Facebook

Number of Visitors

Wednesday, June 7, 2017

DAILY NEWS ON 04-06-2017

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
         «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ
  ¢£ÁAPÀ: 04.06.2017

1] wPÉÆÃmÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 92/2017  PÀ®A: : 363 L¦¹
¢£ÁAPÀ 28.05.2017 gÀAzÀÄ gÁwæ 10.00 UÀAmÉUÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°è AiÀiÁgÉÆà DgÉÆævÀgÁzÀ              EzÀgÀ°è £ÀªÀÄÆ¢¹zÀ ¦gÁå¢zÁgÀ£À ªÀÄUÀ¼ÀÄ ¸À«ÃvÁ vÀAzÉ UÀAUÁgÁªÀÄ ®ªÀiÁt ªÀAiÀiÁ-17 ªÀµÀð EªÀ¼ÀÄ ¦gÁå¢AiÀÄ ªÀģɬÄAzÀ J°èAiÉÆà ºÉÆÃV PÁuÉAiÀiÁVgÀ§ºÀÄzÀÄ CxÀªÁ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ½UÉ AiÀiÁgÉÆà DgÉÆævÀgÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉÆà PÁgÀtPÁÌV C¥ÀºÀgÀt ªÀiÁrzÀ C¥ÀgÁzsÀ. F §UÉÎ UÀAUÁgÁªÀÄ ¸ÉÆêÀÄ®Ä ®ªÀiÁt ¸Á: ¯ÉƺÀUÁAªÀ vÁ:f: «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ, gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 03.06.2017 gÀAzÀÄ wPÉÆÃmÁ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
2] ¹AzÀV  ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 168/17 PÀ®A: ªÀÄ»¼É PÁuÉ                   
        ¢£ÁAPÀ  24.05.2017 gÀAzÀÄ 23:00 UÀAmɬÄAzÁ ¢£ÁAPÀ: 25.05.2017 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£ÀeÁªï 01:00 UÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À ªÉüÉAiÀÄ°è. EzÀgÀ°èAiÀÄ PÁuÉAiÀiÁzÀ ¥ÁªÀðw UÀAqÀ ¤AUÀ¥Àà ¥ÀÆeÁj, ªÀAiÀiÁ: 30 ªÀµÀð, GzÉÆåÃUÀ: ºÉÆ®ªÀÄ£É PÉ®¸À, ¸Á: gÁA¥ÀÆgÀ (¦.J) vÉÆÃlzÀ ªÀ¹Û, vÁ: ¹AzÀV  EªÀ¼ÀÄ ¦ügÁå¢AiÀÄ ºÉAqÀw EzÀÄÝ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ºÉüÀzÉ PÉüÀzÉ J°èAiÉÆà PÁuÉAiÀiÁV ºÉÆÃVzÀÄÝ CªÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁrPÉÆqÀ¨ÉÃPÀÄ CAvÁ ªÀUÉÊgÉ ¦gÁå¢AiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀ CzÉ. PÁuÉAiÀiÁzÀªÀ¼ÀÄ ¸ÁzÁUÉA¥ÀÄ ªÉÄÊ §tÚzÀªÀ¼ÁVzÀÄÝ, vɼÀî£ÉAiÀÄ ªÉÄÊPÀlÄÖ ºÉÆA¢gÀÄvÁÛ¼É. CAzÁdÄ 5-Cr JvÀÛgÀ«zÀÄÝ, PÀ£ÀßqÀ ¨sÁµÉ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄvÁÛ¼É. CªÀ¼ÀÄ vÀ£Àß ªÉÄÊ ªÉÄÃ¯É PÉA¥ÀÄ §tÚzÀ ºÀÆ«£À r¸ÉÊ£ï ¹ÃgÉ zsÀj¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.  F §UÉÎ ¤AUÀ¥Àà vÀAzÉ ªÀĺÁzÉêÀ¥Àà ¥ÀÆeÁj, ªÀAiÀiÁ: 36 ªÀµÀð, eÁw: »AzÀÆ PÀÄgÀħgÀ, GzÉÆåÃUÀ: MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: gÁA¥ÀÆgÀ (¦.J) vÉÆÃlzÀ ªÀ¹Û, vÁ: ¹AzÀV, ªÉÆ. £ÀA: 9845328474  gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 03.06.2017 gÀAzÀÄ ¹AzÀV ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
3] gÀhļÀQ  ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 104/17 PÀ®A: 307 L.¦.¹ & 25 & 27 L.J.DåPÀÖ

¢£ÁAPÀ 03.06.2017 gÀAzÀÄ 12.00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°è AiÀiÁgÉÆà DgÉÆævÀgÀÄ E§âgÀÄÀ CªÀj«ÃvÀ ªÀåQÛUÀ¼ÀÄ (ªÀÄzÀåªÀÄ ªÀÄAiÀĸÀÌgÀÄ) ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À £ÀªÀÄÆ¢¯Áè EªÀgÀÄ PÉÆ¯É ªÀÄqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ¼À d«ÄãÀzÀ ªÉÄÃlVAiÀÄ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV C°è ªÉÄÃlVAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ºÀt¸É VqÀzÀ PɼÀUÉ vÁqÀ¥Àwæ ºÁ¹ CqÁØVzÀÝ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÁzÀ  ²Ã®ªÀAw UÀAqÀ ¸ÀvÀå¥Àà PÉÆý  EªÀUÀ½ÃUÉ AiÀiÁªÀÅzÉÆà zÀÄgÀÄzÉÝÃPÁÌV §AzÀÆQ¤AzÀ UÀÄAqÀÄ UÀÄAqÀÄ ºÁj¹zÀÝjAzÀ JqÀUÁ°£À ªÉƼÀPÁ®zÀ ªÉÄÃ¯É & §®UÁ°£À vÉÆqÀAiÀÄ ªÉÄÃ¯É UÀÄAqÀÄ §qÉzÀÄ UÁAiÀÄ ¥ÉlÄÖUÀ¼ÀÄ DV PÉÆ¯É ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄvÀß ªÀiÁrzÀ C¥ÀgÁzsÀ F §UÉÎ ²Ã®ªÀAw  UÀA ¸ÀvÀå¥Àà PÉÆý ªÀAiÀiÁ 60 ªÀµÀð ¸Á: ªÀiÁtAPÀ®V gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 03.06.2017 gÀAzÀÄ gÀhļÀQ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
4] ¹AzÀV  ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 170/17 PÀ®A: 32, 34 PÉ.E.DåPïÖ    
       ¢£ÁAPÀ 03.06.2017 gÀAzÀÄ 14.15 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ. EzÀgÀ°è DgÉÆævÀ£ÁzÀ ¸ÉÊAiÀÄzÀ vÀA, £À©¸Á§ ¨ÁUÀªÁ£À ¸Á|| PÀPÀ̼ÀªÉÄ° EªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¥ÁAiÀÄzÉUÉÆøÀÌgÀ AiÀiÁªÀzÉà ¥ÀgÀªÁtÂUÉ E®èzÉ UÀ§¸ÁªÀ¼ÀV ¥ÁªÀgÀ¸ÁÖgÀ zÁ¨ÁzÀ ªÀÄÄAzÉ J£ï JZï: 218 gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ ºÉaÑ£À ¨É¯ÉUÉ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ £ÀªÀÄä£ÀÄß £ÉÆÃr ©lÄÖ ºÉÆÃzÀ C¥ÀgÁzsÀ. F §UÉÎ  ¸À:vÀ:²æà J£ï.© ²ªÀÇgÀ ¦J¸ïL ¹AzÀV gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 03.06.2017 gÀAzÀÄ ¹AzÀV ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
  
5] ¹AzÀV  ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 171/17 PÀ®A: 89 (3) PÉ.¦.DåPïÖ    
        ¢£ÁAPÀ 03.06.2017 gÀAzÀÄ 16.00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ. EzÀgÀ°è DgÉÆævÀ£ÁzÀ ¨Á®Ä ºÀĸÀ£À¥Àà ¥ÀªÁgÀ ¸Á|| ¹AzÀV EªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¥ÁAiÀÄzÉUÉÆøÀÌgÀ 1 gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 80 gÀÆ¥Á¬Ä ºÀt PÉÆqÀĪÀ PÀgÁj£À ªÉÄÃ¯É ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ PÀqɬÄAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ N¹ £ÀA§gÀUÀ¼À£ÀÄß §gÉzÀÄPÉÆlÄÖ PÀ¯Áåt N¹ dÆeÁl ªÀÄlPÁ DqÀÄwÛzÁÝUÀ ¹QÌzÀÄÝ gÉÆÃR ºÀt; 1360/- gÀÆ UÀ¼ÀÄ N¹ aÃn, ¥É£ÀÄß ¸ÀªÉÄÃvÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ. F §UÉÎ  ¸À:vÀ:²æà J£ï.© ²ªÀÇgÀ ¦J¸ïL ¹AzÀV gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 03.06.2017 gÀAzÀÄ ¹AzÀV ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

6] vÁ½PÉÆÃn  ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 134/17 PÀ®A: 143. 147. 148. 341. 447. 302. 307. 315. 436. 504. 506 gÉ/ªÀÅ 149 L.¦.¹ & 3(1)(10) (11) 2 (5). J¸ï¹/J¸ïn .¦.J.DåPïÖ    

        ¢£ÁAPÀ 03.06.2017 gÀAzÀÄ 15.30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ. EzÀgÀ°è DgÉÆægÁzÀ 1) E¨Á滪Àiï¸Á§ ªÀĺÀäzÀ¸Á§ CvÁÛgÀ ºÁUÀÆ 7 d£ÀgÀÄ ¸Á|| J®ègÀÄ UÀÄAqÀPÀ£Á¼À ºÁUÀÆ ªÀiÁ®ÆgÀ, PÉÆtÄÚgÀ  EzÀgÀ°è ¦gÁå¢zÁgÀ£ÀÄ vÀªÀÄÆägÀ ¨Á£ÀĨÉÃUÀA CvÁÛgÀ EªÀ¼ÉÆA¢UÉ ¦æÃw¹ ªÀÄzÀÄªÉ DVzÀÝjAzÀ, CªÀ¼À vÀªÀgÀĪÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀÄ ¦ügÁå¢zÁgÀ£À ªÉÄÃ¯É ¹mÁÖV PÉÆÃ¯É ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ DgÉÆævÀgÉ®ègÀÄ CPÀæªÀÄPÀÆl ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ PÉÊAiÀÄ°è §rUÉ, PÀ®Äè, ZÁPÀÄ, ¹ªÉÄJtÂÚ vÀUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¦ügÁå¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ ¦ügÁå¢AiÀÄÄ »AzÀÆ ¨ÉÃqÀgÀ eÁwUÉ ¸ÉÃjzÀªÀ£ÀÄ CAvÁ UÉÆwÛzÀÄÝ ¸ÀºÀ vÁªÀÅ ªÀÄĹèA eÁwUÉ ¸ÉÃjzÀªÀgÀÄ CAvÁ w½zÀÄ, w½zÀÄ, eÁw JwÛ ºÀ®PÀl ¨ÉÊzÁr ¦ügÁå¢zÁgÀ¤UÉ PÀ°è¤AzÀ, §rUɬÄAzÀ ºÉÆr§r ªÀiÁr ¹ªÉÄJtÂÚ ºÁQ Gj ºÀaÑ ¦gÁå¢AiÀÄ ºÉAqÀw ¨Á£ÀĨÉÃUÀA ªÀAiÀiÁ: 21 ªÀµÀð EªÀ½UÉ J¼ÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV §rUÉ, PÀ°è¤AzÀ ºÉÆr§r ªÀiÁr CªÀ£À ºÉAqÀw UÀ¨sÁðªÀ¹ÛAiÀÄ°è EgÀĪÀ¼ÀÄ CAvÁ UÉÆwÛzÀÄÝ ¹ªÉÄJtÂÚ ºÁQ PÉÆ¯É ªÀiÁr ºÀ®PÀl ¨ÉÊzÁr fêÀzÀ zsÀªÀÄQ ºÁQzÀ C¥ÀgÁzsÀ F §UÉÎ  ¸Á¬Ä§tÚ ±ÀgÀt¥Àà PÉÆtÄÚgÀ ªÀAiÀiÁ: 25 ªÀµÀð eÁw: »AzÀÄ ¨ÉÃqÀgï ¸Á|| UÀÄAqÀPÀ£Á¼À vÁ|| ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 03.06.2017 gÀAzÀÄ vÁ½PÉÆÃl ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.