Facebook

Number of Visitors

Wednesday, June 7, 2017

DAILY NEWS ON 07-06-2017

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
         «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ
  ¢£ÁAPÀ: 07.06.2017

1] ¹AzÀV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 172/2017 PÀ®A; 504, 307 gÉ/ªÀÅ 34 L.¦.¹.                                             

     ¢£ÁAPÀ  05.06.2017 gÀAzÀÄ 15:30 AmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ 1] UÉÆÃ¥Á® qÀAUÉ, 2] ¸ÀºÀeÁ£ÀAzÀ UÉÆÃ¥Á® qÀAUÉ & E£ÉÆߧâ, ¸Á: aPÀÌ®Q, vÁ: dªÀÄRAr.  EzÀgÀ°èAiÀÄ DgÉÆæ £ÀA: 1 £ÉÃzÀݪÀ£À ªÀÄUÀ ²ªÁ£ÀAzÀ¤UÀÆ ªÀÄvÀÄÛ ¦gÁå¢UÀÆ dUÀ¼ÁªÁVzÀÄÝ, ¸ÀzÀgÀ dUÀ¼ÀzÀ PÁ®PÉÌ DgÉÆævÀ£À ªÀÄUÀ ²ªÁ£ÀAzÀ£ÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÝjAzÀ ¦gÁå¢ ªÉÄÃ¯É PÉøÀÄ zÁR¯ÁV ²PÉëAiÀiÁV ªÀÄÄPÁÛAiÀĪÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀgÀ ªÀÄƪÀgÀÄ DgÉÆævÀgÀÄ ºÀ¼Éà zÉéõÀzÀ ¹nÖ¤AzÀ §AzÀÄ ¦gÁå¢UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÀ§Äâ PÀmÁªÀÅ ªÀiÁqÀĪÀ PÉÆAiÀiÁÛ¢AzÀ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ ¦gÁå¢AiÀÄ PÀÄwÛUÉAiÀÄ »A¨sÁUÀ (ºÉqÀQ£À)PÉÌ, JqÀPÀ¥Á¼ÀPÉÌ, JqÀUÉÊ ªÉƼÀPÉÊUÉ & £Á®ÄÌ ¨ÉgÀ¼ÀÄUÀ½UÉ ºÉÆqÉ¢zÀÝjAzÀ ¦gÁå¢UÉ ¨sÁj ºÀjzÀ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ-¥ÉlÄÖUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ªÀUÉÊgÉ ¦gÁå¢AiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀÄ CzÉ. F §UÉÎ ²æñÉÊ® vÀAzÉ ¸ÀAUÀ¥Àà ¹AUÉ ¸Á: zÁ±Áå¼À, vÁ:f: «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ, ºÁ:ªÀ: ¹AzÀV ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ ºÀwÛgÀ. gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 06.06.2017 gÀAzÀÄ ¹AzÀV ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
2] wPÉÆÃmÁ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄr £ÀA: 13/2017 PÀ®A; 174  ¹Dg惡                                            

     ¢£ÁAPÀ  06.06.2017 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 05.00 AmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°è ªÉÄÊvï: CªÉÆÃX vÀA: §¸À°AUÀ¥Àà ZËzsÀj ªÀAiÀiÁ-24 ªÀµÀð, G-MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: zÀAzsÀgÀV,  FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß vÉÆÃlzÀ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ DPÀ¸ÁävÀ CªÀ£À §®UÁ°£À ºÉ§âgÀ½UÉ ºÁªÀÅ PÀaÑzÀÄÝ CªÀ¤UÉ G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ wPÉÆÃmÁ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉ vÀgÀĪÁUÀ ªÀÄgÀtzÀ ºÉÆA¢zÀÄÝ CªÀ£À ªÀÄgÀtzÀ°è AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA±ÀAiÀÄ«gÀĪÀ¢®è CAvÁ ªÀgÀ¢zÁgÀ£À ªÀgÀ¢AiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀÄ CzÉ. F §UÉÎ zÁ£À¥Àà vÀA: §¸À¥Àà ZËzsÀj ªÀAiÀiÁ-51 ªÀµÀð eÁ: »AzÀÆ UÁtÂUÀ G-MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: zÀAzsÀgÀV, gÀªÀgÀÄ ªÀgÀ¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 06.06.2017 gÀAzÀÄ wPÉÆÃmÁ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
3] UÉÆîUÀĪÀÄäd ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 90/2017 PÀ®A. 302 L¦¹  

    ¢£ÁAPÀ 06.06.2017  gÀAzÀÄ  22.40  UÀAmÉUÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ ¸ÀwñÀ eÁzsÀªï ¸Á|| zÀgÀ¨ÁgÀUÀ°è «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ  FvÀ£ÀÄ  AiÀiÁgÉÆà C£ÁªÀÄzÉÃAiÀÄ  UÀAqÀ¸ÀÄ  ªÀAiÀiÁ : 30 jAzÀ 35 ªÀµÀð EªÀ¤UÉ AiÀiÁªÀÅzÉÆà GzÉÝñÀPÁÌV ZÁPÀÄ«¤AzÀ PÀÄwÛUÉUÉ ªÀÄÄRPÉÌ ºÉÆqÉzÀÄ ¨sÁjUÁAiÀÄ¥Àr¹ ªÀÄgÀtºÉÆAzÀĪÀAvÉ ªÀiÁrzÀ §UÉÎ ¦gÁå¢AiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀ EzÉ. F §UÉÎ ¹zÁæªÀÄ vÀA/ ²ªÀtÚ ¥Ánî  ¸Á|| ¨ÉƪÀÄä£ÀºÀ½î ºÁ° D®PÀÄAmÉ £ÀUÀgÀ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 07.06.2017 gÀAzÀÄ UÉÆîUÀĪÀÄäd ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
4] UÁA¢üZËPÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄr £ÀA: 12/2017 PÀ®A. 174 ¹Dg惡

  ¢£ÁAPÀ 22/05/2017 gÀAzÀÄ 17:30 jAzÀ ¢£ÁAPÀ- 23/05/2017 gÀAzÀÄ 20:45 UÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À CªÀ¢AiÀÄ°è EzÀgÀ°è ªÉÄÊvÀ£ÀÄ «dAiÀÄ¥ÀÆgÀ ±ÀºÀgÀzÀ UÉÆÃzÁªÀj ºÉÆmÉî ªÀÄÄAzÉ EgÀĪÀ §¸ÁÖ¥À zÀ°è ©ÃPÉë ¨ÉÃqÀÄvÁÛ wgÀÄUÁr ºÉÆmÉÖUÉ ¸ÀjAiÀiÁV Hl ªÀiÁqÀzÉà C±ÀPÀÛ£ÁV vÀ£ÀVgÀĪÀ AiÀiÁªÀzÉÆà gÉÆÃUÀ¢AzÀ §¼À°, DgÁªÀÄ vÀ¦à ªÀÄ®VzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ 108 ªÁºÀ£ÀzÀ°è ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ zÁR®Ä ªÀiÁrzÁUÀ G¥ÀZÁgÀ ºÉÆAzÀĪÁUÀ G¥ÀZÁgÀ ¥sÀ°¸ÀzÉ ªÀÄÈvÀ£ÁVzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À ªÀÄgÀtzÀ°è ¨ÉÃgÉ AiÀiÁªÀzÉ ¸ÀA±ÀAiÀÄ ªÀUÉÊgÉ EgÀĪÀ¢®è CAvÁ ªÀgÀ¢zÁgÀ£À ªÀgÀ¢AiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀÄ CzÉ.. F §UÉÎ ²æà C¯Áè¨sÀPÀë vÀAzÉ ¨ÁªÀŢݣÀ vÀqÀ®V ªÀAiÀiÁ- 40 ªÀµÀð ¸Á: «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ C¸ÁìgÀ Nt PÀtQ§eÁgÀ   gÀªÀgÀ PÉÆlÖ ªÀgÀ¢ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ 06.06.2017 gÀAzÀÄ UÁA¢üZËPÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.