Facebook

Number of Visitors

Wednesday, June 7, 2017

DAILY NEWS ON 06-06-2017

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
         «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ
  ¢£ÁAPÀ: 06.06.2017

1] ¤qÀUÀÄA¢ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 106/2017 PÀ®A. 279,.304 [J] L¦¹  

     ¢£ÁAPÀ 05.06.2017 gÀAzÀÄ; 12.15 UÀAmÉUÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀ£ÁzÀ gÀÆ¥ÉñÀ vÀA ©üêÀÄgÁªÀ dªÀÄzÁqÉ ¸Á|| ªÀqÁ¼À vÁ||f|| GvÀÛgÀ ¸ÉÆïÁ¥ÀÆgÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA: MH-13/BZ-7231 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß «dAiÀÄ¥ÀÆgÀ PÀqɬÄAzÀ ¤qÀUÀÄA¢ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ J£ï.JZï-50 gÀ¸ÉÛ ªÉÄÃ¯É GtÂÚ¨sÁ« PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß eÉÆÃgÁV ªÀ ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹ PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ EzÀÝ gÉÆÃqÀ ºÀA¥Àì fV¹ vÀ£Àß ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® »AzÉ PÀĽwzÀÝ ¦gÁå¢ ºÉAqÀw gÀÆ¥Á° UÀA vÀÄPÁgÁªÀÄ ªÉÆ»vÉ ªÀAiÀiÁ-27 ªÀµÀð ¸Á|| «dAiÀÄ¥ÀÆgÀ (UÀuɱÀ £ÀUÀgÀ) EªÀ½UÉ PɼÀUÉ PÉqÀ« C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁr CªÀ¼À vÀ¯ÉUÉ ¨sÁj UÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ½UÉ G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ «dAiÀÄ¥ÀÆgÀ f¯Áè ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ 108 CA§Ä¯É£ïì£À°è vÀUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÞUÀ ªÀÄ£ÀUÀƽ ¸À«ÄÃ¥À ¢£ÁAPÀ: 05.06.2017 gÀAzÀÄ 13:30 UÀAmÉUÉ ªÀÄgÀt ºÉÆAzÀĪÀAvÉ ªÀiÁrzÀ C¥ÀgÁzsÀ. F §UÉÎ vÀÄPÁgÁªÀÄ vÀA £ÁªÀÄzÉêÀ ªÉÆ»vÉ ªÀAiÀiÁ-34 ªÀµÀð ¸Á|| «dAiÀÄ¥ÀÆgÀ (UÀuɱÀ £ÀUÀgÀ) gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 05.06.2017 gÀAzÀÄ ¤qÀUÀÄA¢ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
2] ZÀqÀZÀt  ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 90/2017 PÀ®A; 15(J), 32(3) PÀ£ÁðlPÀ C§PÁj PÁAiÉÄÝ.


        ¢£ÁAPÀ  05.06.2017  gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 09.15 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀ£ÁzÀ C¤Ã® vÀA|| ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ ©gÁzÁgÀ ªÀAiÀiÁ-25 ªÀµÀð, ¸Á:ºÀvÀÛ½î vÁ:EAr. FvÀ£ÀÄ ¸ÀgÀPÁgÀ¢AzÀ C¢üÃPÀÈvÀ ¯ÉʸÀ£ïì ¥ÀqÉAiÀÄzÉ vÀ£Àß zÁ¨ÁzÀ°è ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrAiÀÄ®Ä CªÀPÁ±À ªÀiÁrPÉÆlÄÖ MlÄÖ 593/- gÀÆ¥Á¬Ä QªÀÄäwÛ£À 180 JªÀiï. J¯ï C¼ÀvÉAiÀÄ EA¦ÃjAiÀÄ¯ï §Äè ªÀÄvÀÄÛ ªÉÄPïqÉƪɯïì £ÀA:01 «¹Ì ¸ÀgÁ¬Ä vÀÄA©zÀ JgÀqÀÄ ¥ÀÄ¯ï ªÀÄvÀÄÛ JgÀqÀÄ CzÀð ¨ÁnèUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ ¥Áè¹ÖPï UÁè¸ÀÄUÀ¼À ¸ÀªÉÄÃvÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ. F §UÉÎ ¸À:vÀ:²æÃ, ¤AUÀ¥Àà. JZï. ¥ÀÆeÉÃj, ¦.J¸ï.L ZÀqÀZÀt ¥Éưøï oÁuÉ.gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 05.06.2017 gÀAzÀÄ ZÀqÀZÀt ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.