Facebook

Number of Visitors

Sunday, June 11, 2017

DAILY NEWS ON 10-06-2017

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
         «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ
  ¢£ÁAPÀ: 10.06.2017

1] ¹AzÀV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 176/2017 PÀ®A; 143, 147, 148, 341, 323, 324, 354, 504, 506,  
   ¸ÀºÀ 149 L¦¹                                       .                                             
¢£ÁAPÀ: 03/06/2017 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 13:00 WÀAmÉ  ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀ£ÁzÀ ] PÀ®è¥Àà vÀA; zÁzÀ¥Àà vÁgÁ¥ÀÆgÀ 2] UÀAUÀ¥Àà vÀA; zÁzÀ¥Àà vÁgÁ¥ÀÆgÀ 3] zÁzÀ¥Àà vÀA; gÁªÀÅvÀ¥Àà vÁgÁ¥ÀÆgÀ 4] ªÀÄ®è¥Àà vÀA; ªÀÄgÉ¥Àà vÁgÁ¥ÀÆgÀ  5] ¨sÁUÀ¥Àà vÀA; ªÀÄgÉ¥Àà vÁgÁ¥ÀÆgÀ  6] ªÀÄgÉ¥Àà vÀA; gÁªÀÅvÀ¥Àà vÁgÁ¥ÀÆgÀ  7] ªÀĺÁzÉêÀ¥Àà vÀA; gÁªÀÅvÀ¥Àà vÁgÁ¥ÀÆgÀ 8] SÁd¥Àà vÀA; ªÀĺÁzÉêÀ¥Àà vÁgÁ¥ÀÆgÀ
9] ¥ÀæzsÁ¤ vÀA; ªÀĺÁzÉêÀ¥Àà vÁgÁ¥ÀÆgÀ 10] ®PÀ̪Àé UÀA; zÁzÀ¥Àà vÁgÁ¥ÀÆgÀ  11] ZÀAzÀªÀé UÀA; UÀAUÀ¥Àà vÁgÁ¥ÀÆgÀ  12] dAiÀIJæà UÀA; PÀ®è¥Àà  vÁgÁ¥ÀÆgÀ  13] ±ÁAvÁ¨Á¬Ä UÀA; ªÀĺÁzÉêÀ¥Àà vÁgÁ¥ÀÆgÀ ¸Á|| J®ègÀÆ ¨sÀAl£ÀÆgÀ 14] ±ÀgÀtªÀé UÀA; ºÀtªÀÄAvÀ ªÀiÁzÀgÀ ¸Á|| KªÀÇgÀ vÁ|| ¸ÀÄgÀ¥ÀÆgÀ  £ÀªÀÄÆzÀ ªÀiÁrzÀ DgÉÆævÀjUÀÆ ªÀÄvÀÄÛ EzÀgÀ°èAiÀÄ ¦gÁå¢zÁgÀ¤UÀÆ DgÉÆævÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨ÁdÄ EgÀĪÀ zÁjAiÀÄ ¸À®ÄªÁV vÀAmÉ - vÀPÀgÁgÀÄ  EzÀÄÝ. DgÉÆævÀgÀÄ vÀPÀgÁgÀÄ EzÀÝ zÁjAiÀÄ°è ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¥ÁAiÀiÁ vÀUÉAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ ¦gÁå¢AiÀÄ ªÀÄPÀ̼ÁzÀ ¸ÁQëzÁgÀ ²ªÀ¥Àà, gÁªÀÅvÀ¥Àà, ¨sÁUÀªÀÄä, ªÀÄvÀÄÛ ¸ÉÆ¸É PÀ¸ÀÆÛj¨Á¬Ä EªÀgÀÄ ¥ÁAiÀiÁ AiÀiÁPÉà vÀUÉAiÀÄÄwÛÃj £ÁªÀÅ J°èAzÀ ºÁAiÀÄÄÝ ºÉÆÃUÀ¨ÉÃPÀÄ CAvÁ PÉüÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄ ¸ÀAUÀ£ÀªÀÄvÀgÁV UÉÊgÀ PÁAiÉÄÝ ²ÃgÀ ªÀÄAqÀ½AiÀiÁV PÀÆr vÀªÀÄä vÀªÀÄä PÉÊAiÀÄ°è PÀ®ÄèUÀ¼À£ÀÄß »rzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦gÁå¢AiÀÄ ªÀÄPÀ̼ÁzÀ ¸ÁQëzÁgÀ  ²ªÀ¥Àà, gÁªÀÅvÀ¥Àà, ¨sÁUÀªÀÄä, ªÀÄvÀÄÛ ¸ÉÆ¸É PÀ¸ÀÆÛj¨Á¬Ä, EªÀgÀ PÀÆqÁ dUÀ¼Á vÀUÉzÀÄ J°èUÉ ºÉÆUÀzÀAvÉ vÉQÌ §rzÀÄ »rzÀÄ  PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÁAiÀÄ¥ÉlÄÖ ¥Àr¹ PÉʬÄAzÀ ºÉÆr- §r ªÀiÁrzÀÄÝ C®èzÉ. DgÉÆæ £ÀA 6 £ÉÃzÀݪÀ£ÀÄß ¸ÁQëzÁgÀ ¦gÁå¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ¨sÁUÀªÀÄä EªÀ¼À ¹gÉ ¸ÉgÀUÁ »rzÀÄ dUÁÎr CªÀªÀiÁ£ÀUÉÆ½î¹ ºÀ®PÀmï ¨ÉÊzÁr fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀ C¥ÀgÁzsÀ.  F §UÉÎ  ²æà AiÀĪÀÄ£À¥Àà vÁ¬Ä: ¸Á§ªÀé ªÀiÁzÀgÀ   ªÉÆà £ÀA 9900804698 ¸Á; ¨sÀAl£ÀÆgÀ  vÁ; ¹AzÀV f; «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 09.06.2017 gÀAzÀÄ ¹AzÀV ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

2] §§¯ÉñÀégÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 114/2017 PÀ®A: 323, 324, 504, ¸À/PÀ 34 L¦¹

 ¢£ÁAPÀ 25/05/2017 gÀAzÀÄ 11.00 WÀAmÉUÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ 1)®PÀëöät vÀAzÉ ¸ÉƪÀÄ¥Àà UÀaÑ£ÀªÀĤ 2) «oÀ×®  vÀAzÉ ¸ÉƪÀÄ¥Àà UÀaÑ£ÀªÀĤ 3) gÀÆ¥Á UÀAqÀ «oÀ×® UÀaÑ£ÀªÀĤ ¸Á: ªÀÄÆgÀÄ d£À zÀÆrºÁ¼À zÀÆrºÁ¼À UÁæªÀÄzÀ CA¨ÉÃqÀÌgÀ ¨sÀªÀ£ÀzÀ ªÀÄÄAzÉ EgÀĪÀ eÁUÉAiÀÄ°è ªÀĺÁzÉêÀ vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀ §¼À§nÖ ¸Á:zÀÆrºÁ¼À EvÀ£ÀÄ ªÀÄ£É PÀlÄÖwÛzÀÄÝ, CzÀPÉÌ ¦AiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ DPÉAiÀÄ UÀAqÀ CªÀ¤UÉ ¨sÀªÀ£ÀzÀ ªÀÄÄAzÉ 5 ¥ÀÆmï eÁUÀ ©lÄÖ PÀlÄÖ CAvÁ ºÉýzÀÄÝ, CzÀPÉÌ ªÀÄÆgÀÄ d£À DgÉÆævÀgÀÄ ªÀĺÁzÉêÀ §¼À§nÖ EvÀ£À ¥ÀgÀªÁV §AzÀÄ ªÀÄÆgÀÄ d£ÀgÀÄ PÀÆr ¦AiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ DPÉAiÀÄ UÀAqÀ¤UÉ ºÀ®Ìl ¨ÉÊzÀÄ §rUÉUÀ½AzÀ ºÉÆr§r ªÀiÁr zÀÄ:SÁ¥ÀvÀ¥Àr¹zÀ C¥ÀgÁzÀ.. F § ªÀĺÁzÉë UÀAqÀ gÁªÀÄ¥Àà ºÀjd£À ªÀAiÀiÁ:48 ªÀµÀð ¸Á: zÀÆrºÁ¼À gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 09.06.2017 gÀAzÀÄ §§¯ÉñÀégÀ  ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
3] UÁA¢üZËPÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 172/2017 PÀ®A: ªÀÄ£ÀĵÀå PÁuÉ
 

¢£ÁAPÀ-11/04/2017 gÀAzÀÄ 12-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀPÉÌ  EzÀgÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ ¸Á¢PÀ vÀAzÉ ªÀi˯Á° ªÀÄÄeÁªÀgÀ  ªÀAiÀiÁ- 26 ªÀµÀð eÁw ªÀÄĹèA  ¸Á: «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ ±Á° ºÀƸɤ £ÀUÀgÀ E¨Á滪ÀÄ gÉÆÃeÁ »AzÀÄUÀqÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ  ªÀÄUÀ£ÁzÀ ¸Á¢PÀ vÀAzÉ ªÀi˯Á° ªÀÄÄeÁªÀgÀ  ªÀAiÀiÁ- 26 ªÀµÀð eÁw ªÀÄĹèA  ¸Á: «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ ±Á°ºÀĸÉä  £ÀUÀgÀ EªÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ; 11/04/2017 gÀAzÀÄ ªÀÄzÀåöß 12:00 UÀAmÉÉUÉ vÀ£Àß ±ÉÃgï ªÀiÁPÉÃðmï D¦ü¹UÉ  ºÉÆÃV §gÀÄvÉۣɠ CAvÁ ºÉý ºÉÆÃzÀªÀ£ÀÄ E°èAiÀĪÀgÉUÉ ¥ÀgÀÛ ªÀÄ£ÉUÉ ¨ÁgÀzÉ PÁuÉAiÀiÁVgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ªÀUÉÊgÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀ CzÉ. F §UÉÎ ªÀi˯Á° vÀAzÉ ¸ÀAV£À¸Á§ ªÀÄÄeÁªÀgÀÀ ªÀAiÀiÁ- 58 ªÀµÀð GzÉÆåÃUÀ- MPÀÌ®ÄvÀ£ÀÀ  eÁw ªÀÄĹèA ¸Á: «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 09.06.2017 gÀAzÀÄ UÁA¢üZËPÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
4] UÉÆîUÀĪÀÄäd ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 91/2017 PÀ®A 8(¹), 20(©) J£ï.r.¦.J¸ï CPïÖ ªÀÄvÀÄÛ PÀ®A. 25, 27 L.J. CPïÖ .                                              

¢£ÁAPÀ: 09-06-2017 gÀAzÀÄ 05-15 UÀAmÉUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ 1) AiÀiÁzÀįï vÀA/ ¨Á¨Á«ÄAiÀiÁ PÀlPÉ ¸Á|| ªÀÄAqÀ® gÉÃUÉÆqÀÄ vÁ|| DAzÉÆî f|| ªÉÄÃzÀgï vÉ®AUÁt gÁdå 2) C±Àæ¥sï vÀA/ ªÀÄÄ£Áß D®ªÉÄî ¸Á|| ¹PÁå§ ±Á¯ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ £ÀªÀ¨sÁUÀ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ  3) zÁzÁ¦Ãgï vÀA/ ¨Á§Ä¸Á§ ¨ÁUÀªÁ£À ¸Á|| SÁeÁ£ÀUÀgÀ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ 4) CµÁàPï vÀA/ UÀįÁ§ ¥ÉÃAlgï ¸Á|| SÁeÁ£ÀUÀgÀ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ 5) ±ÉÆAiÀįï vÀA/ UÀ¥ÀÆgÀ dA§V ¸Á|| SÁeÁ£ÀUÀgÀ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ  £ÀªÀÄÆ¢¹zÀ DgÉÆævÀgÀÄ ¸ÀgÀPÁgÀzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¯ÉʸÀ£ïì ªÀ ¥À«Äðmï E®èzÉ ªÀiÁzÀPÀ ¥ÀzsÁxÀðªÁzÀ UÁAeÁ ªÀÄvÀÄÛ PÀAnæà ¦¸ÀÆÛ®ÄUÀ¼À£ÀÄß ºÁUÀÆ fêÀAvÀ UÀÄAqÀÄUÀ¼À£ÀÄß vÀªÀÄä ¸Áé¢Ã£ÀzÀ°èlÄÖPÉÆAqÀÄ ¸ÁV¸ÀÄwÛzÁÝUÀ ¸À®PÀgÀuÉUÀ¼À ¸ÀªÉÄÃvÀ ¹QÌzÀ §UÉÎ ¦gÁå¢AiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀ EzÉ. F §UÉÎ ¸À:vÀ  ¸ÀAdAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ J¸ï. PÀ®ÆègÀ  UÉÆîUÀĪÀÄäeï ¥Éưøï oÁuÉ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ  gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 09.06.2017 gÀAzÀÄ UÉÆîUÀĪÀÄäd ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

5] gÀhļÀQ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 111/2017 PÀ®A: 363 366 L.¦.¹.

¢£ÁAPÀ 03.06.2017 gÀAzÀÄ 08:00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ ¸ÀAdAiÀÄ vÀAzÉ ZÀ£ÀߥÁà zÀÄUÀðªÀÄÄVð ¸Á: PÀߣÀÆgÀ vÁ: «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ  £ÀªÀÄÆzÀÄ ªÀiÁrzÀ DgÉÆævÀ£ÁzÀ ¸ÀAdAiÀÄ vÀAzÉ ZÀ£ÀߥÁà zÀÄUÀðªÀÄÄVð ¸Á: PÀ£ÀÆßgÀ EªÀ£ÀÄ ¦gÁå¢zÁgÀ¼À ªÀÄUÀ¼ÁzÀ PÀĪÀiÁj ¸ÀgÀĨÁ¬Ä vÀAzÉ ®PÀëöät zÀÄUÀðªÀÄÄVð ªÀAiÀiÁ 13 ªÀµÀð ¸Á: ºÀ®¸ÀAV EªÀ¼ÀÄ C¥Áæ¥ÀÛ ªÀAiÀĸÀ̼ÀÄ EgÀÄvÁÛ¼É. CAvÁ UÉÆwÛzÀÝgÀÆ ¸ÀºÀ CªÀ½UÉ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉƼÀÄîªÀ GzÉÝñÀ¢AzsÁ ºÀ®¸ÀAV UÁæªÀÄ¢AzÁ C¥ÀºÀj¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀ C¥ÀgÁzsÀ . F §UÉÎ ®PÀëöät vÀAzÉ ¨Á¥ÀÄ zÀÄUÀðªÀÄÄVð ¸Á: ºÀ®¸ÀAV vÁ: EAr. gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 09.06.2017 gÀAzÀÄ gÀhļÀQ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
6] zÉêÀgÀ»¥ÀàgÀV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 98/2017 PÀ®A, 143, 147, 148, 341, 323, 324, 504,506[2] gÉÃ;ªÀÅ 149 L¦¹

¢£ÁAPÀ 07-06-2017 gÀAzÀÄ 15-00 UÀAmÉUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ 1] ¸ÉÆêÀÄ¥Àà vÀAzÉ §¸À¥Àà zÉÆqÀªÀĤ ºÁUÀÆ E£ÀÄß 8 d£ÀgÀÄ ¸Á:J®ègÀÆ ªÀPÁð£À½î£ÀªÀÄÆ¢¹zÀ DgÉÆæ 1 £ÉÃzÀªÀ£ÀÄ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ¼À ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è PÀnÖ PÀlÄÖwÛzÁÝUÀ UÁæªÀÄzÀ »jAiÀÄjAzÀ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÀÄ PÀlÖ ¨ÉÃrj CAvÁ ºÉý¹zÀÝPÉÌ ¹mÁÖV J®è DgÉÆævÀgÀÄ UÉÊgÀ PÁAiÉÄÝòÃgÀ ªÀÄAqÀ½AiÀiÁV EzÀgÀ°èAiÀÄ ¦gÁå¢zÁgÀ¼À ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ §AzÀÄ ¨ÉÊzÁqÀÄwÛzÁÝUÀ AiÀiÁPÉ ¨ÉÊzÁqÀwj CAvÁ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÀÄ PÉýzÀÝPÉÌ ¸ÁªÀðd¤PÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É PÀnÖ PÀlÖ¨ÉÃqÀ CAvÀ vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁqÀw ¤£Àß ¸ÉÆPÀÌ §ºÀ¼À DVzÉ CAvÁ CAzÀÄ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ½UÉ J°èAiÀÄÄ ºÉÆÃUÀzÀAvÉ MwÛ »rzÀÄ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ½UÉ ªÀÄvÀÄÛ ©r¸À®Ä §AzÀ 5 d£À ¸ÁQëzÁgÀ d£ÀjUÉ PÉʬÄAzÀ, PÀ°è¤AzÀ, §rUɬÄAzÀ, ºÉÆr§r ªÀiÁr PÁ°¤AzÀ MzÀÄÝ ¦gÁå¢ ºÁUÀÆ ¸ÁQëzÁgÀ d£ÀjUÉ M¼À ¥ÉlÄÖ ¥Àr¹zÀÝ®èzÉ E£ÉÆߪÉÄä ¹UÀj ¤ªÀÄUÉ R¯Á¸À ªÀiÁqÀÄvÉÛÃªÉ CAvÁ fêÀzÀ zÀªÀÄQ ºÁQzÀ DgÉÆÃ¥À.F §UÉÎ gÉÃtÄPÁ UÀAqÀ ©üêÀÄ¥Àà eÁ®ªÁ¢ ¸Á: ªÀPÁð£À½î vÁ: ¹AzÀV gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 09.06.2017 gÀAzÀÄ zÉêÀgÀ»¥ÀàgÀV ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

7] vÁ½PÉÆÃn ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 139/ 2017. PÀ®A: 78[3] PÀ£ÁðlPÀ ¥Éưøï PÁAiÉÄÝ 

¢£ÁAPÀ 09-06-2017  gÀAzÀÄ 12:55 UÀAmÉUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ 1] ¸ÁAiÀħtÚ vÀA/ ¹zÀÝ¥Àà «ÄtdV. ªÀAiÀiÁ- 32 ªÀµÀð. ¸Á/ vÀÄA§V. vÁ/ ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À.   £ÀªÀÄÆzÀ ªÀiÁrzÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¥ÁAiÉÄÝÃUÉÆøÀÌgÀ PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¨Á»gÀªÁV MAzÀÄ gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 80 gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆqÀĪÀ PÀgÁj£À ªÉÄÃ¯É PÀ¯Áåt ªÀÄlPÁzÀ N.¹ £ÀA§gÀUÀ¼À£ÀÄß §gÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ¤AvÀÄ N.¹. dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÁUÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ.  d¥ÀÛ ªÀiÁrzÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼ÀÄ 1). MlÄÖ gÉÆÃR ºÀt  370-00 gÀÆ, 2).N.¹. £ÀA§gÀ §gÉzÀ aÃn JgÀqÀÄ Q;00=00 gÀÆ 3) ¨Á®¥É£ï MAzÀÄ Q;00=00 gÀÆ F §UÉÎ ²æà JªÀiï. ©. ©gÁzÁgÀ ¦J¸ïL vÁ½PÉÆÃn ¦J¸ï  ¸ÀgÀPÁj vÀ¥Éð ¦gÁå¢ gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 10.06.2017 gÀAzÀÄ vÁ½PÉÆÃn ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.