Facebook

Number of Visitors

Sunday, May 21, 2017

DAILY NEWS ON 19/05/2017


¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ

         «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ

  ¢£ÁAPÀ: 19.05.2017

1] ªÀÄ£ÀUÀƽ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 88/2017 PÀ®A- 279,338,304(J)L¦¹   

  ¢£ÁAPÀ: 18.05.2017 gÀAzÀÄ gÁw 20:30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ. EzÀgÀ°è DgÉÆævÀ£ÁzÀ «PÁ¸À vÀA: gÀªÉÄñÀ ZÀªÁít ¸Á: vÁ½PÉÆÃn PÁgï £ÀA§gÀ PÉJ-28/¦-2732 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß vÁ¨sÁ PÁgï £ÀA§gÀ PÉJ-28/¦-2732 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ PÀqɬÄAzÁ § §¨ÁUÉêÁr PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ ¸À®ÄªÁV Cwà eÉÆÃj¤AzsÁ ªÀÄvÀÄÛ ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÁ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ AiÀÄgÀ£Á¼À §¸ï ¸ÁÖöåAqÀ ºÀwÛgÀ gÉÆÃqÀ zÁlÄwÛzÀÝ EzÀgÀ°èAiÀÄ ¦gÁå¢AiÀÄ CtÚ£À ºÉAqÀw AiÀÄ®èªÀé UÀA: ®PÀëöå¥Àà »gÉÃPÀÄgÀ§gÀ ªÀAiÀiÁ 40 ¸Á: vÁA¨Á EªÀ½UÉ, ºÁUÀÆ EªÀ¼À  eÉÆvÉUÉ ºÉÆgÀl gÁªÀÅvÀ¥Àà vÀA; «oÀ¯ï ¨ÁUÉêÁr ªÀAiÀiÁ 11 ªÀµÀð ¸Á: AiÀÄgÀ£Á¼À EªÀjUÉ ºÁ¬Ä¹ C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹ AiÀÄ®èªÀé UÀA: ®PÀëöå¥Àà »gÉÃPÀÄgÀ§gÀ EªÀ½UÉ vÀ¯ÉUÉ ¨sÁjUÁAiÀÄ¥ÉlÄÖ¥Àr¹ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄgÀt¥Àr¹zÀÄÝ, C®èzÉÃ, gÁªÀÅvÀ¥Àà ¨ÁUÉêÁr FvÀ¤UÉ ¨sÁj UÁAiÀÄ¥ÉlÄÖ ¥Àr¹, gÁªÀÅvÀ¥Àà FvÀ£ÀÄ G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀzÀ ©.J¯ï.r.E. D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è zÁR¯ÁzÁUÀ G¥ÀZÁgÀ¥sÀ°¸ÀzÉà F ¢ªÀ¸À ¢£ÁAPÀ 18/05/2017 gÀAzÀÄ gÁwæ 10:40 UÀAmÉUÉ ªÀÄgÀt ºÉÆAzÀĪÀAvÉ ªÀiÁrzÀ C¥ÀgÁzsÀ. F §UÉÎ gÁd¥Àà vÀA: gÁAiÀÄ¥Àà »gÉÃPÀÄgÀ§gÀ ªÀAiÀiÁ 45 ªÀµÀð eÁåw »AzÀÄ PÀÄgÀ§gÀ  GzÉÆåÃUÀ MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á’:vÁA¨Á vÁ: EAr  gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 18.05.2017 gÀAzÀÄ ªÀÄ£ÀUÀƽ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

2] J¦JA¹ oÁuÉ AiÀÄÄr £ÀA: 05/2017 PÀ®A: 174  ¹.Dgï.¦.¹

  ¢£ÁAPÀ: 18.05.2017 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 10.00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ ªÉÄÊvï: C£ÁªÀÄzsÉÃAiÀÄ UÀAqÀ¸ÀÄ ªÀAiÀiÁ 40 jAzÀ 45 ªÀµÀð EªÀ¤UÉ AiÀiÁªÀÅzÉÆà PÁ¬Ä¯É¬ÄAzÀ CxÀªÁ CwAiÀiÁV ±ÉgÉ PÀÄrzÀÄ Qët£ÁV CzÀgÀ G¥ÀZÁgÀ ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ f¯ÁèD¸ÀàvÉæ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀzÀ°è ªÀÄzÁåºÀß 1-30 UÀAmÉUÉ ªÉÄÊvÁVzÀÄÝ ºÉÆgÀvÀÄ CªÀ£À ªÀÄgÀtzÀ°è ¨ÉÃgÉ AiÀiÁªÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ ªÀUÉÊgÉ EgÀĪÀ¢¯Áè CAvÁ ªÀgÀ¢AiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀÄ CzÉ  F §UÉÎ UÀAUÁzsÀgÀ vÀAzÉ ¨sÁ¸ÀÌgÀ ²gÀ£Á¼À. ªÀAiÀiÁ 32 ªÀµÀð eÁw »AzÀÄ ºÉÆïÉgÀ GzÉÆåÃUÀ- PÀÆ° ¸Á: ±ÁºÀ¥ÉÃl J®èªÀÄ£À UÀÄr ºÀwÛgÀ EAr gÉÆÃqÀ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ. gÀªÀgÀÄ ªÀgÀ¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 18.05.2017 gÀAzÀÄ J¦JA¹ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.