Facebook

Number of Visitors

Wednesday, May 24, 2017

DAILY NEWS ON 24/05/2017


¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ

         «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ

  ¢£ÁAPÀ: 24.05.2017

1] D®ªÉÄî ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 109/17  PÀ®A 279, 337, 338, 304(J) L.¦.¹ ªÀÄvÀÄÛ 187 JªÀiï.«í DåPïÖ.

      ¢£ÁAPÀ: 23.05.2017 gÀAzÀÄ 13:00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ DgÉÆævÀ£ÁzÀ ¨ÉÆïÉÃgÉÆà fÃ¥À £ÀA: PÉJ-28 JªÀiï-8120 ZÁ®PÀ, ºÉ¸ÀgÀÄ, «¼Á¸À £ÀªÀÄÆ¢®è. vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ fÃ¥À£ÀÄß D®ªÉÄî-¹AzÀV ¸ÁªÀðd¤PÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è D®ªÉÄî PÀqɬÄAzÀ ¹AzÀV PÀqÉUÉ Cwà ªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄvÀÄÛ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ vÀ£Àß ªÀÄÄAzÉ D®ªÉÄî¢AzÀ §¼ÀUÁ£ÀÆjUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ  lA-lA £ÀA: PÉJ-28/¹-7422 £ÉÃzÀÝPÉÌ »A¢¤AzÀ rQÌ ºÉÆqɹ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹zÀÝjAzÀ lA-lA zÀ°è PÀĽvÀÄ ºÉÆgÀnzÀÝ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ vÀªÀÄä gÁdÄ AiÀĪÀÄ£À¥Àà §dAwæ, ªÀAiÀiÁ: 35 ªÀµÀð, ¸Á: §¼ÀUÁ£ÀÆgÀ FvÀ£À vɯÉUÉ ¨sÁj WÁAiÀÄ-¥ÉlÄÖUÀ¼ÁV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄgÀt ºÉÆA¢zÀÄÝ, £ÀfÃgÀ ºÀĸÉãÀ¸Á§ £ÀzsÁ¥sÀ, ¸Á: §¼ÀUÁ£ÀÆgÀ FvÀ¤UÉ G¥ÀZÁgÀPÁÌV «dAiÀÄ¥ÀÄgÀzÀ f¯Áè¸ÀàvÉæUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÁUÀ G¥ÀZÁgÀ ¥sÀ°¸ÀzÉ 12:00 WÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄgÀt ºÉÆA¢zÀÄÝ, E£ÀÄß½zÀ 1] ±ÀgÀt¥Àà ²ªÀ¥Àà ªÀiÁ®zÀ, 2] ªÉÄî¥Àà ªÀiÁ¼À¥Àà ªÀiÁ®zÀ, 3] ¯ÁAiÀÄPÀ°Ã ºÀĸÉãÀ¸Á§ £ÀzsÁ¥sÀ, 4] ±ÀAPÀgÀ UÀÄgÀ¥Àà ºÀÄgÀ¸ÀUÀÄAr, 5] ªÀiÁ¼À¥Àà ªÀÄqÀØ¥Àà zÉêÀgÀªÀĤ, ¸Á: J®ègÀÆ §¼ÀUÁ£ÀÆgÀ EªÀjUÉ ¸ÁzÁ ªÀÄvÀÄÛ ¨sÁj WÁAiÀÄ-¥ÉlÄÖUÀ¼ÁVzÀÄÝ, fÃ¥À qÉæöʪÀgÀ£ÀÄ C¥ÀWÁvÀzÀ ¸ÀÄ¢ÝAiÀÄ£ÀÄß w½¸ÀzÉà Nr ºÉÆÃzÀ C¥ÀgÁzsÀ. F §UÉÎ ®PÀëöät AiÀĪÀÄ£À¥Àà §dAwæ, ¸Á: §¼ÀUÁ£ÀÆgÀ, vÁ: ¹AzÀV gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 23.05.2017 gÀAzÀÄ D®ªÉÄî ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

2] PÉƯÁígÀ oÁuÉ UÀÄ£Áß £ÀA: 77/2017 PÀ®A: 279, 338, 304(J) 283 L.¦.¹.
       ¢£ÁAPÀ: 23.05.2017 gÀAzÀÄ 16.00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ DgÉÆævÀgÁzÀ 1] ªÉÄÊvÀ; gÁdÄ. ¸ÀPÁgÁªÀÄ. PÀl§gÀ ¸Á: PÉƯÁígÀ PÁgÀ £ÀA§gÀ PÉJ-28 ¦-1588£ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ 2] £ÁUÀ¥Àà. ¤Ã®¥Àà. zÀ¼ÀªÁ¬Ä ¸Á: PÀÄ¥ÀPÀrØ §Ä¯ÉÃgÉÆUÀÆqÀìfÃ¥À £ÀA;PÉJ-28 ©-1372 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ DgÉÆæ £ÀA; 1 £ÉÃzÀªÀ£ÁzÀPÁgÀ £ÀA§gÀPÉJ-28/¦-1588 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ £ÉqÀ¸ÀÄwÛzÀÝ PÁgÀ£ÀÄß «dAiÀÄ¥ÀÆgÀ PÀqɬÄAzÀ PÉƯÁígÀ PÀqÉUÉ §ºÀ¼À eÉÆÃj¤AzÀ C«ZÁgÀ ªÀ vÁvÁìgÀvÀ£À¢AzÀ ªÀiÁ£À«ÃAiÀÄ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀÄPÀgÀªÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ gÀ¸ÉÛUÉ CqÀvÀqÉ AiÀiÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è gÀ¸ÉÛAiÀ ÄzÀAqÉAiÀÄ°è ¤°è¹zÀ DgÉÆæ £ÀA: 2 £ÉÃzÀªÀ£À §Ä¯ÉÃgÉÆà UÀÆqÀì fÃ¥À £ÀA: PÉJ-28 ©-1372 £ÉÃzÀÝPÉÌ »A¢£À ¨ÁdÄrQÌ ºÁ¬Ä¹ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹  PÁj£À°èzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¨sÁjUÁAiÀÄ ¥Àr¹ ¸ÁQëzÁgÀ d£ÀgÁzÀ-1] gÁªÀÄtÚ. PÀl§gÀ FvÀ£À vÀ¯ÉUÉ ¨sÁj UÁAiÀÄ¥Àr¹ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄgÀt  ¥Àr¹zÀÝ®èzÉ 2] ªÀĺÀäzÀ ¥ÀmÉî. SÁ£ÀߪÀgÀ FvÀ¤UÀÆ ¨sÁj ¥ÉlÄÖ UÁAiÀÄ¥Àr¹ vÁ£ÀÄ ¨sÁj ¥ÉlÄÖUÁAiÀÄ ºÉÆA¢ D §UÉÎ G¥ÀZÁgÀPÉÌ «dAiÀÄ¥ÀÆgÀPÉÌ MAiÀÄÄåªÁUÀ zÁjAiÀÄ°è ªÉÄÊvÀgÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ F §UÉÎ PÉA¥ÀAiÀiÁå. vÀAzÉ ªÀĺÁzÉêÀ. PÀl§gÀ,  ¸Á: PÉƯÁígÀ. vÁ: §¸ÀªÀ£À¨ÁUÉêÁr. f: «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 23.05.2017 gÀAzÀÄ PÉƯÁígÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

3] DzÀ±Àð£ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 74/2017  PÀ®A : 498 [J] 323. 504 gÉ/ªÀÅ 34 L.¦.¹ 
      ¢£ÁAPÀ:  04.05.2017 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 07.15  UÀAmÉUÉ  ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ DgÉÆævÀgÁzÀ 1] UÉÆÃzÁ¨Á¬Ä ¥Ánî 2] ¸ÀĪÀiÁ@ ®Qëöä¨Á¬Ä UÀAqÀ ¸ÀAvÉÆõÀ zÉñÀªÀÄÄR 3] ¹AzsÀÄ @ UÀÄgÀ¹zÀݪÀÄä vÀA¢ ªÀÄ®èPÁdÄðUËqÀ ¥Ánî 4] ªÀįÉèñÀ¥ÀàUËqÀ ¥Ánî ¸Á:: J®ègÀÆ JtÂÚªÀqÀUÉÃj vÁ®ÆPÀ ¸ÀÄgÀ¥ÀÆgÀ ºÁ° ªÀ¹Û «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ D£ÀAzÀ £ÀUÀgÀ DgÉÆævÀgÀÄ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ CvÉÛ, £Á¢¤AiÀÄgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÉÄÊzÀÄ£À EzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÉ®ègÀÆ ¦gÁå¢AiÀÄÄ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁV £ÀqÉAiÀÄ®Ä UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉUÉ §AzÁV¤AzÀ ¦gÁå¢UÉ ¤Ã£ÀÄ ¸Àj E¯Áè, ¤£Àß PÁ®ÄÎt ¸Àj E¯Áè, ¤Ã£ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è EgÀ¨ÉÃqÀ CAvÁ MA¢¯Áè MAzÀÄ £É¥À ªÀÄÄAzÉ ªÀiÁr zÉÊ»PÀ ºÁUÀÆ ªÀiÁ£À¹PÀ »A¸É ¤ÃrzÀÝ®èzÉ, ¦AiÀiÁð¢UÉ ¤Ã£ÀÄ ¨É½UÉÎ ¨ÉÃUÀ£É AiÀiÁPÀ K¼À°®è CAvÁ CvÉÛ ¨ÉÊAiÀÄ°PÉÌ ºÀwÛzÀÄÝ CzÀPÉÌ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÉ¯É £ÉÆÃAiÀÄÄwÛvÀÄÛ CzÀPÉÌ K¼À°¯Áè FUÀ PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ CA¢zÀÝPÉÌ E§âgÀÆ £Á¢¤AiÀÄgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÉÄÊzÀÄ£À £ÀªÀÄä vÁ¬ÄUÉ wgÀÄV ªÀiÁvÁrÛÃAiÀiÁ ¤£Àß ¸ÉÆPÀÌ ¨sÁ¼À DUÉÊw CAvÁ J®ègÀÆ CªÁZÀå ¨ÉÊzÁr PÉʬÄAzÁ ºÉÆqÉzÀÄ ªÀiÁ£À¹PÀ zÉÊ»PÀ QjQj ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀ CzÉ. F §UÉÎ ±ÉéÃvÁ @ CAd° UÀAqÀ ¹zÀÝ£ÀUËqÀ ¥Ánî¸Á|| JtÂÚªÀqÀUÉÃj vÁ:: ¸ÀÄgÀ¥ÀÄgÀ ºÁ° ªÀ¹Û D£ÀAzÀ £ÀUÀgÀ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 23.05.2017 gÀAzÀÄ DzÀ±Àð£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
4] ¤qÀUÀÄA¢ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 100/2017  PÀ®A : 15 (A), 32 (3) K.E.Act
      ¢£ÁAPÀ:  23.05.2017 gÀAzÀÄ 18.15 UÀAmÉUÉ  ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ DgÉÆævÀ£ÁzÀ «±Àé£ÁxÀ vÀA ªÀÄ®è¥Àà RÆr ªÀAiÀiÁ-32 ªÀµÀð ¸Á|| ºÉ¨Áâ¼À FvÀ£ÀÄ vÀ£ÀUÉ ¸ÀgÀPÁgÀ¢AzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¥ÀgÀªÁ¤UÉ E®èzÉ C£À¢üPÀÈvÀªÁV vÀ£Àß ¨Á§vÀÛ PÉÆ®Ø ræAPïì CAUÀqÀAiÀÄ°è ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrAiÀÄ®Ä CªÀPÁ±À ªÀiÁrPÉÆlÖ C¥ÀgÁzsÀ. d¥ÀÛ ªÀiÁrzÀ ªÀiÁ°Ã£À «ªÀgÀ 8 pm CAvÁ ¯Éç¯ï EzÀÝ 02 SÁ° ¸ÀgÁ¬Ä mÉmÁæ ¥ÁQÃmïUÀ¼ÀÄ 2. SÁ° ¥Áè¹ÖPï UÁè¸ÀUÀ¼ÀÄ 02 F §UÉÎ ¸À:vÀ: ²æà gÁeÉñÀ. J¸ï. ®ªÀiÁt ¦.J¸ï.L (PÁ&¸ÀÄ) ¤qÀUÀÄA¢ ¦.J¸ï gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 23.05.2017 gÀAzÀÄ ¤qÀUÀÄA¢ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.