Facebook

Number of Visitors

Wednesday, June 7, 2017

DAILY NEWS ON 05-06-2017

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
         «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ
  ¢£ÁAPÀ: 05.06.2017

1] «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ ¸ÀªÀÄZÁj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 111/2017 PÀ®A. 279,.304 [J] L¦¹  

     ¢£ÁAPÀ 04/06/2017 gÀAzÀÄ;18.00 UÀAmÉUÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°è ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA;PÉJ;28/EJ¯ï;7492 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ªÀÄgÀUÀÄ vÀA; CdÄð£À PÀgÀ¥É EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß EAr ¨ÉÊ¥Á¸À PÀqɬÄAzÀ ¹AzÀV ¨ÉÊ¥Á¸À PÀqÉUÉ Cwà eÉÆÃj¤AzÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ J£ï JZï; 13 gÉÆÃqÀ L N ¹ eÉ PÉ mÁAiÀÄgÀì ºÀwÛgÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß ¹ÌqÀØ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤ßAzÀ vÁ£É ©zÀÄÝ vÀ¯ÉUÉ ªÉÄʪÉÄ¯É ¨Áj UÁAiÀÄ ¥ÉlÄÖ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¸ÉܼÀzÀ°èAiÉÄ wjPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ  F §UÉÎ UÉÆ¥Á® ¥ÁAqÀÄ PÀgÁvÀ  ªÀAiÀiÁ;38 ªÀµÀð ªÀÈwÛ;-MPÀÌ®vÀ£À  ¸Á;CgÀPÉj PÀgÁqÀ zÉÆrØ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 04.06.2017 gÀAzÀÄ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
2] §§¯ÉñÀégÀ  ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 111/2017 PÀ®A; 279,337, 338, 304(J) L¦¹
        ¢£ÁAPÀ  04/06/2017 gÀAzÀÄ 16.30 WÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°è ªÉÄÊvÀ  §¸À¥Àà vÀAzÉ ¸ÀAUÀ¥Àà ªÉÄAqÉUÁgÀ ªÀAiÀiÁ: 20 ªÀµÀð ¸Á: G¥À஢¤ß EvÀ£ÀÄ mÁæPÀÖgï £ÀA; PÉJ-28/nJ-3201 ºÁUÀÆ CzÀPÉÌ eÉÆÃr¹zÀ mÉæöÊ®gï £ÀA:PÉJ-28/n-887 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß G¥À஢¤ß PÀqɬÄAzÀ ªÀĪÀÄzÁ¥ÀÆgÀ PÀqÉUÉ PÉ£Á¯ï gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É Cwà ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤Ã®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ PÁRAqÀQ-eÉÊ£Á¥ÀÆgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ºÀwÛgÀ ªÉÄãï PÉãÁ®zÀ°è mÁæöåPÀÖgÀ£ÀÄß PÉqÀ« vÁ£ÀÄ vÀ¯ÉUÉ ¨sÁj UÁAiÀÄ M¼À¥ÉlÄÖ ºÉÆA¢ ¸ÀܼÀzÀ°è ªÉÄÊvÁV, ¸ÀzÀj mÁæöåPÀÖgÀzÀ°è PÀĽvÀ «oÀ×® vÀAzÉ ªÀÄ®PÀ¥Àà »ÃgÉPÀÄgÀħgÀ ªÀAiÀiÁ: 26 ªÀµÀð ¸Á: G¥À஢¤ß EvÀ¤UÉ ¸ÁzÁ ªÀ ¨sÁj UÁAiÀÄ M¼À¥ÉlÄÖ¥Àr¹zÀ C¥ÀgÁzÀ.F §UÉÎ ªÀÄ°èPÁdÄð£À vÀAzÉ ¸ÀAUÀ¥Àà ªÉÄAqÉUÁgÀ ªÀAiÀiÁ: 50 ªÀµÀð ¸Á:G¥À஢¤ß gÀªÀgÀÄ zÀÆgÀÄ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 04.06.2017 gÀAzÀÄ §§¯ÉñÀégÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

3] §§¯ÉñÀégÀ  ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 110/2017 , PÀ®A: 143, 147, 498(J), 302, 201 ¸À/PÀ 149  L¦¹
¢£ÁAPÀ 03/06/2017 gÀAzÀÄ 17.30 WÀAmÉUÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°è 01) ºÀĸÉãÀ¸Á§ vÀAzÉ ªÉÄʧƧ¸Á§ eÁVÃgÀzÁgÀ02) ªÉÄʧƧ¸Á§ vÀAzÉ ¨Á±Áå¸Á§ eÁVÃgÀzÁgÀ 03) eÉÊvÀÄ£À© UÀAqÀ ªÉÄʧƧ¸Á§ eÁVÃgÀzÁgÀ 04) ºÀĸÉä vÀAzÉ ªÉÄʧƧ¸Á§ eÁVÃgÀzÁgÀ05) ªÀÄPÁÌA UÀAqÀ ¦ÃgÀ¸Á§ ¸ÀįÉêÀiÁ£À   ¸Á:J®ègÀÆ G¥À஢¤ß EzÀgÀ°èAiÀÄ ªÉÄÊvÀ RwÃeÁ UÀAqÀ ºÀĸÉãÀ¸Á§ eÁVÃgÀzÁgÀ ªÀAiÀiÁ: 27 ªÀµÀð EªÀ½UÉ DPÉAiÀÄ UÀAqÀ, ªÀiÁªÀ, CvÉÛ, ªÉÄÊzÀÄ£À ºÁUÀÆ £ÁzÀ¤ EªÀgÉ®ègÀÆ ¤Ã£ÀÄ ¸ÀjAiÀiÁV PÉ®¸À ªÀiÁqÀĪÀ¢®è JzÀÄgÀÄ ªÁ¢¸ÀÄwÛ ªÀÄvÀÄÛ ¨ÉÃgÉAiÀĪÀgÀ eÉÆÃvÉUÉ C£ÉÊwPÀ ¸ÀA§AzÀ ºÉÆA¢gÀÄ« CAvÁ CªÀ¼À ²Ã®zÀ §UÉÎ ¸ÀA±ÀAiÀÄUÉÆAqÀÄ J®ègÀÆ PÀÆr CªÀ½UÉ ªÀiÁ£À¹PÀ ºÁUÀÆ zÉÊ»PÀ »A¸É ¤ÃqÀÄvÁÛ §A¢zÀÄÝ C®èzÉ, ¤£Éß ¢£ÁAPÀ;03/06/2017 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 05.30 WÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ vÀªÀÄä d«ÄãÀzÀ ªÉÄÃlVAiÀÄ°è DPÉAiÀÄ UÀAqÀ CªÀ½UÉ §rUɬÄAzÀ ºÉÆÃqÉzÀÄ PÉÆ¯É ªÀiÁr £ÀAvÀgÀ ¥ÀÆgÁªÉ £Á±À¥Àr¸ÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ ºÉtªÀ£ÀÄß ªÀÄÄvÀÄðd¸Á§ eÁVÃgÀzÁgÀ EªÀgÀ ¨Á«AiÀÄ ¤ÃgÀ°è NUÉzÀÄ D £ÀAvÀgÀ vÁ£ÁVAiÉÄ PÁ®Ä eÁj ©¢ÝgÀÄvÁÛ¼É CAvÁ ¨ÉƨÁâl ªÀiÁr ºÉtªÀ£ÀÄß ºÉÆgÀUÉ vÉUÉzÀÄ zÀªÁSÁ£ÉUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV zÁjAiÀÄ°è ªÀÄgÀt ºÉÆA¢gÀÄvÁÛ¼É CAvÁ ¸ÀÄ¢Ý ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. F §UÉÎ ªÀĺÀªÀÄäzÀ¸Á§ vÀAzÉ ªÀfÃgÀ¸Á¨ï ªÀÄįÁè ¸Á: PÁRAqÀQ ºÁ° G¥À஢¤ß ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 04.06.2017 gÀAzÀÄ §§¯ÉñÀégÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.