Number of Visitors

Friday, June 30, 2017

DAILY NEWS ON 30-06-2017

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
         «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ
  ¢£ÁAPÀ: 30.06.2017

  1] vÁ½PÉÆÃn ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 162/2017 PÀ®A: 323. 341. 354. 384. 504, 506 gÉ/ªÀÅ 34 L¦¹  ªÀÄvÀÄÛ  3[1],[R].[S]. 3.[2].[5] SC ST PA ACT- 2015. 
     ¢£ÁAPÀ: 29.06.2017 gÀAzÀÄ 17.30 UÀAmÉUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ 1] £À©Ã¸Á ºÀÄZÉÑøÁ £ÁªÀzÀV. 2] zÁzÁ £À©Ã¸Á £ÁªÀzÀV ¸Á|| E§âgÀÆ zÉêÀgÀ ºÀÄ®UÀ¨Á¼À. ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÀÄ »AzÀÆ ¥Àj²µÀ× eÁwUÉ ¸ÉÃjzÀªÀ¼ÀÄ CAvÁ UÉÆwÛzÀÝgÀÆ PÀÆqÁ £ÀªÀÄÆzÀÄ ªÀiÁrzÀ DgÉÆævÀgÀÄ ªÀÄĹèA eÁwUÉ ¸ÉÃjzÀªÀjzÀÄÝ, ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ PÀĽwgÀĪÁUÀ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ½UÉ eÁw JwÛ ºÀ®Ìl ¨ÉÊzÁr DgÉÆævÀj§âgÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆr§r ªÀiÁr J¼ÉzÁr CªÀÄgÁå¢ ¥Àr¹zÁUÀ. dUÀ¼Á ©r¸À®Ä §AzÀ ¸ÁQëzÁgÀ ¨Á®ZÀAzÀæ vÀA, ºÀtªÀÄ¥Àà ZÀ®ªÁ¢ EªÀ¤UÀÆ ¸ÀºÀ ºÉÆr-§r ªÀiÁr ºÀ®Ìmï ¨ÉÊzsÁr eÁw ¤AzÀ£É ªÀiÁr ¦gÁå¢AiÀÄ PÉÆgÀ¼À°èAzÀ MAzÀÄ vÉÆð §AUÁgÀ. ªÀÄvÀÄÛ 5000/- gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß QwÛPÉÆAqÀÄ fêÀzÀ zsÀªÀÄQ ºÁQ ºÉÆÃzÀ C¥ÀgÁzÀ. F §UÉÎ ¤Ã®ªÀÄä UÀA, ¸ÉÆêÀÄ¥Àà ZÀ®ªÁ¢. ªÀAiÀiÁ -30 ªÀµÀð. eÁw»AzÀÆ ¥Àj²µÀ× [»AzÀÆ ºÉƯÉÃgÀ] GzÉÆåÃUÀPÀÆ°PÉ®¸À. ¸Á|| zÉêÀgÀ ºÀÄ®UÀ¨Á¼À vÁ|| ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 29.06.2017 gÀAzÀÄ «dAiÀÄ¥ÉÆgÀ vÁ½PÉÆÃn oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

2] «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 150/2017 PÀ®A: 379 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ PÀ£ÁðlPÀ  G¥ÀR¤d jAiÀiÁAiÀÄw ¤AiÀĪÀiÁªÀ½UÀ¼ÀÄ 1994 gÀ ¤AiÀĪÀÄ 3, 36 ªÀÄvÀÄÛ 42 gÉ/ªÀÅ 44 ºÁUÀÄ  ªÉÄÊ£Àì ªÀÄvÀÄÛ «Ä£ÀgÀ¯ïì gÉUÀÄå¯ÉñÀ£ï ªÀÄvÀÄÛ qɪɮ¥ÀªÉÄAmï PÁAiÉÄÝ: 1957 ¤ªÀÄAiÀÄ 4, 4[1], 4[J] gÉ/ªÀÅ 21[4], 21, 4[J] gÀ ¥ÀæPÁgÀ
   ¢£ÁAPÀ 29.06.2017 gÀAzÀÄ 13.40 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ 1]§¸ÀªÀgÁd ©ÃªÀÄgÁAiÀÄ ©gÁzÁgÀ ¸Á|| ¤A¨Á¼À vÁ|| EAr [zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrzÉ] 2] ¸ÀAvÉÆõÀ gÁoÉÆÃqÀ ¸Á|| ºÉÆwð vÁAqÁ [n¥ÀàgÀ £ÀA§gÀ PÉJ:28 ¹:2927 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ] ¥sÀgÁj EªÀgÀÄ vÀªÀÄä vÀªÀÄä ¥ÁAiÉÄÝUÉÆøÀÌgÀ EzÀgÀ°è d¥ÁÛzÀ 1] n¥ÀàgÀ £ÀA§gÀ PÉJ-28-¹-0581 2] n¥ÀàgÀ £ÀA§gÀ n¥ÀàgÀ £ÀA§gÀ PÉJ-28-¹-2927 £ÉÃzÀݪÀÅUÀ¼À°è C£À¢üÃPÀÈvÀªÁV ¸ÁzÁ ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß wqÀUÀÄA¢ PÉgɬÄAzÀ PÀ¼ÀîvÀ£À¢AzÁ vÀÄA© PÉÆAqÀÄ, vÀªÀÄä ¯Á§PÁÌV ¸ÁUÁtÂPÉ ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ n¥ÀàgÀ ºÁUÀÄ ªÀÄgÀ½£À ¸ÀªÉÄÃvÀ EzÀÝ ªÉÄð£À n¥ÀàgÀUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÄ n¥ÀàgÀ £ÀA§gÀ PÉJ-28-¹-0581 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ F §UÉÎ ¸À:vÀ: ²æà ¹ © aPÉÆÌÃr ¦J¸ïL UÁæ«ÄÃt ¦J¸ï gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 29.06.2017 gÀAzÀÄ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
3] J¦JA¹ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r £ÀA: 07/2017 PÀ®A: 176 (1-J) ¹.Dgï.¦.¹
    ¢£ÁAPÀ: 26.06.2017 gÀAzÀÄ «dAiÀÄ¥ÀÆgÀ ©.J¯ï.r.E D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è aQvÉìUÁV M¼ÀgÉÆÃVAiÀiÁV zÁR¯ÁV ¢£ÁAPÀ: 28.06.2017 gÀAzÀÄ gÁwæ 11.00 UÀAmÉAiÀÄ EzÀgÀ°è ªÉÄÊvï: «ZÁgÀuÁ §A¢ ¸ÀASÉå 3835 PÁd¥Àà vÀAzÉ PÀ®è¥Àà PÁ¼É ªÀAiÀiÁ: 40 ªÀµÀð ¸Á: qÉƪÀÄ£Á¼À vÁ: f: «dAiÀÄ¥ÀÆgÀ FvÀ£ÀÄ UË,, ¹eÉ ªÀÄvÀÄÛ eÉ.JA.J¥sï.¹ (».±ÉæÃ) £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄ EAr gÀªÀgÀ°è EAr ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 149/2017 PÀ®A 498(J),307,504,506(2), L.¦.¹ & 30 L.J.DåPÀÖ £ÉÃzÀÝgÀ°è «dAiÀÄ¥ÀÆgÀ PÉÃAzÀæ  PÁgÁUÀæºÀzÀ°è EzÀÄÝ «ZÁgÀuÉ §A¢AiÀiÁVzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ ¸ÀPÀÌgÉ PÁ¬Ä¯É¬ÄAzÁ §¼À®ÄwÛzÀÄÝ CªÀ¤UÉ ¢£ÁAPÀ: 22.06.2017 gÀAzÀÄ gÁwæ 22.20 UÀAmÉUÉ f¯Áè D¸ÀàvÉæ «dAiÀÄ¥ÀÆgÀzÀ°è M¼ÀgÉÆÃVAiÀiÁV zÁR¯ÁVzÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ ¢£ÁAPÀ: 26.06.2017 gÀAzÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À DgÉÆÃUÀå UÀA©ÃgÀ ¥ÀgÀ¹ÜwAiÀÄ°è EzÀÄÝzÀÝjAzÀ ºÉaÑ£À G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ ©J¯ïrE D¸ÀàvÉæ «dAiÀÄ¥ÀÆgÀzÀ°è M¼ÀgÉÆÃVAiÀiÁV zÁR¯ÁV G¥ÀZÁgÀ ºÉÆAzÀÄwÛzÁÝUÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ: 28.06.2017 gÀAzÀÄ gÁwæ 11.00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ vÀ£ÀVzÀÝ ¸ÀPÀÌgÉ PÁ¬Ä¯É¬ÄAzÀ G¥ÀZÁgÀ ¥sÀ°¸ÀzÉ ªÉÄÊvÀ DVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ªÀgÀ¢AiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀ EgÀÄvÀÛzÉ. F §UÉÎ qÁ: ªÀÄ°èPÁdÄð£À © C¢üÃPÀëPÀgÀÄ PÉÃAzÀæ PÁgÁUÀȺÀ ©eÁ¥ÀÆgÀ gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 29.06.2017 gÀAzÀÄ J¦JA¹ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

4] zÉêÀgÀ »¥ÀàgÀV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 123/2017 PÀ®A: 32, 34 PÉ.E.DåPÀÖ
     ¢£ÁAPÀ 28.06.2017 gÀAzÀÄ 18.45 UÀAmÉUÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ DgÉÆævÀ£ÁzÀ ¥ÀgÀ±ÀÄgÁªÀÄ vÀAzÉ ²æêÀÄAvÀ GªÀÄ®nÖ ªÀAiÀiÁ 25 ªÀµÀð ¸Á: PÀqÉèêÁqÀ ¦¹JZï FvÀ£ÀÄ ¸ÀgÀPÁgÀ¢AzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¯ÉʸÀ£ïì ªÀ ¥ÀgÀ«ÄÃmï E®èzÉà CPÀæªÀĪÁV ªÀÄzsÀå ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀ®Ä N®Ø lªÀ£Àð CAvÁ §gÉzÀ 180 JªÀiïJ¯ïzÀ 48 ±ÉgÉ vÀÄA©zÀ «¹Ì ¥ËZÀUÀ¼ÀÄ ¸ÀAUÀ滹lÄÖPÉÆAqÀÄ ¤AvÁUÀ ¹PÀÌ DgÉÆÃ¥À. d¥ÁÛzÀ ªÀiÁ°£À «ªÀgÀ. N®Ø lªÀ£Àð CAvÁ §gÉzÀ 180 JªÀiïJ¯ïzÀ 48 ±ÉgÉ vÀÄA©zÀ «¹Ì ¥ËZÀUÀ¼ÀÄ EzÀÄÝ ¥ÀæwAiÉÆAzÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÀ£ÁðlPÀ C§PÁj PÀ«ÄñÀ£Àgï CAvÁ ¯Éç¯ï EzÀÄÝ MAzÀÄ ¥ËZÀ£À QªÀÄävÀÄÛ 68.56/- gÀÆ¥Á¬Ä EzÀÄÝ EªÀÅUÀ¼À MlÄÖ QªÀÄävÀÄÛ 3290.88/- gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼ÀÄ. F §UÉÎ ¸À|| vÀ|| ²æà L. JªÀiï. zÀÄAqÀ¹ ¦J¸ïL zÉêÀgÀ »¥ÀàgÀV ¦J¸ï gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ:29.06.2017 gÀAzÀÄ zÉêÀgÀ »¥ÀàgÀV ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
5] zÉêÀgÀ »¥ÀàgÀV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 124/2017 PÀ®A: 32, 34 PÉ.E.DåPÀÖ
     ¢£ÁAPÀ 28.06.2017 gÀAzÀÄ 20.20 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀ£ÁzÀ ¸ÁAiÀħtÚ vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Àà PÀjPÀ®èªÀĤ ªÀAiÀiÁ 32 ªÀµÀð ¸Á: ªÀÄļÀ¸ÁªÀ¼ÀV FvÀ£ÀÄ ¸ÀgÀPÁgÀ¢AzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¯ÉʸÀ£ïì ªÀ ¥ÀgÀ«ÄÃmï E®èzÉà CPÀæªÀĪÁV ªÀÄzsÀå ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀ®Ä N®Ø lªÀ£Àð CAvÁ §gÉzÀ 180 JªÀiïJ¯ïzÀ 48 ±ÉgÉ vÀÄA©zÀ «¹Ì ¥ËZÀUÀ¼ÀÄ ¸ÀAUÀ滹lÄÖPÉÆAqÀÄ ¤AvÁUÀ ¹QÌ DgÉÆÃ¥À. d¥ÁÛzÀ ªÀiÁ°£À «ªÀgÀ. N®Ø lªÀ£Àð CAvÁ §gÉzÀ 180 JªÀiïJ¯ïzÀ 48 ±ÉgÉ vÀÄA©zÀ «¹Ì ¥ËZÀUÀ¼ÀÄ EzÀÄÝ ¥ÀæwAiÉÆAzÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÀ£ÁðlPÀ C§PÁj PÀ«ÄñÀ£Àgï CAvÁ ¯Éç¯ï EzÀÄÝ MAzÀÄ ¥ËZÀ£À QªÀÄävÀÄÛ 68.56/- gÀÆ¥Á¬Ä EzÀÄÝ EªÀÅUÀ¼À MlÄÖ QªÀÄävÀÄÛ 3290.88/- gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼ÀÄ. F §UÉÎ ¸À|| vÀ|| ²æà L. JªÀiï. zÀÄAqÀ¹ ¦.J¸ï.L zÉêÀgÀ »¥ÀàgÀV ¦.J¸ï. gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 29.06.2017 gÀAzÀÄ zÉêÀgÀ »¥ÀàgÀV ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
6] zÉêÀgÀ »¥ÀàgÀV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 125/2017 PÀ®A: 32, 34. PÉ.E.DåPÀÖ 

    ¢£ÁAPÀ 28.06.2017 gÀAzÀÄ 21.50 UÀAmÉUÉ, UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀ£ÁzÀ ZÀAzÁæªÀÄ vÀAzÉ w¥ÀàtÚ ¥ÀÆeÁj ªÀAiÀiÁ 45 ªÀµÀð ¸Á: ZÀlÖgÀQ FvÀ£ÀÄ ¸ÀgÀPÁgÀ¢AzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¯ÉʸÀ£ïì ªÀ ¥ÀgÀ«ÄÃmï E®èzÉà CPÀæªÀĪÁV ªÀÄzsÀå ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀ®Ä N®Ø lªÀ£Àð CAvÁ §gÉzÀ 180 JªÀiïJ¯ïzÀ 48 ±ÉgÉ vÀÄA©zÀ «¹Ì ¥ËZÀUÀ¼ÀÄ ¸ÀAUÀ滹lÄÖPÉÆAqÀÄ ¤AvÁUÀ ¹QÌ DgÉÆÃ¥À. d¥ÁÛzÀ ªÀiÁ°£À «ªÀgÀ. N®Ø lªÀ£Àð CAvÁ §gÉzÀ 180 JªÀiïJ¯ïzÀ 48 ±ÉgÉ vÀÄA©zÀ «¹Ì ¥ËZÀUÀ¼ÀÄ EzÀÄÝ ¥ÀæwAiÉÆAzÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÀ£ÁðlPÀ C§PÁj PÀ«ÄñÀ£Àgï CAvÁ ¯Éç¯ï EzÀÄÝ MAzÀÄ ¥ËZÀ£À QªÀÄävÀÄÛ 68.56/- gÀÆ¥Á¬Ä EzÀÄÝ EªÀÅUÀ¼À MlÄÖ QªÀÄävÀÄÛ 3290.88/- gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼ÀÄ. F §UÉÎ ¸À|| vÀ|| ²æà L. JªÀiï. zÀÄAqÀ¹ ¦.J¸ï.L zÉêÀgÀ »¥ÀàgÀV ¦.J¸ï. gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 29.06.2017 gÀAzÀÄ zÉêÀgÀ »¥ÀàgÀV ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

DAILY NEWS ON 29-06-2017

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
         «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ
  ¢£ÁAPÀ: 29.06.2017

  1] UÉÆîUÀĪÀÄäd ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 96/2017 PÀ®A 78[3] PÀ£ÁðlPÀ ¥Éưøï PÁAiÉÄÝ  
     
¢£ÁAPÀ 28-06-2017 ¢£ÁAPÀzÀªÀgÉUÉ : 28-06-2017 ªÉüɬÄAzÀ : 15-00 ªÉüÉAiÀÄ ªÀgÉUÉ : 15-00 UÀAmÉUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ 1)¸ÀÄgÉñÀ vÀA/ ¹zÀÄݹAUï ºÀeÉÃj, ¸Á|| §¸ÀªÀ£ÀUÀgÀ, «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ,2) E¸Áä¬Ä¯ï vÀA/ ¨Á§Ä¸Á§ dªÀiÁzÁgÀ ¸Á|| zÀgÀ¨ÁgÀUÀ°è «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ£ÀªÀÄÆ¢¹zÀ DgÉÆævÀgÀÄ vÀªÀÄä vÀªÀÄä ¥Á¬ÄzÉUÉÆøÀÌgï ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ¤AvÀÄ ºÉÆÃV §gÀĪÀ d£ÀjUÉ MAzÀÄ gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 80 gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆqÀÄvÉÛÃªÉ CAvÁ PÀgÉzÀÄ CªÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ PÀ¯Áåt ªÀÄlPÁ C£ÀÄߪÀ N.¹ CAQ ¸ÀASÉåUÀ¼À£ÀÄß §gÉzÀÄPÉƼÀÄîwÛzÁÝUÀ ¸À®PÀgÀuÉUÀ¼À ¸ÀªÉÄÃvÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ. gÉÆÃR ºÀt 2510=00. F §UÉÎ ¸À:vÀ ¸ÀĤ¯ï Dgï. PÁA§¼É ¹¦L UÉÆîUÀĪÀÄäeï ªÀÈvÀÛ PÀbÉÃj «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 28.06.2017 gÀAzÀÄ UÉÆîUÀĪÀÄäd ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
2] PÀ®PÉÃj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 89/2017 PÀ®A- 143, 147, 148, 342, 324,504 , 506 R/W 149    
  I.P.C. &3(1), [R] [S] 3 [2] [V A] SC/ST (P.A) Act 1989
 
¢£ÁAPÀ: 25/06/2017 gÀAzÀÄ 16:00 UÀAmɬÄAzÀ 1700 UÀAmÉ ªÀgÉUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ  CªÀ¢üAiÀÄ°è, EzÀgÀ°è ] ªÉÄʧƧ¸Á§ vÀAzÉ ¦ÃgÀ¸Á§ ªÀÄÄeÁªÀgÀ 2] C«ÄãÀ¸Á§ vÀAzÉ ¦ÃgÀ¸Á§ ªÀÄÄeÁªÀgÀ3] ±ÀjÃ¥sÀ vÀAzÉ ªÉÄʧƧ¸Á§ ªÀÄÄeÁªÀgÀ 4] ¨Á§Ä vÀAzÉ ªÉÄʧƧ¸Á ªÀÄÄeÁªÀgÀ. 5] gÀ¦üÃPÀ vÀAzÉ §ÄqÉØøÁ§ ªÀÄÄeÁªÀgÀ 6] SÁzÀgÀ¸Á vÀAzÉ §ÄqÉØøÁ ªÀÄÄeÁªÀgÀ7] C¯Áè¨ÁPÀë vÀAzÉ ªÀÄÄvÀÄðeÁ¸Á ªÀÄÄeÁªÀgÀ ¸Á: J®ègÀÆ ºÁ¼ÀUÀÄAqÀPÀ£Á¼À vÁ: ¹AzÀV eÁåw J®ègÀÆ ªÀÄĹèA EzÀgÀ°è ¦ügÁå¢AiÀÄÄ »AzÀĽzÀ ¥Àj²µÀÖ [ºÉƯÉÃgÀ] eÁwUÉ, ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆævÀgÀÄ ªÉÄîéUÀðzÀ ªÀÄĹèA d£ÁAUÀPÉÌ ¸ÉÃjzÀªÀgÀÄ EzÀÄÝ, ¦ügÁå¢AiÀÄ ªÀÄUÀ ¤AUÀ¥Àà£ÀÄ FUÀ MAzÀÄ wAUÀ¼À »AzÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ºÉüÀzÉà PÉüÀzÉ DgÉÆæ ªÉÄʧƧ¸Á§ ªÀÄÄeÁªÀgÀ EªÀ£À ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ªÀiÁ¸Á© EªÀ¼À£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ HgÀÄ ©lÄÖ ºÉÆÃVzÀÝjAzÀ DgÉÆægÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄUÀ¼À£ÀÄß vÀAzÀÄ PÉÆræ E®è¢zÀÝgÉ ¤ªÀÄUÉ ¸ÀĪÀÄä£É ©qÀĪÀ¢®è CAvÁ zÀªÀÄQ ºÁQzÀÄÝ, ¦AiÀiÁ¢AiÀÄÄ J°è ºÉÆÃUÁågÀ UÉÆwÛ®è CA¢zÀÄÝ, CzÉà ¹nÖ¤AzÀ DgÉÆævÀgÉ®ègÀÄ ¹mÁÖV ¢£ÁAPÀ 25/06/2017 gÀAzÀÄ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄÄ ®PÀ̪ÀÄä zÉëAiÀÄ UÀÄrAiÀÄ ºÀwÛgÀ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ DgÉÆævÀgÉ®ègÀÄ PÉÊAiÀÄ°è PÀ®Äè, §rUÉ ªÀÄvÀÄÛ PÉÆrèUÀ¼À£ÀÄß »rzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦AiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ »AzÀĽzÀ ¥Àj²µÀÖ [ºÉƯÉÃgÀ] eÁwUÉ ¸ÉÃjzÀªÀ£ÀÄ CAvÁ w½zÀÆ w½zÀÄ ¦AiÀiÁð¢UÉ PÉÆqÀ°, §rUÉ ªÀÄvÀÄÛ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ zÀÄSÁ¥Àvï ¥Àr¹zÀÄÝ, ªÀÄvÀÄÛ ©r¸À®Ä §AzÀ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ gÀªÉÄñÀ¤UÀÆ §rUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ zÀÄSÁ¥Àvï ¥Àr¹ E§âjUÀÆ 1600 UÀAmɬÄAzÀ 1700 UÀAmÉAiÀÄ ªÀgÉUÉ eÁ° ªÀÄgÀPÉÌ PÀnÖ ºÁQzÀ C¥ÀgÁzsÀ. F §UÉÎ ªÀÄgÉ¥Àà ZÀ£Àߧ¸À¥Àà ºÀjd£ï 58 ªÀµÀð ªÉÆ.£ÀA. 8105932393 ¸Á: ºÁ¼ÀUÀÄAqÀPÀ£Á¼À vÁ: ¹AzÀV gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 28.06.2017 gÀAzÀÄ PÀ®PÉÃj ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
  3] UÁA¢üZËPÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 187/2017 PÀ®A 87 PÉ.¦.AiÀiÁåPÀÖ
     
¢£ÁAPÀ 27.06.2017 gÀAzÀÄ-16:30 UÀAmÉUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ 1)C§ÄÝ®ºÀ«ÄÃzÀ vÀAzÉ D¹ÃPÀ° PÀ¯ÁzÀV ªÀAiÀiÁ-22 ªÀµÀð GzÉÆåÃUÀ-§mÉÖ ªÁå¥ÁgÀ ¸Á: «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ C°ÃPÀ gÉÆÃeÁ ºÀwÛgÀ 2)E¨Áæ»A vÀAzÉ ºÀĸÉãÀ¸Á§ PÀªÀÄvÀV ªÀAiÀiÁ- 45 ªÀµÀð GzÉÆåÃUÀ- ªÁå¥ÁgÀ ¸Á: «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ ®AUÀgÀ §eÁgÀ EªÀgÀÄ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ ±ÀºÀgÀzÀ ¸ÀPÁ¥sÀgÉÆÃeÁzÀ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ GzÀÄð±Á¯É £ÀA-04 gÀ UÉÃmï ªÀÄÄAzÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ eÁUÉAiÀÄ°è PÀÆvÀÄ E¸ÉàÃl J¯ÉUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ vÀªÀÄä vÀªÀÄä ¥Á¬ÄzÉUÉƸÀÌgÀ ¥ÀtPÉÌ ºÀt ºÀaÑ CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ CA§ÄªÀ E¸ÉàÃmï ªÀÄ£Áß dÆeÁl DqÀĪÁUÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ. F §UÉÎ ²æà J¸ï © ¥Ánî ¦J¸ïL (PÁ¸ÀÄ) f¹¦J¸ï «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 28.06.2017 gÀAzÀÄ UÁA¢üZËPÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.


.4] PÀ®PÉÃj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 90/2017 PÀ®A-ºÀÄqÀÄV PÁuÉ
¢£ÁAPÀ: 10-06-2017 gÀAzÀÄ 10-00 UÀAmɬÄAzÀ 17.00 UÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À CªÀ¢AiÀÄ°è ºÁ¼ÀUÀÄAqÀPÀ£Á¼À UÁæªÀÄzÀ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀģɬÄAzÀ EzÀgÀ°èAiÀÄ ¦ügÁå¢zÁgÀ¼À ªÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀiÁ¸Á© vÀAzÉ ªÉÄʧƧ¸Á§ ªÀÄÄeÁªÀgÀ ªÀAiÀiÁ: 19 ªÀµÀð ¸Á: ºÁ¼À UÀÄAqÀPÀ£Á¼À EªÀ¼ÀÄ ºÁ¼ÀUÀÄAqÀPÀ£Á¼À UÁæªÀÄzÀ vÀªÀÄä ªÀģɬÄAzÀ ¢£ÁAPÀ: 10-06-2017 gÀAzÀÄ 10-00 UÀAmɬÄAzÀ 17 UÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À CªÀ¢AiÀÄ°è AiÀiÁjUÀÆ ºÉüÀzÉà J°èAiÉÆà ºÉÆÃV PÁuÉ DVzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ½UÉ ºÀÄqÀÄQ PÉÆqÀĪÀAvÉ ¦ügÁåzÀzÀ°è £ÀªÀÄÆzÀ CzÉ. F §UÉÎ SÁeÁ© UÀAqÀ ªÉÄʧƧ¸Á§ ªÀÄÄeÁªÀgÀ gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 28.06.2017 gÀAzÀÄ PÀ®PÉÃj ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

. 5] ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 123/17, PÀ®A:  ºÉtÄÚ ªÀÄUÀ¼ÀÄ PÁuÉ. 
¢£ÁAPÀ 24/06/2017 gÀAzÀÄ 22-30 UÀAmɬÄAzÀ ¢£ÁAPÀ 25/06/2017 gÀAzÀÄ 01-30 UÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À CªÀ¢üAiÀÄ°è.  ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À ªÀĺÁAvÉñÀ £ÀUÀgÀzÀ°ègÀĪÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼À ªÀģɬÄAzÀ, £ÀªÀÄÆzÀÄ ªÀiÁrzÀ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ¼À ªÀÄUÀ¼ÁzÀ eÉÆåÃw vÀAzÉ ±ÉÃRgÀAiÀÄå »gÉêÀÄoÀ ªÀAiÀiÁ 28 ªÀµÀð ¸Á: ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À ªÀĺÁAvÉñÀ £ÀUÀgÀ EªÀ¼ÀÄ ¢£ÁAPÀ: 24/06/2017 gÀAzÀÄ 22-30 UÀAmɬÄAzÀ ¢£ÁAPÀ 25/06/2017 gÀAzÀÄ 01-30 UÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À CªÀ¢üAiÀÄ°è ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è vÀ£Àß vÁ¬ÄUÉ ºÉüÀzÉ PÉüÀzÉ ªÀģɬÄAzÀ J°èAiÉÆà PÁuÉAiÀiÁV ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. F §UÉÎ ¤Ã®ªÀÄä UÀAqÀ ±ÉÃRgÀAiÀÄå »gÉêÀÄoÀ¸Á:ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À ªÀĺÁAvÉñÀ £ÀUÀgÀ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 28.06.2017 gÀAzÀÄ ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

. 6] ªÀÄ£ÀUÀƽ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 111/17, PÀ®A: ªÀÄ£ÀĵÀå  PÁuÉ. 
¸ÀĪÀiÁgÀÄ DgÀÄ ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ ¦ügÁå¢AiÀÄ ªÀģɬÄAzÁ ¦ügÁå¢zÁgÀ¼À UÀAqÀ §¸ÀªÀgÁd vÀA:¤AUÉÆAqÀ¥Àà ºÀÑ÷ØzÀ ªÀAiÀiÁ:40 ªÀµÀð, GzÉÆåÃUÀ:MPÀÌ®ÄvÀ£À, eÁw:»AzÀÄ °AUÁAiÀÄvÀ ¸Á:ªÀÄ£ÀUÀƽ EvÀ£ÀÄ FUÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ DgÀÄ ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀPÉÌ ºÉÆÃV §gÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ ºÉý ºÉÆÃV E°èAiÀĪÀgÉUÀÆ J°èAiÉÆà ºÉüÀzÉà PÉüÀzÉ ºÉÆÃV PÁuÉAiÀiÁVzÀÄÝ, E°èAiÀĪÀgÉUÉ ¨ÁgÀzÉà J®è PÀqÉUÉ ºÀÄqÀÄQ , vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ d£ÀjUÉ «ZÁj¹PÉÆAqÀÄ FUÀ §AzÀÄ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ §UÉÎ ¦ügÁå¢AiÀÄ ¦üAiÀiÁðzÀzÀ°è £ÀªÀÄÆzÀÄ CzÉ. F §UÉÎ zÉëQ¨Á¬Ä UÀA: §¸ÀªÀgÁd ºÀZÀqÀzÀ ªÀAiÀiÁ:40 ªÀµÀð, eÁw:»AzÀÄ °AUÁAiÀÄvÀ ¸Á:ªÀÄ£ÀUÀƽ gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 28.06.2017 gÀAzÀÄ ªÀÄ£ÀUÀƽ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
7] § ¨ÁUÉêÁr ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 205/17, PÀ®A: 363 L¦¹
¢£ÁAPÀ 24-06-2017   gÀAzÀÄ  ªÀÄzsÁå£À 1300  UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀ£ÁzÀ dmÉÖ¥Àà vÀA zÉêÉAzÀæ¥Àà ZÀ®ªÁ¢ ªÀAiÀiÁ 19 ªÀµÀð,  ¸Á:PÁ£Áß¼À vÁ®ÆPÀ: § ¨ÁUÉêÁr. EzÀgÀ°è ¸ÀA±ÀAiÀÄÄPÀÛ DgÉÆævÀ£ÀÄ EzÀgÀ°è ¦gÁå¢AiÀÄ C¥Áæ¥ÀÛ ªÀAiÀĹì£À ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ¸À«vÁ vÀA ²ªÀ§¸À¥Àà ZÀ®ªÁ¢  ªÀAiÀiÁ-17 ªÀµÀð EªÀ¼ÀÄ ¢£ÁAPÀ:24-06-2017 gÀAzsÀÄ ªÀÄzÁå£À 1 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ dAiÀĪÁqÀV CªÀĪÁ¸ÉAiÀÄ ¸À®ÄªÁV zÉêÀjUÉ  ºÉÆÃV §gÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ, ºÉý ºÉÆÃzÀªÀ½UÉ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ£ÀÄ CªÀ½UÉ J£ÉÆà ºÉý ¥ÀĸÀ¯Á¬Ä¹ C¥ÀºÀgÀt ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀ C¥ÀgÁzsÀ.  F §UÉÎ ²æÃ. ²ªÀ§¸À¥Àà vÀA ºÀtªÀÄ¥Àà  ZÀ®ªÁ¢  ¸Á; PÁ£Áß¼À UÁæªÀÄ vÁ®ÆPÀ: §¸ÀªÀ£À¨ÁUÉêÁr gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 28.06.2017 gÀAzÀÄ § ¨ÁUÉêÁr ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

Wednesday, June 28, 2017

DAILY NEWS ON 28-06-2017

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
         «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ
  ¢£ÁAPÀ: 28.06.2017

  1] «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 147/2017 PÀ®A: 279, 304(J) L¦¹ & 187 JªÀiï.«í.DåPÀÖ
       ¢£ÁAPÀ: 27.06.2017 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 10.30 UÀAmÉUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀ£ÁzÀ ªÀiÁåQìPÁå§ ªÁºÀ£À £ÀA PÉ.J 28-6336 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À £ÀªÀÄÆzÀ EgÀĪÀ¢¯Áè  FvÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ £Àr¸ÀÄwÛzÀÝ ªÀiÁåQìPÁ姪À£ÀÄß «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ PÀqɬÄAzÀ PÉÆïÁígÀ PÀqÉUÉ £ÀqɬĹPÉÆAqÀħAzÀÄ zÀzÁªÀÄnÖ PÁæ¸ÀzÀ°è  EzÀgÀ°è ¦ügÁå¢üzÉÆqÀتÀé¼ÁzÀ ZÀAzÀæªÀé EªÀ½UÉ ºÀwÛ¹PÉÆAqÀÄ MªÉÄäÃ¯É Cwà eÉÆÃj¤AzÀ ªÀ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹ ªÀiÁåQì PÁ姢AzÀ PɼÀUÉ ©¼ÀĪÀAvÉ ªÀiÁr vÀ¯ÉUÉ ¨sÁj UÁAiÀÄ¥ÉlÄÖ ¥Àr¹ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄgÀt ¥Àr¹zÀÄÝ C®èzɪÀiÁåQì PÁå§ C¯Éè ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. F §UÉÎ ±ÉAPÉæ¥Àà vÀAzÉ PÀgÉ¥Àà PÀt§ÆgÀ ¸Á|| zÀzÁªÀÄnÖ vÁ||f|| «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 27.06.2017 gÀAzÀÄ «dAiÀÄ¥ÉÆgÀ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

2] ZÀqÀZÀt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 96/2017 PÀ®A: 302 L.¦.¹
   ¢£ÁAPÀ 27.06.2017 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À 02.00 WÀAmɬÄAzÀ ªÀÄÄAeÁ£É 06.00 WÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À CªÀ¢üAiÀÄ°è, EzÀgÀ°è AiÀiÁgÉÆà DgÉÆævÀgÀÄ ºÉ¸ÀgÀÄ £ÀªÀÄÆzÀ EgÀĪÀÅ¢®è. ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ ªÀÄ®è¥Àà vÀA/ CuÁÚgÁAiÀÄ ªÀÄrªÁ¼ÀgÀ @ CUÀ¸ÀgÀ ªÀAiÀiÁ-35 ªÀµÀð ¸Á :§gÀqÉÆî EªÀ£ÀÄ vÀ£Àß vÉÆÃlzÀ ªÀ¹ÛAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ªÀÄ®VPÉÆAqÁUÀ  AiÀiÁgÉÆà DgÉÆævÀgÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉÆà PÁgÀtPÁÌV PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ AiÀiÁªÀÅzÉÆà DAiÀÄÄzsÀ¢AzÀ vɯÉUÉ §®ªÁV ºÉÆqÉzÀÄ ¨sÁj UÁAiÀÄ¥Àr¹ PÉÆ¯É ªÀiÁr ºÉtªÀ£ÀÄß zÁæQë ¨É¼ÉAiÀÄ ¸Á°£À°è MUÉzÀÄ ºÉÆzÀ C¥ÀgÁzsÀ. F §UÉÎ PÀ¯ÁªÀw UÀA/ ªÀÄ®è¥Àà ªÀÄrªÁ¼ÀgÀ @ CUÀ¸ÀgÀ ¸Á:§gÀqÉÆî, vÁ:EAr. gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 27.06.2017 gÀAzÀÄ ZÀqÀZÀt ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
3] PÉƯÁígÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 93/2017 PÀ®A: 279, 304 [J] L.¦.¹.
    ¢£ÁAPÀ: 26.06.2017 gÀAzÀÄ 20.30 UÀAmÉUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀ£ÁzÀ 1] gÁdÄ. ®PÀëöät. qÉÆA§gÀ ¸Á: ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA; PÉJ-35/PÉ-7690 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ £ÉqÀ¸ÀÄwÛzÀÝ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA; PÉJ-35/PÉ-7690 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß PÉƯÁígÀ PÀqɬÄAzÀ ªÀÄnÖºÁ¼À PÀqÉUÉ §ºÀ¼À eÉÆÃj¤AzÀ C«ZÁgÀ ªÀ vÁvÁìgÀvÀ£À¢AzÀ ªÀiÁ£À«ÃAiÀÄ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀÄPÀgÀªÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è CqÁØwrØAiÀiÁV £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀzÀAqɬÄAzÀ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀl ¥ÁzÀZÁj §¸À¥Àà. gÉÆÃtºÁ¼À FvÀ¤UÉ »A¢¤AzÀrQÌ ºÁ¬Ä¹ C¥ÀUÁvÀ ¥Àr¹ §¸À¥Àà£ÀvÀ¯ÉUÉ, PÁ°UÉ ªÀUÉÊgÉPÀqÉUÉ ¨sÁj ¥ÉlÄÖUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀÝjAzÀ D §UÉÎ G¥ÀZÁgÀPÉÌ PÉƯÁígÀzÀ ¸ÀgÀPÁj zÀªÁSÁ£ÉUÉ vÀAzÀÄ G¥ÀZÁgÀPÉÌ zÁR®Ä ªÀiÁrzÁUÀ ªÉÄÊvÀ£ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. F §UÉÎ eÉÆåÃvÉ¥ÀàvÀAzÉ ²æêÀÄAvÀ. ¥ÀÆeÁj :¸Á: ªÀÄnÖºÁ¼ÀvÁ: §¸ÀªÀ£À¨ÁUÉà ªÁr. f: «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 27.06.2017 gÀAzÀÄ PÉƯÁígÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
4] UÉÆîUÀĪÀÄäd ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 95/2017 PÀ®A: 170. 419. 420 L¦¹
     ¢£ÁAPÀ ¢£ÁAPÀ: 15.11.2016 gÀAzÀÄ 11.30 UÀAmÉUÉ ¬ÄAzÀ ¢: 20.11.2016 gÀAzÀÄ 11.30 UÀAmÉAiÀÄ ªÀgÉUÉ DgÉÆævÀ£ÁzÀ ªÉÄÊ£ÀÆ¢ÝãÀ PÀvÀß½î ¸Á|| «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ FvÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ DåAn PÀgÀ¥Àë£ï D¦üøÀgï EgÀÄvÉÛãÉ. CAvÁ ºÉý ¦gÁå¢AiÀÄ PÀqɬÄAzÀ CªÀgÀ ªÀÄUÀ¼À ¸ÀªÀĸÉå §UɺÀj¸ÀĪÀÅzÁV ºÉý 15 ¸Á«gÀ gÀÆUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÉÆøÀ ªÀAZÀ£É ªÀiÁrzÀ §UÉÎ ¦gÁå¢AiÀÄ°è £ÀªÀÄÆ¢zÉ. F §UÉÎ E¨Áæ»A vÀA/ E¸Áä¬Ä¯ï Gd¤ ¸Á|| ¹PÁå¨ï ¦.AiÀÄÄ. PÁ¯ÉÃeï ºÀwÛgÀ ¸ÀAzÀ®¨ÁªÀr vÁd £ÀUÀgÀ £ÀªÀ¨sÁUÀ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ:27.06.2017 gÀAzÀÄ UÉÆîUÀĪÀÄäd ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

5] «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 148/2017 PÀ®A: 143, 147, 323, 504, 506, 498(J) gÉ/ªÀÅ 149 L¦¹ 
       ¢£ÁAPÀ 18.06.2017 gÀAzÀÄ ªÀÄÄzÁå£À 14.00  UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ  1] gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ ©üªÀÄÄ gÁoÉÆÃqÀ 2] ²æêÀÄw zsÁ£Á¨Á¬Ä UÀAqÀ ©üªÀÄÄ gÁoÉÆÃqÀ 3] ¨Á¼ÀÄ vÀAzÉ ©üêÀÄÄ gÁoÉÆÃqÀ 4] D£ÀAzÀ ©üêÀÄÄ gÁoÉÆÃqÀ 5] ZÁA¢¨Á¬Ä UÀAqÀ UÀuÉñÀ ZÀªÁít 6] PÀ«ÃvÁ UÀAqÀ ©üªÀÄÄ gÁoÉÆÃqÀ ¸Á: J®ègÀÆ ºÀAa£Á¼À vÁAqÁ vÁ: f: «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ EzÀgÀ°è DgÉÆæ £ÀA: 1 £ÉÃzÀªÀ£ÀÄ ¦gÁå¢AiÀÄ UÀAqÀ£ÀÄ EzÀÄÝ E£ÀÄß½zÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢AiÀÄ CwÛ ,¨sÁªÀ , ªÉÄÊzsÀÄ£À, £Á¢ü¤ ºÁUÀÆ £ÉUÉt EzÀÄÝ J®ègÀÆ PÀÆr UÉÊgÀ PÁAiÉÄÝògÀ ªÀÄAqÀ½AiÀiÁV ¦gÁå¢UÉ ¤Ã£ÀÄ ¸Àj E®è ¤£ÀUÉ CqÀÄUɪÀiÁqÀ®Ä §gÀĪÀ¢¯Áè CAvÁ PÉʬÄAzÀ ºÉÆr §r ªÀiÁr fêÀPÉÌ zsÀªÀÄQ ºÁQ avÀæ »A¸É PÉÆnÖzÀÄÝ C®èzÉà ªÀģɬÄAzÀ ¦gÁå¢UÀÆ ºÁUÀÄ CªÀ¼À ªÀÄUÀ¤UÀÆ ºÉÆÃgÀUÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. F §UÉÎ  ²æêÀÄw eÉÆåÃw UÀAqÀ gÀªÉÄñÀ gÁoÉÆÃqÀ   ªÀAiÀiÁ: 23 ªÀµÀð GzÉÆåÃUÀ: ªÀÄ£É PÉ®¸À :¸Á: ºÀAa£Á¼À  vÁAqÁ £ÀA: 1 vÁ: f: «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ:27.06.2017 gÀAzÀÄ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
6] ¤qÀUÀÄA¢ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 127/2017 PÀ®A: 15(J) 32(3) PÉ.E.DåPÀÖ 
    ¢£ÁAPÀ 27.06.2017 gÀAzÀÄ 18.15 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀ£ÁzÀ ¸ÀAvÉÆõÀ vÀA ±ÉÃRgÀ ±ÉÃnÖ ªÀAiÀiÁ-31 ªÀµÀð ¸Á|| ºÉ©æ vÁ|| PÁPÀð¼À f|| GqÀĦ ºÁ||ªÀ|| ¤qÀUÀÄA¢ FvÀ£ÀÄ vÀ£ÀUÉ ¸ÀgÀPÁgÀ¢AzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¥ÀgÀªÁ¤UÉ E®èzÉ C£À¢üPÀÈvÀªÁV vÀ£Àß ¨Á§vÀÛ zÁ¨ÁzÀ°è PÀÄrAiÀÄ®Ä CªÀPÁ±À ªÀiÁrPÉÆlÖ C¥ÀgÁzsÀ. d¥ÀÄÛ ªÀiÁrzÀ ªÀiÁ°Ã£À «ªÀgÀ: 1. 8 Pm CAvÁ ¯Éç¯ï EzÀÝ 03 SÁ° ¸ÀgÁ¬Ä mÉmÁæ ¥ÁQÃmïUÀ¼ÀÄ 2. SÁ° ¥Áè¹ÖPï UÁè¸ÀUÀ¼ÀÄ 03 F §UÉÎ ¸À||vÀ||¦|| ²æà J¸ï. ªÁAiÀiï. £ÁAiÉÆÌÃr ¦.J¸ï.L (¹.©) ¤qÀUÀÄA¢ ¥Éưøï oÁuÉ  gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ:27.06.2017 gÀAzÀÄ ¤qÀUÀÄA¢ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
7] ¹AzÀV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 199/2017 PÀ®A: 406, 417, 420 L.¦.¹
    ¢£ÁAPÀ 20.07.2011 jAzÁ ¢£ÁAPÀ; 24.04.2017 gÀAzÀÄ ªÉÃ¼É £ÀªÀÄÆ¢¯Áè ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀ£ÁzÀ 1] ªÀÄ®è¥Àà vÀA; ¹zÁæªÀÄ¥Àà CA©UÉÃgÀ ¸Á|| ¹AzÀV PÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ FvÀ£ÀÄ ¦gÁå¢zÁgÀ½UÉ  ªÉÆøÀ, ªÀAZÀ£É, «±Áé¸À zÉÆæúÀ, ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ £ÀA©¹ ¹AzÀV ¥ÀlÖtzÀ ªÁqÀð £ÀA 3 D¹Û £ÀA 2049 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ¦gÁå¢zÁgÀ½UÉ  ªÉÆøÀ ªÀiÁr G¥À -£ÉÆÃAzÀt C¢üPÁj ¹AzÀV gÀªÀgÀ PÀbÉÃjAiÀÄ°è PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV zÀPÀÌ Rjâ ¥ÀvÀæPÉÌ ¸À» ªÀiÁr¹PÉÆAqÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀjUÉ ªÀiÁrPÉÆArzÀÝ®èzÉ ¦gÁå¢zÁgÀ¼À ¹ArPÉÃmï ¨ÁåAPï ±ÁSÉ ¹AzÀV G½vÁAiÀÄ SÁvÉ  £ÀA§gÀ 08122200092541 £ÉÃzÀÝgÀ°è 6,40,000=00 gÀÆ UÀ¼À£ÀÄß dªÀiÁ ªÀiÁr Rjâ ¥ÀvÀæzÀ°è vÉÆÃj¹ CAzÉ dªÀiÁ ªÀiÁr CªÀvÉÛ 4,40,000=00 gÀÆ UÀ¼À£ÀÄß qÁæ ªÀiÁr, MlÄÖ 2,87.500= gÀÆ UÀ¼À QªÀÄäwÛ£À MqÀªÉUÀ¼ÀÄß ¦gÁå¢zÁgÀ¼À ¯ÁPÀgÀ£À°è EqÀĪÀzÁV £ÀA©¹ vÀ£Àß ºÉ¸Àj£À°ègÀĪÀ ¹AzÀVAiÀÄ ªÀÄÄvÀÆÛmï ¥ÉÊ£Á£ïì£À°è ElÄÖPÉÆAqÀÄ ªÉÆøÀ ªÀiÁr §AUÁgÀzÀ MqÀªÉUÀ¼À£ÀÄß PÉüÀ®Ä ºÉÆÃzÀ ¦gÁåjzÁgÀ½UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¤A¢¹ ¸ÀÄlÄÖ ©ÃqÀĪÀzÁV fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀ C¥ÀgÁzsÀ CAvÁ ªÀUÉÊgÉ ¦gÁå¢AiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀ CzÉ. F §UÉÎ ²æêÀÄw, ®Qëöäà UÀA; gÁdPÀĪÀiÁgÀ D£ÀÆgÀ ¸Á|| «ÄgÀV. vÁ|| EAr. ºÁ|| ªÀ|| CxÀtÂ, eÉÃgÉUÀ°è. gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ:27.06.2017 gÀAzÀÄ ¹AzÀV ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
8] EAr UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 94/2017 PÀ®A: 32, 34.  PÉ.E.DåPÀÖ 

    ¢£ÁAPÀ 27.06.2017 gÀAzÀÄ 11.00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°è  DgÉÆævÀ£ÁzÀ 1] ¸ÀAfêÀ. eÉêÀ®Ä. gÁoÉÆÃqÀ. ¸Á: PɸÀgÀ½î vÁAqÁ FvÀ£ÀÄ vÀ£ÀUÉ AiÀiÁªÀzÉà ¯ÉʸÀ£Àì ªÀ ¥Á¸ï ¥À«Äðl E®èzÉ vÀ£Àß ¥Á¬ÄzÉUÉÆøÀÌgÀ ¸ÀgÁ¬Ä vÀÄA©zÀ ¥ËZïUÀ¼À£ÀÄß vÀ£Àß vÁ¨ÁzÀ°è ElÆÖPÉÆAqÀÄ C£À¢üPÀÈvÀªÁV ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¹PÀÄÌ £ÀAvÀgÀ ªÀÄÄzÉÝêÀiÁ®£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ©lÄÖ Nr ºÉÆÃzÀ C¥ÀgÁzÀ. d¥ÀÛ ªÀiÁrzÀ ªÀiÁ°£À «ªÀgÀ 1] 180 JªÀiï,J¯ï,zÀ ¨ÁåUï¥ÉÊ¥Àgï «¹Ì vÀÄA©zÀ MlÄÖ-12 ¥ËZïUÀ¼ÀÄ. EzÀgÀ MAzÀÄ ¥Ëa£À C.¸À.Q|| 82/-gÀÆUÀ½zÀÄÝ, CªÀÅUÀ¼À MlÄÖ QªÀÄävÀÛ 984/-gÀÆUÀ¼ÀÄ. 2] 180 JªÀiï,J¯ï,zÀ N®Ø,lªÀj£À «¹Ì vÀÄA©zÀ MlÄÖ-10 ¥ËZïUÀ¼ÀÄ. EzÀgÀ MAzÀÄ ¥Ëa£À C.¸À.Q|| 68/- gÀÆUÀ½zÀÄÝ, CªÀÅUÀ¼À MlÄÖ QªÀÄävÀÛ 680/-gÀÆUÀ¼ÀÄ. »ÃUÉ CªÀ£À ºÀwÛgÀ ¹PÀÌ MlÄÖ 1664/- gÀÆ¥Á¬Ä QªÀÄäwÛ£À ªÀiÁ®Ä F §UÉÎ ²æÃ, ²ªÁ£ÀAzÀ. DgÉãÁqÀ. ¦.J¸ï.L EAr UÁæ«ÄÃt ¥ÉÆð¸ï oÁuÉ. gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ:27.06.2017 gÀAzÀÄ EAr ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

Tuesday, June 27, 2017

DAILY NEWS ON 27-06-2017

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
         «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ
  ¢£ÁAPÀ: 27.06.2017

  1] vÁ½PÉÆÃn ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 155/2017 PÀ®A: 143,147,148,323,324,354,504,506 gÉ/ªÀÅ 149 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 3[1][R][s].3[2][5] SC/ST PA ACT 2015

     ¢£ÁAPÀ: 26.06.2017 gÀAzÀÄ 16.00 UÀAmÉUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ 01] gÉêÀt¹zÀÝ vÀAzÉ §¸À¥Àà ºÀAiÀiÁå½ 02] ºÉÊAiÀiÁå¼À¥Àà vÀAzÉ ®PÀëöät ºÀAiÀiÁå½ 03] §¸À¥Àà vÀAzÉ ªÀÄrªÁ¼À¥Àà AiÀÄ®UÉÆqÀ 04] §¸À¥Àà vÀAzÉ ZÀ£ÀߥÀà ºÀAiÀiÁå½ 05] ¤AUÀ¥Àà vÀAzÉ ¸ÉÆêÀÄ¥Àà ¨ÁªÀÇgÀ 06] ªÀiÁ¼À¥Àà vÀAzÉ §¸À¥Àà CgÀ½ZÀAr 07] §¸À¥Àà vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Àà ºÀÆUÁgÀ ¸Á|| J®ègÀÆ ªÀÄrPÉñÀégÀ vÁ|| ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À ¦gÁå¢ ªÀÄvÀÄÛ ¦gÁå¢AiÀÄ ªÀÄUÀ£ÁzÀ gÁdÄ PÀÆr PÉ®¸À ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆUÀĪÁUÀ DgÉÆæ ¸Éà £ÀA 01 ªÀÄvÀÄÛ 02 £ÉÃzÀݪÀgÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄvÁÛ ¤AvÁUÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ©lÄÖ ¤AvÀÄ ªÀiÁvÀ£Áræ CAvÁ ºÉýzÀÝPÉÌ ¹mÁÖV ¦gÁå¢zÁgÀ¼ÀÄ ¥Àj²µÀ× eÁwUÉ ¸ÉÃjzÀªÀgÀÄ CAvÁ UÉÆwÛzÀÄÝ vÁªÀÅ »AzÀÆ PÀÄgÀħgÀ eÁwUÉ ¸ÉÃjzÀªÀjzÀÄÝ DgÉÆæ ¸ÉÃd £ÀA 01 £ÉÃzÀݪÀ£ÀÄ gÁdÄ EªÀ¤UÉ eÁw JwÛ ºÀ®Ìmï ¨ÉÊzÁr PÉʬÄAzÀ ºÉÆr§r ªÀiÁrzÁUÀ ¦gÁå¢zÁgÀ¼ÀÄ ©r¸À®Ä vÀªÀÄä ¸ÀA§A¢PÀjUÉ PÀgÉzÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄ CPÀæªÀÄ PÀÆl ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ PÉÊAiÀÄ°è §rUÉ, PÉÆrè, gÁqÀÄ, PÀ®Ä,è »rzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦gÁå¢AiÀÄ ªÀÄUÁ gÁdÄ EªÀ¤UÉ ºÉÆr §r ªÀiÁr UÁAiÀÄ¥Àr¹zÀÄÝ ©r¸À®Ä ºÉÆUÀ ¦gÁå¢ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁQëzÁgÀ¼ÁzÀ ±ÁAvÀªÀé dlÖV EªÀjUÉ ¹ÃgÉ ªÀÄvÀÄÛ vÀ¯ÉAiÀÄ PÀÆzÀ®Ä »rzÀÄ dUÁår CªÀÄAiÀiÁðzÉ ¥Àr¹ DgÉÆævÀgÉ®ègÀÆ eÁw JwÛ ¨ÉÊzÁr CªÀªÀiÁ£À¥Àr¹ £ÀªÀÄä ªÉÄÃ¯É ¦gÁå¢ ¤ÃrzÀgÉ R¯Á¸À ªÀiÁqÀÄvÉÛÃªÉ CAvÁ fêÀzÀ zÀªÀÄQ ºÁQ ºÉÆÃzÀ C¥ÀgÁzsÀ. F §UÉÎ ®Qëöä¨Á¬Ä UÀAqÀ AiÀÄ®è¥Àà ªÀiÁåUÉÃj eÁw»AzÀÆ ªÀiÁzÀgÀ GzÉÆåÃUÀ: PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á; ªÀÄrPÉñÀégÀ vÁ; ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 26.06.2017 gÀAzÀÄ vÁ½PÉÆÃn ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

2] § ¨ÁUÉêÁr ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 203/2017 PÀ®A: 87 PÉ.¦ AiÀiÁåPÀÖ
   ¢£ÁAPÀ 26.06.17 gÀAzÀÄ 17.00 UÀAmÉUÉ gÀAzÀÄ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ 1.C§ÄÝ® ºÀ«ÄÃzÀ £ÀAzÀªÁqÀV 2.gÀªÉÄñÀ ªÀÄÄgÀUÉ¥Àà ªÀiÁ®UÁgÀ 3).¥ÀæPÁ±À ±ÉÃR¥Àà £ÁAiÉÆÌÃr ¸Á:J®ègÀÆ ¨ÁUÉêÁr EªÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ vÀªÀÄä vÀªÀÄä ¥Á¬ÄzÉUÉÆøÀÌgÀ ¸Ádðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è PÀĽvÀÄ E¸ÉàÃl J¯ÉUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÁ ¨ÉlÖPÉÌ ºÀt ºÀaÑ.  CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ JA§ÄªÀ ªÀÄ£Áß dÆeÁlªÀ£ÀÄß DqÀĪÁUÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ. F §UÉÎ ¸À:vÀ: ²æà J¸ï.©. UËqÀgÀ ¦ J¸ï L (PÁ¸ÀÆ) § ¨ÁUÉêÁr ¦J¸ï gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 26.06.2017 gÀAzÀÄ § ¨ÁUÉêÁr ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
3] ¤qÀUÀÄA¢ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 125/2017 PÀ®A: 87 PÉ.¦ AiÀiÁåPÀÖ
    ¢£ÁAPÀ: 26.06.2017 gÀAzÀÄ 13.45 UÀAmÉUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ 1.FgÀ¥Àà vÀA ²ªÀ¥Àà §ÄzÀÝ¥ÀàUÉÆüÀ aªÀÄä®V ¨sÁUÀ-01 (J) 2)ªÀiÁzÀÄgÁAiÀÄ vÀA PÉAZÀ£ÀUËqÀ ¥Ánî ¸Á|| CgÀ¼À®¢¤ß 3.¸ÉÆêÀÄÄ @ §Ä¢ÝªÀAvÀ vÀA PÀgÉAiÀÄ¥Àà PÀnÖªÀĤ ¸Á|| aªÀÄä®V ¨sÁUÀ-01(J) 4)¥ÁAqÀÄgÀAUÀ vÀA ¥ÀįɥÀà ªÀqÀØgÀ ¸Á|| D®ªÀÄnÖ Dgï.J¸ï5.GªÉÄñÀ vÀA ±ÀAPÉæ¥Àà UÀt ¸Á|| CgÀ¼À®¢¤ß EªÀgÀÄ vÀªÀÄUÉ AiÀiÁªÀÅzÉ C£ÀĪÀÄw E®èzÉ E¹àÃl J¯ÉUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ CAzÀgÀ-¨ÁºÀgÀ CA§ÄªÀ dÆeÁlªÀ£ÀÄß DqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ. d¥ÀÄÛ ªÀiÁrzÀ ªÀiÁ°Ã£À «ªÀgÀ: 1) gÉÆÃR ºÀt 2,190/- 2) 52 E¹àÃl J¯ÉUÀ¼ÀÄ F §UÉÎ ¸À||vÀ||¦|| ²æà gÁeÉñÀ. J¸ï. ®ªÀiÁt ¦.J¸ï.L (PÁ&¸ÀÄ) ¤qÀUÀÄA¢ ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 26.06.2017 gÀAzÀÄ ¤qÀUÀÄA¢ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
4] ¤qÀUÀÄA¢ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 126/2017 PÀ®A: 15(J) 32(3) PÉ.E.DåPÀÖ
     ¢£ÁAPÀ 26.06.2017 gÀAzÀÄ 16.00 UÀAmÉUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀ£ÁzÀ gÁdÄ @ ²ªÀgÁd vÀA ©üêÀÄtÚ UÁ¼À¥ÀÆf ¸Á|| qÀªÀ¼ÀV ºÁ||ªÀ|| GtÂÚ¨sÁ« FvÀ£ÀÄ vÀ£ÀUÉ ¸ÀgÀPÁgÀ¢AzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¥ÀgÀªÁ¤UÉ E®èzÉ C£À¢üPÀÈvÀªÁV vÀ£Àß ¨Á§vÀÛ ºÉÆmÉîzÀ°èè PÀÄrAiÀÄ®Ä CªÀPÁ±À ªÀiÁrPÉÆlÖ C¥ÀgÁzsÀ. d¥ÀÄÛ ªÀiÁrzÀ ªÀiÁ°Ã£À «ªÀgÀ: 1. Old Tavern CAvÁ ¯Éç¯ï EzÀÝ 02 SÁ° ¸ÀgÁ¬Ä mÉmÁæ ¥ÁQÃmïUÀ¼ÀÄ 2. SÁ° ¥Áè¹ÖPï UÁè¸ÀUÀ¼ÀÄ 02 F §UÉÎ ¸À||vÀ|| ²æà gÁeÉñÀ. J¸ï. ®ªÀiÁt ¦.J¸ï.L (PÁ&¸ÀÄ) ¤qÀUÀÄA¢ ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ:26.06.2017 gÀAzÀÄ ¤qÀUÀÄA¢ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

5] ªÀÄ£ÀUÀƽ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 109/2017 PÀ®A: 324, 326, 307, 504, 506(2), 109 gÉ/ªÀÅ 34 L¦¹.
    ¢£ÁAPÀ 26.06.2017 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁå£Àí 03:00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ 1)ªÀÄ®è¥Àà £ÁUÉÆÃqÀ 2)¸À«vÁ £ÁUÉÆÃqÀ, 3)¸ÀAUÀ¥Àà £ÁUÉÆÃqÀ ¸Á; J®ègÀÆ vÀ¼ÉêÁqÀ EzÀgÀ°èAiÀÄ DgÉÆævÀgÉ®ègÀÆ  ¦gÁå¢ ºÁUÀÆ ¦gÁå¢ CtÚ ±ÉÃR¥Àà £ÁUÉÆÃqÀ EªÀgÀ eÉÆvÉUÉ EzÀÝ ªÀÄ£ÀUÀƽ d«ÄãÀÄ ¸ÀgÉé £ÀA§gÀ: 1537/3 £ÉÃzÀÝgÀ ¥Á¯Á ªÁnß ¸À®ÄªÁV EzÀÝ ¹nÖ¤AzÁ DgÉÆæüvÀgÀÄ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzsÁ D ¸Éà £ÀA§gÀ 01 £ÉÃzÀªÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°è EzÀÝ PÉÆqÀ°¬ÄAzÁ ¦gÁå¢AiÀÄ CtÚ ±ÉÃR¥Àà £ÁUÉÆÃqÀ FvÀ¤UÉ ºÉÆqÉAiÀÄ®Ä §AzÁUÀ EzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr  ©r¸À®Ä ºÉÆÃzÀ ¦gÁå¢UÉ D ºÉÆqÉvÀ vÀ¯ÉUÉ ªÀiÁgÀuÁAwPÀªÁV  ©zÀÄÝ gÀPïÛ §A¢zÀÄÝ DUÀ D ¸Éà £ÀA§gÀ 02 £ÉÃzÀªÀ¼ÀÄ ¦gÁå¢ FUÀ PÉüÀUÉ ©zÁÝ£À EzÉà ¸ÀjAiÀiÁzÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄ CAvÁ vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ PÀÄqÀÄUÉÆî£ÀÄß vÀ£Àß UÀAqÀ£ÁzÀ D¸Éà £ÀA§gÀ 03 £ÉÃzÀªÀ£À PÉÊUÉ PÉÆlÄÖ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀÄ CAvÁ ºÉýzÀÄÝ D ¸Éà £ÀA§gÀ 03 £ÉÃzÀªÀ£ÀÄ D PÀÄqÀÄUÉÆð¤AzÁ ¦gÁå¢AiÀÄ §ÄdPÉÌ ºÁUÀÆ vÉÆýUÉ JqÀUÉÊ ºÉ§âgÀ½UÉ ºÉÆqÉzÀÄ ¨sÁjUÁAiÀÄ¥ÉlÄÖ¥Àr¹zÀÝ®èzÉÃ, ©r¸À®Ä §AzÀ ¦gÁå¢AiÀÄ CtÚ£À ºÉAqÀw ¨ÉÆÃgÀªÀÄä £ÁUÉÆÃqÀ EªÀ½UÉ D ¸Éà £ÀA§gÀ 03 £ÉÃzÀªÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ CzÉà PÀÄqÀÄUÉÆð¤AzÁ CªÀ¼À JqÀUÉÊ ºÀ¸ÀÛPÉÌ ºÉÆqÉzÀÄ ¨sÁjUÁAiÀÄ¥ÉlÄÖ¥Àr¹ DgÉÆæügÉ®ègÀÆ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÁ ªÀiÁgÀuÁAwPÀ ºÀ¯Éè ªÀiÁrzÀ®èzÉà ºÀ®PÀmï ¨ÉÊzÀÄ fêÀzsÀ ¨ÉÃzsÀjPÉ ºÁQzÀ C¥ÀgÁzsÀ. F §UÉÎ C±ÉÆÃPÀ vÀA; ¹zÀÝ¥Àà £ÁUÉÆÃqÀ ¸Á: vÀ¼ÉêÁqÀ gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ:26.06.2017 gÀAzÀÄ ªÀÄ£ÀUÀƽ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
6] vÁ½PÉÆÃn ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 154/2017 PÀ®A: 87 PÉ.¦.DåPÀÖ 
    ¢£ÁAPÀ 26.06.2017 gÀAzÀÄ 13.00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°è  DgÉÆævÀgÁzÀ  1) ºÀĸÉãÀ¥ÀmÉ® vÀA, ¥ÀmÉ®¸Á§ ªÀÄÆQºÁ¼À ¸Á; UÀÄqÁß¼À 2] ¯ÁqÉèÃ¥ÀmÉ® @ ¯Á¼ÉªÀıÁåPÀ vÀA, C«ÄãÀ¥ÀmÉ® ¨É«£ÀVqÀzÀ ¸Á; UÀÄqÁß¼À 3) ¤AUÀ¥Àà vÀA, ¸ÀAUÀ¥Àà PÀ®è¥ÀàUÉÆüÀ ¸Á; UÀÄqÁß¼À 4) PÀ®è¥Àà vÀA, §¸À¥Àà PÀÄA¨ÁgÀ ¸Á; UÀÄqÁß¼À 5) £À©Ã¸Á vÀA, ¹PÀAzÀgÀ UÉÆÃV ¸Á; UÀÄqÁß¼À 6) gÁeÁ¥ÀmÉî vÀA, ªÉÆâ£À¥ÀmÉî dªÀiÁzÁgÀ ¸Á|| UÀÄqÁß¼À 7) ªÀÄ»§Æ§ vÀA, ¹PÀAzÀgÀ UÉÆÃV ¸Á|| UÀÄqÁß¼À 8] gÁeÁ¥ÀmÉî vÀA, ¸ÁºÉçUËqÀ PÁ¼ÀV ¸Á|| UÀÄqÁß¼À 9] ªÀi˯Á¸Á vÀA, ¸ÉÊ¥ÀÄ£À¸Á UÉÆÃV ¸Á|| UÀÄqÁß¼À 10] ªÀÄ»§Æ§¸Á vÀA, ºÀdgÀvï¥ÀmÉî ¨É«£ÀVqÀzÀ ¸Á|| UÀÄqÁß¼À EªÀgÉ®ègÀÄ vÀªÀÄä vÀªÀÄä ¥ÁAiÉÄÝÃUÉÆøÀÌgÀ PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¨Á»gÀªÁV ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è PÀĽvÀÄ ºÀt ºÀaÑ E¹àÃmï J¯ÉUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzsÀ CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ CA§ÄªÀ ªÀÄ£Áß dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÁUÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ. d¥ÀÛ ªÀiÁrzÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼ÀÄ 1)E¹àÃmï J¯ÉUÀ¼ÀÄ 52 C¸ÀQ00-00 gÀÆ 2).gÉÆÃR ºÀt 5840-00 gÀÆ¥Á¬Ä F §UÉÎ ¸À:vÀ: ²æà JªÀiï. ©. ©gÁzÁgÀ ¦J¸ïL vÁ½PÉÆÃn ¦J¸ï ¸ÀgÀPÁj vÀ¥Éð ¦gÁå¢ gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ:26.06.2017 gÀAzÀÄ vÁ½PÉÆÃn ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
7] EAr ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 195/2017 PÀ®A: 317 L.¦.¹  
    ¢£ÁAPÀ 24.06.2017 gÀAzÀÄ 17.00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°è AiÀiÁªÀzÉÆà ºÉtÄÚ ªÀÄUÀ¼ÀÄ ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À £ÀªÀÄÆ¢¯Áè. CzÉ vÁ£É d¤¹zÀ ºÉtÄÚ ²±ÀÄ«£À d£À£ÀªÀ£ÀÄß §aÑqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÁ EAr ¸ÁªÀðd¤PÀ §¸ÁÖöåAqÀzÀ°è ©lÄÖ ºÉÆÃzÀ C¥sÀgÁzÀ. F §UÉÎ EªÀiÁªÀĸÁ§ @ §ÄqÁå vÀA UÁ°Ã§¸Á§ AiÀÄ®UÁgÀ ªÀAiÀiÁ-40 ªÀµÀð ¸Á|| EAr gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ:26.06.2017 gÀAzÀÄ EAr ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
8] ºÉÆÃwð ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 121/2017 PÀ®A: 87 PÉ.¦.DåPÀÖ 
    ¢£ÁAPÀ 26.06.2017 gÀAzÀÄ 21.00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°è  DgÉÆævÀgÁzÀ  1) ¸ÀAUÀÄ vÀA ¹zÀÝ¥Àà EAr 2) ªÀÄ®Äè vÀA FgÀ¥Àà SÉÊ£ÀÆgÀ 3) UÀÄgÀ¥Àà vÀA ±ÀgÀt¥Àà gÀÆV 4) §£À¹zÀÝ vÀA ©¼É£ÀUËqÀ ¥Ánî 5) ¹zÀgÁAiÀÄ vÀA ²ªÀtÚ gÀÆV 6) ±ÀgÀt¥Àà vÀA ¹zÀÝ¥Àà §¼ÀÆgÀV 7) ªÀÄ®è¥Àà vÀA £ÁUÀ¥Àà ¥ÀÆeÁj ¸Á||J®ègÀÆ ºÉÆwð vÁ||EAr EªÀgÀÄ vÀªÀÄä ¯Á¨sÀPÉÆÌøÀÌgÀ E¸Éàmï J¯ÉUÀɼÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀtPÉÌ ºÀaÑ CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ CA§ÄªÀ ªÀÄ£Áß dÆeÁlªÀ£ÀÄß ºÉÆwð UÁæªÀÄzÀ ²æà gÉêÀt¹zÉÝñÀégÀ UÀÄrAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è DqÀÄwÛzÁÝUÀ ¹QÌzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ PÀqɬÄAzÀ 11650/.gÀÆ ºÁUÀÆ 52 E¸ÉàÃl J¯ÉUÀ¼À£ÀÄß d¥ÀÛ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. F §UÉÎ ¸ÀvÀB²æà C±ÉÆÃPÀ f.ZÀªÁít ¦.J¸ï.L ºÉÆwð ¦.J¸ï. gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ:26.06.2017 gÀAzÀÄ ºÉÆÃwð ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.