Facebook

Number of Visitors

Thursday, May 25, 2017

DAILY NEWS ON 25/05/2017


¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ

         «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ

  ¢£ÁAPÀ: 25.05.2017

1] ºÉÆÃwð ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 101/17  PÀ®A 279, 304(J) L.¦.¹ ªÀÄvÀÄÛ 187 JªÀiï.«í DåPïÖ.

      ¢£ÁAPÀ: 23.05.2017 gÀAzÀÄ gÁwæ 20.30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ DgÉÆævÀ£ÁzÀ  ªÀĸÀÆw vÀAzÉ «oÉÆèÁ CUÀ¸ÀgÀ ¸Á: EAZÀUÉÃj [mÁæöåPÀÖgÀ £ÀA§gÀ. PÉJ 28 n 4637 mÁæAiÀÄ° £ÀA.PÉJ 28 n 4638 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß EAZÀUÉÃj ªÀiÁºÁ«ÃgÀ vÁAqÉ PÀqɬÄAzÀ EAZÀUÉÃj UÁæªÀÄPÉÌ §gÀĪÁUÀ §ºÀ¼À eÉÆÃj¤AzÀ ¤®ðPÀëvÀåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹ PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ JzÀÄjUÉ EAZÀUÉÃj PÀqɬÄAzÀ vÁAqÁ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÀ ¦gÁå¢AiÀÄ ªÀÄUÀ£À ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ïè £ÀA§gÀ PÉJ 37 PÉ 9696 £ÉÃzÀÝPÉÌ rQÌ ¥Àr¹ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀÄÝ F C¥ÀWÁvÀ¢AzÀ ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ïè ZÁ®PÀ zÉøÀÄ vÀAzÉ gÁªÀĹAUï gÁoÉÆÃqÀ ªÀAiÀiÁ-48 EvÀ¤UÉ vɯÉUÉ ¨ÁjUÁAiÀĪÁV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄgÀt ºÉÆA¢gÀĪÀ C¥ÀgÁzsÀ F §UÉÎ gÁªÀĹAUÀ vÀAzÉ ºÀÆ§Ä gÁoÉÆÃqÀ ªÀAiÀiÁ-70 ¸Á: EAZÀUÉÃj ªÀiÁºÁ«ÃgÀ vÁAqÉ gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 24.05.2017 gÀAzÀÄ ºÉÆÃwð ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
2] PÉƯÁígÀ oÁuÉ UÀÄ£Áß £ÀA: 78/2017 PÀ®A: 323,324, 504, 506 R/W34 IPC & 3 [1], [10], SC/ST PA ACT-1989

       ¢£ÁAPÀ: 21.05.2017 gÀAzÀÄ 17.00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ DgÉÆævÀgÁzÀ 1] PÀįɥÀà. ªÀÄ®è¥Àà. E¨Áæ»A¥ÀÆgÀ  2] ¨Á§Ä. vÀAzÉ ZÀAzÁæªÀÄ¥Àà. UÀÆVºÁ¼À ¸Á: E§âgÀÆ PÀÆqÀV DgÉÆævÀgÀÄ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ-¥ÀæPÁ±À£ÀÄ HgÀPÀqÉUÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ gÉïÉé ¸ÉÖõÀ£ïzÀ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ E¨Áæ»A¥ÀÆgÀgÀªÀgÀ zÁ¨ÁzÀ°è ¤ÃgÀÄPÀÄrAiÀÄ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ zÁ¨ÁzÀ°èzÀÝ DgÉÆævÀjUÉ ¤ªÀÄä J° ¥ÀqÀªÀ£ÀÄß AiÀiÁgÀÄ UÀÄwÛUÉ »r¢gÀÄvÁÛgÉ CAvÁ PÉýzÁUÀ, DgÉÆæ £ÀA: 1 £ÉÃzÀªÀ£ÀÄ K ªÀiÁ¢UÀ ¸Àƽ ªÀÄUÀ£É £ÀªÀÄä ¥ÀqÀ K£ÀÄ PÉüÀÄwÛAiÉÆà CAvÁ ºÀ®PÀmï ¨ÉÊAiÀÄ°PÉÌ ºÀwÛzÁUÀ, ¥ÀæPÁ±À£ÀÄ »ÃUÉÃPÉ ºÀ®PÀmï ¨ÉÊAiÀÄÄwÛj ¤ªÀÄUÉãÀÄ CA¢gÀÄvÉÛ£É CAvÁ PÉýzÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄ K ªÀiÁ¢UÀ ¸Àƽ ªÀÄUÀ£É £ÀªÀÄUÉ wgÀÄV ªÀiÁvÁqÀÄwÛÛAiÀiÁ CAvÁ eÁw JwÛ ºÀ®PÀmï  ¨ÉÊAiÀÄÄvÁÛ DgÉÆæ £ÀA; 1 £ÉÃzÀªÀ£ÀÄ ¥ÀæPÁ±À£À JzÉAiÀÄ ªÉÄð£À CAV »rzÀÄPÉÆAqÀÄ zÁ¨Á¢AzÀ ºÉÆgÀUÉ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É vÀAzÀÄ F ªÀÄUÀ£ÀzÀÄ ¸ÉÆPÀÌ ¨Á¼À DUÉÃzÀ CAvÁ CAzÀªÀ£É vÀ£Àß PÁ®°èAiÀÄ PÉgÀÄ¢AzÀ, DgÉÆæ £ÀA: 2 £ÉÃzÀªÀ£ÀÄ F ªÀiÁzÀgÀ ¸Àƽ ªÀÄPÀ̼ÀzÀÄ GgÁUÀ ¸ÉÆPÀÌ ¨Á DUÉÃzÀ EªÀ¤UÉ ©qÀ¨ÉÃqÁ CAvÁ CAzÀªÀ£É PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ ¥ÉlÄÖ UÁAiÀÄ ¥Àr¹ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀ C¥ÀgÁzsÀ. F §UÉÎ ±ÁAvÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ. ²ªÁ£ÀAzÀ. ªÀiÁzÀgÀ ªÀAiÀiÁ-45 ªÀµÀð eÁw-»AzÀÆ ªÀiÁzÀgÀ¸Á: PÀÆqÀV. vÁ: §¨ÁUÉêÁr gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 24.05.2017 gÀAzÀÄ PÉƯÁígÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

3] D®ªÉÄî oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 110/2017  PÀ®A : 279-304[J] L.¦.¹  ªÀÄvÀÄÛ 187 JªÀiï «í DåPïÖ   

      ¢£ÁAPÀ:  24.05.2017 gÀAzÀÄ 13.00 UÀAmÉUÉ  ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ DgÉÆævÀ£ÁzÀ ¨ÉÆÃgÀ UÁr £ÀA: PÉJ 22/J- 0323 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ºÉ¸ÀgÀÄ£ÀªÀÄÆzÀ E¯Áè [Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É] £ÀªÀÄÆ¢¹zÀ ¨ÉÆÃgÀ UÁr ZÁ®PÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ ¨ÉÆÃgÀ UÁr £ÉÃzÀÝ£ÀÄß D¸ÀAVºÁ¼À UÁæªÀÄ ¨ÁdÄ EgÀĪÀ D¸ÀAVºÁ¼À¢AzÀ C®ºÀ½îUÉ ºÉÆÃV §gÀĪÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è  ¨ÉÆÃgÀ UÁrAiÀÄ£ÀÄß eÉÆÃgÁV ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ£À«AiÀÄ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è £ÀqɹzÀÝjAzÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ §¢AiÀÄ°è ¸ÉÊPÀ® ªÉÆÃmÁgÀ £ÀA: PÉJ 28/EeÉ 6365 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀiÁªÀ ¤°è¹zÀÄÝ F ¸ÉÊPÀ® ªÉÆÃmÁgÀzÀ »AzÀÄUÀqÉ PÀĽvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ CPÀ̼ÁzÀ §¸ÀªÀÄä UÀAqÀ ²ªÁ£ÀAzÀ zÀÄzÀÝV ªÀAiÀiÁ: 35 ªÀµÀð ¸Á: ªÀÄzÀj EªÀ¼À ¹ÃgÉUÉ ¨ÉÆÃj£À UÁrAiÀÄ »A¢£À UÁ°AiÀÄ ªÀÄqÀUÁqÀðzÀ PÀ§âtzÀ ¥ÀnÖ vÁV ¹ÃgÉUÉ ¹PÀÄÌ eÉVÎzÀÝjAzÀ §¸ÀªÀÄä¼ÀÄ ¯ÁjAiÀÄ »A¢£À UÁ° ¨Á¬Ä°è ©zÁÝUÀ CªÀ¼À §®UÉÊ ªÀÄvÀÄÛ §®UÁ® ªÉÄÃ¯É ºÁ¬ÄÝjAzÀ CªÀ¼À §®UÉÊ ªÀÄvÀÄÛ §®UÁ°UÉ ¨Áj UÁAiÀĪÁV ªÀÄgÀt ºÉÆA¢gÀÄvÁÛ¼É.¨ÉÆÃj£À UÁrAiÀÄ qÉæöʪÀgÀ£ÀÄ JQìqÉAl ªÀiÁr Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ªÀUÉÊgÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀ EgÀÄvÀÛzÉ. F §UÉÎ ±ÀAPÀgÀ°AUÀ vÀAzÉ AiÀıÀªÀAvÀ ¸ÀAUÉÆÃV ¸Á: ªÀÄzÀj vÁ: ¹AzÀV gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 24.05.2017 gÀAzÀÄ D®ªÉÄî ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

4] UÁA¢üZËPÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 156/2017  PÀ®A : ªÀÄ»¼É PÁuÉ

      ¢£ÁAPÀ: 11.05.2017 gÀAzÀÄ 11.00 UÀAmÉUÉ  ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°è PÁuÉAiÀiÁzÀ ¸ÀĸÁä vÀAzÉ ²ªÁ£ÀAzÀ ºÀ¼ÀPÀnÖ  ªÀAiÀiÁ: 21 ªÀµÀð  eÁw; »AzÀÄ °AUÁAiÀÄvÀ  ¸Á: «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ ¹zÉÝñÀégÀ PÁ®¤  EªÀ¼ÀÄ NtÂAiÀÄ°è §mÉÖ ºÉÆ°¹PÉÆAqÀÄ §gÀĪÀzÁV ºÉý ºÉÆÃzÀªÀ¼ÀÄ  E°èAiÀĪÀgÉUÉ  ¥ÀgÀÛ ªÀÄ£ÉUÉ ¨ÁgÀzÉ PÁuÉAiÀiÁVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ªÀUÉÊgÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀ CzÉ F §UÉÎ ²ªÁ£ÀAzÀ vÀAzÀ ªÀÄÄgÀUÉ¥ÀàÀ ºÀ¼ÀPÀnÖ ¸Á: «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ ¹zÉÝñÀégÀ £ÀUÀgÀ ¤AiÀÄgï ElÖV ¥ÉmÉÆæÃ¯ï ¥ÀA¥ï CxÀt gÉÆÃqÀ gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 24.05.2017 gÀAzÀÄ UÁA¢üZËPÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

5] UÁA¢üZËPÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 158/2017  PÀ®A : 3 gÉ/ªÀÅ 7 CUÀvÀå ªÀ¸ÀÛUÀ¼À PÁAiÉÄÝà 1955

      ¢£ÁAPÀ:  24.05.2017 gÀAzÀÄ 13:30 UÀAmÉUÉ  ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ DgÉÆævÀ£ÁzÀ 1)C¤Ã® vÀAzÉ  ªÀÄÄgÀUÉÃ¥Àà PÉÆÃ¥ÀàzÀ ¸Á:«dAiÀÄ¥ÀÄgÀ UÉÆÃqÀ¨Á¼Á ªÀiÁ¯Á ºÀwÛgÀ ªÀÄ£É ¸ÀgÀPÁgÀzÀªÀgÀÄ  ¥ÀrvÀgÀ aÃnzÁgÀjUÉ «vÀj¸À ¨ÉÃPÁzÀ CQÌAiÀÄ£ÀÄß C£À¢üPÀÈvÀªÁV ºÉaÑ£À ¨ÉïÉUÉ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀĪÀ ¸À®ÄªÁV ¸ÀAUÀ滹 ElÄÖPÉÆAqÀ C¥ÀgÁzsÀ.  d¥ÁÛzÀ ªÀiÁ°£À «ªÀgÀ 1)  ¥ÀrvÀgÀ CQÌ vÀÄA©zÀ 8 ¥Áè¹ÖPï UÉÆçgÀ aîUÀ¼ÀÄ EªÀÅUÀ¼À MlÄÖ vÀÆPÀ 2  QéAl¯ï 56 PÉf DUÀÄwÛzÀÄÝ EªÀÅUÀ¼À MlÄÖ Q: 3.840=00 gÀÆ DUÀ§ºÀÄzÀÄ F §UÉÎ £ÁªÀÄzÉêÀ vÀAzÉ fêÀ¥Àà ZÀªÁít ªÀAiÀiÁ-47 ªÀµÀð eÁw-»AzÀÄ ®ªÀiÁt GzÉÆåÃUÀ-DºÁgÀ ¤jÃPÀëPÀgÀÄ DºÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ £ÁUÀjPÀ ¸ÀgÀ§gÁdÄ ºÁUÀÆ UÁæºÀPÀgÀ ªÀåªÀºÁgÀUÀ¼À E¯ÁSÉ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 24.05.2017 gÀAzÀÄ UÁA¢üZËPÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

6] ZÀqÀZÀt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 158/2017  PÀ®A : 78(3) PÉ. ¦. DåPïÖ. 

      ¢£ÁAPÀ: 24.05.17 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 12.15 UÀAmÉUÉ  ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ DgÉÆævÀ£ÁzÀ E¯Á¬Ä vÀA/ C«ÄãÀ¸Á§ £ÀzÁ¥sÀ ªÀAiÀiÁ-28 ªÀµÀð, ¸Á:GªÀÄgÁtÂ, vÁ:EAr. £ÀªÀÄÆzÀ ªÀiÁrzÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¥ÁAiÉÄÝUÉÆøÀÌgÀ 01/- gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 80/- gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆqÀĪÀ PÀgÁj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¨ÁA¨É ªÀÄlPÁ C£ÀÄߪÀ N. ¹ dÆeÁlzÀ CAQ ¸ÀASÉåUÀ¼À£ÀÄß §gÉzÀÄPÉƼÀÄîªÁUÀ ¸À®PÀgÀuÉUÀ¼À ¸ÀªÉÄÃvÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ. MlÄÖ d¥ÁÛzÀ ºÀt: 360/-gÀÆUÀ¼ÀÄ. F §UÉÎ ¸À:vÀ:²æÃ, ¤AUÀ¥Àà. JZï. ¥ÀÆeÉÃj, ¦.J¸ï.L ZÀqÀZÀt ¥Éưøï oÁuÉ.gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 24.05.2017 gÀAzÀÄ ZÀqÀZÀt ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.