Facebook

Number of Visitors

Sunday, May 21, 2017

DAILY NEWS ON 20/05/2017


¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ

         «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ

  ¢£ÁAPÀ: 20.05.2017
 

1] ¤qÀUÀÄA¢ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 94/2017 PÀ®A: 279, 283, 337, 338, 304(J)L¦¹ & 187 JA.«í.DåPÀÖ
       ¢£ÁAPÀ: 19.05.2017 gÀAzÀÄ 19.15 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ. EzÀgÀ°è ªÉÄÊvÀ: 1) ©üêÀÄ¥Àà vÀA UÀAUÀ¥Àà ¨sÀdAwæ ¸Á|| £Á®vÀªÁqÀ  ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA: PÉJ-28/EE-4501 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ 2. ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA: fJ:06/JZï-1409 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ  ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ¤qÀUÀÄA¢ PÀqɬÄAzÀ ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ gÀ¸ÉÛ ªÉÄÃ¯É ¤vÁå£ÀAzÀ¸Áé«Ä »gÉêÀÄoÀ EªÀgÀ d«ÄãÀzÀ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ ¸ÀtÚ PÉ£Á® ºÀwÛgÀ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀªÀ£É DgÉÆæ 02 £ÉÃzÀªÀ£ÀÄ gÀ¸ÉÛ ªÉÄÃ¯É §gÀĪÀ-ºÉÆÃUÀĪÀ ªÁºÀ£ÀUÀ½UÉ vÉÆAzÉgÉAiÀiÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è gÀ¸ÉÛ ªÉÄÃ¯É PÉqÀ« ¸ÀܼÀzÀ¯Éè ©lÄÖ ºÉÆÃzÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA: fJ:06/JZï-1409 £ÉÃzÀÝPÉÌ rQÌ ¥Àr¹ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁr DgÉÆæ 01 £ÉÃzÀªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® »AzÉ PÀĽwzÀÝ ¦gÁå¢UÉ ¸ÁzÁ ªÀ ¨sÁj UÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀÄÝ C®èzÉ vÁ£ÀÄ vÀ¯ÉUÉ, §®UÀqÉ ¨sÀÄdPÉÌ ¨sÁjUÁAiÀÄ ¥ÉlÄÖ ºÉÆA¢ ¸ÀܼÀzÀ¯Éè ªÀÄgÀt ºÉÆA¢zÀ C¥ÀgÁzsÀ. F §UÉÎ §¸À¥Àà vÀA AiÀÄAPÀ¥Àà ¨sÀdAwæ ¸Á|| £Á®vÀªÁqÀ vÁ|| ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 19.05.2017 gÀAzÀÄ ¤qÀUÀÄA¢ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

 
2] PÉƯÁígÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 75/2017 PÀ®A: 279, 304 [J] L.¦.¹.& 187 JªÀiï«í AiÀiÁåPÀÖ

 

       ¢£ÁAPÀ: 18.05.2017 gÀAzÀÄ 12.30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ DgÉÆævÀ£ÁzÀ C¤Ã®PÀĪÀiÁgÀ. §¸À¥Àà. ºÉƸÀªÀĤ ¸Á: §zÁ«Ä ZÁ®ÄPÀå £ÀUÀgÀ PÁgÀ £ÀA§gÀ PÉJ-29/J£ï-0956 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ¨ÁUÀ®PÉÆÃl PÀqɬÄAzÀ «dAiÀÄ¥ÀÆgÀ PÀqÉUÉ  §ºÀ¼À eÉÆÃj¤AzÀ  C«ZÁgÀ ªÀ vÁvÁìgÀvÀ£À¢AzÀ ªÀiÁ£À«ÃAiÀÄ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀÄPÀgÀªÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ vÀ£Àß ªÀÄÄAzÉ vÀ£Àß ¸ÉÊqÀzÀ°è ºÉÆgÀl ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ£À ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA; PÉJ-28/PÉ-1782£ÉÃzÀÝPÉÌ ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ »A¢¤AzÀ qÁå±À ºÁ¬Ä¹ C¥ÀUÁvÀ ¥Àr¹ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ZÁ®PÀ-±ÀAPÉæ¥Àà£À vÀ¯ÉUÉ, PÁ°UÉ ªÀUÉÊgÉ PÀqÉUÉ ¨sÁj ¥ÉlÄÖUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀÝjAzÀ D §UÉÎ «dAiÀÄ¥ÀÆgÀzÀ ¸ÀAfë¤ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è G¥ÀZÁgÀ ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ G¥ÀZÁgÀ ¥sÀ°¸ÀzÉ ¤£Éß ¢£ÁAPÀ; 18.05.2017 gÀAzÀÄ gÁwæ 8.15 UÀAmÉUÉ ªÉÄÊvÀ£ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.F §UÉÎ ®QëA¨Á¬Ä. UÀAqÀ. ±ÀAPÉæ¥Àà. UÀtÂ,  ¸Á: PÉƯÁígÀ. gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 19.05.2017 gÀAzÀÄ PÉƯÁígÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

3] EAr oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 183/2017 PÀ®A: 143 147, 148, 323, 324 504, 506 gÉÃ/ªÀÅ 149 L¦¹

      ¢£ÁAPÀ: 16.05.2017 gÀAzÀÄ  ªÀÄÄAeÁ£É 08.15 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ DgÉÆævÀ£ÁzÀ 1] ªÀÄgÉÃ¥Àà vÀA;gÁZÀ¥Àà UÀÄqÀ«Ä 2] ZÀAzÀæPÁAvÀ vÀA; ZÀ£ÀߥÀà UÀÄqÀ«Ä 3] «PÁ¸À vÀA; ZÀAzÀæPÁAvÀ UÀÄqÀ«Ä  4] gÁºÀÄ® vÀA; ±ÁAvÀ¥Àà UÀÄqÀ«Ä 5] ºÀtªÀÄAvÀ vÀA; ZÀAzÀæPÁAvÀ UÀÄqÀ«Ä ¸Á|| J®ègÀÆ EAr CA¨ÉÃqÀÌgÀ £ÀUÀgÀ £ÀªÀÄÆzÀÄ ªÀiÁrzÀ ¦AiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ªÀiÁzÀgÀ ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄzÀªÀgÀÄ EzÀÄÝ DgÉÆævÀgÀÄ ºÀjd£À ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄzÀªÀjzÀÄÝ ¦AiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ NtÂAiÀÄ°è ¥ÀÄgÀ¸À¨sÉ EArgÀªÀgÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ ¤ÃgÀÄ PÀÄrAiÀÄ®Ä ¨ÉÆÃgÀ ºÁQ¹ ¤Ãj£À ¥ÉÊ¥ï PÀÆræ¹zÀÄÝ ¸ÀzÀj ¨ÉÆÃgÀ£ÀÄß ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄzÀªÀjUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀ¨ÉÃqÀ CAvÁ vÀAmÉ vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁqÀÄvÁÛ §A¢zÀÄÝ F ¢ªÀ¸À ªÀÄÄAeÁ£É 08;15 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ gÁdÄ vÀA; ªÀÄ®PÀ¥Àà §AqÉ£ÀߪÀgÀ EvÀ£ÀÄ ¨ÉÆÃgÀªÉ®UÉ ¤ÃgÀÄ vÀgÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ J®è DgÉÆævÀgÀÄ UÉÊgÀ PÉÊAiÉÄݲÃj ªÀÄAqÀ½AiÀiÁV ¸ÀAUÀ£À ªÀÄvÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀgÉ®ègÀÆ PÀÆr ¦AiÀiÁð¢UÉ DgÉÆæ CA 1 ªÀÄvÀÄÛ 2 £ÉÃzÀªÀgÀÄ ºÀ®PÁl ¨ÉÊzÁr PÀ©âtzÀ gÁqÀ¢AzÀ ªÀÄvÀÄÛ §rUɬÄAzÁ  ¨É£ÉßUÉ ªÀÄvÀÄÛ JqÀ¥ÀPÀÌrUÉ ªÀÄvÀÄÛ ºÉÆmÉÖUÉ ºÉÆÃqÉzÀÄ M¼À¥ÀlÄÖ ªÀiÁrzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆæ £ÀA; 3.4.5 £ÉÃzÀªÀgÀÄ PÉʬÄAzÁ PÁ°¤AzÁ ªÉÄÊPÉÊUÉ ºÉÆqÉzÀÄ ºÀ®ÌlÖ ¨ÉÊzÁr fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQzÀ C¥ÀgÁzÀ.F §UÉÎ ²æà gÁdÄ vÀA;ªÀÄ®PÀ¥Àà §AqÉ£ÀªÀgÀ ¸Á|| EAr gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 19.05.2017 gÀAzÀÄ EAr ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
4] PÉƯÁígÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 76/2017 PÀ®A: 498 [J], 306 gÉ/ªÀÅ 34 L¦¹

         PÀ¼ÉzÀ 2-3 ªÀµÀðUÀ½AzÀ ºÁUÀÆ  ¢£ÁAPÀ; 19.05.2017 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 10.00 UÀAmɬÄAzÀ 12.00 UÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À CªÀ¢üAiÀÄ°è  EzÀgÀ°èAiÀÄ DgÉÆævÀgÁzÀ 1] ¥ÀÄAqÀ°ÃPÀ. ZÀ£Àߧ¸ÀÄ. ºÀvÀÛgÀQºÁ¼À 2] ±ÉÃRªÀé. UÀAqÀ. ZÀ£Àߧ¸ÀÄ .ºÀvÀÛgÀQºÁ¼À 3] ZÀ£Àߧ¸ÀÄ. CrªÉ¥Àà ºÀvÀÛgÀQºÁ¼À 4] ¥Àæ¨sÀÄ. ZÀ£Àߧ¸ÀÄ. ºÀvÀÛgÀQºÁ¼À  ¸Á: J®ègÀÆ ºÀ¼ÀîzÀ UÉtÆÚgÀ. DgÉÆævÀgÀÄ,¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ-¸ÀĪÀuÁðªÀAiÀiÁ-32 ªÀµÀð EªÀ¼À UÀAqÀ, CvÉÛ-ªÀiÁªÀ, ºÁUÀÆ ¨sÁªÀ EzÀÄÝ, EªÀgÉ®ègÀÆ FUÀ  PÀ¼ÉÃzÀ 2-3 ªÀµÀðUÀ½AzÀ¦ügÁå¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ -¸ÀĪÀuÁðEªÀ½UÉ ¤£Àß vÀªÀgÀÄ ªÀģɬÄAzÀ ºÀt vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨Á CAvÁ CªÀ¼ÉÆA¢UÉ dUÀ¼Á vÉUÉAiÀÄĪÀzÀÄ, CªÀ½UÉ ºÉÆr §r ªÀiÁqÀĪÀzÀÄ, ºÀ®PÀmï ¨ÉÊAiÀÄĪÀzÀÄ ªÀiÁr ¤Ã£ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è EgÀĪÀzÀÄ ¨ÉÃqÁ J°èAiÀiÁzÀgÀÆ ºÉÆÃV GgÀÄ®Ä ºÁQPÉÆAqÀÄ ¸ÀvÀÄÛ ºÉÆÃUÀÄ CAvÁ CªÀ½UÉ zÉÊ»PÀ ºÁUÀÆ ªÀiÁ£À¹PÀ QgÀÄPÀļÀ PÉÆqÀ°PÉÌ ºÀwÛzÀÝjAzÀ CªÀgÀ QgÀÄPÀļÀPÉÌ ¨ÉøÀvÀÄÛ fêÀ£ÀªÉ ¨ÉÃqÀ CAvÁ ªÀÄ£À¹ìUÉ PÉlÄÖ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 19.05.2017 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 10.00 UÀAmɬÄAzÀ 12.00 UÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À CªÀ¢üAiÀÄ°è vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è GgÀÄ®Ä ºÁQPÉÆAqÀÄ ¸ÀwÛgÀÄvÁÛ¼É. CªÀ¼ÀÄ ¸ÁAiÀÄ®Ä ªÉÄÃ¯É £ÀªÀÄÆzÀÄ ªÀiÁrzÀ J®è DgÉÆævÀgÀ QgÀÄPÀļÀªÉà PÁgÀtªÁVgÀÄvÀÛzÉ. F §UÉÎ ZÀ£À§¸À¥Àà. vÀAzÉ UÀqÉØ¥Àà. SÉÊgÁ«PÀgÀ ¸Á: aPÀÌ gÀÆV,  vÁ: ¹AzÀV, gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 19.05.2017 gÀAzÀÄ PÉƯÁígÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

5] ¹AzÀV oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 160/2017 PÀ®A: 498(J),323,504,506 L.¦.¹.       

      ¢£ÁAPÀ: 14.05.2017 gÀAzÀÄ 09:00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ. EzÀgÀ°èAiÀÄ DgÉÆævÀ£ÁzÀ  §¸ÀªÀgÁd ZÀAzÁæªÀÄ ZËzsÀj, ¸Á: PÀ£ÉÆß½î, vÁ: ¹AzÀV. FvÀ£ÀÄ ¦gÁå¢zÁgÀ¼À UÀAqÀ¤zÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ vÀ£Àß RaðUÉ CAvÁ vÀªÀgÀÄ ªÀģɬÄAzÀ ºÀt vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨Á CAvÁ ºÉý ¦gÁå¢zÁgÀ½UÉ ºÉÆr§r ªÀiÁr CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ªÀiÁ£À¹PÀªÁV & zÉÊ»PÀªÁV QgÀÄPÀļÀ ¤Ãr fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ªÀUÉÊgÉ ¦gÁå¢AiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀÄ CzÉ.  F §UÉÎ ²æêÀÄw VÃvÁ UÀAqÀ §¸ÀªÀgÁd  ZËzsÀj, ¸Á: PÀ£ÉÆß½î, vÁ: ¹AzÀV. gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 19.05.2017 gÀAzÀÄ ¹AzÀV ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.