Facebook

Number of Visitors

Friday, June 2, 2017

DAILY NEWS ON 02-06-2017


¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ

         «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ

  ¢£ÁAPÀ: 02.06.2017
 

1] wPÉÆÃmÁ  ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 91/2017  PÀ®A: ªÀÄ»¼É PÁuÉ
¢£ÁAPÀ : 31-05-2017 gÀAzÀÄ 13-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°è PÁuÉAiÀiÁzÀ ªÀÄ»¼É ¸À«ÃvÁ UÀAqÀ ¹zÀÄÝ CªÀf ªÀAiÀiÁ-20 ªÀµÀð ¸Á: ²ªÀtV EªÀ¼ÀÄ wPÉÆÃmÁ §¸ÁÖöåAqÀ¢AzÀ J°èAiÉÆà ºÉÆÃV PÁuÉAiÀiÁVgÀÄvÁÛ¼É CAvÁ ªÀUÉÊgÉ ªÀgÀ¢AiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀÄ CzÉ.  F §UÉÎ ¹zÀÄÝ vÀA: ¨ÉÊgÀ¥Àà CªÀf ¸Á: ²ªÀtV f: «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ,  gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 01.06.2017 gÀAzÀÄ wPÉÆÃmÁ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
2] ¹AzÀV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 166/17 PÀ®A: 447, 427,  ¸ÀºÀ 34 L.¦.¹.                 
      ¢£ÁAPÀ  14/05/2017 gÀAzÀÄ 23:30 WÀAmɬÄAzÀ 15/05/2017 gÀAzÀÄ 05:00 UÀAmÉAiÀÄ ªÀgÉUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ 1]  ¹zÁæªÀÄ ©¸À£Á¼À 2] ªÀÄAdÄ£ÁxÀ vÀA; ¹zÁæªÀÄ ©¸À£Á¼À3] zÀvÀÄÛ vÀA; ¹zÁæªÀÄ ©¸À£Á¼À ¸Á|| J®ègÀÆ ¨É£ÀPÉÆlÖV   £ÀªÀÄÆzÀ ªÀiÁrzÀ DgÉÆævÀgÀÄ EzÀgÀ°èAiÀÄ ¦gÁå¢zÁgÀ¼À d«ÄãÀ j ¸À £ÀA 78 ªÀÄvÀÄÛ 121 gÀ d«ÄãÀUÀ¼À°è ºÁAiÀÄ®Ä zÁj EzÉà CAvÁ CªÀ¼À PÀÆqÁ  «£ÁPÁgÀt vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁqÀÄvÁÛ §AzÀÄ ¦gÁå¢zÁgÀ¼À d«ÄãÀzÀ°è CPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr ¦gÁå¢zÁgÀ¼À  d«ÄãÀUÀ¼À°èAiÀÄ §ÈºÀvÀÛ 3 ¨Éë£À ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß, ªÀÄvÀÄÛ ¹ªÉÄà PÀ®ÄèUÀ¼À£ÀÄß, eÉ ¹ © ¬ÄAzÀ QwÛºÁQ MqÀØ£ÀÄß ¸Á¥À ªÀiÁr CAzÁdÄ 2,40,000/- gÀÆ UÀ¼ÀµÀÄÖ ®ÄPÀì£Á ªÀiÁrzÀ C¥ÀgÁzsÀ . F §UÉÎ ±ÀAPÀÄvÀ¯Á UÀA: ¨Á§Ä PÉÆÃj ¸Á|| ¨É£ÀPÉÆlÖV ºÁ||ªÀ|| ºÀÆ«£À »¥ÀàgÀV  gÀªÀgÀÄ zÀÆgÀÄ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 01.06.2017 gÀAzÀÄ wPÉÆÃmÁ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.