Facebook

Number of Visitors

Sunday, May 21, 2017

DAILY NEWS ON 21/05/2017


¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ

         «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ

  ¢£ÁAPÀ: 21.05.2017
1] § ¨ÁUÉêÁr ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA:151/17  PÀ®A 279,304(A)  IPC.  ªÀÄvÀÄÛ 187 JªÀiï «í AiÀiÁåPÀÖ.       
 ¢£ÁAPÀ: 20-05-2017   gÀAzÀÄ 0430  UÀAmÉUÉ  ¸ÀĪÀiÁjUÉ . EzÀgÀ°è AiÀiÁªÀÅzÉÆà ªÁºÀ£ÀzÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß  ºÀÆ«£À»¥ÀàgÀV PÀqɬÄAzÁ PÀtPÁ® PÀqÉUÉ §gÀĪÀ ¸À®ÄªÁV §ºÀ¼À eÉÆÃgÁV ªÀÄvÀÄÛ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÁ £ÀqɬĹ PÀtPÁ® PÀqɬÄAzÁ ºÀÆ«£À»¥ÀàgÀV PÀqÉUÉ ¦gÁå¢ vÀªÀÄä ºÀtªÀÄAvÀ EvÀ£ÀÄ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛzÀÝ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA:PÉJ-28-¹-3869 £ÉÃzÀÝPÉÌ ºÁ¬Ä¹ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹ ¨sÁj ¥ÉlÄÖUÁAiÀÄUÉƽ¹ G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ «dAiÀÄ¥ÀÆgÀzÀ ªÁ¸ÀÄzÉêÀ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è zÁR°¹zÁUÀ G¥ÀZÁgÀ ¥À°¸ÀzÉ ¢:20-05-2017 gÀAzÀÄ 07-40 UÀAmÉUÉ ªÉÄÊvÀ£ÁUÀĪÀAvÉ ªÀiÁr, C¥ÀWÁvÀzÀ ¸ÀAUÀwAiÀÄ£ÀÄß w½¸ÀzÉ ºÉÆÃzÀ C¥ÀgÁzsÀ, F §UÉÎ ©üêÀÄ¥Àà ZÀAzÀæ¥Àà ªÀiÁzÀgÀ ªÀAiÀiÁ 45 ªÀµÀð ¸Á: PÀtPÁ® vÁ:¨ÁUÉêÁr ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 21.05.2017 gÀAzÀÄ § ¨ÁUÉêÁr ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
2] ¤qÀUÀÄA¢ oÁuÉ UÀÄ£Áß £ÀA: 95/2017 PÀ®A: 379 IPC & 4, 4 (1), 4 (A) r/w 21 (4), 21 4 (A) M.M.R.D
       ¢£ÁAPÀ 20/05/2017 gÀAzÀÄ  10:00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ DgÉÆævÀ£ÁzÀ §¸ÀªÀgÁd vÀA §¸À¥Àà qÀªÀÄ£Á¼À ªÀAiÀiÁ-22 ªÀµÀð ¸Á|| ªÀAzÁ®      ªÉÄÃ¯É £ÀªÀÄÆ¢¹zÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£ÀUÉ ¸ÀgÀPÁgÀ¢AzÀ AiÀiÁªÀÅzÉ C£ÀĪÀÄw ªÀ ¥ÀgÀªÁ¤UÉ E®èzÉ J°èAiÉÆà PÀ¼ÀîvÀ£À¢AzÀ vÀAzÀ ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß vÀ£Àß mÁæöåPÀÖgÀ £ÀA§gÀ: KA-28/TB-4576 (mÉæîgï) £ÉÃzÀÝgÀ°è ¸ÁV¸ÀÄwÛzÁÝUÀ ¹PÀÌÌ C¥ÀgÁzsÀ..F ²æà ¥Àæ¨sÀÄUËqÀ. PÉ. ¥Ánî r.J¸ï.¦ §.¨ÁUÉêÁr G¥À«¨sÁUÀ gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 20.05.2017 gÀAzÀÄ ¤qÀUÀÄA¢ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
3] UÉÆîUÀĪÀÄäd oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 85/2017  PÀ®A PÀ£ÁðlPÀ C§PÁj  C¢ü¤AiÀĪÀÄ 1965   PÀ®A. 32, 34  

      ¢£ÁAPÀ:  20-05-2017 gÀAzÀÄ 14-00 UÀAmÉUÉ  ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ DgÉÆævÀ£ÁzÀ 1) ±ÀAPÀgÀ vÀA/ gÁªÀÄÄ PÁ¼É,  ¸Á|| ºÀjt²SÁj PÁ®¤ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ 2) D£ÀAzÀ vÀA/ ¸ÀÄgÉñÀ ZÀªÁít  ¸Á|| ºÀgÀt²PÁj PÁ®¤ 3) gÁdÄ vÀA|| ªÀ¸ÀAvÀ gÁoÉÆÃqÀ,  ¸Á|| «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ ºÀjt²SÁj PÁ®¤  EzÀgÀ°è £ÀªÀÄÆ¢¹zÀ DgÉÆævÀgÀÄ vÀªÀÄä ¥Á¬ÄzÉUÉÆøÀÌgÀ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ ±ÀºÀgÀzÀ JZï.J¸ï. PÁ®¤AiÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ  ¸ÀgÀPÁgÀzÀ ¥ÀgÀªÁtÂUÉ E®èzÉ PÀ¼Àî§nÖ ¸ÀgÁ¬ÄAiÀÄ£ÀÄß vÀ£Àß ¸Áé¢Ã£ÀzÀ°èlÄÖPÉÆAqÀÄ  ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ ¸À®PÀgÀuÉUÀ¼À ¸ÀªÉÄÃvÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ. 1) PÀ¼Àî§nÖ ¸ÁgÁ¬Ä EgÀĪÀ ©½ §tÚzÀ ¥Áè¹ÖPï PÁå£ï MAzÀÄ  C.¸À.Q 250=002) ¥Áè¹ÖPï UÁè¸ÀÄUÀ¼ÀÄ £Á®ÄÌ      C.¸À.Q 40=00 F §UÉÎ ¸À:vÀ ªÀĺÉÃAzÀæPÀĪÀiÁgÀ £ÁAiÀÄPÀ. ¦J¸ïL UÉÆîUÀĪÀÄäeï ¥Éưøï oÁuÉ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 20.05.2017 gÀAzÀÄ UÉÆÃUÀ®ÄªÀÄäd ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
4] ªÀÄ£ÀUÀƽ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 89/2017 279,337, 338 L.¦.¹ & 187 JªÀiï.«í AiÀiÁåPïÖ        

¢£ÁAPÀ:20-05-2017 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 17:20 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°è  EzÀgÀ°è £ÀªÀÄÆzÀÄ ªÀiÁrzÀ n¥ÀàgÀ £ÀA§gÀ Dgï.eÉ/25f.J-1755 £ÉÃzÀÝgÀ AiÀiÁªÀ£ÉÆà M§â ZÁ®PÀ£ÀÄ § ¨ÁUÉêÁr PÀqɬÄAzÁ-«dAiÀÄ¥ÀÄgÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ ¸À®ÄªÁV Cwà eÉÆÃj¤AzÁ ªÀÄvÀÄÛ ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÁ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ, EzÀgÀ°èAiÀÄ ¦ügÁå¢ ºÁUÀÆ CªÀ£À UɼÀAiÀÄ ¸À«ÄÃgÀ vÀA:UÁ°§¸Á§ ªÀÄvÀÆðgÀ  ¸Á:«dAiÀÄ¥ÀÄgÀ ¹PÁå§ E§âgÀÆ PÀĽvÀÄ § ¨ÁUÉêÁr PÀqɬÄAzÁ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ PÀqÉUÉ ºÉÆgÀl ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA§gÀ PÉ.J.28 F.J/9455 £ÉÃzÀÝPÉÌ »A¢¤AzÁ ºÁ¬Ä¹ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹, ¦ügÁå¢UÉ ºÁUÀÆ ¦ügÁå¢AiÀÄÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï »AzÉ PÀĽvÀ ¸À«ÄÃgÀ vÀA:UÁ°§¸Á§ ªÀÄvÀÆðgÀ  ¸Á:«dAiÀÄ¥ÀÄgÀ ¹PÁå§ EªÀjUÉ ¸ÁzsÁ ºÁUÀÆ ¨sÁj UÁAiÀÄ ¥ÉlÄÖ ¥Àr¹, ¸ÀzÀgÀ ¸ÀAUÀwAiÀÄ£ÀÄß oÁuÉUÉ w½¸ÀzÉà ºÁUÉà ºÉÆÃzÀ C¥ÀgÁzsÀ. F §UÉΠ ¥sÉÊeÁ£ï vÀA: ¦üÃzÁºÀĸÉãÀ ªÀĤAiÀiÁgÀ ªÀAiÀiÁ:19 ªÀµÀðeÁw:ªÀÄĹèA,GzÉÆåÃUÀ:²PÀët ¸Á:«dAiÀÄ¥ÀÄgÀ ºÀQAªÀiï ZËPÀ gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 20.05.2017 gÀAzÀÄ ªÀÄ£ÀUÀƽ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

5] wPÉÆÃmÁ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 86/2017 PÀ®A: 78 (III) KP ACT

     ¢£ÁAPÀ  20/05/2017 gÀAzÀÄ 16-00 UÀA ¸ÀĪÀiÁjUÉ. EzÀgÀ°è 01. ¦AlÄ vÀAzÉ C¥Áà¸Á§ ªÀÄ®PÀ£ÀªÀgÀ ¸Á: wPÉÆÃmÁ vÁ:f:«dAiÀÄ¥ÀÄgÀ, £ÀªÀÄÆ¢¹zÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¥Á¬ÄzÉUÉÆøÀÌgï wPÉÆmÁ UÁæªÀÄzÀ CA¨ÉÃqÀÌgï ¸ÀPÀð¯ï ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è PÀĽvÀÄ §gÀ ºÉÆÃUÀĪÀ d£ÀjUÉ MAzÀÄ gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 80 gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆqÀĪÀ PÀgÁj£À ªÉÄÃ¯É CAQ ¸ÀASÉåUÀ¼À ªÉÄïɠ PÀ¯Áåt ªÀÄoÀPÁ JA§ N¹ dÆeÁl £ÀqɸÀÄwÛzÁÝUÀ ¹PïÌ C¥ÀgÁzsÀ.  1] gÉÆÃR ºÀt 950/- gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼ÀÄ 2] N¹ §gÉzÀ aÃn 01   3] ¥É£Àß 01.  F §UÉÎ J JªÀiï ªÁWÀªÉÆqÉ ¦J¸ïL wPÉÆÃmÁ ¦J¸ï. gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 20.05.2017 gÀAzÀÄ wPÉÆÃmÁ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.