÀÄUÁA¢ü £ÀUÉgÀ ¸ÀgÀPÁj £ÁåAiÀiÁ ¨É¯É CAUÀrAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¤AvÀÄ 1 gÀÆUÉ 80 gÀÆ PÉÆqÀĪÀ PÀgÁj£À ªÉÄÃ¯É CAQ ¸ÀASÉåUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÁ d£ÀjAzÁ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨ÁA¨É ªÀÄlPÁ CA§ÄªÀ N.¹. dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÁUÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ. d¥ÀÛ ªÀiÁrzÀ ªÀÄÄzÉÝZÀ ªÀiÁ®Ä: 1)gÉÆÃR ºÀt 3200-00 gÀÆUÀ¼ÀÄ 2)N.¹ anUÀ¼ÀÄ-2 3) ¤Ã° ªÀĹ ¨Á®¥É£Àß -2 F §UÉÎ AiÀÄÄ,¹ §£À¸ÉÆÃqÉ ¹.JZï.¹ 863 UÁA¢ü ZËPÀ ¦ J¸ï «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 14.06.2017 gÀAzÀÄ UÁA¢üZËPÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
3] UÁA¢üZËPÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 177/2017 PÀ®A: 78(3) PÉ.¦.AiÀiÁåPïÖ    
¢£ÁAPÀ: 13.06.2017 gÀAzÀÄ 19:15 UÀAmÉUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ±ÀAPÀgÉÃ¥Àà vÀAzÉ §¸À¥Àà a£ÀßPÀnÖ ªÀAiÀiÁ- 60 ªÀµÀð ¸Á: «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ PÀtQ §eÁgÀ 2) ªÀÄ»§Æ§ vÀAzÉ zÀ¸ÀÛVgÁ¸À§ UËAr ªÀAiÀiÁ- 39 ªÀµÀð ¸Á: «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ SÁeÁ£ÀUÀgÀ 3) CA¨Áf vÀÄPÁgÁªÀÄ ¯ÁqÀgÀ @ ªÀÄzsÀÄgÉ ªÀĺÁgÁµÀÖç ªÉÄÃ¯É £ÀªÀÄÆzÀÄ ªÀiÁrzÀ gÉÆævÀgÀÄ vÀªÀÄä ¥ÁAiÉÄÝUÉÆøÀÌgï «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ ±ÀºÀgÀzÀ ¸ÀAdAiÀÄUÁA¢ü £ÀUÉgÀ ¸ÀgÀPÁj £ÁåAiÀiÁ ¨É¯É CAUÀrAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¤AvÀÄ 1 gÀÆUÉ 80 gÀÆ PÉÆqÀĪÀ PÀgÁj£À ªÉÄÃ¯É CAQ ¸ÀASÉåUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÁ d£ÀjAzÁ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨ÁA¨É ªÀÄlPÁ CA§ÄªÀ N.¹. dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÁUÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ. d¥ÀÛ ªÀiÁrzÀ ªÀÄÄzÉÝZÀ ªÀiÁ®Ä: 1)gÉÆÃR ºÀt 4100-00 gÀÆUÀ¼ÀÄ 2)N.¹ anUÀ¼ÀÄ-2 3) ¤Ã° ªÀĹ ¨Á®¥É£Àß -2 F §UÉÎ AiÀÄÄ,¹ §£À¸ÉÆÃqÉ ¹.JZï.¹ 863 UÁA¢ü ZËPÀ ¦ J¸ï «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 14.06.2017 gÀAzÀÄ UÀA¢üZËPÀÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
4] UÁA¢üZËPÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 178/2017 PÀ®A: 3 ¸ÀºÀ PÀ®A: 7 E.¹ AiÀiÁPÀÖ
                      
      ¢£ÁAPÀ 09.06.2017 gÀAzÀÄ 22:30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ 1)gÁdÄ vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Àà CgÀPÉÃj 2) jAiÀiÁd vÀAzÉ U˸ÀªÉÆâ£À £ÀzsÁ¥sÀ ¸Á; E§âgÀÆ «dAiÀÄ¥ÀÆgÀ EªÀgÀÄ DgÉÆæ C £ÀA:1 £ÉÃzÀªÀ£À ¨Á§vÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è DgÉÆæ C £ÀA: 2 £ÉÃzÀªÀgÀÄ PÀÆr ¥ÀrvÀgÀ «vÀj¸ÀĪÀ 15 QéAl¯ï 90 PÉ.f ¥ÀrvÀgÀ CQÌAiÀÄ£ÀÄß C£À¢üPÀÈvÀªÁV ¸ÀAUÀ滹 ºÉaÑ£À ¨É¯ÉUÉ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀĪÀ ¸À®ÄªÁV ¸ÀAUÀ滹 ElÄÖPÉÆAqÀ C¥sÀgÁzsÀ. F §UÉÎ ¸ÀvÀ: ²æà © JA Vj¸ÁUÀgÀ ¹.JZï.¹ 1228 UÁA¢ü ZËPÀ ¦ J¸ï «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 14.06.2017 gÀAzÀÄ UÁA¢üZËPÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ. 
5] § ¨ÁUÉêÁr ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 173/2017 PÀ®A: 15 [J] ªÀÄvÀÄÛ 32 [3] PÀ£ÁðlPÀ C§PÁj PÁAiÉÄÝÃ- 1965 
     ¢£ÁAPÀ: 14.06.2017 gÀAzÀÄ 09.30  UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ  EzÀgÀ°è DgÉÆævÀ£ÁzÀ EªÀiÁªÀĸÁ§ vÀAzÉ ªÉÄʧƧ¸Á§ §AxÀ£Á¼À ªÀAiÀiÁ-38 ªÀµÀð ¸Á: ªÀÄÄvÀÛV  FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¨Á§vÀÛ ¸ÁªÀðd¤PÀ ºÉÆÃmÉïïzÀ°è vÀ£Àß ¸ÀéAvÀ ¥Á¬ÄzÉUÉƸÀÌgÀ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ ¥Áæ¢üPÁgÀ¢AzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¯ÉʸɣÀì ªÀ ¥ÀgÀªÁ¤UÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀÄzÉ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ  vÀ£Àß ºÉÆÃmÉïïzÀ°è  ªÀÄzÀå ¸ÉêÀ£É ªÀiÁqÀ®Ä C£ÀĪÀÄw ¤ÃrzÁUÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ. F §UÉÎ ¸À:vÀ: ²æÃ. J¸ï. ©. UËqÀgÀ ¦J¸ïL § ¨ÁUÉêÁr ¦J¸ï gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 14.06.2017 gÀAzÀÄ § ¨ÁUÉêÁr ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ. 
6] § ¨ÁUÉêÁr ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 174/2017 PÀ®A: 15 [J] ªÀÄvÀÄÛ 32 [3] PÀ£ÁðlPÀ C§PÁj PÁAiÉÄÝ- 1965 
    ¢£ÁAPÀ: 14.06.2017. gÀAzÀÄ 14.45  UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ  EzÀgÀ°è DgÉÆævÀ£ÁzÀ EPÁâ® vÀA SÁ¹ÃªÀĸÁ§ ZÀ¥ÀàgÀ§AzÀ ªÀAiÀiÁ-48 ªÀµÀð ¸Á: ªÀÄÄvÀÛV  FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¨Á§vÀÛ ¸ÁªÀðd¤PÀ ºÉÆÃmÉïïzÀ°è vÀ£Àß ¸ÀéAvÀ ¥Á¬ÄzÉUÉƸÀÌgÀ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ ¥Áæ¢üPÁgÀ¢AzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¯ÉʸɣÀì ªÀ ¥ÀgÀªÁ¤UÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀÄzÉ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ  vÀ£Àß ºÉÆÃmÉïïzÀ°è  ªÀÄzÀå ¸ÉêÀ£É ªÀiÁqÀ®Ä C£ÀĪÀÄw ¤ÃrzÁUÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ. F §UÉÎ ¸À:vÀ: ²æÃ. J¸ï. ©. UËqÀgÀ ¦J¸ïL § ¨ÁUÉêÁr ¦J¸ï gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 14.06.2017 gÀAzÀÄ § ¨ÁUÉêÁr ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ. 
7] zÉêÀgÀ»¥ÀàgÀV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 101/2017 PÀ®A: 326, 307, 504, 506 gÉÃ;ªÀÅ 34 L¦¹ 
    ¢£ÁAPÀ: 13.06.2017 gÀAzÀÄ 20.00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ  EzÀgÀ°è DgÉÆævÀ£ÁzÀ 1] §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ªÀÄ®PÀ¥Àà ºÉÆ£ÀªÀÄnÖ 2] ¸ÀPÀĄ̈Á¬Ä UÀAqÀ §¸ÀªÀgÁd ºÉÆ£ÀªÀÄnÖ ¸Á:PÉÆgÀªÁgÀ DgÉÆæ C.£ÀA. 1 £ÉÃzÀªÀ£ÀÄ ¦gÁå¢AiÀÄ C½AiÀĤzÀÄÝ DgÉÆæ C.£ÀA. 2 £ÉÃzÀªÀ¼ÀÄ ¦gÁå¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÀÄ EzÀÄÝ ¦gÁå¢AiÀÄÄ FUÀ JgÀqÀÄ ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ DgÉÆævÀjUÉ ¥Áæ¥ÀAaPÀ CqÀZÀuÉAiÀÄ ¸À®ÄªÁV ºÀvÀÄÛ¸Á«gÀ gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆnÖzÀÄÝ D ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀgÀÛ PÉÆqÀÄ CAvÁ ¦gÁå¢AiÀÄÄ DgÉÆævÀgÀÄ ¤£ÉßAiÀÄ ¢ªÀ¸À vÀ£Àß ªÀÄ£ÉUÉ §AzÁUÀ PÉýzÀÝPÉÌ DgÉÆævÀgÀÄ ¤ªÀÄäzÁåªÀ ºÀt C½AiÀĤUÉ PÉÆlÖ ºÀt PÉýwAiÀiÁ ªÀÄUÀ£Éà CAvÁ CªÁZÀå ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ PÀ¥Á¼ÀPÉÌ ºÉÆqÉzÀÄ PÁ°¤AzÀ MzÀÄÝ DgÉÆæ C.£ÀA. 2 £ÉÃzÀªÀ¼ÀÄ ¦gÁå¢UÉ £ÀÄV¹ PɼÀUÉ PÉqÀ«zÀÄÝ DgÉÆæ C.£ÀA. 2 £ÉÃzÀªÀ£ÀÄ ¦gÁå¢UÉ R¯Á¸À ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÀÄ CAvÁ ¦gÁå¢AiÀÄ vÉÆqÀÄØ »rzÀÄ eÉÆÃgÁV dVÎ MwÛ »rzÀÄ »ZÀÄQ ¨sÁj zÀÄSÁB¥ÀvÀ ¥Àr¹ fêÀzsÀ ¨ÉzsÀjPÉ ºÁQzÀ DgÉÆÃ¥À. F §UÉÎ ªÀÄÄvÀÛ¥Àà vÀAzÉ FgÀUÀAmÉ¥Àà £ÁAiÉÆÌÃr ¸Á: §ªÀÄä£ÀeÉÆÃV vÁ: ¹AzÀV gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ:14.06.2017 gÀAzÀÄ zÉêÀgÀ »¥ÀàgÀV ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
8] wPÉÆÃmÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 99/2017 PÀ®A: 32,34 PÉ E AiÀiÁåPïÖ 
     ¢£ÁAPÀ: 14.06.2017 gÀAzÀÄ 12.30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ  EzÀgÀ°è DgÉÆævÀ£ÁzÀ 1) aPÀÌAiÀÄå vÀA: ªÀiÁgÀÄw zÀqsÀPÉ ªÀAiÀiÁ-27 ªÀµÀð ¸Á: ºÉÆ£ÀªÁqÀ, £ÀªÀÄƹzÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ ºÉÆ£ÀªÁqÀ UÁæªÀÄzÀ §¸ÁÖöåAqÀ ºÀwÛgÀ ¸ÀgÀPÁgÀ¢AzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà C£ÀĪÀÄw E®èzÉà vÀ£Àß ¥sÉÊzÉUÉÆøÀÌgÀ C£À¢üPÀÈvÀªÁV OLD TAVERN WHISKY JA§ 180 JªÀiï J¯ïÝ 45 ¸ÀgÁ¬Ä ¥ÉÆÃZÀUÀ¼À£ÀÄß MAzÀÄ gÀnÖ£À ¨sÁPÀì ElÄÖPÉÆAqÀÄ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ. d¥ÁÛzÀ ªÀiÁ°£À «ªÀgÀ, 01) OLD TAVERN WHISKY JA§ 180 JªÀiï J¯ïÝ 45 ¸ÀgÁ¬Ä vÀÄA©zÀ gÀnÖ£À ¥ÉÆÃZÀUÀ¼ÀÄ EªÀÅUÀ¼À ¥ÀæwAiÉÆAzÀgÀ ªÉÄÃ¯É 68.56 gÀÆ ¨É¯É CAvÁ EzÀÝzÀÄÝ EªÀÅUÀ¼À MlÄÖ C:¸À:Q: 3085.20 gÀÆUÀ¼ÀÄ DUÀÄvÀÛzÉ. F §UÉÎ ¸À: vÀ: J JªÀiï ªÁWÀªÉÆqÉ ¦J¸ïL wPÉÆÃmÁ ¦J¸ï.  gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 14.06.2017 gÀAzÀÄ wPÉÆÃmÁ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ. 
9] wPÉÆÃmÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 100/2017 PÀ®A: 87 Pɦ DåPïÖ 
     ¢£ÁAPÀ: 14.06.2017 gÀAzÀÄ 16.30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ  EzÀgÀ°è DgÉÆævÀ£ÁzÀ  1] AiÀÄ®è¥Àà vÀA: §¸À¥Àà PÁvÁæ¼À ªÀAiÀiÁ-60 ªÀµÀð, 2] ¹zÁæAiÀÄ vÀA: PÁ¸À¥Àà Cl¥À¼ÀPÀgÀ ªÀAiÀiÁ-65 ªÀµÀð, 3] ¸ÀĨsÁµÀ vÀA: £ÁUÀ¥Àà PÁvÁæ¼À ªÀAiÀiÁ-28 ªÀµÀð, 4] ªÀiÁ¤AUÀ vÀA: UÀt¥Àw UÀÄUÀÎj ªÀAiÀiÁ-30 ªÀµÀð 5] UÀÄgÀÄ£ÁxÀ vÀA: gÁªÀÄZÀAzÀæ PÀzÀA ªÀAiÀiÁ-25 ªÀµÀð ¸Á: J®ègÀÆ ºÉÆ£ÀªÁqÀ. £ÀªÀÄÆ¢¹zÀ DgÉÆævÀgÉ®ègÀÄ ºÉÆ£ÀªÁqÀ UÁæªÀÄzÀ ºÀ£ÀªÀÄAvÀ zÉêÀgÀ UÀÄr ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è PÀĽvÀÄ vÀªÀÄä vÀªÀÄä ¥sÁAiÉÄÝUÉÆ ¸ÀÌgÀ E¸ÉàÃl J¯ÉUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¨ÉlÖPÉÌ ºÀt PÀnÖ CAzÀgï- ¨ÁºÀgÀ ªÀÄ£Áß C£ÀÄߪÀ UÁåªÀÄ°AUÀ dÆeÁl DqÀĪÁUÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ. d¥ÁÛzÀ ªÀiÁ°£À «ªÀgÀ, 1 ] ¨ÉlÖPÉÌ ºÀaÑzÀ MlÄÖ ºÀt 1440/- 2] E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ¼ÀÄ MlÄÖ 52, F §UÉÎ ¸À: vÀ: J JªÀiï ªÁWÀªÉÆqÉ ¦J¸ïL wPÉÆÃmÁ ¦J¸ï.  gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 14.06.2017 gÀAzÀÄ wPÉÆÃmÁ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ. 
10] ªÀÄ£ÀUÀƽ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 103/2017 PÀ®A: 78(3) Pɦ DåPïÖ 
      ¢£ÁAPÀ: 14.06.2017 gÀAzÀÄ 09.00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀ£ÁzÀ  F±ÀégÀ¥Àà vÀA:²ªÀ¥Àà ¸ÁgÀªÁqÀ ªÀAiÀiÁ:64 ¸Á:GPÀÌ° FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¥Á¬ÄzÉUÉÆøÀÌgÀ GPÀÌ°AiÀÄ CªÉÆÃWÀ¹zÀÝ UÀÄrAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è PÀĽvÀÄ 1 gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 80 gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆqÀĪÀ PÀgÁj£À ªÉÄÃ¯É ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀt vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ N.¹.JA§ÄªÀ ªÀÄlPÁ dÆeÁlªÀ£ÀÄß DqÀÄwÛgÀªÁUÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ. d¥ÁÛzÀ ªÀiÁ®Ä: 1)N.¹ £ÀA§gÀ §gÉzÀ aÃn MAzÀÄ,C||Q: 00=00 2) ¨Á¯ï ¥É£ï MAzÀÄ  C||Q:00=00  3)£ÀUÀzÀÄ ºÀt 1890=00 gÀÆ F §UÉÎ ¸À:vÀ: ²æà §¸ÀªÀgÁd JA CªÀn ¦.J¸ï.L. ªÀÄ£ÀUÀƽ ¦.J¸ï. gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 14.06.2017 gÀAzÀÄ ªÀÄ£ÀUÀƽ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ. 
11] ªÀÄ£ÀUÀƽ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 104/2017 PÀ®A: 78(3) Pɦ DåPïÖ 
       ¢£ÁAPÀ: 14.06.2017 gÀAzÀÄ 14.20 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ  EzÀgÀ°è DgÉÆævÀ£ÁzÀ w¥ÀàtÚ vÀA:²ªÀ¥Àà GQÌ ªÀAiÀiÁ:38 ¸Á:GPÀÌ° FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¥Á¬ÄzÉUÉÆøÀÌgÀ GPÀÌ°AiÀÄ §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è PÀĽvÀÄ 1 gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 80 gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆqÀĪÀ PÀgÁj£À ªÉÄÃ¯É ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀt vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ N.¹.JA§ÄªÀ ªÀÄlPÁ dÆeÁlªÀ£ÀÄß DqÀÄwÛgÀªÁUÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ. d¥ÁÛzÀ ªÀiÁ®Ä: 1)N.¹ £ÀA§gÀ §gÉzÀ aÃn MAzÀÄ,C||Q: 00=-00 2) ¨Á¯ï ¥É£ï MAzÀÄ  C||Q:00=00 3)£ÀUÀzÀÄ ºÀt 1180=00 gÀÆ F §UÉÎ ¸À:vÀ: ²æà §¸ÀªÀgÁd JA CªÀn ¦.J¸ï.L. ªÀÄ£ÀUÀƽ ¦.J¸ï. gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 14.06.2017 gÀAzÀÄ ªÀÄ£ÀUÀƽ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.