Facebook

Number of Visitors

Wednesday, June 7, 2017

DAILY NEWS ON 03-06-2017

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
         «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ
  ¢£ÁAPÀ: 03.06.2017

1] EAr ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 188/2017  PÀ®A: 324,302 gÉ/ªÀÅ 34  L¦¹

¢£ÁAPÀ 02/06/2017  gÀAzÀÄ £À¸ÀÄQ£À 02:30  UÀAmÉUÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ ¸ÀzÁÝA vÀAzÉ  £ÀÆgÀCºÀäzÀ CgÀ§ ¸Á: EAr  ºÁUÀÆ E£ÀÆߪÀÄÆgÀÄ d£ÀgÀÄ  ºÉ¸ÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ «¼Á¸À EgÀĪÀ¢¯Áè.. £ÀªÀÄÆzÀÄ ªÀiÁrzÀ  DgÉÆævÀ£ÁzÀ  ¸ÀzÁÝA vÀAzÉ  £ÀÆgÀCºÀäzÀ CgÀ§ ¸Á: EAr  EvÀ£ÀÄ  £À£Àß ªÀÄUÀ£ÁzÀ  ©üêÀÄ¥Àà£ÀÄ CªÀ£À UɼÉvÀ£À ©nÖzÀÝgÀ ¹nÖ¤AzÀ CªÀ£ÉÆA¢UÉ DUÁUÀ dUÀ¼Á  ªÀiÁqÀÄvÁÛ §A¢zÀÄÝ C®èzÉà £À£Àß  ªÀÄUÀ¤UÉ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ DgÉÆævÀ£ÁzÀ ¸ÀzÁÝA CgÀ§ EvÀ£ÀÄ vÀ£ÉÆßÃA¢UÉ  E£ÀÆß 3 d£ÀgÀ£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¢£ÁAPÀ:02/06/2017 gÀAzÀÄ £À¸ÀÄQ£À 02:30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ  ¸ÉÊPÀ® ªÉÆÃmÁgÀUÀ¼À ªÉÄïɠ  ¦gÁå¢AiÀÄ  ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ  ªÀÄ£ÉAiÀÄ   ªÀÄÄAzÉ PÀmÉÖAiÀÄ ªÉÄïɠ ªÀÄ®VPÉÆAqÀ ¦gÁå¢AiÀÄ  ªÀÄUÀ£ÁzÀ ªÉÄÊvÀ£À ©üêÀÄ¥Àà vÀAzÉ ¹zÀÝ¥Àà ªÁ°PÁgÀ ªÀAiÀiÁ: 24 ªÀµÀð ¸Á: EAr gÉêÀ¥Àà£À ªÀÄrØ EvÀ¤UÉ   §® PÀ¥Á¼À, Q«AiÀÄ ºÀwÛÃgÀ, §®UÀqÉ vÀ¯ÉAiÀÄ°è , §®UÀqÉ ºÉÆmÉÖAiÀÄ Q¥Ààr ºÀwÛÃgÀ ºÁUÀÆ qÀħâzÀ°è  ºÀvÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ PÉÆrè¬ÄAzÀ §®ªÁV ºÉÆqÉzÀÄ ¨sÁj UÁAiÀÄ¥ÉlÄÖ¥Àr¹zÀÝ®èzÉà §rUÉUÀ½AzÀ  ¸ÀºÀ ºÉÆqÉzÀÄ   Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ ¦gÁå¢AiÀÄÄ  vÀ£Àß ªÀÄUÀ¤UÉ  G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ EAr ¸ÀgÀPÁj zÀªÁSÁ£ÉUÉ    vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÁUÀ  £À¸ÀÄQ£À 03:45 UÀAmÉUÉ ªÀÄgÀt ºÉÆAzÀĪÀAvÉ ªÀiÁr  PÉÆ¯É ªÀiÁr C¥ÀgÁzsÀ F §UÉÎ ²æêÀÄw: ±ÀgÀtªÀé UÀAqÀ ¹zÀÝ¥Àà ªÁ°PÁgÀ ¸Á: EAr gÉêÀ¥Àà£À ªÀÄrØ   vÁ: EAr f: «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ,  gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 02.06.2017 gÀAzÀÄ EAr ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

2] zÉêÀgÀ »¥ÀàgÀV  ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 94/17 PÀ®A: ªÀÄ»¼É PÁuÉ                     
     ¢£ÁAPÀ  28-05-2017 gÀAzÀÄ 22-00 UÀAmÉUÉ  ¸ÀĪÀiÁjUÉ  eÉÆåw UÀAqÀ ªÀiÁgÀÄw PÉÆ®PÁgÀ ªÀAiÀiÁ 20 ªÀµÀð ¸Á|| ªÀÄÄvÀÛV vÁ|| § ¨ÁUÉêÁr ºÁ:ªÀ:zÉêÀÇgÀ EªÀ¼ÀÄ ¢£ÁAPÀ:28-05-2017 gÀAzÀÄ 22-00 UÀAmÉUÉ zÉêÀÇgÀ UÁæªÀÄzÀ ¦gÁå¢AiÀÄ ªÀģɬÄAzÀ  AiÀiÁjUÀÆ ºÉüÀzÉ PÉüÀzÉ CvÀÛ UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉUÀÆ ºÉÆÃUÀzÉ ¸ÀA§A¢üPÀgÀ ªÀÄ£ÉUÀÆ ºÉÆÃUÀzÉ, ¥ÀgÀÛ ¦gÁå¢ ªÀÄ£ÉUÉ ¨ÁgÀzÉà PÁuÉAiÀiÁVgÀÄvÁÛ¼É CAvÁ ªÀUÉÊgÉ ¦gÁå¢AiÀÄ ªÀgÀ¢AiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀ EgÀÄvÀÛzÉ . F §UÉÎ CA§tÚ vÀAzÉ §¸À¥Àà D¼ÀÆgÀ ¸Á:zÉêÀÇgÀ vÁ:¹AzÀV gÀªÀgÀÄ zÀÆgÀÄ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 02.06.2017 gÀAzÀÄ zÉêÀgÀ»¥ÀàgÀV ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

3] zÉêÀgÀ »¥ÀàgÀV  ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 95/17 PÀ®A: 363 L¦¹                   

¢£ÁAPÀ 26-05-2017 gÀAzÀÄ 11-00 UÀAmÉUÉ EzÀgÀ°è AiÀiÁgÉÆà DgÉÆævÀgÀÄ £ÀªÀÄÆ¢¹zÀ ¦gÁå¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÀÄ eÉÆÃw vÀAzÉ ®PÀëöät ªÀĹ©£Á¼À ªÀAiÀiÁ:15 ªÀµÀð ¸Á: zÉêÀgÀ»¥ÀàgÀV  EªÀ¼ÀÄ À ¦gÁå¢AiÀÄ ªÀģɬÄAzÀ PÀÄrAiÀÄ®Ä ¤ÃgÀÄ vÀgÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ ¦gÁå¢UÉ ºÉý ºÉÆÃzÀªÀ¼ÀÄ ¥ÀgÀÛ ªÀÄ£ÉUÉ ¨ÁgÀzÉà CªÀ½UÉ AiÀiÁgÉÆà C¥ÀºÀgÀt ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ªÀUÉÊgÉ ¦gÁå¢AiÀÄ ¦gÁåzÀzÀ°è £ÀªÀÄÆzÀ EgÀÄvÀÛzÉ. F §UÉÎ ±ÀAPÉæªÀÄä UÀAqÀ ®PÀëöät ªÀĹ©£Á¼À¸Á|| zÉêÀgÀ»¥ÀàgÀV  vÁ|| ¹AzÀV gÀªÀgÀÄ zÀÆgÀÄ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 02.06.2017 gÀAzÀÄ zÉêÀgÀ»¥ÀàgÀV ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
  
4] ¹AzÀV  ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 167/17 PÀ®A: 279 337 338 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 187 JªÀiï «í AiÀiÁPïÖ    
             
¢£ÁAPÀ 27/05/2017 gÀAzÀÄ 14-00 WÀAmÉUÉ. EzÀgÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ E¸Áä¬Ä¯ï vÀA G¸Áä£À¸Á§ PÉÆÃgÀ§Ä ¸Á; ¹AzÀV ¨sÀªÁ¤£ÀUÀgÀ vÁ; ¹AzsÀV PÀÆædgÀ £ÀA PÉJ 32/ JªÀiï 4451 £ÉÃzsÀÝgÀ ZÁ®PÀPÀÆædgÀ £ÀA PÉJ 32/ JªÀiï 4451 £ÉÃzsÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÀÆædgÀ£ÀÄß Cwà eÉÆÃgÁV ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ªÀiÁ£À«ÃAiÀÄ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è UÀtÂAiÀiÁgÀ ¹AzsÀV gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¹AzÀV E£ÀÆß ªÀÄÄAzÉ 5 Qà «Äà ªÀÄÄAzÉ EgÀĪÁUÀ vÀ£Àß ZÁ®£ÉAiÀÄ ¤AiÀÄAvÀæt vÀ¦à gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀ¨ÁdÄ EzÀÝ Q¯ÉÆëÄÃlgÀ PÀ°èUÉ ºÁ¬Ä¹ C¥ÀUÁvÀ ¥Àr¹ PÀÆædgÀzÀ°è PÀĽwzÀÝ ¦gÁå¢UÉ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁQëzÁgÀ d£ÀgÁzÀ C«ÄãÀ¥ÀmÉî ªÉÄʧƧ¥ÀmÉî ©gÁzÁgÀ ,ªÉÄʧƧ¥ÀmÉî EªÀiÁªÀĸÁ§ ªÀÄÄrØ @ ©gÁzÁgÀ , ¸Á; J®ègÀÆ ºÀZÁå¼À ªÀÄvÀÄÛ ®QëöäèÁ¬Ä UÀA ¸ÀĨÁµÀ zÉÆqÀªÀĤ ¸Á; ²gÀªÁ¼À vÁ; C¥sÀgÀhÄ®¥ÀÆgÀ ºÁUÀÆ E£ÀÆß 2-3 d£ÀjUÉ ¸ÁzÁ ªÀ ¨sÁjà UÁAiÀÄ ¥ÉlÄÖ ¥Àr¹ vÀ£Àß PÀgÀÆdgÀ£ÀÄß C¯Éèà ©lÄÖ Nr ºÉÆÃzÀ C¥ÀgÁzsÀ F §UÉÎ  ²æçÄqÉØøÁ§ vÀA ¥sÀQÃgÀ¸Á§ ªÀ¸ÁÛzÀ. ¸Á; ªÀAzÁ® ºÁªÀ ºÀZÁå¼À vÁ; ¹AzsÀV f; «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ gÀªÀgÀÄ zÀÆgÀÄ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 02.06.2017 gÀAzÀÄ ¹AzÀV ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

5] ªÀÄ£ÀUÀƽ  ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 94/2017 PÀ®A: 366(J) L¦¹

¢£ÁAPÀ 01-06-2017 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁå£Àí 16:00 UÀAmÉUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ AiÀĪÀÄ£À¥Àà vÁ¬Ä C£À¸ÀªÀé  £ÀA¢ ¸Á: GPÀÌ° EzÀgÀ°è £ÀªÀÄÆzÀÄ ªÀiÁqÀ¯ÁzÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ C²é¤ vÀA: PÁ¸À¥Àà PÀAUÀ® ªÀAiÀiÁ: 17, eÁw: »AzÀÄ ªÀiÁzÀgÀÀ, G: ªÀÄ£ÉUÉ®¸À ¸Á: GPÀÌ° C¥Áæ¥ÀÛ ªÀAiÀĸÀ̼ÁzÀ EªÀ¼ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ EzÁÝUÀ CªÀ½UÉ K£ÉÆà ºÉý ¥ÀĸÀ¯Á¬Ä¹ AiÀiÁªÀÅzÉÆà GzÉÝñÀPÁÌV CªÀ¼À£ÀÄß MvÁÛAiÀÄ¥ÀƪÀðPÀªÁV C¥ÀºÀj¹PÉÆAqÀÄ MAiÀÄÝ C¥ÀgÁzsÀ. F §UÉÎ PÁ¸À¥Àà vÀA: w¥ÀàtÚ PÀAUÀ® ªÀAiÀiÁ 43 GzÉÆåÃUÀ PÀÆ° eÁåw »AzÀÄ ªÀiÁzÀgÀ ¸Á: GPÀÌ° gÀªÀgÀÄ zÀÆgÀÄ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 02.06.2017 gÀAzÀÄ ªÀÄ£ÀUÀƽ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.