Facebook

Number of Visitors

Sunday, June 11, 2017

DAILY NEWS ON 11-06-2017

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
         «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ
  ¢£ÁAPÀ: 11.06.2017

 1] §§¯ÉñÀégÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 116/2017 PÀ®A; 116/2017 PÀ®A: 143, 147, 323, 324,
   355, 504, 506, ¸À/PÀ 149 L¦¹.  
      ¢£ÁAPÀ: 07.06.2017 gÀAzÀÄ 21.30 UÀAmÉ  ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ 1)¹zÀgÁAiÀÄ vÀAzÉ ¤AUÀ¥Àà dA§V 2)§¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ¹zÀgÁAiÀÄ dA§V 3)¤AUÀ¥Àà vÀAzÉ ¹zÀgÁAiÀÄ dA§V 4) ªÀÄÄvÀÛ¥Àà vÀAzÉ ZÀAzÀæ¥Àà dA§V 5) §¸À¥Àà vÁ¬Ä ¸ÀgÀ¸Àéw dA§V 6) ªÀiÁgÀÄw vÀAzÉ ZÀAzÀæ¥Àà dA§V 7) ¸ÀĪÀÄAUÀ¯Á UÀAqÀ ªÀÄÄvÀÛ¥Àà dA§V 8) gÉÃtÄPÁ UÀAqÀ ªÀiÁgÀÄw dA§V 9) ±ÁAvÀªÁé UÀAqÀ ¹zÀgÁAiÀÄ dA§V ¸Á:J®ègÀÆ ªÀÄAUÀ¼ÀÄgÀ DgÉÆæ C£ÀA 4 £ÉÃzÀªÀ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ £ÀqÀÄªÉ ºÀtzÀ ªÀåªÀºÁgÀ«zÀÄÝ CªÀgÀ°è vÀPÀgÁgÀÄ DV ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉAqÀw oÁuÉAiÀÄ°è Cfð ªÀiÁrPÉÆArzÀÝPÉÌ DgÉÆævÀgÉ®ègÀÆ ¹mÁÖV ¸ÀAUÀ£ÀªÀÄvÀgÁV ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ CªÀjUÉ £ÀªÀÄä ªÉÄÃ¯É ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è PÉÃ¸ï ªÀiÁrÛÃgÁ ªÀÄPÀ̼Áå CAvÁ ºÀ®Ìmï ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ, PÀ°è¤AzÀ ªÀÄvÀÄÛ ZÀ¥À஢AzÀ ºÉÆr§r ªÀiÁr zÀÄ:SÁ¥ÀvÀ¥Àr¹ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQzÀ C¥ÀgÁzÀ. F §UÉÎ  ¸ÀĤî vÀAzÉ ªÀiÁgÀÄw ¥ÀÆeÁj ¸Á:ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀ gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 10.06.2017 gÀAzÀÄ §§¯ÉñÀégÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

2] §§¯ÉñÀégÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 117/2017 PÀ®A: 143, 147, 323, 341, 504, 506, gÉ/ªÀÅ 149 L¦¹.  

       ¢£ÁAPÀ 07.06.2017 gÀAzÀÄ 21.30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ¸ÀĤî vÀAzÉ ªÀiÁgÀÄw ¥ÀÆeÁj, 2) VÃvÁ UÀAqÀ ¸ÀĤî ¥ÀÆeÁj, 3) gÁªÀÄ¥Àà vÁ¬Ä ²ªÀ¨sÀzÀæªÀé £ÁPÀªÀiÁt, 4) UÀAUÀ¥Àà vÀAzÉ gÁªÀÄ¥Àà £ÁPÀªÀiÁ£À, 5) UÉÆÃ¥Á® vÁ¬Ä ²ªÀ¨sÀzÀæªÀé £ÁPÀªÀiÁt 6) CPÀ̪Àé UÀAqÀ UÉÆÃ¥Á® £ÁPÀªÀiÁ£À, 7) ªÀiÁzÉêÀ vÀAzÉ ¨Á¼À¥Àà zÉÆqÀتÀĤ, 8) ¸ÀĪÀtð UÀAqÀ ªÀÄvÀÛ¥Àà ¥ÀÆeÁj 9) ªÀÄÄvÀÛ¥Àà vÀAzÉ ¨sÀUÀªÀAvÀ ¥ÀÆeÁj ¸Á: J®ègÀÆ ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ EzÀgÀ°èAiÀÄ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ DgÉÆæ C£ÀA 1 £ÉÃzÀªÀ¤UÉ ºÀt PÉÆnÖzÀÄÝ CzÀ£ÀÄß ªÀÄgÀ½ PÉýzÀÝPÉÌ DgÉÆævÀgÀÄ ¸ÀAUÀ£ÀªÀÄvÀgÁV ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ §AzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ¦AiÀiÁ𢠪ÀÄUÀ¤UÉ vÀgÀÄ© »rzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆr§r ªÀiÁr PÁ°¤AzÀ MzÀÄÝ, ¦AiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ DPÉAiÀÄ ¸ÉƸÉUÉ PÉʬÄAzÀ ºÉÆr§r ªÀiÁr fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQzÀ C¥ÀgÁzÀ F §UÉÎ dªÀÄÄ£Á UÀAqÀ ¤AUÀ¥Àà dA§V ¸Á:ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀ gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 10.06.2017 gÀAzÀÄ §§¯ÉñÀégÀ  ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
3] ¹AzÀV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 179/2017 PÀ®A: 143, 147, 148, 341, 323, 324, 504, 506 gÉ/ªÀÅ 149 L.¦.¹.
      ¢£ÁAPÀ: 03.06.2017 gÀAzÀÄ 13:00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀPÉÌ  EzÀgÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ 1] AiÀĪÀÄ£À¥Àà vÀA; gÁªÀÅvÀ¥Àà ªÀiÁzÀgÀ 2] gÁªÀÅvÀ¥Àà vÀA; AiÀĪÀÄ£À¥Àà ªÀiÁzÀgÀ 3] ¸ÀvÀå¥Àà vÀA; AiÀĪÀÄ£À¥Àà ªÀiÁzÀgÀ 4] gÁªÀÅvÀ¥Àà  vÁ¬Ä; ¸ÉÆêÀĪÀé ªÀiÁzÀgÀ 5] ²ªÀ¥Àà vÀA; AiÀĪÀÄ£À¥Àà ªÀiÁzÀgÀ  6] zÉëAzÀæ vÀA; AiÀĪÀÄ£À¥Àà ªÀiÁzÀgÀ 7] ¨sÁUÀªÀé UÀA; ¤AUÀ¥Àà ªÀiÁUÀ£ÀUÉÃj 8] PÀ¸ÀÆÛj¨Á¬Ä UÀA; gÁªÀÅvÀ¥Àà ªÀiÁzÀgÀ 9] ªÀiÁ¼À¥Àà vÀA; gÁªÀÅvÀ¥Àà ªÀiÁzÀgÀ 10] ¸ÉÆêÀĪÀé vÀA; gÁªÀÅvÀ¥Àà ªÀiÁzÀgÀ 11] ¸ÀAfêÀ vÀA; gÁªÀÅvÀ¥Àà ªÀiÁzÀgÀ 12] gÁ¢üPÁ UÀA; ¸ÀAfêÀ ªÀiÁzÀgÀ 13] ¸ÀĤÃvÁ vÀA; gÁªÀÅvÀ¥Àà ªÀiÁzÀgÀ 14] ¨sÁUÀªÀé UÀA; ¨sÁUÀ¥Àà zÉêÀÇgÀ 15] ¤dUÀªÀé UÀA; zÉêÀAzÀæ ªÀiÁzÀgÀ 16] ªÀÄrªÁ¼À¥Àà vÀA; ªÀÄ®è¥Àà ªÀiÁzÀgÀ ¸Á|| J®ègÀÆ ¨sÀAl£ÀÆgÀ 17] ¹zÀÝ¥Àà vÀA; ¦ÃgÀ¥Àà ªÀiÁzÀgÀ ¸Á|| PÉgÀÆgÀ J®ègÀÄ PÀÆr EzÀgÀ°èAiÀÄ ¦gÁå¢zÁgÀ¼À ªÀiÁªÀ£À, CtÚ ¸ÁQëzÁgÀ zÁzÀ¥Àà vÀA; gÁªÀÅvÀ¥Àà vÁgÁ¥ÀÆgÀ gÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨ÁdÄ zÁj EzÉà «£ÁPÁgÀt CªÀgÉÆA¢UÉ vÀAmÉ vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁqÀÄvÁÛ §AzÀÄ. ¦gÁå¢zÁgÀ¼À ªÀiÁªÀ£À CtÚ ¸ÁQëzÁgÀ zÁzÀ¥Àà ªÀÄvÀÄÛ CªÀ£À ªÀÄPÀ̼ÁzÀ UÀAUÀ¥Àà, PÀ¯ÁåtÂ, ¸ÉÆ¸É ZÀAzÀªÀé, EªÀgÀÄ vÀPÀgÁgÀÄ EzÀÝ zÁjAiÀÄ°è vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¥ÁAiÀiÁ vÀUÉAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ DgÉÆægÀÄ ¸ÀAUÀ£ÀªÀÄvÀgÁV UÉÊgÀ PÁAiÉÄÝ ²ÃgÀ ªÀÄAqÀ½AiÀiÁV vÀªÀÄä vÀªÀÄä PÉÊAiÀÄ°è PÀ®Äè, §rUÉUÀ¼À£ÀÄß, »rzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦gÁå¢zÁgÀ¼À ¸ÀA§A¢üPÀgÁzÀ ¸ÁQëzÁgÀ zÁzÀ¥Àà, ªÀÄvÀÄÛ CªÀ£À ªÀÄÌPÀ¼ÁzÀ UÀAUÀ¥Àà, PÀ¯ÁåtÂ, ¸ÉÆ¸É ZÀAzÀªÀé, EªÀgÀ PÀÆqÁ dUÀ¼Á vÀUÉzÀÄ £ÁªÀÅ ºÁAiÀÄĪÀ zÁjAiÀÄ°è AiÀiÁPÉà ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¥ÁAiÀiÁ vÉUÉAiÀÄÄwÛÃj. CAvÁ dUÀ¼Á vÀUÉzÀÄ vÉQÌ §rzÀÄ »rzÀÄ PÀ®Äè, §rUÉUÀ½AzÀ, ºÉÆqÉzÀÄ UÀAUÀ¥Àà£À vÀ¯ÉUÉ, ZÀAzÀªÀé¼À §®UÉÊUÉ, PÀ¯Áåt FvÀ£À §®UÁ°UÉ, ¨É¤ßUÉ, UÁAiÀÄ¥ÉlÄÖ ¥Àr¹ J®è DgÉÆævÀgÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆr §r ªÀiÁr  ºÀ®PÀmï ¨ÉÊzÁr fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀ C¥ÀgÁzsÀ. F §UÉÎ ¸Á«wæ UÀA; ªÀiÁ¼À¥Àà vÁgÁ¥ÀÆgÀ ¸Á|| ¨sÀAl£ÀÆgÀ gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 10.06.2017 gÀAzÀÄ ¹AzÀV ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
  
4] EAr UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 85/2017 PÀ®A: 143, 147, 323, 324, 341, 504, gÉ/ªÀÅ 149 L.¦.¹.                                              

¢£ÁAPÀ: 04.06.2017. gÀAzÀÄ 08.00 UÀAmÉUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ 1]. ®QëöäA¨Á¬Ä UÀAqÀ CªÉÆÃX. ºÉüÀªÀgÀ 2] ¹zÀÝ¥Àà. vÀAzÉ ©ÃªÀıÁå. ºÉüÀªÀgÀ 3] ©ÃªÀıÁå. vÀAzÉ. CªÉÆÃX. ºÉüÀªÀgÀ 4] PÀ®èªÀé UÀAqÀ ¹zÀÝ¥Àà. ºÉüÀªÀgÀ 5 ] CªÉÆÃX. vÀAzÉ ©üêÀıÁå ºÉüÀªÀgÀ ¸Á: J®ègÀÆ »gɨɪÀ£ÀÆgÀ J®è DgÉÆævÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ¸ÀªÀiÁ£À GzÉÝñÀ¢AzÀ ¦AiÀiÁð¢UÉ PÀÄrAiÀÄĪÀ ¤Ãj£À ¸À®ÄªÁV dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀå ¨ÉÊzÁr JwÛ MUÉzÀÄ MwÛ »rzÀÄ, PÉʬÄAzÀ, ªÉÄÊ,PÉÊUÀ½UÉ ªÀÄvÀÄÛ PÀ©âÃtzÀ §PÉnÖ¤AzÀ vÀ¯ÉUÉ ºÉÆÃqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀ C¥ÀgÁzÀ. F §UÉÎ ¸ÁvÀ¥Àà. vÀAzÉ.¸ÉÆêÀÄtÚ. ¥ÀgÀUÉÆAqÀ. ¸Á: »gɨɣÀÆgÀ vÁ: EAr gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 10.06.2017 gÀAzÀÄ EAr UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.