Facebook

Number of Visitors

Tuesday, May 30, 2017

DAILY NEWS ON 31-05-2017

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
         «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ
  ¢£ÁAPÀ: 31.05.2017

1] ZÀqÀZÀt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 89/17  PÀ®A: 379 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ PÀ£ÁðlPÀ G¥À R¤d jAiÀiÁAiÀÄw ¤AiÀĪÀiÁªÀ½UÀ¼ÀÄ-1994 gÀ ¤AiÀĪÀÄ: 31[Dgï][13] ªÀÄvÀÄÛ ªÉÄÊ£ïì ªÀÄvÀÄÛ «Ä£ÀgÀ¯ïì gÉUÀÄå¯ÉñÀ£ï ªÀÄvÀÄÛ qɪɯɥÀªÉÄAmï PÁ¬ÄzÉ-1957 ¤AiÀĪÀÄ: 21[1]      
¢£ÁAPÀ: 30/05/17 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 10-45 WÀAmÉUÉ, EzÀgÀ°èAiÀÄ DgÉÆævÀ£ÁzÀ ºÉʪÁ n¥Ààgï £ÀA: PÉJ-25/r-4870 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ. ¸ÀPÁðgÀzÀªÀgÀÄ ©üêÀiÁ £À¢AiÀÄ°è ªÀÄgÀ¼ÀÄ JvÀÄÛªÀ ¥ÀgÀªÁ¤UÉAiÀÄ£ÀÄß ¤µÉâü¹zÀÝgÀÄ ¸ÀºÀ C£À¢üÃPÀÈvÀªÁV ©üêÀiÁ £À¢AiÀÄ°èAiÀÄ ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁr ¸ÁV¹ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ ©üêÀiÁ £À¢AiÀÄ°èAiÀÄ ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß ºÉʪÁ n¥ÀàgÀzÀ°è vÀÄA§ÄªÁUÀ £ÁªÀÅ »rAiÀÄ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ £ÀªÀÄä£ÀÄß £ÉÆÃr n¥ÀàgÀ£ÀÄß ©üêÀiÁ£À¢AiÀÄ°èAiÉÄà ©lÄÖ Nr ºÉÆÃzÀ C¥ÀgÁzsÀ.  F §UÉÎ ¸À:vÀ:²æÃ, ¤AUÀ¥Àà. JZï. ¥ÀÆeÉÃj, ¦.J¸ï.L ZÀqÀZÀt ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 30.05.2017 gÀAzÀÄ ZÀqÀZÀt ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
2] ¹AzÀV oÁuÉ AiÀÄÄ.r £ÀA: 17/2017 PÀ®A: :  174  ¹.Dgï.¦.¹       
      ¢£ÁAPÀ:  29/05/2017 gÀAzÀÄ 1700 UÀAmɬÄAzÀ ¢£ÁAPÀ 30/05/2017 gÀ ªÀÄÄAeÁ£É 11-00 UÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À CªÀ¢AiÀÄ°è   EzÀgÀ°èAiÀÄ ªÉÄÊvï: ªÉÄÊvÀ  ±ÀgÀtUËqÀ vÀA ¹zÀÝ£ÀUËqÀ ©gÁzÁgÀ  ªÀAiÀiÁ 45 ªÀµÀð ¸Á; UÀ§¸ÁªÀ¼ÀV vÁ; ¹AzÀV FvÀ£ÀÄ ªÀgÀ¢zÁgÀ¼À UÀAqÀ¤zÀÄÝ  ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ vÀ£Àß AiÀÄgÀUÀ¯ï PÉr  UÁæªÀÄzÀ  d«ÄãÀ ªÉÄÃ¯É ªÀÄvÀÄÛ UÀ§¸ÁªÀ¼ÀV UÁæªÀÄzÀ d«ÄãÀzÀ ªÉÄÃ¯É AiÀÄgÀUÀ¯ï © PÉ UÁæªÀÄzÀ UÁæ«ÄÃt «PÁ¸À PÀ£ÁðlPÀ ¨ÁåAQ£À°è 10 ®PÀë 85 ¸Á«gÀ gÀÆ ¸Á¯Á ªÀÄvÀÄÛ UÀ§¸ÁªÀ¼ÀV UÁæ«ÄÃt «PÁ¸À PÀ£ÁðlPÀ ¨ÁåAQ£À°è 05 ®PÀë  gÀÆ   ¸Á¯Á  ªÀÄvÀÄÛ UÀ§¸ÁªÀ¼ÀV UÁæªÀÄzÀ PÀȶ ¥ÀwÛ£À ¸ÀºÀPÁj ¨ÁåAQ£À°è 35 ¸Á«gÀ gÀÆ ¸Á¯Á »ÃUÉ MlÄÖ 16 ®PÀë 20 ¸Á«gÀ gÀÆ¥Á¬Ä ¸Á¯Á ªÀiÁr d«ÄãÀzÀ°è ¨É¼É ªÀiÁrzÀÄÝ ¸ÀjAiÀiÁV ¨É¼É ¨ÁgÀzÉà EgÀĪÀzÀjAzÀ vÀUÉzÀÄPÉÆAqÀ ¸Á¯Á ªÀÄgÀ½ PÉÆqÀ®Ä DUÀzÉà EzÁÝUÀ CzÀ£Éßà ªÀiÁ£À¹PÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥Éì ºÉÆA¢ ¸ÁAiÀĨÉÃPÉA§ EgÁzɬÄAzÀ  ªÀģɬÄAzÀ AiÀÄgÀUÀ¯ï PÉ r UÁæªÀÄzÀ d«ÄãÀPÉÌ ºÉÆÃV §gÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ ºÉý d«ÄãÀPÉÌ ºÉÆÃV d«ÄãÀzÀ°è AiÀiÁgÀÆ E®èzÁUÀ AiÀiÁªÀÅzÉÆà Qæ«Ä£Á±ÀPÀ «µÀ ¸ÉêÀ£É ªÀiÁr ªÉÄÊvÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ F §UÉÎ AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA±ÀAiÀÄ ªÀUÉÊgÉ EgÀĪÀ¢®è CAvÁ ªÀgÀ¢zÁgÀ¼À ªÀgÀ¢AiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀÄ EzÉ F §UÉÎ ²æêÀÄw ZÀ£ÀߪÀÄä UÀA ±ÀgÀtUËqÀ  ©gÁzÁgÀ  ªÀAiÀiÁ 38 ªÀµÀð ¸Á; UÀ§¸ÁªÀ¼ÀV   vÁ: ¹AzÀV gÀªÀgÀÄ ªÀgÀ¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 30.05.2017 gÀAzÀÄ ¹AzÀV ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

3] ¹AzÀV oÁuÉ UÀÄ£Áß £ÀA: 165/17 PÀ®A: 15 [J] 32 [3] PÀ£ÁðlPÀ C§PÁj PÁAiÉÄÝ                     
¢£ÁAPÀ: 30/05/2017 gÀAzÀÄ 15:45 UÀAmÉUÉ.  EzÀgÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ ªÀįÉèñÀ ¸ÁAiÀħtÚ PÉgÀÆgÀÄ, ªÀAiÀiÁ; 52 ªÀµÀð, ¸Á: ¹AzÀV «zÁå £ÀUÀgÀ. £ÀªÀÄÆ¢¹zÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ ¸ÀgÀPÁgÀ¢AzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¯ÉʸÀ£Àì E®èzÉ vÀ£Àß ºÉÆÃmɯïzÀ°è  ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrAiÀÄ®Ä ¸ÀܼÁªÀPÁ±À ªÀiÁrPÉÆlÄÖ CªÀjUÉ UÁè¸ÀÄ ºÁUÀÆ wArUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀÆgÉʹzÀ C¥ÀgÁzsÀ.   1] d¥ÀÛ ªÀiÁrzÀ ªÀiÁ°£À «ªÀgÀ: N¯ïØ l«j£ï «¹ÌAiÀÄ 180 JA.J¯ï. C¼ÀvÉAiÀÄ mÉmÁæ ¥ÁåPÉÃmïUÀ¼ÀÄ-3, MAzÀÄ ¥ÁåPÉÃmï QªÀÄävÀÄÛ 68/-gÀÆUÀ¼ÀÄ EzÀÄÝ,  MlÄÖ gÀÆ 204/-UÀ¼ÀÄ.  2] AiÀÄƸï & xÉÆæà ¥Áè¹ÖPÀ UÁè¸ïUÀ¼ÀÄ-3  Q:gÀÆ 00=00.    F §UÉÎ ªÀįÉèñÀ ¸ÁAiÀħtÚ PÉgÀÆgÀÄ, ªÀAiÀiÁ; 52 ªÀµÀð, ¸Á: ¹AzÀV «zÁå £ÀUÀgÀ. gÀªÀgÀÄ zÀÆgÀÄ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 30.05.2017 gÀAzÀÄ ¹AzÀV ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.


4] PÉÆïÁígÀ oÁuÉ UÀÄ£Áß £ÀA: 80/2017  PÀ®A: 15 [J], ªÀÄvÀÄÛ 32 [3], PÀ£ÁðlPÀ C§PÁj PÁAiÉÄÝÃ-1965

¢£ÁAPÀ: 30-05-2017 gÀAzÀÄ 1800 UÀAmÉUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ  «¯Á¸À. vÀAzÉ ªÀÄgÉ¥Àà. zÉÆqÀªÀĤ, ªÀAiÀiÁ-25 ªÀµÀð ¸Á: SÁ£Á¥ÀÆgÀ vÁ: D¼ÀAzÀ ºÁ;ªÀ; PÉƯÁígÀ  EzÀgÀ°è £ÀªÀÄÆzÀ ªÀiÁrzÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¨Á§vÀÛ ¸ÁªÀðd¤PÀ zÁ¨ÁzÀ°è vÀ£Àß ¸ÀéAvÀ ¥Á¬ÄzÉUÉƸÀÌgÀ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ ¥Áæ¢üPÁgÀ¢AzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¯ÉʸɣÀì ªÀ ¥ÀgÀªÁ¤UÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀÄzÉ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ zÁ¨ÁzÀ°è ªÀÄzÀå ¸ÉêÀ£É ªÀiÁqÀ®Ä C£ÀĪÀÄw ¤ÃrzÁUÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ.  1] 180 JªÀiï.J¯ïzÀ N®Ø lªÀgÀ£ï «¹ÌAiÀÄ gÀnÖ£À ¥ÉÆZÀUÀ¼ÀÄ-2, CªÀÅUÀ¼À°è ¸ÀgÁ¬Ä SÁ°AiÀiÁVzÀÄÝ CªÀÅUÀ¼À  C:¸À:Q= 00=00 gÀÆ, 2] 180 JªÀiï.J¯ïzÀ 8 ¦JªÀiï «¹ÌAiÀÄ gÀnÖ£À ¥ÉÆZÀUÀ¼ÀÄ-2, CªÀÅUÀ¼À°è ¸ÀgÁ¬Ä SÁ°AiÀiÁVzÀÄÝ F §UÉΠ ¸À:vÀ:  ²æÃ, ¸ÀÄgÉñÀ. Dgï. UÀrØ.   ¦,J¸ï,L, PÉƯÁígÀ ¦,J¸ï  gÀªÀgÀÄ zÀÆgÀÄ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 30.05.2017 gÀAzÀÄ PÉÆïÁígÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.