Facebook

Number of Visitors

Tuesday, May 30, 2017

DAILY NEWS ON 26-05-2017

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
         «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ
  ¢£ÁAPÀ: 26.05.2017

1] UÁA¢üZËPÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 159/17  PÀ®A 302, 201, L¦¹
      ¢£ÁAPÀ: 24.5.2017 gÁwæ 11:00 UÀAmɬÄAzÀ ¢£ÁAPÀ:25.05.2017 ¨É¼ÀV£À 06:00 UÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À ªÉüÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà DgÉÆævÀgÀÄ AiÀiÁªÀzÉÆà PÁgÀtPÁÌV EzÀgÀ°èAiÀÄ ªÀÄÈvÀ C£ÁªÀÄzÉAiÀÄ UÀAqÀ¸ÀÄì ªÀAiÀiÁ- 30 jAzÀ 35 ªÀµÀð EªÀ¤UÉ ZÁPÀÄ, ZÀÆj CxÀªÁ E£ÁߪÀzÉà ºÀjvÀªÁzÀ DAiÀÄÄzsÀ¢AzÀ ªÀÄÈvÀ C£ÁªÀÄzsÉAiÀÄ UÀAqÀ¹ì£À ¥ÀÄgÁªÉ £Á±À¥Àr¸ÀĪÀ ¸À®ÄªÁV CªÀ£À PÀÄwÛUÉAiÀÄ ªÀÄÄA¨ÁUÀ PÉƬÄzÀÄ ºÉÆmÉÖAiÀÄ ªÉÄÃ¯É §®ªÁV ºÉÆqÉzÀÄ ¨sÁj UÁAiÀÄ ¥Àr¹ PÉÆ¯É ªÀiÁrzÀ C¥ÀgÁzsÀ. F §UÉÎ G¸Áä£À UÀt vÀAzÉ  ¥sÀjÃzÀ¸Á§ ºÉÆ£ÀÄßlV ¸Á:ºÉÆ£ÀÄßlV vÁ:f: «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 25.05.2017 gÀAzÀÄ UÁA¢üZËPÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
2] ¹AzÀV oÁuÉ UÀÄ£Áß £ÀA: 164/2017 PÀ®A: 279, 337, 338 L.¦.¹. & PÀ®A: 187 L.JA.«í. DåPïÖ                    
       ¢£ÁAPÀ: 23.05.2017 gÀAzÀÄ 15.15 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ DgÉÆævÀ£ÁzÀ AiÀiÁªÀÅzÉÆà MAzÀÄ ¹Ã®égï §tÚzÀ mÁmÁ ¸À¥sÁj fÃ¥ï £ÀA§gÀ & ZÁ®PÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ £ÀªÀÄÆzÀÄ EgÀĪÀ¢¯Áè. EzÀgÀ°è ¦gÁå¢AiÀÄ ¸ÀA§A¢üAiÀiÁzÀ gÀ« vÀAzÉ ªÀÄ®PÀ£ÀUËqÀ ¥Ánî, ªÀAiÀiÁ: 40 ªÀµÀð, ¸Á: PÀ£ÉÆß½î FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA:PÉJ:28/EJZï-9360 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É ¸ÁQëzÁgÀ gÁzÀ 1) E¨Áæ»ÃA vÀAzÉ EªÀiÁªÀĸÁ§ ¨ÉÃ¥sÁj, ªÀAiÀiÁ: 35 ªÀµÀð 2) ²æñÉÊ® vÀAzÉ «oÀ×® vÀqÀ®V, ªÀAiÀiÁ: 30 ªÀµÀð E§âgÀÄ ¸Á: ¹AzÀV EªÀjUÉ PÀÆræ¹PÉÆAqÀÄ ¹AzÀV-aPÀ̹AzÀVAiÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É aPÀ̹AzÀV PÀqɬÄAzÀ ¹AzÀV £ÀUÀgÀzÉƼÀUÉ §gÀÄwÛzÁÝUÀ ¹AzÀV £ÀUÀgÀzÀ PÀqɬÄAzÀ aPÀÌ ¹AzÀV PÀqÉUÉ MAzÀÄ ¹®égï §tÚzÀ mÁmÁ ¸À¥sÁj fÃ¥ï §A¢zÀÄÝ, ¸ÀzÀgÀ fÃ¥ï ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß fÃ¥ï£ÀÄß Cwà eÉÆÃgÁV & ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ïPÉÌ JzÀÄj¤AzÀ rQÌ ºÉÆqÉzÀÄ C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹ ¸ÁQëzÁgÀjUÉ ¨sÁj & ¸ÁzÁ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄ¥ÉlÄÖUÉƽ¹ C¥ÀWÁvÀzÀ ¸ÀAUÀwAiÀÄ£ÀÄß ¥Éưøï oÁuÉUÉ w½¹zÉ ºÁUÉà ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ªÀUÉÊgÉ ¦gÁå¢AiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ. F §UÉÎ ²æà gÀ« vÀAzÉ GvÀÛªÀÄUËqÀ, ¥Ánî, ¸Á: PÀ£ÉÆß½î, vÁ: ¹AzÀV. gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 25.05.2017 gÀAzÀÄ ¹AzÀV ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

3] D®ªÉÄî oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 112/2017  PÀ®A : 143-147-109-436-gÉ/ªÀÅ 149 L.¦.¹    
      ¢£ÁAPÀ:  24.05.2017 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁå£Àå 2.00 UÀAmɬÄAzÀ ªÀÄzÁå£Àå 3.00 UÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À ªÉüÉAiÀÄ°è EzÀgÀ°èAiÀÄ DgÉÆævÀgÁzÀ 01] ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ ¨ÉÆÃdgÁAiÀÄ §APÀ®V ¸Á: »AUÀt vÁ:EAr 02] ¤AUÀtÚ ±À ªÀÄÄzÉÆÃqÀV. 03] ¹zÀÝ¥Àà ±ÀgÀt¥Àà ªÀÄÄzÉÆÃqÀV 04] ¸ÀAUÀ¥Àà ±Á ªÀÄÄzÉÆÃqÀV 05] ±ÀgÀt¥Àà ©üà ªÀÄÄzÉÆÃqÀV 06] ¥ÀæPÁ±À C£ÀAvÀ ªÀÄÄzÉÆÃqÀV 07] ¸ÀAUÀtÚ ±ÀAPÉæ¥Àà §¼ÀA§V 08] gÁZÀtÚ ±ÀAPÀgÀ ªÀÄÄzÉÆÃqÀV ¸Á: J®ègÀÆ ¸ÀÄgÀUÀºÀ½î vÁ: ¹AzÀV EzÀgÀ°è £ÀªÀÄÆ¢¹zÀ DgÉÆævÀgÀ ¥ÉÊQ C:£ÀA: 1 £ÉÃzÀªÀ£À avÁªÀuɬÄAzÀ G½zÀ DgÉÆævÀgÀÄ UÉÊgÀ PÁ¬ÄݲÃgÀ ªÀÄAqÀ½AiÀiÁV ¦üAiÀiÁð¢UÉ ®ÄPÁì£À ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£À ¨Á§Û ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨ÁdÄ EgÀĪÀ zsÀ£ÀzÀ .SÉÆnÖUÉ ¨ÉAQ ¸ÀÄlÄÖ SÉÆnÖUÀ®èlÖ CgÀ« CAZÀr ªÀÄvÀÄÛ MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀÄlÄÖ CAzÁdÄ 50,000/gÀÆ UÀ¼ÀµÀÄÖ ®ÄPÁì£À ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ªÀUÉÊgÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀ EgÀÄvÀÛzÉ. F §UÉÎ ²ªÀgÁAiÀÄUËqÀ vÀAzÉ AiÀıÀªÀAvÁæAiÀÄUËqÀ ©gÁzÁgÀ ¸Á ¸ÀÄgÀUÀºÀ½î vÁ:¹AzÀV gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 25.05.2017 gÀAzÀÄ D®ªÉÄî ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

4] UÉÆüÀUÀĪÀÄäd oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 88/2017  PÀ®A : 498(J), 323, 324, 504, 506 L¦¹  

      ¢£ÁAPÀ: 18.07.2015 gÀAzÀÄ 10.00 jAzÀ ¢: 21.05.2017 gÀAzÀÄ 21.00 UÀAmÉAiÀÄ ªÀgÉUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀ£ÁzÀ ªÉĺÀ§Æ§ vÀA/ UÀ¥ÀƸÁ§ dªÀiÁzÁgÀ ¸Á|| ªÀÄĨÁgÀPÀ PÁ®¤ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ FvÀ£ÀÄ ¦gÁå¢AiÀÄ UÀAqÀ, EzÀÄÝ ¦gÁå¢UÉ ¤Ã£ÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä ¸ÀÄAzÀgÀªÁV®è, ¤£ÀUÉ ¸ÀjAiÀiÁV CqÀÄUÉ ªÀiÁqÀ®Ä §gÀĪÀÅ¢®è. ªÀÄvÀÄÛ ºÉƸÀ CmÉÆà vÉUÉzÀÄPÉƼÀî®Ä vÀªÀgÀÄ ªÀģɬÄAzÀ ºÀt vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨Á CAvÁ ¨ÉÊzÁr ºÉÆr §r  ªÀiÁr  ªÀiÁ£À¹PÀ ºÁUÀÆ zÉÊ»PÀ QgÀÄPÀļÀ ¤Ãr fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆgÀUÉ ºÁQzÀ §UÉÎ ¦gÁå¢AiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀ EzÉ. F §UÉÎ ¸ÀªÀÄjãï UÀA/ ªÉĺÀ§Æ§ dªÀiÁzÁgÀ ¸Á|| ªÀÄĨÁgÀPÀUÀ°è «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ  ºÁ° gÁeÁf£ÀUÀgÀ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ  gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 25.05.2017 gÀAzÀÄ UÉÆüÀUÀĪÀÄäd ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.