Facebook

Number of Visitors

Tuesday, June 13, 2017

DAILY NEWS ON 12-06-2017

 ¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
                                                            «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ.
¢£ÁAPÀ: 12.06.2017  «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ ±ÀºÀgÀzÀ°è EwÛZÉUÉ WÀn¹zÀ ªÀÄ£É PÀ¼ÀîvÀ£À ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À vÀ¥Á¸ÀuÉ PÀÄjvÀÄ ªÀiÁ£Àå f¯Áè ¥ÉưøÀ ªÀjõÁ×¢üPÁjUÀ¼ÀÄ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ gÀªÀgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀ°è ªÀiÁ£Àå ºÉZÀÄѪÀj ¥ÉưøÀ C¢üÃPÀëPÀgÀÄ ºÁUÀÆ ¥ÉưøÀ G¥Á¢üPÀëPÀgÀÄ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ gÀªÀgÀ £ÉÃvÀÈvÀézÀ°è ¸ÀĤî PÁA§¼É ¹¦L UÉÆîUÀĪÀÄäd ªÀÈvÀÛ ºÁUÀÆ gÀ«ÃAzÀæ £ÁAiÉÆÌÃr ¦Lr¹© ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢ d£ÀgÁzÀ J¯ï.n ªÁWÀªÉÆÃgÉ, J.r dºÁVgÀzÁgÀ, JªÀiï.¹.ªÀÄįÁè J¸ï.J¸ï.ªÀiÁ¼ÉUÁAªÀ ©.JªÀiï.¥ÀªÁgÀ, n.JªÀiï.¸ÉïÁgÀ ²ªÀÅ C½îVqÀzÀ, ¹zÀÄÝ zÁ£À¥ÀàUÉÆüÀ. JªÀiï.J¸ï.¥ÀÄeÁj. ¦J¸ï. ©gÁzÁgÀ. ©.JªÀiï.±ÉÃR. «dAiÀÄ CªÀn, EªÀgÀ£ÉÆß¼ÀUÉÆAqÀÄ MAzÀÄ vÀ¤SÁ vÀAqÀªÀ£ÀÄß gÀa¹zÀÄÝ.
¸ÀzÀj vÀ¤SÁ vÀAqÀzÀ DgÉÆævÀgÀ vÀ¥Á¸ÀuÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ ¢£ÁAPÀ: 12.06.2017 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É ªÉÃ¼É PÀ£ÁðlPÀ §Azï ¤«ÄvÀå UÀ¸ÀÄÛ PÀvÀðªÀåzÀ°èzÁÝUÀ ±ÀºÀgÀzÀ §rPÀªÀiÁ£ÀzÀ ºÀwÛgÀ C£ÀĪÀiÁ£Á¸ÀàzÀªÁV wgÀÄUÁqÀÄwÛzÀÝ DgÉÆævÀ£ÁzÀ
1) v˦üPï vÀA, ¹PÀAzÀgÀ dªÀiÁzÁgÀ ªÀAiÀiÁ: 24 ªÀµÀð ¸Á|| ¸ÁAUÀ° ¥ÁvÉÆæÃl UÀ°è R£À¨ÁUï ªÀĺÁgÁµÀÖç gÁdå ºÁ° «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ AiÉÆÃUÁ¥ÀÆgÀ PÁ®¤ FvÀ¤UÉ »rzÀÄ oÁuÉUÉ vÀAzÀÄ «ZÁgÀuÉ ªÀiÁqÀ®Ä ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ F ªÉÆÃzÀ®Ä ªÀĺÁgÁµÀÖç gÁdåzÀ ¸ÁAUÀ° ±ÀºÀgÀzÀ°è 6 ªÀÄ£É PÀ¼ÀîvÀ£À ºÁUÀÆ MAzÀÄ PÀªÀÄÆå£À¯ï PÉøÀÄUÀ¼À°è ±Áå«ÄïÁV ¸ÁAUÀ° f¯Éè¬ÄAzÀ UÀr¥ÁgÀÄ DV «dAiÀÄ¥ÀÄgÀPÉÌ §AzÀÄ E°è ªÁ¹¸ÀÄwÛzÀÄÝ C®èzÉà ¸ÀzÀjªÀ£ÀÄ d®£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ ºÀ¢ÝAiÀÄ°è 4 ªÀÄ£É PÀ¼ÀîvÀ£À ºÁUÀÆ DzÀ±Àð£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÁ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è 2 ªÀÄ£É PÀ¼ÀîvÀ£À ºÁUÀÆ UÉÆîUÀĪÀÄäd ¥ÉưøÀ oÁuÁ ºÀ¢ÝAiÀÄ°è 1 ªÀÄ£É PÀ¼ÀîvÀ£À »ÃUÉ MlÄÖ 7 ªÀÄ£É PÀ¼ÀèvÀ£À ªÀiÁrzÀ §UÉÎ M¦àPÉÆArgÀÄvÁÛ£É. C®èzÉà DgÉÆævÀ£À §½ EzÀÝ PÀ¼ÀîvÀ£ÀzÀ §AUÁgÀzÀ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß d¥ÀÛ ªÀiÁrzÀÄÝ C®èzÉà E£ÀÆß PÉ®ªÀÅ §AUÁgÀzÀ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß vÀ£Àß ºÉAqÀw ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÀÄÄaÑlÖ ¥ÀæPÁgÀ ¸ÀzÀj ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß PÀÆqÁ d¥ÀÛ ªÀiÁrgÀÄvÉÛªÉ. ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À PÀqɬÄAzÀ MlÄÖ 310 UÁæA §AUÁgÀzÀ D¨sÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ºÁUÀÆ 500 UÁæA ¨É½î D¨sÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß »ÃUÉ J®è ¸ÉÃj 9.50.000/- gÀÆ QªÀÄäwÛ£À ªÀiÁ®£ÀÄß ªÀ±À¥Àr¹PÉÆArzÀÄÝ CzÉ. £ÀAvÀgÀ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ¤UÉ £ÁåAiÀiÁAUÀ §AzÀ£ÀPÉÌ M¦à¹zÀÄÝ CzÉ. F ¥ÀæPÀgÀtzÀ ¥ÀvÉÛ PÀÄjvÀÄ PÀvÀðªÀå ¤ªÀð»¹zÀ C¢üPÁj ºÁUÀÆ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀ PÀvÀðªÀåªÀ£ÀÄß ªÀiÁ£Àå f¯Áè ¥ÉưøÀ ªÀjõÁ×¢üPÁjUÀ¼ÀÄ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ gÀªÀgÀÄ ±ÁèX¹zÁÝgÉ.