Facebook

Number of Visitors

Saturday, June 10, 2017

DAILY NEWS ON 09-06-2017

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
         «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ
  ¢£ÁAPÀ: 09.06.2017

1] ¹AzÀV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 175/2017 PÀ®A; 279. 304(J) L¦¹   .                                             

     ¢£ÁAPÀ 08.06.2017 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 11.00 AmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀ£ÁzÀ ªÀĺÀäzÀªÀÄÄfÃ¥sÀ vÀA ªÀĺÀäzÀSÁ¹ÃA ¸Á; ºÉÊzÀgÁ¨ÁzÀ gÀhÄÆ¥ÁPÀð vÁ¼À§AzÀ  vÉ®AUÁt gÁdå  ¯Áj £ÀA J¦ 12/ «í- 6996 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ FvÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ ¯Áj £ÀA J¦-12/«í- 6996 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß Cwà eÉÆÃgÁV ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ªÀiÁ£À«ÃAiÀÄ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¹AzÀV ¥ÀlÖtzÀ ®PÀ̪ÀÄä zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ PÀªÀiÁ£ÀzÀ PÉ£Á® ©æqÀÓ ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É JzÀÄjUÉ ºÉÆjnzÀÝ ¦gÁå¢AiÀÄ ªÀÄUÀ£À ºÉÆÃAqÁ ±ÉÊ£À ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉJ 28/ E¹-6804 £ÉÃzÀÝPÉÌ ºÁ¬Ä¹ C¥ÀUÁvÀ ¥Àr¹ ¦gÁå¢AiÀÄ ªÀÄUÀ C¯ÁÛ¥sÀºÀĸÉãÀ ªÀAiÀiÁ 20 ªÀµÀð ¸Á; ²ªÀtV FvÀ¤UÉ vÀ¯ÉUÉ §®UÉÊUÉ ªÀÄvÀÄÛ C®è°è ¨sÁjà UÁAiÀÄ ¥ÉmÁÖUÀĪÀAvÉ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÉÄÊvÁVzÀÄÝ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï »A¢£À ¹Ãn£À ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀ vÀ§gÉÃd vÀA ±ÉÃR¸Á§ ªÀÄįÁè ªÀAiÀiÁ 19 ªÀµÀð ¸Á; ²ªÀtV EvÀ¤UÉ vÀ¯ÉUÉ ªÉÄÊ PÉÊ UÉ ¨sÁjà UÁAiÀÄ ¥ÉlÄÖUÀ¼ÀÄ DVzÀÝjAzÀ CzÀgÀ G¥ÀZÁgÀzÀ ¸À®ÄªÁV «dAiÀÄ¥ÀÄgÀzÀ D¸ÀàvÉæUÉ vÀUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ zÁj ªÀÄzÀåzÀ°è 12-30 UÀAmÉUÉ ²ªÀtV UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ ªÀÄÈvÀ£ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ F §UÉÎ  ²æà C¯Áè¨sÀPÀë vÀA £À©Ã¸Á§  AiÀÄA¨sÀvÁß¼À ¸Á; ²ªÀtV vÁ; f; «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 08.06.2017 gÀAzÀÄ ¹AzÀV ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
2] EAr UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 84/2017 PÀ®A; 143, 307, 365, 504, 506 [2] gÉ/ªÀÅ 149 L.¦.¹. & 27 EArAiÀÄ£ï DªÀÄìð AiÀiÁPÀÖ.                                            

     ¢£ÁAPÀ  04.06.2017. gÀAzÀÄ 18.30 AmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ 1] ¥ÀæPÁ±À. ¤Ã®¥Àà. ²gÀ±ÁåqÀ. ¸Á: SÉÃqÀV. 2] ¥ÀArvÀ CtÚ¥Àà. ªÉÄÃwæ. ¸Á: GqÀZÀt. 3] gÁd±ÉÃRgÀ. ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ. SÉÃqÀ. 4] AiÀĸÀ¥Àà. §¸À¥Àà. ²gÀ±ÁåqÀ. ¸Á: J®ègÀÆ SÉÃqÀV  ºÁUÀÆ E£ÀÆß 3 d£ÀgÀÄ CªÀgÀ ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À UÉÆwÛgÀĪÀ¢¯Áè. EzÀgÀ°è DgÉÆæ C.£ÀA-1 £ÉÃzÀªÀ£ÀÄ ºÁUÀÆ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ MAzÉ Hj£ÀªÀ£ÀÄ EzÀÄÝ, EzÀgÀ°èAiÀÄ DgÉÆæ C.£ÀA-1 £ÉÃzÀªÀ£ÀÄ F »AzÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAVUÉ ZÀÄqÁ¬Ä¸ÀĪÀzÀÄ PÁr¸ÀĪÀzÀÄ ªÀiÁqÀ°PÉÌ ºÀwÛzÁUÀ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ CªÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄAiÀĪÀgÀÄ DgÉÆævÀ¤UÉ ¤Ã£ÀÄ »ÃUÉ ªÀiÁqÀĪÀzÀÄ ¸Àj C¯Áè. CªÀ¼ÀÄ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁUÀĪÀªÀ¼ÀÄ EgÀÄvÁÛ¼É ºÁUÉà ªÀiÁqÀ¨ÉÃqÀ CAvÁ ºÉýzÀÝPÉÌ DgÉÆævÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¹mÁÖV ¦üAiÀiÁð¢UÉ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ ¸Á̦ðAiÉÆà ªÁºÀ£À £ÀA§gÀ JªÀiï.JZï-13/©.J£ï-9611 £ÉÃzÀÝgÀ°è J®è DgÉÆævÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ C¥ÀºÀgÀt ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀmÁUÀ zÁjAiÀÄ°è ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÀA§A¢üPÀgÀÄ vÀqÉ¢zÀÝPÉÌ DgÉÆævÀgÀÄ vÀªÀÄä°èzÀÝ jªÁ¯ÁégÀ¢AzÀ UÁ½AiÀÄ°è UÀÄAqÀÄ ºÁj¹ ¸ÁQëzÁgÀjUÉ fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ eÉÆÃgÁV ºÉÆgÀl ªÁºÀ£ÀzÀ°èAzÀ PɼÀUÉ £ÀÄV¹ ¥ÉlÄÖ UÁAiÀÄ ¥Àr¹ ¦üAiÀiÁð¢UÉ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹zÀ C¥ÀgÁzÀ. F §UÉÎ ªÉƹãï. vÀAzÉ ªÀÄ»§Æ§Ä¸Á§. £ÁUÀÆgÀ. ªÀAiÀiÁ-24 ªÀµÀð. GzÉÆåÃUÀ-MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: SÉÃqÀV. vÁ: EAr gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 08.06.2017 gÀAzÀÄ EAr UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
3] J¦JA¹ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 62/2017 PÀ®A. 419, 420,  IPC & 66, 66(C),66 (D) IT ACT  2000.                                              

    ¢£ÁAPÀ 03.06.2017 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 08.10 UÀAmɬÄAzÁ ¢£ÁAPÀ 06.06.2017 gÀAzÀÄ 06.57 UÀAmÉAiÀĪÀgÉUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ªÀÄ£ÉÆÃd ªÀĺÉñÀ ZËzsÀj 2) ¹ gÁAiÀiï 3) © gÁAiÀiï 4) gÉÃtÄ PÉÆÃlPÀ 5) UÉÆÃ¥Á® PÉÆÃlPÀ «¼Á¸À £ÀªÀÄÆ¢¯Áè. EªÀgÉ®ègÀÄ ¦ügÁå¢AiÀÄ ¸ÉƸÁ¬ÄnAiÀÄ SÁvÉAiÀÄ°èAzÁ EAlgÀ£Émï CxÀªÁ PÀA¥ÀÆålgÀ¤AzÁ ªÀiÁ»wAiÀÄ£ÀÄß ªÉÆøÀvÀ£À¢AzÀ ¯ÁV£ï ¥Á¸ïªÀqÀð(Login Passward) ºÁåPÀ ªÀiÁr 10,00,000/- gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß vÀªÀÄä vÀªÀÄä CPËAlUÀ½UÉ ªÉÆøÀ¢AzÀ ªÀUÁðªÀuÉ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÉÆøÀ ªÀiÁrzÀÝ®èzÉ, DgÉÆæ £ÀA: 1 £ÉÃzÀªÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ:03.06.2017 gÀAzÀÄ 20,000/- gÀÆUÀ¼À£ÀÄß vÀ£Àß J.n.JA. ªÀÄÄSÁAvÀgÀ «qÁæ ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ, ¥ÀgÀÛ CPËAnUÉ ºÁPÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ ¸ÀļÀÄî ºÉý ªÉÆøÀ ªÀiÁrzÀ C¥ÀgÁzsÀ. F §UÉÎ «oÀ×®UËqÀ vÀAzÉ gÀÄzÀæ¥Àà ©gÁzÁgÀ, GzÉÆåÃUÀ. CzÀåPÀëgÀÄ «eÁ¥ÀÄgÀ vÉÆÃlUÁjPÁ ¸ËºÁzÀð ¸ÀºÀPÁj ¤AiÀÄ«ÄvÀ ¸Á: £ÀA: J 12, £É®ªÀĺÀr , PÉ.JZï.© PÁA¥ÉèÃPÀì ¸ÉÆïÁè¥ÀÆgÀ gÀ¸ÉÛ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 08.06.2017 gÀAzÀÄ J¦JA¹ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

4] vÁ½PÉÆÃn ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 138/2017 PÀ®A. 78[3] PÀ£ÁðlPÀ ¥Éưøï PÁAiÉÄÝ  .                                              

    ¢£ÁAPÀ 08.06.2017 gÀAzÀÄ 12:30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ 01] §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ F±ÀégÀ¥Àà PÀnÖªÀĤ AiÀiÁ 32 ªÀµÀð 02] ±ÀQïï vÀAzÉ ªÉÄʧƧ¸Á§ ªÀĤAiÀiÁgÀ ªÀAiÀiÁ 45 ªÀµÀð ¸Á|| E§âgÀÆ vÁ½PÉÆÃn EªÀgÀÄ vÀªÀÄä ¥ÁAiÉÄÝÃUÉÆøÀÌgÀ PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¨Á»gÀªÁV DgÉÆæ C£ÀA 01 £ÉÃzÀݪÀ£ÀÄ MAzÀÄ gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 80=00 gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆqÀĪÀ PÀ¯Áåt  ªÀÄlPÁ JAzÀÄ PÀÆUÀÄvÁÛ DgÉÆæ C£ÀA 2 £ÉÃzÀݪÀ£ÀÄ N.¹ £ÀA§gÀUÀ¼À£ÀÄß §gÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ¤AvÀÄ E§âgÀÆ CgÉÆævÀgÀÄ N.¹. dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÁUÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ Particulars of Properties  1). MlÄÖ gÉÆÃR ºÀt  2250-00 gÀÆ 2).N.¹. £ÀA§gÀ §gÉzÀ aÃn JgÀqÀÄ Q;00=00 3) ¨Á®¥É£ï MAzÀÄ Q;00=00 F §UÉÎ ¸À|| vÀ|| ²æà JªÀiï.©.©gÁzÁgÀ ¦.J¸ï.L.  vÁ½PÉÆÃn ¥ÉÆ°¸ï oÁuÉ   gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 08.06.2017 gÀAzÀÄ vÁ½PÉÆÃn ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

5] DzÀ±Àð£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 78/2017 PÀ®A. 87 PÀ£ÁðlPÀ ¥Éưøï PÁAiÉÄÝ                           


    ¢£ÁAPÀ 08.06.2017 gÀAzÀÄ 17.00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ 1] CRÛgÀ vÀAzÉ gÁdºÀäzÀ ¨ÉÃ¥Áj, ¸Á|| «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ ±ÁºÀ¥ÀÆgÀ CUÀ¹. 2] C§ÄÝ®í«ÄÃzÀ ªÀi˯Á¸Á§ zÀUÁð, ¸Á|| «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ ±ÁºÀ¥ÀÆgÀ CUÀ¹ 3] CºÀäzÀºÀĸÉãÀ ªÀi˯Á° gÉƽî , ¸Á|| «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ ±ÁºÀ¥ÀÆgÀ CUÀ¹ 4] dºÁAVÃgÀ C°è¸Á§ zÉÆqÀªÀĤ, ¸Á|| «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ ±ÁºÀ¥ÀÆgÀ CUÀ¹ 5] ¸Á¢üÃPÀ §ÄqÀ£À¸Á§ UËAr ¸Á|| «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ ±Á°ºÀĸÉä £ÀUÀgÀ 6] D¹Ã¥sÀ C¯Áè§PÀë ZÀvÀÛgÀV ¸Á|| «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ ±ÀQÛ £ÀUÀgÀ 7] C¤Ã¸ï ªÀi˯Á¸Á§ £ÀzsÁ¥À ¸Á|| «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ ±ÁºÀ¥ÀÆgÀ CUÀ¹ 8] D£ÀAzÀ ªÀiÁgÀÄw ºÉÆlPÀgÀ  ¸Á|| «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ ¥ÀmÉïï UÀ°è 9] CºÀäzÀ ªÀĺÀäzÀ¸Á§ zÉøÀÄtV ¸Á|| «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ ±Á°ºÀÄ£Éä £ÀUÀgÀ J®ègÀÄ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ ±ÀºÀgÀzÀ SÁeÁC«ÄãÀ zÀUÁð »AzÉ jAUï gÉÆÃqÀPÉÌ ºÀwÛ EgÀĪÀ ªÉÆëģÀ R§gÀ¸ÁÜ£ÀzÀ ºÀwÛgÀ eÁ° VqÀzÀ PɼÀUÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ E¸Éàl J¯ÉUÀ¼À ªÉÄÃ¯É ¥ÀtPÉÌ ºÀt ºÁQ CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ C£ÀÄߪÀ ªÀÄ£Áß dÆeÁl DqÀÄwÛzÁÝUÀ ¹PÀÌ C¥sÀgÁzÀ. F §UÉÎ ¸À|| vÀ|| ²æà JªÀiï © C¸ÀÆqÉ   -¦ L r¹L© «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ.  gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 08.06.2017 gÀAzÀÄ DzÀ±Àð£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.