Facebook

Number of Visitors

Tuesday, May 30, 2017

DAILY NEWS ON 30-05-2017

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
         «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ
  ¢£ÁAPÀ: 30.05.2017

1] ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 105/17  PÀ®A: 279,304 (J) L¦¹
      ¢£ÁAPÀ: 29.05.2017 gÀAzÀÄ 15;30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ DgÉÆævÀ£ÁzÀ ºÉƼɥÀà vÀAzÉ PÁqÀ¥Àà PÁqÉñÀ£ÀªÀgÀ ¸Á|| ªÀÄÄzsÉÆüÀ r¥ÉÆà PÉ.J¸ï.Dgï.n.¹ §¸ïì £ÀA PÉJ-29 J¥sï-1292 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ ¸ÉÆïÁ¥ÀÆgÀ PÀqɬÄAzÀ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ PÀqÉUÉ Cwà ªÉÃUÀªÁV CqÁØ¢rØAiÀiÁV £ÀqɸÀÄvÁÛ §AzÀÄ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ PÀqɬÄAzÀ ºÉÆÃwð PÀqÉUÉ ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉJ-25 PÉ-9922 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆgÀl ¦gÁå¢ vÀªÀÄä ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊ®PÀ ¸ÀªÁgÀ ²æñÉÊ® @ C«£Á±À gÁoÉÆÃqÀ ¸Á; PÉøÀgÁ¼À ºÁUÀÆ »A§¢ ¸ÀªÁgÀ CgÀ«AzÀ @ §®Äè vÀAzÉ ¥ÁAqÀÄ gÁoÉÆÃqÀ ¸Á|| PÉ.E.© vÁAqÁ EAr E§âjUÀÆ ºÁ¬Ä¹ ©½¹ ¨sÁjUÁAiÀÄUÉƽ¹ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄgÀt ¥Àr¹zÀ DgÉÆÃ¥À. F §UÉÎ :UÀt¥Àw vÀA/ gÁªÀÄZÀAzÀæ gÁoÉÆÃqÀ eÁw: »AzÀÆ ªÀAiÀiÁ: 42 GzÉÆåÃUÀ: E¯ÉÃQëçõÀ£ï   ¸Á: PÉøÀgÁ¼À  vÁAqÁ  vÁ: EAr f¯Áè «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ  gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 29.05.2017 gÀAzÀÄ ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
2] J¦JA¹ oÁuÉ AiÀÄÄ.r £ÀA: 06/2017 PÀ®A: :  174  ¹.Dgï.¦.¹               
       ¢£ÁAPÀ: 27.05.2017 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 07.00 UÀAmɬÄAzÁ ¢£ÁAPÀ: 29.05.2017 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 11.00 UÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À CªÀ¢üAiÀÄ°è EzÀgÀ°èAiÀÄ ªÉÄÊvï: ªÀÄ°PÀ¸Á§ @ §ÄqÀ£À¸Á§ vÀAzÉ ºÁf¸Á§ ºÀÄ£ÀUÀÄAzÀ ªÀAiÀiÁ 70 ªÀµÀð GzÉÆåÃUÀ PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á; ZÀ¥ÀàgÀ§AzÀ UÀ°è ¸ÉÖñÀ£À gÉÆÃqÀ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ. FvÀ£ÀÄ ±ÉgÉ PÀÄrAiÀÄĪÀ ZÀlPÉÌ CAnPÉÆArzÀÄÝ CªÀ¤UÉ gÀAeÁ£À wAUÀ¼ÀÄ ±ÀÄgÀĪÁ¬ÄvÀÄ E£ÁßzÀgÀÆ ±ÉgÉ PÀÄrAiÀĨÉÃqÁ CAvÁ J®è d£ÀgÀÄ §Ä¢ÝªÁzÀ ºÉýzÀÝPÉÌ CzÀ£Éß ªÀiÁ£À¹PÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¸ÉÖñÀ£À gÉÆÃqÀ ©¯Á® £ÀUÀgÀzÀ°ègÀĪÀ ªÁgÀzÀ EªÀgÀ ¨Á«AiÀÄ°è vÀ¤ßAzÁ vÁ£É ©zÀÄÝ DvÀäºÀvÉå ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ ºÉÆgÀvÀÄ CªÀ£À ªÀÄgÀtzÀ°è ¨ÉÃgÉ AiÀiÁªÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ ªÀUÉÊgÉ EgÀĪÀÅ¢¯Áè.CAvÁ ªÀgÀ¢AiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀÄ CzÉ. F §UÉÎ gÁ§£À© UÀAqÀ  ªÀÄ°PÀ¸Á§ @ §ÄqÀ£À¸Á§ ºÀÄ£ÀUÀÄAzÀ ªÀAiÀiÁ 65 ªÀµÀð eÁw ªÀÄĹèA GzÉÆåÃUÀ- ªÀÄ£ÉPÉ®¸À ¸Á: dĪÀiÁäªÀĹÃzÀ ¥ÉÃn¨ÁªÀr «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ gÀªÀgÀÄ ªÀgÀ¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 29.05.2017 gÀAzÀÄ J.¦JA¹ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.