Facebook

Number of Visitors

Tuesday, June 20, 2017

APMC PS New beat system information

¸ÀÄzsÁjvÀ ©Ãmï ªÀiÁ»w
J¦JA¹ ¥ÉưøÀ oÁuÉ
C. £ÀA.
ºÉƸÀ ©Ãmï
ºÉƸÀ ©ÃmïUÀ½UÉ £ÉëĹzÀ ¹§âA¢ ªÀ C¢üPÁj ºÉ¸ÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ §.£ÀA.
£ÉëĹzÀ C¢üPÁj/¹§âA¢ ªÉƨÉÊ® £ÀA.
1
1
JA.J¸ï.ªÉÄÃqÉzÁgÀ ¹.JZï.¹-956
702875422
2
2
¦.J¸ï.²gÉÆüÀ ªÀĦ¹-1472
9900764606
3
3
J¸ï.J.ªÉÄÊgÁ ¹¦¹-1348
9901778870
4
4
¦.©.«ÄdðV ¹¦¹-1163
9901497292
5
5
Dgï.JZï.CAqÀV ¹.JZÀ.¹-1087
7090227372
6
6
¦.J¸ï.UÉÆAzÀ½ ¹¦¹-461
7019037550
7
7
Dgï.JZï.¨ÁªÀÇgÀ ªÀĦ¹-1489
9591390791
8
8
«í.J¸ï.§¸ÀjVqÀzÀ ªÀĦ¹ 1437
9449142085
9
9
J¸ï.ªÁAiÀiï.±ÁºÁ¥ÀÄgÀ ¹.JZï.¹-1007
8792176727
10
10
JA.¦.CgÀ½PÀnÖ ¹¦¹-656
7204292180
11
11
PÉ.¹.vÉUÀÎ½î ¹¦¹-695
9972564172
12
12
eÉ.J¸ï.»gÉêÀÄoÀ ªÀĦ¹ 1461
9663197912
13
13
Dgï.JA.zÉÆqÀªÀĤ ªÀĦ¹-1488
8970709831
14
14
J¸ï.J.¨ÉÆ»vÉ ¹.JZï.¹-1074
9900590866
15
15
eÉ.J¸ï.ªÉÆUÀ° ¹¦¹-411
9611144103
16
16
¦.n.§dAwæ ¹¦¹-1673
8088234343
17
17
Dgï.J¸ï.PÀÄA¨ÁgÀ ªÀĦ¹-1455
9448862971
18
18
©.J¸ï.£ÉÃV£Á¼À ¹.JZï.¹-1140
9448309514
19
19
J¸ï.J.EAUÀ¼ÀUÁ« ¹¦¹-1598
9535108229
20
20
JA.J.¨ÁUÀªÁ£À ¹¦¹-1592
8431822592
21
21
Dgï.JA.¨ÁqÀV ¹¦¹-1634
9945558696
22
22
¹.J£ï.²ªÀ£Á¼À ¹.JZï.¹-1122
9901538506
23
23
¦.JA.¥Ánî ¹¦¹-1078
8892220990
24
24
C±ÉÆÃPÀ ®ªÀiÁt ¹¦¹-1667
9945082485
25
25
f.JZï.PÀÄA¨ÁgÀ ¹¦¹-1653
9632760568
26
26
Dgï.J¸ï.§£À¸ÉÆqÉ ¹.JZÀ.¹-1029
9591560067
27
27
J.J.UÀt ¹.JZï.¹-850
9901665681
28
28
J¸ï.PÉ.zÀÄzÀV ¹¦¹-1694
9483029619
29
29
n.J¸ï.SÁ£Á¥ÀÄgÀ ¹.JZï.¹-1043
7760700778
30
30
L.¹.PÀÄA¨ÁgÀ ¹¦¹-1649
7259033516
31
31
Dgï.©.PÉÆý ¹.JZÀ.¹-826
8792703934
32
32
L.JA.©¼ÀîV ¹.JZÀ.¹-615
9741933786
33
33
¦.J¸À.DdÆgÀ ¹¦¹-1594
8618499670
34
34
JA.eÉ.ºÉƸÀªÀĤ ¹¦¹-1232
9980600427