Facebook

Number of Visitors

Tuesday, June 13, 2017

DAILY NEWS ON 13-06-2017

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
         «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ
  ¢£ÁAPÀ: 13.06.2017

  1] «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 133/2017 PÀ®A 279,338,304(J) L¦¹.& 134 gÉÃ.ªÀÅ 187  JA.«í AiÀiÁåPÀÖ
¢£ÁAPÀ: 12/06/2017 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 07.15 UÀAmÉUÉ  EzÀgÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ AiÀiÁªÀÅzÉÆà ªÁºÀ£ÀzÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cwà eÉÆÃj¤AzÁ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÁ £ÀqɸÀÄvÁÛ §AzÀÄ «dAiÀÄ¥ÀÆgÀ PÀqɬÄAzÁ PÀ£ÀÆßgÀ PÀqÉUÉ ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ®è £ÀA:PÉJ: 28/EJ£ï: 5512 £ÉÃzÀÝPÉÌ ºÁ¬Ä¹ C¥ÀUÁvÀ ¥Àr¹ ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ®è »AzÉ PÀĽvÀ ¹zÀÝ¥Áà vÀA: ¥Àæ§Ä°AUÀ £Á« ªÀAiÀiÁ 22 ªÀµÀð EvÀ¤UÉ vÀ¯ÉUÉ,PÁ°UÉ ¨Áj ¥ÉlÄÖ UÁAiÀÄ ¥Àr¹ ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ®è   ¸ÀªÁgÀ EzÀgÀ°è ¦gÁå¢AiÀÄ CtÚ ²ªÁ£ÀAzÀ vÀA: ²ªÀ±ÀAPÀgÀ £Á« ªÀAiÀiÁ 45 ªÀµÀð ¸Á: PÀ£ÀÆßgÀ vÁ: f: «dAiÀÄ¥ÀÆgÀ EvÀ¤UÉ vÀ¯ÉUÉ, ºÉÆmÉÖUÉ ¨Áj ¥ÉlÄÖ UÁAiÀÄ ¥Àr¹ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄgÀt ¥Àr¹ ¸ÀzÀgÀ ¸ÀAUÀw ¥ÉưøÀ oÁuÉUÉ w½¸ÀzÉ ªÁºÀ£À vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.   F §UÉÎ  gÀ« vÀA: ²ªÀ±ÀAPÀgÀ £Á« eÁw »AzÀÆ £Á« ªÀAiÀiÁ 42 ªÀµÀð GzÉÆåÃUÀ PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á: PÀ£ÀÆßgÀ  vÁ: f: «dAiÀÄ¥ÀÆgÀ  gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 12.06.2017 gÀAzÀÄ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

2] ¹AzÀV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA180/17 PÀ®A: 279,338,304(J), L.¦.¹.& 187 L.JªÀiï.«. DåPïÖ
¢£ÁAPÀ: 09/06/2017 gÀAzÀÄ 15:30 UÀAmÉUÉ EzÀgÀ°è AiÀiÁªÀÅzÉÆà MAzÀÄ lA.lA. ZÁ®PÀ£ÀÄ CªÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À £ÀªÀÄÆ¢¯Áè FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß lA.lA. zÀ°è ¦gÁ¢AiÀÄ CPÀÌ CA§ªÀé ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁªÀ «dAiÀÄ EªÀjUÉ PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ ¹AzÀV «dAiÀÄ¥ÀÆgÀ gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ºÉÃzÁÝj 218 gÀ ªÉÄÃ¯É CeÁUÀgÀÆPÀvÉ ªÀÄvÀÄÛ ¤µÁ̼ÀfÃvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ¨ÉƪÀÄä£ÀeÉÆÃV PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ vÀ£Àß ZÁ®£Á ¤AiÀÄAvÀæt vÀ¦à C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹ CzÀgÀ°è PÀĽvÀ ¦gÁå¢AiÀÄ ªÀiÁªÀ «dAiÀÄ, ªÀÄvÀÄÛ CPÀÌ CA§ªÀé, EªÀgÀ vÀ¯ÉUÉ ¨sÁj UÁAiÀÄ¥ÉlÄÖ ¥Àr¹ C¥ÀWÁvÀ ¸ÀAUÀw AiÀiÁjUÀÆ w½¸ÀzÉà lA.lA.vÀUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ C®èzÉ. WÁAiÀiÁ¼ÀÄUÀ½UÉ G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ «dAiÀÄ¥ÀÆgÀ ©.J¯ï.r.E. D¸ÀàvÉæUÉ zÁR®Ä ªÀiÁrzÀÄÝ. WÁAiÀiÁ¼ÀÄ CA§ªÀé EªÀ½UÉ ºÉÃaÑ£À G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ ¨ÉÃgÉ D¸ÀàvÉæUÉ ºÉÆÃUÀ®Ä w½¹zÀÝjAzÀ ºÀħâ½îAiÀÄ QªÀiïì D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ zÁR®Ä ªÀiÁrzÁUÀ G¥ÀZÁgÀ ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ G¥ÀZÁgÀ ¥sÀ°¸ÀzÉà ¤£Éß ¢£ÁAPÀ;- 11/06/2017 gÀAzÀÄ 22:00 UÀAmÉUÉ ªÉÄÊvÀ¼ÁVzÀÄÝ CzÉ. F §UÉÎ AiÀĪÀÄ£ÀÆgÀ vÀA: ®PÀëöät UÉÆAzÀ½ ªÀAiÀiÁ- 28 ªÀµÀð   eÁw-»AzÀÆ UÉÆAzÀ½, GzÉÆåÃUÀ- ¸ÀgÀPÁj £ËPÀj  ¸Á|| zÉêÀgÀ »¥ÀàgÀV  gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 12.06.2017 gÀAzÀÄ ¹AzÀV ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
3] ¹AzÀV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 181/2017 PÀ®A: ºÀÄqÀÄV PÁuÉ.     
¢£ÁAPÀ: 01/06/2017 gÀAzÀÄ £À¸ÀÄQ£ÀeÁªï 5:00 UÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À ªÉüÉAiÀÄ°è.  EzÀgÀ°è PÁuÉAiÀiÁzÀ PÀĪÀiÁj ªÀĪÀiÁÛeï vÀAzÉ zÁªÀ®¸Á§ £ÀzsÁ¥À, ªÀAiÀiÁ: 19 ªÀµÀð, GzÉÆåÃUÀ: ªÀÄ£ÉUÉ®¸À, ¸Á: ºÀAa£Á¼À vÉÆÃlzÀ ªÀ¹Û, vÁ: ¹AzÀV EªÀ¼ÀÄ ¢£ÁAPÀ: 31/05/2017 gÀAzÀÄ gÁwæ 10:00 UÀAmɬÄAzÁ ¢£ÁAPÀ: 01/06/2017 gÀAzÀÄ £À¸ÀÄQ£ÀeÁªï 5:00 UÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À ªÉüÉAiÀÄ°è ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è AiÀiÁjUÀÆ ºÉüÀzÉ PÉüÀzÉ J°èAiÉÆà PÁuÉAiÀiÁV ºÉÆÃVzÀÄÝ CªÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁrPÉÆqÀ¨ÉÃPÀÄ CAvÁ ªÀUÉÊgÉ ¦gÁå¢AiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀ CzÉ. F §UÉÎ ¨Á±Áå¸Á§ vÀAzÉ ªÉÆâ£À¸Á§ £ÀzsÁ¥À, ªÀAiÀiÁ: 40 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèÃA, GzÉÆåÃUÀ: MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: ºÀAa£Á¼À vÉÆÃlzÀ ªÀ¹Û, vÁ: ¹AzÀV, gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 12.06.2017 gÀAzÀÄ ¹AzÀV ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
  
4] ¹AzÀV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 182/2017 PÀ®A: ªÀÄ»¼É PÁuÉ.     
¢£ÁAPÀ 29/05/2017 gÀAzÀÄ 09:00 UÀAmÉ ¸ÀªÀiÁjUÉ EzÀgÀ°è PÀ«vÁ UÀA; °AUÀgÁd  ©dÓgÀV ªÀAiÀiÁ: 22 ªÀµÀð, GzÉÆåÃUÀ: ©.J. ²PÀët, ¸Á|| PÀįÁ° vÁ|| C¥sÀd®¥ÀÆgÀ ºÁ|| ªÀ|| ©ÃªÀr vÁ|| f|| ¸ÁvÁgÀ gÁdå|| ªÀĺÁgÁµÀÖç EªÀ¼ÀÄ ¢£ÁAPÀ: 29/05/2017 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 09:00 UÀAmÉUÉ  UÀtºÁgÀ UÁæªÀÄzÀ ¦gÁå¢zÁgÀ£À  ªÀģɬÄAzÀ ©.J. 3 £Éà ¸É«Ä¸ÀÖj ¥ÀjÃPÉë §gÉzÀÄ ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉUÉ §gÀÄvÉÛãÉ. CAvÁ ºÉý ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆzÀªÀ¼ÀÄ J°èAiÉÆà PÁuÉAiÀiÁV ºÉÆÃVzÀÄÝ CªÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁrPÉÆqÀ¨ÉÃPÀÄ CAvÁ ªÀUÉÊgÉ ¦gÁå¢AiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀ CzÉ.  F §UÉÎ ²æà FgÀ¥Àà. vÀAzÉ ZÀ£ÀߥÀà   PÉÆÃj,  ¸Á: UÀtºÁgÀ vÁ|| ¹AzÀV  gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 12.06.2017 gÀAzÀÄ ¹AzÀV ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
5] D®ªÉÄî ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 05/2017 PÀ®A: 78(3) PÉ.¦.AiÀiÁåPïÖ

     ¢£ÁAPÀ 12.06.2017 gÀAzÀÄ 15:30 UÀAmÉUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ 1] AiÀÄ®à¥Àà vÀA ºÀtªÀÄ¥Àà PÉÆgÀªÀgÀ 2] «ÄAqÀgÀV£ÁxÀ vÀA PÀA¦è£ÁxÀ PÁ¸ÀgÀ ¸Á|| E§âgÀÆ D®ªÀÄnÖ Dgï.J¸ï. ªÉÄÃ¯É w½¹zÀ DgÉÆævÀgÀÄ vÀªÀÄä ¥sÁ¬ÄzÉUÉƸÀÌgÀ 1 gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 80 gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆqÀĪÀ PÀgÁj£À ªÉÄÃ¯É CAQ ¸ÀASÉåUÀ¼À DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¨ÁA¨É, PÀ¯Áåt ªÀÄlPÁ CA§ÄªÀ N.¹ dÆeÁlªÀ£ÀÄß DqÀĪÁUÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ. ªÀ¸À¥ÀrPÉÆAqÀ ¸ÀévÀÄÛ :  1) gÉÆÃR ºÀt 1350/-gÀÆ 2) N.¹ £ÀA§gÀ §gÉzÀ aÃn MAzÀÄ  3) ¨Á¯ï ¥É£ï MAzÀÄ F §UÉÎ ²æêÀÄw  J¸ï.r PÉƯÁígÀ ¦.J¸ï.L  D®ªÀÄnÖ ¦.J¸ï. gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 12.06.2017 gÀAzÀÄ D®ªÉÄî ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ