Facebook

Number of Visitors

Tuesday, May 23, 2017

DAILY NEWS ON 23/05/2017


¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ

         «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ

  ¢£ÁAPÀ: 23.05.2017
 

1] vÁ½PÉÆÃn ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 126/17  PÀ®A 341, 323, 324, 326, 354, 504, 506 ¸ÀºÀ 34 L¦¹       
     ¢£ÁAPÀ:20.05.2017  gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 13.00 UÀAmɬÄAzÀ 13.30 UÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À CªÀ¢üAiÀÄ°è. EzÀgÀ°èAiÀÄ DgÉÆævÀgÁzÀ 01] ±ÁAvÀ¥Àà vÀA, ¤AUÀ¥Àà ©gÁzÁgÀ 02] §¸À¥Àà vÀA, ±ÁAvÀ¥Àà ©gÁzÁgÀ 03] ¨ÉÆÃgÀªÀÄä UÀA, ±ÁAvÀ¥Àà ©gÁzÁgÀ 04] UÀAUÀªÀé UÀA, §¸À¥Àà ©gÁzÁgÀ ¸Á|| J®ègÀÆ ¥ÀqÉÃPÀ£ÀÆgÀ EzÀgÀ°èAiÀÄ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ DgÉÆævÀgÀÄ SÁ¸Á ¸ÀA§A¢PÀjzÀÄÝ CªÀgÀªÀgÀ ªÀÄzÀå d«ÄãÀzÀ°è ºÁAiÀÄÄÝ ºÉÆÃUÀĪÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¸À®ÄªÁV vÀAmÉ-vÀPÀgÁgÀÄUÀ½zÀÄÝ CgÉÆævÀgÉ®ègÀÆ ¸ÀAUÀ£ÀªÀÄvÀgÁV PÉÊAiÀÄ°è ¸À°PÉ, §rUÉ »rzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ½UÉ ²ÃgÉ ¸ÉgÀUÀ »rzÀÄ dUÁår ºÉÆr-§r ªÀiÁr ºÀ®Ìmï ¨ÉÊzÁrzÀÝ®èzÉ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ¼À UÀAqÀ gÁªÀÄ£ÀUËqÀ FvÀ¤UÉ ºÉÆr=§r ªÀiÁr ¨sÁjà gÀPÀÛ UÁAiÀÄUÉƽ¹ ºÀ®Ìmï ¨ÉÊzÁr fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀ C¥ÀgÁzsÀ.F §UÉÎ ²¯Áà @ ±ÉʯÁ UÀA, gÁªÀÄ£ÀUËqÀ ©gÁzÁgÀ  ¸Á; ¥ÀqÉÃPÀ£ÀÆgÀ. gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 22.05.2017 gÀAzÀÄ vÁ½PÉÆÃn ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
 
2] vÁ½PÉÆÃn oÁuÉ UÀÄ£Áß £ÀA: 127/2017 PÀ®A: 279, 337, 338, L.¦.¹. ªÀÄvÀÄÛ 187 JªÀiï.«. PÁAiÉÄÝ.
       ¢£ÁAPÀ:17.05.2017 gÀAzÀÄ 15.00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ DgÉÆævÀgÁzÀ 1] PÉJ¸ïDgïn.¹ §¸ïì £ÀA- PÉJ-28. J¥ï.-1584. £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ ºÉ¸ÀgÀÄ £ÀªÀÄÆzÀ E¯Áè, 2] n¥ÀàgÀ ZÁ®PÀ ºÉ¸ÀgÀÄ £ÀªÀÄÆzÀ E¯Áè. ²æà J£ï,J¸ï. zÉñÀªÀÄÄR ¸Á|| PÀÄAZÀUÀ£ÀÆgÀ. ºÁ° ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À EªÀgÀzÀÄ. £ÀªÀÄÆzÀ ªÀiÁrzÀ ¦gÁå¢ ¥Àwß ®Qëöäà ªÀÄvÀÄÛ CvÉÛ UÀÄgÀĨÁ¬Ä E£ÀÆß PÉ®ªÀÅ d£ÀgÀÄ PÉ.J¸ï.Dgï.n.¹ §¸ïì £ÀA- PÉJ-28. J¥ï.-1584. £ÉÃzÀgÀ°è PÀĽvÀÄ vÁ½PÉÆÃn¬ÄAzÀ ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼ÀPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ §¸ïì ªÀÄÄAzÉ ºÉÆgÀl n¥ÀàgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ ¤¸ÁÌfÃvÀ£À¢AzÀ MªÀÄä¯Éà ¨ÉæÃPï ºÁQ ¤°è¹zÁUÀ §¸ïì ZÁ®PÀ£ÀÄ CeÁUÀÆgÀÄPÀvɬÄAzÀ £Àr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV n¥ÀàgÀPÉÌ ºÁ¬Ä¹ §¹ì£À°è PÀĽvÀ ¦gÁå¢ ¥Àwß ªÀÄvÀÄÛ CvÉÛUÉ ºÁUÀÆ §¸ïìzÀ°è PÀĽvÀ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ ¸ÁzsÁ ªÀ ¨Áj UÁAiÀÄ ¥Àr¹ C¥ÀWÁvÀzÀ ¸ÀAUÀw oÁuÉUÉ w½¸ÀzÉ ºÉÆÃzÀ C¥ÀgÁzsÀ. F §UÉÎ zÁ£ÀAiÀiÁå¸Áé«Ä vÀA||«gÀÄ¥ÁPÀëAiÀiÁå »gÉêÀÄoÀ ¸Á|| UÀuÉñÀ£ÀUÀgÀ ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 22.05.2017 gÀAzÀÄ vÁ½PÉÆÃn ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
 

3] EAr oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 185/2017  PÀ®A : ªÉÄÊ£Àì ªÀÄvÀÄÛ «Ä£ÀgÀ¯ïì gÉUÀÄå¯ÉñÀ£ï ªÀÄvÀÄÛ qɪɮ¥ÀªÉÄAmï PÁAiÉÄÝ: 1957 ¤ªÀÄAiÀÄ 4,4[1J] gÀ  ºÉƸÀ ªÀÄgÀ¼ÀÄ ¤Ãw 2011 CzÁåAiÀÄ  31 Dgï. (13)  & 379, L¦ ¹ 
      ¢£ÁAPÀ:  22.05.2017 gÀAzÀÄ £À¸ÀÄQ£À 05.45 UÀAmÉUÉ  ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ DgÉÆævÀgÁzÀ 1]ºÉʪÁ n¥ÀàgÀ  £ÀA§gÀ PÉ J:28: ¹:7276  £ÉzÀÝgÀ   ZÁ®PÀ: ²ªÀ±ÀAPÀgÀ vÀAzÉ ªÀÄÄvÀÛ¥Àà ¥ÀÆeÁj ¸Á:  ªÀiÁ«£ÀºÀ½î CzÀgÀ ªÀiÁ°PÀ: ¸ÀÄgÉñÀ vÀA, ªÀļÀ¹zÀÝ¥Àà ºÀQÌ ¸Á; ªÀiÁ«£ÀºÀ½î  2] ºÉʪÁ n¥ÀàgÀ PÉ J:28: ¹:6938 £ÉzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ°PÀ 3] ºÉʪÁ n¥ÀàgÀ PÉ J:28 ¹:6939 £ÉzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ°PÀ 4] C±ÉÆÃPÀ CgÀªÀwÛ ¸Á: ¥ÀqÀ£ÀÆgÀ EªÀgÀÄ ZÁ®PÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ°PÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ DgÉÆæ £ÀA:4 £ÉÃzÀªÀ£À d«ÄãÀzÀ°è PÀ¼ÀîvÀ£À¢AzÀ  ¸ÀgÀPÁgÀ¢AzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà C¢üPÀÈvÀªÁzÀ ¥ÀgÀªÁ£ÉUÉ ¥ÀvÀæ  ªÀ ¥À«Äðmï ¥ÀqÉAiÀÄzÉà ¥ÀqÀ£ÀÆgÀ ºÀwÛÃgÀ ©üêÀiÁ£À¢AiÀÄ°èAzÀ CPÀæªÀĪÁV ¸ÀAUÀ滹zÀ  ¸ÁzÁ ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß vÀªÀÄä  vÀªÀÄä  ªÁºÀ£ÀUÀ¼À ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ¸ÀgÀPÁgÀ¢AzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà C£ÀĪÀÄwAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀÄzÉà ¸ÁV¹PÉÆAqÀÄ ªÀiÁgÁl ªÀiÁr ªÀÄgÀ½ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ªÁºÀ£À £ÀA:1 £ÉÃzÀÄÝ ¹QÌzÀÄÝ G½zÀ JgÀqÀÄ ªÁºÀ£ÀUÀ¼ÀÄ ºÁUÉà vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀ C¥ÀgÁzsÀ. F §UÉÎ ¸À:vÀ: ²æÃ: © «í £ÁåªÀÄUËqÀ  ¦J¸ïL [C«] EAr gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 22.05.2017 gÀAzÀÄ EAr ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.