Facebook

Number of Visitors

Tuesday, May 30, 2017

DAILY NEWS ON 28-05-2017

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
         «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ
  ¢£ÁAPÀ: 28.05.2017

1] UÁA¢üZËPÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 163/17  PÀ®A: ªÀÄ»¼É PÁuÉ  
      ¢£ÁAPÀ: 11.05.2017 gÀAzÀÄ 10.00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ PÁuÉAiÀiÁzÀ  ¨sËgÀªÀÄä UÀAqÀ ¥ÀÄAqÀ°PÀ vÀļÀ¸É ªÀAiÀiÁ- 21 ªÀµÀð eÁw »AzÀÄ £Á« ¸Á: «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ E¨Áæ»A gÉÆÃeÁ  EªÀ¼ÀAiÀÄ UÁå¸ï SÁ° DVzÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀĪÀzÁV ºÉý ºÉÆÃzÀªÀ¼ÀÄ E°èAiÀĪÀgÉUÉ ¥ÀgÀÛ ªÀÄ£ÉUÉ ¨ÁgÀzÉ PÁuÉAiÀiÁVgÀÄvÁÛ¼É CAvÁ ªÀUÉÊgÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀ CzÉ. F §UÉÎ ¥ÀÄAqÀ°PÀ vÀAzÉ ªÀiÁgÀÄw vÀļÀ¸É ¸Á: «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ E¨Áæ»A gÉÆÃeÁ ºÀwÛgÀ gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 27.05.2017 gÀAzÀÄ UÁA¢üZËPÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

2] «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Áß £ÀA: 121/2017 PÀ®A: 323. 324. 307. gÉ/ªÀÅ 34 L¦¹                    
       ¢£ÁAPÀ: 26.05.2017 gÀAzÀÄ 22.00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ¸À°ÃªÀÄ vÀA: UÀÄqÀĸÁ§ ¥ÉAqÁj 2) zÉêÉÃAzÀæ vÀA: «oÀ×® ªÀiÁzÀgÀ 3) ±ÉÆèÁ UÀA: ²ªÀ¥Áà ªÀiÁzÀgÀ ¸Á,, J®ègÀÄ ²gÀ£Á¼À vÁ: f: «dAiÀÄ¥ÀÆgÀ DgÉÆæ C.£ÀA: 1 £ÉÃzÀªÀ£ÀÄ ¦gÁå¢zÁgÀ¼À UÀAqÀ¤UÉ PÉÊUÀqÀ ºÀt PÉÆnÖzÀÄÝ CzÀ£ÀÄß ªÀÄgÀ½ PÉÆqÀÄ CAvÁ PÉýzÀÝPÉÌ ¦gÁå¢AiÀÄ UÀAqÀ AiÀÄ®è¥Áà vÀA: PÀ®è¥Áà £ÀgÀnÖ ªÀAiÀiÁ 35 ªÀµÀð EvÀ£ÀÄ £À£Àß ºÀwÛgÀ ºÀt E¯Áè £Á®ÄÌ ¢ªÀ¸À ©lÄÖ ºÀt PÉÆqÀw¤ CAvÁ CA¢zÀÝPÉÌ DgÉÆæ C.£ÀA: 1 £ÉÃzÀªÀ£À ªÉÄîÄUÀnÖ DgÉÆæ C.£ÀA: 2 ºÁUÀÆ 3 £ÉÃzÀªÀgÀÄ §AzÀÄ ªÀÄÆgÀÄ d£ÀgÀÄ PÀÆr ¦gÁå¢zÁgÀ¼À UÀAqÀ¤UÉ PɼÀUÉ PÉqÀ« DgÉÆæ C.£ÀA: 2 ªÀÄvÀÄÛ 3 £ÉÃzÀªÀgÀÄ PÀtÂÚ£À°è SÁgÀ¥ÀÄr ºÁQ PÉʬÄAzÁ ºÁUÀÆ PÀ°è¤AzÁ ªÀÄÄRPÉÌ ºÉÆqÉzÀÄ DgÉÆæ C.£ÀA: 1 £ÉÃzÀªÀ£ÀÄ §rUɬÄAzÁ vÀ¯ÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ ¨Áj M¼À¥ÉlÄÖ ¥Àr¹ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄvÀß ªÀiÁrzÀ C¥ÀgÁzÀ. F §UÉÎ ªÀÄzÀĪÀÄw UÀA: AiÀÄ®è¥Áà £ÀgÀnÖ eÁw »AzÀÆ PÀÄgÀ§gÀ ªÀAiÀiÁ 30 ªÀµÀð GzÉÆåÃUÀ ªÀÄ£ÉUÉ®¸À ¸Á: ²gÀ£Á¼À vÁ: f: «dAiÀÄ¥ÀÆgÀ gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 27.05.2017 gÀAzÀÄ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

3] D®ªÀÄnÖ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 04/2017  PÀ®A : 323, 324, 341, 504, gÉ/ªÀÅ 34 L.¦.¹

      ¢£ÁAPÀ:  26.05.2017 gÀAzÀÄ 22.30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ DgÉÆævÀgÁzÀ 1 PÀĪÀiÁgÀ ¹PÀÌ®PÁgÀ (ZÀªÁít) ¸Á|| D®ªÀÄnÖ Dgï.J¸ï 2. ±ÉÆèsÁ  UÀAqÀ/PÀĪÀiÁgÀ ¹PÀÌ®PÁgÀ (ZÀªÁít) ¸Á|| D®ªÀÄnÖ Dgï.J¸ï. DgÉÆæ 1] £ÉÃzÀªÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¥Áæ¥ÀAaPÀ DqÀZÀuÉAiÀÄ ¸À®ÄªÁV 15 ¸Á«gÀ gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆnÖzÀÄÝ. ¸ÀzÀj ºÀtªÀ£ÀÄß ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ DgÉÆævÀ¤UÉ ¸ÀzÀj ºÀtªÀ£ÀÄß ªÀÄgÀ½ ªÁ¥À¸ÀÄ PÉÆqÀ®Ä vÀqÀªÁVzÀÝjAzÀ EzÀ£Éß ¹lÄÖ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀgÀÄ E§âgÀÆ PÀÆr ¦üAiÀiÁð¢UÉ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ PÀgɬĹ ºÀ®Ìmï ¨ÉÊAiÀÄåzÁr vÀqÉUÀnÖ ¥Áè¹ÖPÀ ¥ÉÊ¥À ºÁUÀÆ PÉʬÄAzÀ ºÉÆr§r ªÀiÁr M¼À¥ÉlÄÖ ¥Àr¹zÀ C¥ÀgÁzsÀ. F §UÉÎ ©üêÀÄ¥Àà vÀAzÉ  ºÀtªÀÄAvÀ¥Àà  PÉÆgÀªÉÃgÀ ¸Á|| D®ªÀÄnÖ Dgï.J¸ï gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 27.05.2017 gÀAzÀÄ D®ªÀÄnÖ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.