Facebook

Number of Visitors

Tuesday, May 30, 2017

DAILY NEWS ON 29-05-2017

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
         «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ
  ¢£ÁAPÀ: 29.05.2017

1] § ¨ÁUÉêÁr ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 156/17  PÀ®A: 279,304 (J) L¦¹
      ¢£ÁAPÀ: 27.05.2017 gÀAzÀÄ 22.50 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ ªÉÄÊvï DgÉÆævÀ£ÁzÀ ªÀÄÈvÀ:-  «£ÉÆÃzÀ vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁd ¸ÀdÓ£À ªÀAiÀiÁ-20 ªÀµÀð ¸Á: ªÀqÀªÀqÀV ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA§gÀ: PÉJ-28 Ff-9795 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ. EvÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï »AzÉ ¦AiÀiÁ𢠪ÀÄUÀ ¸ÀÄgÉñÀ vÀAzÉ ²ªÀ°AUÀ¥Àà UÀļÀ¨Á¼À EvÀ¤UÉ PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ ¨ÁUÉêÁr PÀqɬÄAzÀ ºÀÆ«£À»¥ÀàgÀV PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ ¸À®ÄªÁV §ºÀ¼À eÉÆÃgÁV ªÀÄvÀÄÛ ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV vÀ£Àß ªÀÄÄAzÉ ºÉÆgÀl ¯ÁAUï ZÀ¹ì mÉæîígÀ ¯Áj £ÀA§gÀ:PÉJ-01 ©-3867 £ÉÃzÀPÉÌ »AzÉ ºÁ¬Ä¹ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁr vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï »AzÉ PÀĽvÀ ¦AiÀiÁ𢠪ÀÄUÀ ¸ÀÄgÉñÀ vÀAzÉ ²ªÀ°AUÀ¥Àà UÀļÀ¨Á¼À ªÀAiÀiÁ-21 ªÀµÀð EvÀ¤UÉ ¨Ájà UÁAiÀÄ¥ÉlÄÖ ¥Àr¹ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄgÀt ¥Àr¹zÀ®èzÉà vÁ£ÀÄ ¸ÀºÀ ¨Ájà UÁAiÀÄUÉÆAqÀÄ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄgÀt ºÉÆA¢zÀ C¥ÀgÁzsÀ, F §UÉÎ ²æà ²ªÀ°AUÀ¥Àà vÀAzÉ FgÀ§¸À¥Àà UÀļÀ¨Á¼À  ªÀAiÀiÁ-48 ªÀµÀð ¸Á:ªÀqÀªÀqÀV  vÁ:¨ÁUÉêÁr. gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 28.05.2017 gÀAzÀÄ § ¨ÁUÉêÁr ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
2] EAr UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Áß £ÀA: 68/2017 PÀ®A: 279. 304 [J] L.¦.¹.& 187 JªÀiï.«í.AiÀiÁPÀÖ               
       ¢£ÁAPÀ: 28.05.2017 gÀAzÀÄ 12.15 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ DgÉÆævÀ£ÁzÀ 1] ºÀĸÉãï¨ÁµÁ. vÀAzÉ ¨Á¨Á¸Á§. ¥ÀmÉî. ¸Á: £ÀAzÀgÁ¼À. vÁ: EAr PÁgÀ £ÀA§gÀ-JªÀiï.JZï-JªÀiï.JZï-12/ 299 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß EAr PÀqɬÄAzÀ D®ªÉÄïï PÀqÉUÉ §ºÀ¼À eÉÆÃj¤AzÀ C«ZÁgÀ ªÀ vÁvÁìgÀvÀ£À¢AzÀ ªÀiÁ£À«ÃAiÀÄ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀÄPÀgÀªÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ gÀ¸ÉÛ zÁlÄwÛgÀĪÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAzÉAiÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA§gÀ PÉ.J-28 PÀÆå-4130 £ÉÃzÀÝPÉÌ ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ rQÌ ºÁ¬Ä¹ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ZÁ®PÀ-©üêÀÄgÁAiÀÄ. zÁåªÀ¥Àà. ºÀÆUÁgÀ. ªÀAiÀiÁ-55 ªÀµÀð, FvÀ£À vÀ¯ÉUÉ ªÉÄÊPÉÊUÉ ¨sÁj ¥ÉlÄÖUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀÄÝ D §UÉÎ CªÀ¤UÉ G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ EAr vÁ®ÆPÁ D¸ÀàvÉæUÉ zÁR®Ä ªÀiÁrzÁUÀ ªÉÄÊvÀ£ÁUÀĪÀAvÉ ªÀiÁrzÀ C¥ÀgÁzÀ. F §UÉÎ §¸ÀªÀgÁd. vÀAzÉ ©üêÀÄgÁAiÀÄ. ºÀÆUÁgÀ. ¸Á: £ÁzÀ ©,PÉ. vÁ; EAr f; «dAiÀÄ¥ÀÆgÀ gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 28.05.2017 gÀAzÀÄ EAr UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

3] D®ªÉÄî oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 113/2017  PÀ®A: 447, 323, 324, 326, 341, 504, 506, gÉ/ªÀÅ 34                          L.¦.¹
      ¢£ÁAPÀ:  28/05/2017 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 07- 00 UÀAmÉUÉ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÄAeÁ£É 8-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ DgÉÆævÀgÁzÀ 01] ¹zÀÝ¥Àà vÀAzÉ ªÀÄ®PÀtÚ ©gÁzÁgÀ 2] ¥ÁªÀðw UÀAqÀ ¹zÀÝ¥Àà ©gÁzÁgÀ ¸Á: E§âgÀÄ PÉÆÃgÀºÀ½î vÁ:¹AzÀV DgÉÆævÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼À vÀAzÉAiÀÄ ¥ÀnÖAiÀÄ°ègÀĪÀ  ¨ÉÆÃgÀ ZÁ®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ£Àß d«ÄãÀPÉÌ ¤ÃgÀÄ Gt¸À°PÉÌ ºÀwÛzÁUÀ  ¦üAiÀiÁ¢zÁgÀ¼À vÀAzÉ PÀgÉAl ªÉÆÃmÁgÀ §AzÀÄ ªÀiÁrzÀÝPÉÌ DgÉÆævÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼À vÀAzÀAiÀiÁzÀ ªÀÄ®PÀtÚ vÀAzÉ §¸ÀtÚ ©gÁzÁgÀ EªÀ£ÉÆA¢UÉ dUÀ¼Á vÀUÉzÀÄ ºÀ°è¤AzÀ §®UÉÊAiÀÄ vÉÆÃgÀÄ ¨ÉgÀ½UÉ PÀrzÀÄ ¨ÉgÀ½£À ªÀÄÄA¢£À vÀÄ¢ PÀlÖ ªÀiÁr ¨sÁj UÁAiÀÄ ªÀiÁr £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÉÆA¢UÉ DgÉÆævÀgÀÄ dUÀ¼Á vÀUÉzÀÄ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃUÀzÀAvÉ »rzÀÄ PÀ°è¤AzÁ ªÀÄvÀÄÛ PÉʬÄAzÁ ¨É¤ßAiÀÄ°è PÀ¥Á¼ÀPÉÌ ªÀÄvÀÄÛ PÀtÂÚUÉ ºÉÆÃqÉzÀÄ M¼À¥ÉlÄÖ ªÀiÁr ºÀ®Ìmï ¨ÉÊzÁr fêÀzsÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ªÀUÉÊgÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀ EgÀÄvÀÛzÉ. F §UÉÎ ²æÃzÉë «ÃgÉAzÀæ @ gÁdÄ CAzÉÆqÀV ¸Á: UÉÆüÀ¸ÁgÀ vÁ:EAr gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 28.05.2017 gÀAzÀÄ D®ªÉÄî ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.


4] D®ªÉÄî oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 114/2017  PÀ®A : 323, 324, 341, 504, 506  gÉ/ªÀÅ 34, L.¦.¹
      ¢£ÁAPÀ: 28.05.2017  gÀAzÀÄ  07.00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ DgÉÆævÀgÁzÀ 1] ªÀÄ®PÀ¥Àà. vÀAzÉ §¸À¥Àà. ©gÁzÁgÀ 2] ²ªÀ±ÀAPÀgÀ vÀAzÉ ªÀÄ®PÀtÚ ©gÁzÁgÀ  ¸Á: E§âgÀÄ PÉÆÃgÀºÀ½î 3] «ÃgÉAzÀæ@gÁdÄ vÀAzÉ ¹zÀÝ¥Àà CAzÉÆqÀV  4] ²æÃzÉë UÀAqÀ «ÃgÉÃAzÀæ @ gÁdÄ  CAzÉÆÃqÀV ¸Á: E§âgÀÄ UÉƼÀ¸ÁgÀ vÁ:EAr. £ÀªÀÄÆ¢¹zÀ DgÉÆævÀgÀ ¥ÉÊQ C:£ÀA: 1 £ÉÃzÀªÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£À vÀAzÉ EzÀÄÝ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ DgÉÆævÀgÀ £ÀqÀÄªÉ ¨ÉÆÃj£À ¸À®ÄªÁV ªÀÄvÀÄÛ d«ÄãÀzÀ ¥Á®Ä ªÁnßAiÀÄ ¸À®ÄªÁV vÀPÀgÁgÀÄ £ÀqÉ¢zÀÄÝ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£ÀÄ DgÉÆævÀ£À ¨ÉÆÃgÀ ZÁ®Ä ªÀiÁrzÀÝPÉÌ DgÉÆæ C:£ÀA: 1 £ÉÃzÀªÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£À ¥ÉÊ¥À PÀlÄÖ ªÀiÁrzÀÝPÉÌ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£ÀÄ PÀgÉAl ªÉÆÃmÁgÀzÀ ¦ªÀÓ QwÛzÀÝPÉÌ £ÀªÀÄÆ¢¹zÀ DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£À ªÉÄÃ¯É ¹mÁÖV ¦üAiÀiÁð¢AiÉÆA¢UÉ dUÀ¼Á vÀUÉzÀÄ DgÉÆæ C:£ÀA: 2 £ÉÃzÀªÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃUÀzÀAvÉ vÉQÌ »rzÀÄPÉÆArzÀÄÝ DgÉÆæ C:£ÀA: 1 £ÉÃzÀªÀ£ÀÄ PÉʬÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆæ C:£ÀA: 3 £ÉÃzÀªÀ£ÀÄ §rUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÁAiÀÄ ¥ÉlÄÖ ¥Àr¹gÀĪÀzÀ®èzÉ ©r¹PÉƼÀî°PÉÌ §A¢zÀÝ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£À ºÉAqÀwAiÀiÁzÀ CAzÀgÉ ¸ÁQëzÁgÀ¼ÁzÀ ¥ÁªÀðw EªÀ½UÀÆ ¸ÀºÀ §rUɬÄAzÀ vÉ°UÉ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ M¼À¥ÉlÄÖ ¥Àr¹ ºÀ®PÀl ¨ÉÊzÁr ¥ÁætzÀ ¨sÀAiÀÄ ºÁQgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ªÀUÉÊgÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀ EgÀÄvÀÛzÉ. F §UÉÎ ¹zÀÝtÚ  vÀAzÉ ªÀÄ®PÀtÚ  ©gÁzÁgÀ  ¸Á: PÉÆÃgÀºÀ½î  vÁ:¹AzÀV gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 28.05.2017 gÀAzÀÄ D®ªÉÄî ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

5] ZÀqÀZÀt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 88/2017  PÀ®A : 87 PÉ. ¦. DåPïÖ. 

     ¢£ÁAPÀ:  28.05.17  gÀAzÀÄ  ªÀÄzsÁåºÀß 12.45 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ¸ÀA¨Áf vÀA, AiÀĪÀÄ£À¥Àà ZËzsÀj 2) zsÀgÉÃ¥Àà vÀA/ UËvÀªÀÄ PÁA§¼É 3) gÁdÄ vÀA/ ¸ÀAUÀ¥Àà £Á« 4) dA§Ä£ÁxÀ vÀA/ F±ÀégÀ §£À¸ÉÆÃqÉ ¸Á:J®ègÀÆ ºÁ«£Á¼À, vÁ:EAr. EªÀgÀÄ ºÁ«£Á¼À UÁæªÀÄzÀ ²æÃ, ªÀiÁ½AUÀgÁAiÀÄ UÀÄrAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ PÀmÉÖAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è PÀĽvÀÄ vÀªÀÄä ¥ÁAiÉÄÝÃUÉÆøÀÌgÀ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀtPÉÌ ºÀaÑ E¸ÉàÃl J¯ÉUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ C£ÀÄߪÀ E¸ÉàÃl dÆeÁl DqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ. MlÄÖ d¥ÁÛzÀ ºÀt: 2640/-gÀÆUÀ¼ÀÄ. F §UÉÎ ¸À:vÀ:²æÃ, ¤AUÀ¥Àà. JZï. ¥ÀÆeÉÃj, ¦.J¸ï.L ZÀqÀZÀt ¥Éưøï oÁuÉ.gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 28.05.2017 gÀAzÀÄ ZÀqÀZÀt ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.