Facebook

Number of Visitors

Wednesday, June 14, 2017

DAILY NEWS ON 14-06-2017


¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ

         «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ

  ¢£ÁAPÀ: 14.06.2017

 

  1] vÁ½PÉÆÃn ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 143/2017 PÀ®A 87 PÉ.¦.AiÀiÁåPïÖ


¢£ÁAPÀ: 13-06-2017 gÀAzÀÄ 13-15  UÀAmÉUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ ºÉ¸ÀgÀÄ 1) ±ÀAPÀæ¥Àà vÀA: AiÀĪÀÄ£À¥Àà ZÀ®ªÁ¢. ªÀAiÀiÁ- 36 ªÀµÀð. 2) ®PÀëöätÚ vÀA: ¥ÁªÀqÉ¥Àà ZÀ®ªÁ¢. ªÀAiÀiÁ- 26 ªÀµÀð.  3)  §¸À°AUÀ¥Àà vÀA: UÀÄAqÀ¥Àà ªÀiÁqÀV. ªÀAiÀiÁ-63  ªÀµÀð  4) ¥Àæ¨sÀÄUËqÀ vÀA: §¸À¥Àà qsÀªÀ¼ÀV. ªÀAiÀiÁ- 30 ªÀµÀð. 5) ¥ÁªÀqÉ¥Àà vÀA: ªÀÄgÉ¥Àà ZÀ®ªÁ¢ ªÀAiÀiÁ- 32 ªÀµÀð. 6)±ÁAvÀUËqÀ vÀA: C¥Àà£ÀUËqÀ ©gÁzÁgÀ, ªÀAiÀiÁ-45 ªÀµÀð. 7) §¸ÀªÀgÁd vÀA: dĪÀÄätÚ ZÀ®ªÁ¢. ªÀAiÀiÁ-27 ªÀµÀð 8) ZÀAzÀ¥Àà vÀA: PÁ¸À¥Àà ZÀ®ªÁ¢.  ªÀAiÀiÁ- 32 ªÀµÀð. 9)£ÁUÀgÁd vÀA: ±ÀAPÀæ¥Àà zÉÆqÀªÀĤ.ªÀAiÀiÁ-29 ªÀµÀð.10] ©üêÀÄ¥Àà vÀA/ ªÀÄgÉ¥Àà ZÀ®ªÁ¢.ªÀAiÀiÁ-28 ªÀµÀð.11] ²æñÉʯï vÀA:±ÁAvÀ¥Àà PÉÆAqÀUÀƽ.ªÀAiÀiÁ-38 ªÀµÀð. 12] dĪÀÄätÚ vÀA: ²ªÀ¥Àà ZÀ®ªÁ¢. ªÀAiÀiÁ- 33 ªÀµÀð. 13] ²ªÀtÚ vÀA/ ¹zÀÝtÚ qsÀªÀ¼ÀV. ªÀAiÀiÁ- 28 ªÀµÀð. J®ègÀÆ ¸Á; §¼ÀªÁl. vÁ: ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À £ÀªÀÄÆzÀ ªÀiÁrzÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀªÀÄä vÀªÀÄä ¥ÁAiÉÄÝÃUÉÆøÀÌgÀ PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¨Á»gÀªÁV ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è PÀĽvÀÄ ºÀt ºÀaÑ E¹àÃmï J¯ÉUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzsÀ CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ CA§ÄªÀ ªÀÄ£Áß dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÁUÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ.  .F §UÉÎ  JªÀiï.©.©gÁzÁgÀ ¦ J¸ï L J¯ï & N vÁ½PÉÆÃn gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 13.06.2017 gÀAzÀÄ vÁ½PÉÆÃn ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

2] vÁ½PÉÆÃn ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA144/17 PÀ®A: 87 PÉ.¦.AiÀiÁåPïÖ

 

¢£ÁAPÀ 13/06/2017 gÀAzÀÄ 16:50  UÀAmÉUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ 1) PÁ¼À¥Àà vÀA, §¸À¥Àà ªÀiÁzÀgÀ  ªÀAiÀiÁ-50 ªÀµÀð ¸Á; §¼ÀªÁl 2) gÁªÀÄ¥Àà vÀA, PÁ¸À¥Àà ZÀ®ªÁ¢ ªÀAiÀiÁ- 36 ªÀµÀð  ¸Á; §¼ÀªÁl 3) ¤AUÀtÚ vÀA, §®ªÀAvÁæAiÀÄ ©gÁzÁgÀ ªÀAiÀiÁ-42 ªÀµÀð  ¸Á; §¼ÀªÁl4) ªÀÄrªÁ¼À¥Àà vÀA, ZÀAzÀ¥Àà ¨Á«£ÀªÀĤ ªÀAiÀiÁ-55 ªÀµÀð ¸Á; EAUÀ¼ÀUÉÃj5) ªÀÄrªÁ¼À¥Àà  vÀA, ¹zÀÝ¥Àà ºÁ®tÚªÀgÀ  ªÀAiÀiÁ- 60 ªÀµÀð ¸Á; EAUÀ¼ÀUÉÃj 6) ¸ÉÆêÀıÉÃRgÀ vÀA, ªÀÄ®ètÚ PÀgÀrØ  ªÀAiÀiÁ-32 ªÀµÀð ¸Á; EAUÀ¼ÀUÉÃj7) ¸ÁºÉçUËqÀ vÀA, C«ÄãÀ¥Àà ¸Á¸À£ÀÆgÀ ªÀAiÀiÁ-57 ªÀµÀð ¸Á; EAUÀ¼ÀUÉÃj 8) ¤AUÀtÚ vÀA, ¥ÀgÀ¥Àà UÀÄgÀrØ  ªÀAiÀiÁ-61 ªÀµÀð ¸Á; EAUÀ¼ÀUÉÃj £ÀªÀÄÆzÀ ªÀiÁrzÀ DgÉÆævÀgÀÄ vÀªÀÄä vÀªÀÄä ¥ÁAiÉÄÝÃUÉÆøÀÌgÀ PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¨Á»gÀªÁV ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è PÀĽvÀÄ ºÀt ºÀaÑ E¹àÃmï J¯ÉUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzsÀ CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ CA§ÄªÀ ªÀÄ£Áß dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÁUÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ. F §UÉÎ JªÀiï.©.©gÁzÁgÀ ¦ J¸ï L J¯ï & N vÁ½PÉÆÃn ¦  gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 14.06.2017 gÀAzÀÄ vÁ½PÉÆÃn ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

3] ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 115/2017 PÀ®A: ªÀÄ£ÀĵÀå PÁuÉ.  

  

¢£ÁAPÀ: 07-01-2017 gÀAzÀÄ 06-00 UÀAmÉUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ «£ÉÆÃzÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀ ¨sÀdAwæ ªÀAiÀiÁ 31 ªÀµÀð      ¸Á: ªÀÄzÀj, vÁ: ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À £ÀªÀÄÆzÀÄ ªÀiÁrzÀ ªÀgÀ¢zÁgÀ¼À UÀAqÀ£ÁzÀ «£ÉÆÃzÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀ ¨sÀdAwæ ªÀAiÀiÁ 31 ªÀµÀð ¸Á: ªÀÄzÀj EªÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ 07-01-2017  gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 06-00 UÀAmÉUÉ  ¨ÁUÀ®PÉÆÃnUÉ ºÉÆÃV §gÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ ºÉý ªÀÄzÀj UÁæªÀÄzÀ vÀ£Àß ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆÃzÀªÀ£ÀÄ ªÁ¥À¸ï ªÀÄ£ÉUÉ ¨ÁgÀzÉ J°èUÉÆà ºÉÆÃV PÁuÉAiÀiÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. F §UÉÎ , £ÉÃvÁæ @ ªÀĺÁzÉë UÀAqÀ «£ÉÆÃzÀPÀĪÀiÁgÀ ¨sÀdAwæ ªÀAiÀiÁ : 23 ªÀµÀð, ¸Á: ªÀÄzÀj, vÁ:ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 13.06.2017 gÀAzÀÄ ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

4] gÀhļÀQ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 112/2017 PÀ®A: 379 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ PÀ£ÁðlPÀ  G¥À R¤d

jAiÀiÁAiÀÄw ¤ªÀiÁªÀ½UÀ¼ÀÄ 1994 gÀ ¤AiÀĪÀÄ 3, 36 ªÀÄvÀÄÛ 42 gÉ:ªÀÅå:   44 ºÁUÀÄ ªÉÄÊ£Àì ªÀÄvÀÄÛ   «Ä£ÀgÀ¯ïì gÉUÀÄå¯ÉñÀ£ï ªÀÄvÀÄÛ   qɪɮ¥ÀªÉÄAmï PÁAiÉÄÝ: 1957 ¤ªÀÄAiÀÄ 4, 4[1], 4[J]  gÉ:ªÀÅå: 21 [4], 21, 4[J] 
                     
      ¢£ÁAPÀ 13.06.2017 gÀAzÀÄ 19:00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ  EzÀgÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ ¸1] §¸ÀªÀgÁd vÀA: ZÀAzÀæPÁAvÀ PÀ®ÄâVð ªÀAiÀiÁ|| 35 ªÀµÀð ¸Á|| ¸Á¯ÉÆÃlV. n¥ÀàgÀzÀ EAf£À £ÀA: 400 950 D-0038318 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®P.À2] ¸ÀAvÉÆõÀ vÀA: CtÚgÁAiÀÄ ¥ÀÄmÁt ¸Á|| ¤A¨Á¼À PÉ.r vÁ|| EAr. n¥ÀàgÀ £ÀA:PÉ.J:28/¹:3064 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ. 3]eÉ.¹.©-£ÀA: PÉ.J:28/JA:7405 £ÉÃzÀÝgÀÀ ZÁ®PÀ£ÀÀ ºÉ¸ÀgÀÄ ªÀ, «¼Á¸À £ÀªÀÄÆzÀÄ E¯Áè. [¥sÀgÁj].4]¸ÀAUÀ¥Áà vÀA: ±ÁªÀÄgÁªÀ ¥Ánî ¸Á|| ZÀuÉÃUÁAªÀ, JgÀqÀÄ n¥ÀàgÀUÀ¼À ªÀiÁ°PÀ. [¥sÀgÁj]. ZÁ®PÀgÀÄUÀ¼ÀÄ CPÀæªÀĪÁV n¥ÀàgÀUÀ¼À°è ¸ÀPÁðgÀ¢AzÁUÀ° CxÀªÁ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ E¯ÁSɬÄAzÁUÀ° AiÀiÁªÀÅzÉ ¯ÉʸÀ£ïì ªÀ ¥ÀgÀªÁtÂUÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀÄzÉ C£À¢üÃPÀÈvÀªÁV 10 ¨Áæ¸ÀzÀµÀÄ× ¸ÁzÁ ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß [CAzÁdÄ QªÀÄävÀÄÛ: 20000/- gÀÆ] ©üêÀiÁ £À¢AiÀÄ°èAzÁ PÀ¼ÀîvÀ£À¢AzÁ eɹ© ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ vÀÄA§ÄwÛgÀĪÁUÀ ¸ÀzÀgÀ JgÀqÀÄ n¥ÀàgÀUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ n¥ÀàgÀUÀ¼À ZÁ®PÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ eÉ.¹.© £ÀªÀÄUÉ ¹QÌgÀÄvÀÛzÉ. ºÁUÀÄ eÉ.¹.© ZÁ®PÀ£ÀÄ eÉ.¹.©.AiÀÄ£ÀÄß ©lÄÖ Nr ºÉÆÃzÀ C¥ÀgÁzsÀ.  F §UÉÎ ²æÃ: ¸ÀÄgÉñÀ ¨ÉAqÉUÀÄA§¼À ¦.J¸ï.L gÀhļÀQ ¥Éưøï oÁuÉ.. gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 13.06.2017 gÀAzÀÄ gÀhļÀQ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

5] EAr UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄr £ÀA: 05/2017 PÀ®A: 14/2017 PÀ®A 174 ¹Dg惡

 

     ¢£ÁAPÀ: 13-06-2017 gÀAzÀÄ 1000 DªÀ¸Àð¢AzÀ 1230 EzÀgÀ°èAiÀÄ ªÉÄÊvÀ-C±ÉÆÃPÀ. vÀAzÉ ²ªÀ¸ÀAUÀ¥Àà. §§¯ÉñÀégÀ. ªÀAiÀiÁ-35 ªÀµÀð. ¸Á: ²gÀ±ÁåqÀ. vÁ: EAr. FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¨Á§vÀÛ d«ÄãÀ j.¸À £ÀA§gÀ-241/1 £ÉÃzÀÄÝ 7 JPÀgÉ d«ÄãÀzÀ ¸À®ÄªÁV £ÁzÀ ©.PÉ UÁæªÀÄzÀ PÀ£ÁðlPÀ UÁæ«ÄÃt «PÁ¸À ¨ÁåAPÀzÀ°è 3,00,000/-[ªÀÄÆgÀÄ ®PÀë] gÀÆ¥Á¬Ä ªÀÄvÀÄÛ £ÁzÀ PÉ.r UÁæªÀÄzÀ ¦.PÉ.¦.J¸ï. ¨ÁåAPïzÀ°è 80,000/- gÀÆ¥Á¬Ä ¨É¼É¸Á® ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ, F ªÀµÀð ¸ÀjAiÀiÁV ¨É¼É §gÀ¢zÀÝjAzÀ ¨ÁåAPÀUÀ¼À°è ªÀiÁrzÀ ¸Á®ªÀ£ÀÄß wÃj¸À¯ÁUÀzÀÝPÉÌ ªÀiÁ£À¹PÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ CzÉà ªÀiÁ£À¹PÀzÀ°è fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥Éì ºÉÆA¢ vÀ£Àß ¨Á§vÀÛ d«ÄãÀzÀ°èAiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ »AzÉ EgÀĪÀ PÀªÀgÀ QvÀÄÛ ºÉÆÃzÀ ¸À«ð¸ï ªÁAiÀÄgïªÀ£ÀÄß PÉʬÄAzÀ »rzÀÄ PÀgÉAmï ±ÁR ºÉÆr¹PÉÆAqÀÄ ªÉÄÊvÀ£ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ºÉÆgÀvÀÄ CªÀ£À ªÀÄgÀtzÀ°è ¨ÉÃgÉ AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA±ÀAiÀÄ ªÀUÉÊgÉ EgÀĪÀ¢¯Áè. CAvÁ ªÀgÀ¢AiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀÄ CzÉ.  EAr. F §UÉÎ UÉƯÁè¼À¥Àà. WÀAmÉ¥Àà. §§¯ÉñÀégÀ. ªÀAiÀiÁ-67 ªÀµÀð ¸Á: ²gÀ±ÁåqÀ. vÁ: EAr gÀªÀgÀÄ ªÀgÀ¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 13.06.2017 gÀAzÀÄ EAr UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.