Facebook

Number of Visitors

Monday, May 22, 2017

KALAKERI POLICE STATION NEW BEAT SYSTEM INFORMATIONPÀ®PÉÃj ¥Éưøï oÁuÉ
C. £ÀA
ºÉƸÀ ©Ãmï
ºÉƸÀ ©ÃmïUÀ½UÉ £ÉëĹzÀ ¹§âA¢ ªÀ C¢üPÁj ºÉ¸ÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ §.£ÀA.
£ÉëĹzÀ C¢üPÁj/¹§âA¢ ªÉƨÉÊ® £ÀA.
©mï, G¸ÀÄÛªÁj C¢üPÁj
ªÉƨÉÊ® £ÀA
01
PÀ®PÉÃj & vÁAqÁ
²æÃ. J¸ï.J¸ï. ¨Á¥ÀÄUÉÆAqÀ ¹.¦.¹. 540
8105690376
²æÃ. J¸ï.PÉ. ¨Á®UÁA« J.J¸ï.L
9742776724
02
UÀĨÉâêÁqÀ
²æà PÉ.J¸ï. §rUÉÃgÀ ¹.ºÉZï.¹. 1001
9900685738
03
PÀtÚUÀÄrغÁ¼À
²æà PÉ.J¸ï. §rUÉÃgÀ ¹.ºÉZï.¹. 1001
9900685738
04
ºÀqÀV£Á¼À
²æÃ. PÉ.L.¢rتÀĤ ¹.¦.¹. 1339
7353811963
05
§¹ÛºÁ¼À
²æÃ. PÉ.L.¢rتÀĤ ¹.¦.¹. 1339
7353811963
06
PÉgÀÆlV
²æà J¸ï.f.ZÁªÀgÀ ¹.¦.¹. 1378
7026828100
07
©.©.EAUÀ¼ÀV
²æÃ. J¸ï.J. ¥Ánî ¹.¦.¹. 676
9611789748
08
w¼ÀUÀƼÀ
²æà J¸ï.f.ZÁªÀgÀ ¹.¦.¹. 1378
7026828100
09
CA§¼À£ÀÆgÀ
²æà J¸ï.L. wUÀr ¹.ºÉZï.¹. 1060
8722146512
10
PÉøÀgÉnÖ & vÁAqÁ
²æà J¸ï.L. wUÀr ¹.ºÉZï.¹. 1060
8722146512
11
©Ad®¨Á«
²æÃ. JA.©. Ct© ¹.¦.¹. 527
7795565796
12
d®¥ÀÆgÀ
²æà Dgï.JªÀiï. ªÀįÁåUÉÆüÀ ¹.¦.¹. 414
9880092834
13
§£ÉßnÖ ¦.n.
²æà Dgï.JªÀiï. ªÀįÁåUÉÆüÀ ¹.¦.¹. 414
9880092834
14
C¹Ì
²æÃ.JªÀiï.©.ªÀÄÄgÀr ¹.¦.¹. 549
9972169542
15
¤ÃgÀ®V
²æÃ.JªÀiï.©.ªÀÄÄgÀr ¹.¦.¹. 549
9972169542
²æÃ. ºÉZï.J¸ï. ®ªÀiÁt J.J¸ï.L
8105997776
16
PÀÄzÀgÀUÉÆAqÀ
²æêÀÄw J¸ï.©. ©¸À£Á¼À ªÀÄ.¦.¹. 1457
9740882744
17
ºÀÄt±Áå¼À
²æÃ. PÉ.ªÁAiÀiï. ©gÁzÁgÀ ¹.¦.¹. 1323
9972814436
18
gÁA¥ÀÆgÀ ¦.n.
²æÃ. PÉ.ªÁAiÀiï. ©gÁzÁgÀ ¹.¦.¹. 1323
9972814436
19
vÀÄgÀPÀ£ÀUÉÃj
²æÃ. JªÀiï.f. ©gÁzÁgÀ ¹.ºÉZï.¹. 977
9945754504
20
ªÀtQºÁ¼À
²æÃ. JªÀiï.©. ©gÁzÁgÀ ¹.ºÉZï.¹. 977
9945754504
21
§Æ¢ºÁ¼À ¦.n.
²æÃ. JªÀiï.JZï. UËAr ¹.¦.¹. 408
7353085204
22
¨ÉQ£Á¼À
²æÃ. JªÀiï.JZï. UËAr ¹.¦.¹. 408
7353085204
23
ºÁ¼À UÀÄAqÀPÀ£Á¼À
²æÃ. J£ï.J £ÁqÀUËqÀgÀ ¹.¦.¹. 1590
9844522352
24
C¸ÀAvÁ¥ÀÆgÀ
²æÃ. J£ï.J £ÁqÀUËqÀgÀ ¹.¦.¹. 1590
9844522352
25
ºÉÆ£Àß½î
²æÃ. J¸ï.«. ªÀÄoÀ ¹.¦.¹. 542
8722813414
26
¸À¯ÁzÀºÀ½î
²æÃ. J¸ï.«. ªÀÄoÀ ¹.¦.¹. 542
8722813414
27
ZÀlß½î
²æÃ. ZÁAzÀºÀĸÉãÀ ¹.ºÉZï.¹. 1141
9035650995
28
D¤ªÀÄqÀÄ
²æÃ. L.J¸ï ¥Ánî ¹.ºÉZï.¹. 1284
9008192733
²æÃ. .J¸ï. Dgï, £ÁAiÉÆÌÃr J.J¸ï.L
9845308603
9845308603
29
D®UÀÆgÀ
²æÃ. Dgï.PÉ.©gÁzÁgÀ ¹.¦.¹. 528
9945657021
30
AiÀÄ®UÉÆÃqÀ & vÁAqÁ
²æÃ. Dgï.PÉ.©gÁzÁgÀ ¹.¦.¹. 528
9945657021
31
ªÀAzÁ®
²æÃ. ©.J. PÀÄqÀa ¹.ºÉZï.¹. 1200
9740302600
32
PÀzÀgÁ¥ÀÆgÀ & vÁAqÁ
²æÃ. ©.J. PÀÄqÀa ¹.ºÉZï.¹. 1200
9740302600
33
SÁ£Á¥ÀÆgÀ
²æÃ. J¸ï.©. §UÀ° ¹.¦.¹. 1092
9741682730
34
PÀgÀ«£Á¼À & vÁAqÁ
²æÃ. J¸ï.©. §UÀ° ¹.¦.¹. 1092
9741682730
35
¸Á¸Á¨Á¼À & vÁAqÁ
²æÃ. J¸ï.JªÀiï. eÉÆÃUÀÆgÀ ¹.ºÉZï.¹. 1102
9880995076
36
UÉÆ®UÉÃj
²æÃ. J¸ï.J¸ï. ºÁ¼ÀUÉÆÃr ¹.¦.¹. 1316
9844547040
37
aPÀÌ C¯Áè¥ÀÆgÀ
²æÃ. JªÀiï.JZï. eÁVÃgÀzÁgÀ ¹.ºÉZï.¹. 1084
9972891900
38
§æªÀÄzÉêÀ£À ªÀÄqÀÄ
²æÃ. JªÀiï.JZï. eÁVÃgÀzÁgÀ ¹.ºÉZï.¹. 1084
9972891900
39
qÀªÀ¼ÁgÀ
²æÃ. J¸ï.JªÀiï. ©gÁzÁgÀ ¹.¦.¹. 1055
8970499335
40
qÀA§¼À & vÁAqÁ
²æÃ. J¸ï.JªÀiï. ©gÁzÁgÀ ¹.¦.¹. 1055
8970499335