Facebook

Number of Visitors

Monday, May 22, 2017

VIJAYAPURA RURAL PS NEW BEAT SYSTEM INFO.

UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ

C. £ÀA.
ºÉƸÀ ©Ãmï
ºÉƸÀ ©ÃmïUÀ½UÉ £ÉëĹzÀ ¹§âA¢ ªÀ C¢üPÁj ºÉ¸ÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ §.£ÀA.
£ÉëĹzÀ C¢üPÁj/¹§âA¢ ªÉƨÉÊ® £ÀA.
01
vÉÆgÀ«,
JªÀiï.eÉ.§¸ÀÛªÁqÀ ¦.¹-420
9742598502
02

CvÁÛ®nÖ,
RweÁ¥ÀÆgÀ 
©.JA. ©¸À£Á¼À ¦.¹-429
9611902925
J¸ï.J.©gÁzÁgÀ JZï.¹-763
9449168998
03

ClPÉÌ,
ElÖAVºÁ¼À, 
Dgï JªÀiï £ÁnPÁgÀ JZï ¹-1168
9743354952
©.JA.»gÉêÀÄoÀ ªÀÄ.¦.¹1485
9986369503
04

»lß½î,
GvÁß¼À, 
J¸ï.J.¥ÀÆeÁj ¦.¹- 767
9900904871
JªÀiï J¸ï PÀnÖªÀĤ JZï.¹-1100
9900793196
05
dĪÀÄ£Á¼À,
Dgï.JªÀiï.§Æ¢ºÁ¼À JZï¹-1135
9448640508
06

GPÀĪÀÄ£Á¼À,
ºÉUÀrºÁ¼À, 
J¸ï.J¯ï.¥ÁvÉÆæÃl ¦.¹- 550
8150994530
ªÁt²æ J¸ï ºÀÄUÁgÀ ªÀÄ.¦.¹,-1414
8762044513
07

PÀvÀß½î,
gÀA¨Á¥ÀÆgÀ
¹.PÉ.zÀÄzÀV JZï.¹-937
9663490923
«í J£ï ¥Ánî JZï ¹-1187
9880890916
08

²ªÀtV, 
J¸ï.J¸ï.¨sÀvÀUÀÄtQ JZï.¹- 1006
9902431244
J.J¸ï. gÀAUÀ¥ÀàUÉÆüÀ¹.¦.¹ 1537
9632081646
09
ºÉÆ£ÀÄßlV, ºÀqÀUÀ°,
J¸ï.J¸ï.ªÀÄļÀªÁqÀ ¦.¹- 438  
9900488128
10
ªÀĺÀ¯ïL£Á¥ÀÆgÀ
P˻˨V,
©.Dgï.¹A¦ ¦.¹- 636   JªÀiï
8147120569
11

PÀĪÀÄÄlV,
PÀUÉÆÎqÀ,
r.J¸ï.¯ÉÆÃt ¦.¹- 1371
9901271300
J¸ï.JA. ¥Ánî¦.¹-683
9945457191
12

£ÁUÀoÁt,

PÉ.©.ºÀÄ£ÀÆßgÀ JZï.¹ - 1255
9916234013.
J¯ï.J¸ï.»gÉÃUËqÀgÀ¦.¹.-1325
9902836570
13

dA§V,
ºÉÆ£Àß½î,
²ªÁ£ÀAzÀ ªÉÊ.©. .¦.¹- 837
9060381078
14

ºÀÄt±Áå¼À C°AiÀiÁ¨ÁzÀ
Dgï JªÀiï  gÁoÉÆÃqÀ JZï ¹-1112   
8904560583
J¸ï.J.zÀÆqÀªÀĤ ¦.¹- 450 
9535098380
15

CgÀPÉj,
¹zÁÝ¥ÀÆgÀ,
J.J¸ï.PÉÆÃmÁå¼À ¦.¹- 1567
9844688751
J¸ï.J¸ï. PÀ£Áß¼À ¹.¦.¹.1678  
9611236199
16

UÀÄUÀzÀrØ, EAUÀ£Á¼À,
JªÀiï.J¸ï. ªÉÄÃn ¦.¹-638 
9538624631
«í.J¸ï. ¥Ánî.¦.¹- 928.
9740880270
17

ºÀAa£Á¼À,
§gÀlV,  
JªÀiï.J£ï.ºÉÆãÀPÁA§¼É ¦.¹-1020
9620410014
r.JZï. ¨ÉÊgÀUÉÆAqÀ JZï.¹- 1106
9740305792
18
ªÀÄzsÀ¨Á«
J¸ï.Dgï. ¥ÀÆeÁj ¦.¹- 739   
9964822679
19

§ÄgÀuÁ¥sÀÄgÀ,
zÁå¨ÉÃj,  
J¸ï.¦.qÉAV ¦.¹- 690 
9738920264
J¸ï.J¸ï. ©gÁzÁgÀ¹.¦.¹-1644
9900572267
20

DºÉÃj,
CAPÀ®V, 
JªÀiï.J gÁoÉÆÃqÀ JZï.¹.-1021
9108570031
±À²ÃPÁAvÀ PÀnÖªÀĤ ¦.¹- 728  
9590632820
21

PÀ£Áß¼À
UÀÄtQ
J¸ï.JZï.qÀÆtV .¦.¹- 451
           9972043818

¨ÉƪÀÄ£À½î
«ÄAZÀ£Á¼À
Dgï.©.zÁå¥ÀÆgÀ JZï.¹- 1169
7899774399
22

PÀ£ÀÆßgÀ
ªÀÄPÀuÁ¥ÀÆgÀ
J¸ï.J¸ï.¥Ánî ¹.¦.¹- 1085
9902969494

23
²gÀ£Á¼À
ªÀÄqÀ¸À£Á¼À
PÉ.¦.ZÀªÁít .JZï.¹- 950  
9986433662.