Facebook

Number of Visitors

Friday, June 9, 2017

DAILY NEWS ON 08-06-2017

         «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ
  ¢£ÁAPÀ: 08.06.2017

1] ºÉÆÃwð ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 105/2017 PÀ®A; 447 504 427 506 L¦¹   .                                             

     ¢£ÁAPÀ  01.06.2017 gÀAzÀÄ 13.00 AmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀ£ÁzÀ gÉêÀt¹zÀÝ¥Àà vÀA zÀÄAqÉñÀ ¸ÉÆgÉUÁAªÀ ¸Á||£ÁzÀ PÉ.r. vÁ||EAr FvÀ£ÀÄ ¦gÁå¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ¸ÀÄeÁvÁ EªÀ¼À UÀAqÀ¤zÀÄÝ ¦gÁå¢UÉ vÀ£Àß UÀAqÀ£ÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 30 ªÀµÀðzÀ »AzÉ ©lÄÖ ¨ÉÃgÉ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ ¦gÁå¢AiÀÄÄ vÀ£Àß UÀAqÀ¤UÉ G¥ÀfêÀ£ÀPÁÌV SÁ¸ÀV jÃw¬ÄAzÀ fêÀ£ÁA±À PÉüÀÄvÁÛ §A¢zÀÄÝ DUÀ ¦gÁå¢AiÀÄ UÀAqÀ£ÀÄ vÀ£Àß d«Ä£ÀzÀ ªÉÄÃ¯É ¨ÁåAQ£À ¸Á® §ºÀ¼À EzÉ fêÀ£ÁA±À PÉÆqÀĪÀÅzÀÄ DUÀĪÀÅ¢®è CAvÁ ºÉüÀÄvÁÛ §A¢zÀÄÝ FUÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 1 wAUÀ¼À »AzÉ ¨ÁåAQ£ÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢AiÀÄ UÀAqÀ£À d«ÄãÀzÀ ªÉÄÃ¯É EzÀÝ ¸Á® ªÀ¸ÀƯÁwUÁV £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ºÀgÁdÄ ªÀiÁr¸ÀĪÀ PÁ®PÉÌ ¦gÁå¢AiÀÄ CtÚ ªÀĺÁzÉêÀ¥Àà fUÀf¤ß EªÀgÀÄ 25 ®PÀë gÀÆ vÀÄA© ºÀgÁf£À°è ¸ÀzÀgÀ d«ÄãÀªÀ£ÀÄß ©r¹PÉÆAqÀÄ ¦gÁå¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÀÄ ¸ÀÄeÁvÁ EªÀ¼À ºÉ¸Àj¤AzÀ d«ÄãÀÄ Rjâ ºÁQ¹zÀÄÝ DgÉÆævÀ£ÀÄ ¸ÀzÀgÀ d«ÄãÀªÀ£ÀÄß vÀ£Àß ºÉ¸Àj¤AzÀ ©lÄÖ PÉÆqÀÄ CAvÁ vÀ£Àß ºÉAqÀw ¸ÀÄeÁvÁ EªÀ¼À ¸ÀAUÀqÀ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ ºÉÆr§r ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ¸ÀÄeÁvÁ EªÀ¼ÀÄ vÀqÀªÀ®UÁ UÁæªÀÄPÉÌ vÀ£Àß vÁ¬ÄAiÀÄÄ ªÁ¹¸ÀÄwÛgÀĪÀ ªÀĺÁzÉêÀ fUÀf¤ß EªÀgÀ d«ÄãÀzÀ ªÀ¹ÛUÉ §AzÀÄ vÁ¬ÄAiÀÄ ºÀwÛgÀ EzÁÝUÀ DgÉƦvÀ£ÀÄ ¹mÁÖV ¸ÀzÀgÀ d«ÄãÀzÀ°è CwPÀæªÀÄt ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr ¦gÁå¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¼À ¸ÀAUÀqÀ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀå ¨ÉÊzÁr ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨ÁV®zÀ PÉÆAr ªÀÄÄjzÀÄ ºÉÆ®zÀ°ègÀĪÀ n.¹. ¨ÉÆÃj£À ¥ÉÊ¥À ,PÀȶ ºÉÆAqÀzÀ ¥ÉÊ¥ÀÄ ,¨ÁågÀ¯ï ºÁUÀÆ ¥ÉÊ¥À¯ÉÊ£ï ZÉA§gÀ ºÉÆqÉzÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 10000 gÀÆ UÀ¼ÀµÀÄÖ ºÁ¤ ªÀiÁr fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀ C¥ÀgÁzÀ.F §UÉÎ  ²æêÀÄw UÀAUÁ¨Á¬Ä §¸À¥Àà ªÀÄļÀf ¸Á||vÀqÀªÀ®UÁ  gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 07.06.2017 gÀAzÀÄ ºÉÆÃwð ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
2] ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 114/2017 PÀ®A; 323, 307, 504, 506  IPC and Sec: 27.30 Indian Arms Act-1959                                           

     ¢£ÁAPÀ  07.06.2017 gÀAzÀÄ 15.15 AmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀ£ÁzÀ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ vÀA: ¹zÀÝ¥Àà §Æ¢ºÁ¼À ¸Á: aZÀð£ÀPÀ¯ï  vÁ: ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À. FvÀ£ÀÄ ¨sÁgÀwÃAiÀÄ ¸ÉÊ£ÀåzÀ°è ¸ÉÃªÉ ¸À°è¸ÀÄwÛzÀÄÝ,  ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ EzÀgÀ°èAiÀÄ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ¤UÉ ºÉÆ®zÀ ªÀåªÀºÁgÀ ªÀiÁqÀĪÀ¢zÉ ¨Á CAvÁ ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À¢AzÀ  aZÀð£ÀPÀ¯ïPÉÌ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV dUÀ¼Á vÉUÉzÀÄ CªÁZÀå ¨ÉÊzÁr  DAzÀæzÀªÀgÉ®è E°è §AzÀÄ D¹Û ªÀiÁrzÀgÉà £ÁªÀÅ J°èUÉ ºÉÆÃUÀ¨ÉÃPÀÄ, ¤£ÀUÉ  §ºÀ¼À  ¢ªÀ¸À DAiÀÄÄÛ ªÀÄ£À¹ì£À°èlÄÖ ¤£Àß ¸À®ÄªÁVAiÉÄà «Ä°ljAiÀÄ°è ¸ÀgÀPÁgÀzÀªÀgÀÄ £À£ÀUÉ PÉÆlÖ ¦¸ÀÆÛ® vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §A¢Ã¤ ªÀÄUÀ£É  ¤Ã£ÀÄ ¤£Àß D¹Û J®è §qÀªÀjUÉ PÉÆlÄÖ E°èAzÀ eÁUÀ SÁ° ªÀiÁrzÀgÉà ¸Àj E®è  CAzÉæ  ¸ÀÆmï ªÀiÁr ¸Á¬Ä¸Àwä CAvÁ fêÀzÀ zsÀªÀÄQ  ºÁQ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ¤UÉ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ  vÀ£Àß ºÀwÛgÀ EzÀÝ ¦¸ÀÆÛ®¢AzÀ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ£À ªÉÄÃ¯É ¥sÁAiÀÄgï ªÀiÁr PÉÆ¯É ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹zÀ C¥ÀgÁzsÀ F §UÉÎ gÁªÀĨÁ§Ä vÀA: ¨ÉÆdÓtÚ C£ÁßUˤ ªÀAiÀiÁ 48 ªÀµÀð ¸Á: ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À  gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 07.06.2017 gÀAzÀÄ ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
3] ¹AzÀV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 173/2017 PÀ®A. 87 PÉ.¦. AiÀiÁPïÖ.                                              

    ¢£ÁAPÀ 07.06.2017 gÀAzÀÄ 15:15 UÀAmÉUÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ 1]©üêÀÄtÚ vÀAzÉ ²ªÀ¤AUÀ¥Àà PÉÆqÀa, 2]¸ÀAUÀtÚ vÀAzÉ ©üêÀÄtÚ PÉÆqÀa, 3]±À²PÁAvÀ vÀAzÉ §¸ÀªÀAvÁæAiÀÄ EAUÀ¼ÀV, 4] ²ªÀgÁdPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÁæAiÀÄ EAUÀ¼ÀV, 5]ªÀĺÁAvÀ¥Àà vÀAzÉ PÁ¼À¥Àà §rUÉÃgÀ, 6]¥ÀgÀªÀiÁ£ÀAzÀ vÀAzÉ ºÀƪÀtÚ £ÀqÀPÀÆgÀ 7]ªÀÄ®ètÚ vÀAzÉ gÁªÀÄtÚ PÀĪÀĸÀV, J®ègÀÆ ¸Á: ¹gÀ¸ÀV, vÁ: ¹AzÀV. EªÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ vÀªÀÄä vÀªÀÄä ¥sÁAiÀÄzÉUÉƸÀÌgÀ ¹gÀ¸ÀV UÁæªÀÄzÀ ¸ÀAUÀAiÀÄå£À UÀÄrAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À PÀmÉÖAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è PÀĽvÀÄ E¸ÉàÃl J¯ÉUÀ¼À ªÉÄÃ¯É ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀtPÉÌ ºÀaÑ CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ J£ÀÄߪÀ ªÀÄ£Áß dÆeÁlªÀ£ÀÄß DqÀÄwÛzÁÝUÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ. d¥ÁÛzÀ ªÀiÁ°£À «ªÀgÀ:-   1) d¥ÁÛzÀ £ÀUÀzÀÄ 30500/-gÀÆ. 2) 52 E¸ÉàÃl J¯ÉUÀ¼ÀÄ. F §UÉÎ ¸À:vÀ: ²æà J£ï. ©. ²ªÀÇgÀ, ¦.J¸ï.L. (PÁ¸ÀÄ) ¹AzÀV ¥Éưøï oÁuÉ. gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 07.06.2017 gÀAzÀÄ ¹AzÀV ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.