Facebook

Number of Visitors

Friday, June 2, 2017

DAILY NEWS ON 01-06-2017


¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ

         «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ

  ¢£ÁAPÀ: 01.06.2017
1] d®£ÀUÀgÀ  ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 74/17  PÀ®A: 457,380 L¦¹

¢£ÁAPÀ: 30-05-2017 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 06-30 UÀAmɬÄAzÀ ¢£ÁAPÀ 31-05- 2017 gÀ   ¨É¼ÀUÉÎ 10-15 UÀAmÉ £ÀqÀÄ«£À ªÉüÉAiÀÄ°è   AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ «dAiÀÄ¥ÀÆgÀ ±ÀºÀgÀzÀ d®£ÀUÀgÀzÀ°è J¸ï.JA.J£ï,PÉæÃrmï ¸ËºÁzÀð ¸ÀºÀPÁj (¤) «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ  ±ÁSÉAiÀÄ AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ ±Élgïì÷zÀ ¥ÀnÖ ªÀÄvÀÄÛ Qð PÀ¦à PÉÆAr ªÉÄÃnvÉUÉzÀÄ M¼ÀUÀqÉ ºÉÆÃV PÁå±À PËAlgÀzÀ qÁæzÀ°è ElÖ 2,12,170/-gÀÆ  gÀÆR ºÀt PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀ C¥ÀgÁzsÀ. F §UÉÎ ²ªÀ¥Àà vÀAzÉ °AUÀ¥Àà ªÀiÁåUÉÃj @ ºÉƸÀªÀĤ ªÀAiÀiÁ; 34 ªÀµÀð GzÉÆåÃUÀ; ±ÁSÁ ªÀåªÀ¸ÁÜ¥ÀPÀgÀÄ ¸Á|| qÉÆãÀÆgÀ vÁ|| §.¨ÁUÉêÁr. ºÁ°  «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ PÀ£ÀPÀzÁ¸À §qÁªÀuÉ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 31.06.2017 gÀAzÀÄ d®£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

2] wPÉÆÃmÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 90/2017  PÀ®A: 379 L¦¹
      ¢£ÁAPÀ : 13-04-2017 gÀAzÀÄ gÁwæ 10-30 UÀAmɬÄAzÀ ¢£ÁAPÀ: 14-04-2017 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À 05-00 UÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À CªÀ¢üAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ ©dÓgÀV UÁæªÀÄzÀ §AzÉãÀªÁd zÀUÁðzÀ DªÀgÀtzÀ°è ¤°è¹gÀĪÀ EzÀgÀ°èAiÀÄ ¦gÁå¢ ¨Á§vÀÛ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA: PÉJ-28 EJ£ï-5141 C:¸À:Q: 30,000 gÀÆUÀ¼ÀÄ £ÉÃzÀÝ£ÀÄß PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀ C¥ÀgÁzsÀ. F §UÉÎ PÀjêÀĸÁ§ £À©¸Á§ ªÀÄÄeÁªÀgÀ ªÀAiÀiÁ-50 ªÀµÀð G-zÉêÀgÀ ¥ÀÆeÉ ¸Á: ©dÓgÀV, gÀªÀgÀÄ zÀÆgÀÄ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 13.05.2017 gÀAzÀÄ wPÉÆÃmÁ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
3] ¤qÀUÀÄA¢ oÁuÉ UÀÄ£Áß £ÀA: 104/2017 PÀ®A: 379 L¦¹ 
¢£ÁAPÀ: 20/05/2017 gÀAzÀÄ gÁwæ 20:00 UÀAmɬÄAzÀ ¢£ÁAPÀ ; 21/05/2017 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 08:00 UÀAmÉ £ÀqÀÄ«£À CªÀ¢üAiÀÄ°è.aªÀÄä®V ¨sÁUÀ 01(A) UÁæªÀÄzÀ ¦gÁå¢üAiÀÄ ¨ÁrUÉ gÀƪÀÄ ªÀÄÄAzÉ.   AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ aªÀÄä®V ¨sÁUÀ 01(A) UÁæªÀÄzÀ ¦gÁå¢üAiÀÄ ¨ÁrUÉ gÀƪÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¤°è¹zÀ 2012 ªÀiÁqÀ¯ï HERO HONDA PÀA¥À¤AiÀÄ CD DLX  ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA:  UP 15 BA 3404, (Chassis No: MBLHA11ENC9G01434, Engine  No: HA11ECC9G10971) Black Colour C||¸À||Q|| 12,000/- gÀÆ. £ÉÃzÀÝ£ÀÄß PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀ ºÉÆÃzÀ C¥ÀgÁzsÀ. F §UÉΠ ²æà J¸ï ªÁAiÀiï £ÁAiÉÆÌÃr, ¦ J¸ï L(¹©) ¤qÀUÀÄA¢ ¦.J¸ï gÀªÀgÀÄ zÀÆgÀÄ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 31.05.2017 gÀAzÀÄ ¤qÀUÀÄA¢ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

4] zÉêÀgÀ »¥ÀàgÀV ¥ÉÆ°Ã¸ï  UÀÄ£Áß £ÀA: 07/2017  PÀ®A: 174(¹) ¹.Dgï.¦.¹

¢£ÁAPÀ: 30-05-2017 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è ªÀÄtÆgÀ UÁæªÀÄzÀ ªÉÄÊvÀ¼À UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÉÄÊvÀ ¤Ã®ªÀÄä UÀAqÀ CªÉÆäÃV »gÉÃPÀÄgÀ§gÀ  ªÀAiÀiÁ: 30 ªÀµÀð ¸Á: ªÀÄtÆgÀ vÁ: ¹AzÀV EªÀ½UÉ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁV ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 13 ªÀµÀðUÀ¼ÁVzÀÄÝ EªÀ½UÉ 3 d£À ªÀÄPÀ̽zÀÄÝ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 31/05/2017 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 6 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀgÀ¢zÁgÀ¤UÉ ªÉÄÊvÀ¼ÀÄ ºÁlð CmÁåPï DV ¸ÀwÛgÀÄvÁÛ¼É CAvÁ ªÉÄÊvÀ¼À UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀÄ ¸ÀÄ¢Ý w½¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ ªÀgÀ¢zÁgÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¸ÀA§A¢üPÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ vÀªÀÄÆäj£À »jAiÀÄgÉÆA¢UÉ F ¢ªÀ¸À ªÀÄÄAeÁ£É 10 UÀAmÉUÉ ªÀÄtÆgÀ UÁæªÀÄPÉÌ §AzÀÄ ªÉÄÊvÀ½UÉ £ÉÆÃqÀ¯ÁV ªÉÄÊvÀ½UÉ UÀÆlPÉÌ PÀÆr¹ ºÉt ¹AUÁgÀ ªÀiÁrzÀÄÝ ªÉÄÊvÀ¼À ¸Á«£À°è ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ªÀUÉÊgÉ ªÀgÀ¢zÁgÀ£À ªÀgÀ¢AiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀ EgÀÄvÀÛzÉ.   F §UÉΠ §¸À¥Àà vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Àà PÀA§½ ¸Á: C©âºÁ¼À vÁ: ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À gÀªÀgÀÄ ªÀgÀ¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 31.05.2017 gÀAzÀÄ zÉêÀgÀ»¥ÀàgÀV ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.