Facebook

Number of Visitors

Sunday, May 21, 2017

DAILY NEWS ON 18/05/2017


¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ

         «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ

  ¢£ÁAPÀ: 18.05.2017

1] d®£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 70/2017 PÀ®A- 307  ¸ÀºÀ 34 L.¦.¹ ªÀÄvÀÄÛ 25,27 DªÀÄð¸ï PÁAiÉÄÝ 
     ¢£ÁAPÀ: 16.05.2017 gÀAzÀÄ gÁwæ 11.50 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ. EzÀgÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ®è ªÉÄïɠ »A¢¤AzÀ  §AzÀªÀgÀÄ  1] dĨÉÃgÀ vÀAzÉ ªÀÄPÀÆìzÀ dA§V [¸ÀA±ÀAiÀÄÄPÀÛ]  2]E£ÉÆß M§â£ÀÄ ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À £ÀªÀÄÆzÀ EgÀĪÀ¢®è. ¦gÁå¢zÁgÀgÀÄ vÀªÀÄä PÁgÀ £ÀA§gÀ PÉJ-28-¦-1884 £ÉÃzÀÝgÀ°è «dAiÀÄ¥ÀÆgÀ gÀ»ÃªÀÄ£ÀUÀgÀzÀ°ègÀĪÀ vÀ£Àß UɼÉAiÀĤUÉ ¨ÉnÖAiÀiÁV ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉUÉ §gÀĪÁUÀ «dAiÀÄ¥ÀÆgÀ ±ÀºÀgÀzÀ ¥ÉæöʪÀÄ ¸ÀÆÌ® ºÀwÛÃgÀ gÉÆÃr£À ªÉÄ¯É ¦gÁå¢AiÀÄ PÁgÀ£ÀÄß »A¢¤AzÀ MAzÀÄ ¥À®ìgÀ ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄ¯É E§âgÀÆ EzÀÄÝ, ¦gÁå¢AiÀÄ PÁgÀ£ÀÄß NgÀmÉÃPÀ ªÀiÁr PÁj£À ªÀÄÄAzÀÄUÀqÉ §AzÀÄ ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄ¯É »AzÉ PÀĽvÀªÀ£ÀÄ ¦gÁå¢UÉ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ ¦¸ÀÆÛ°¤AzÀ ¦gÁå¢AiÀÄ PÁj£À ªÀÄÄAzÀÄUÀqÉ UÀÄAqÀÄ ºÁj¹zÀÄÝ, dĨÉÃgÀ vÀAzÉ ªÀÄPÀÆìzÀ dA§V EªÀ£À ªÉÄ¯É ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ªÀUÉÊgÉ ¦AiÀiÁð¢üAiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀÄ CzÉ F §UÉÎ ªÀĺÀäzÀCfêÀÄ vÀAzÉ C§ÄÝ®ªÉÆé£À E£ÁªÀÄzÁgÀ  ªÀAiÀiÁ-33 ªÀµÀð  ¸Á|| «dAiÀÄ¥ÀÆgÀ ¸ÀPÁ¥ÀgÉÆÃeÁ PÀgÀr ¥Áèmï, ºË¸ï £ÀA§gÀ- 528 gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 17.05.2017 gÀAzÀÄ d®£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

2] J¦JA¹ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 58/2017 PÀ®A: 323,354,504 gÉ/ªÀÅ 34 L.¦.¹   

     ¢£ÁAPÀ: 11.05.2017 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 5.30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ DgÉÆæ1).±ÀPÀÄAvÀ¯Á UÀAqÀ gÀ« UÁAiÀÄPÀªÁqÀ.2).gÀ« UÁAiÀÄPÀªÁqÀ.3).ªÀÄÄ©£Á ¨ÁUÀªÁ£À.4).jºÁ£Á ªÀÄįÁè. ¸Á: J®ègÀÆ ²PÁgÀSÁ£É ªÉAPÀlgÀªÀÄt UÀÄrAiÀÄ ºÀwÛgÀ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ EzÀgÀ°èAiÀÄ ¦ügÁå¢ ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆævÀgÀ ªÀÄ£ÉUÀ¼ÀÄ MAzÉ NtAiÀÄ°è EzÀÄÝ, DgÉÆæ £ÀA. 1 £ÉÃzÀªÀ¼ÀÄ JgÀqÀÄ £Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß ¸ÁQzÀÄÝ CzÀgÀ°èAiÀÄ MAzÀÄ £Á¬ÄAiÀÄÄ ¦gÁå¢AiÀÄ ªÀÄUÀĪÀÅ DlªÁqÀÄwÛzÀÝ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è  ªÀÄUÀÄ«£À UÀ®èPÉÌ, §ÄdPÉÌ  PÀaÑ UÁAiÀÄ¥Àr¹zÀÄÝ ¦gÁå¢AiÀÄÄ ©r¸À®Ä ºÉÆÃzÁUÀ CªÀ½UÀÆ ¸ÀºÀ £Á¬ÄAiÀÄÄ §®UÉÊUÉ PÀaÑzÀÄÝ EzÀjAzÀ ¦gÁå¢AiÀÄÄ £Á¬ÄUÉ PÀ®Äè ©Ã¸ÀÄwÛzÁÝUÀ DgÉÆævÀgÉ®ègÀÆ PÀÆr ¦gÁå¢UÉ £ÀªÀÄä £Á¬ÄUÉ ºÉÆrw CAvÀ CAzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁr DgÉÆæ £ÀA 1 £ÉÃzÀªÀ¼ÀÄ ¦gÁå¢AiÀÄ PÀ¥Á¼ÀPÉÌ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ, PÁ°¤AzÀ MzÀÄÝ DgÉÆæ £ÀA 2 £ÉÃzÀªÀ£ÀÄ ¦gÁå¢UÉ J¼ÉzÁr CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊ¢zÀÝ®èzÉà DgÉÆæ £ÀA 3 ªÀÄvÀÄÛ 4 £ÉÃzÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢AiÀÄ PÀÆzÀ®Ä »rzÀÄ dUÁÎr ºÉÆr §r ªÀiÁrzÀ C¥ÀgÁzsÀ. F §UÉÎ ¸ÀĵÁä vÀAzÉ ZÀAzÀæPÁAvÀ £ÀAzÀgÀV. ¸Á: ²PÁgÀSÁ£É ªÉAPÀlgÀªÀÄt UÀÄrAiÀÄ ºÀwÛgÀ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 17.05.2017 gÀAzÀÄ J¦JA¹ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

 3] DzÀ±Àð£ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 71/2017 PÀ®A: 304(J) L¦¹

       ¢£ÁAPÀ: 17.05.2017 gÀAzÀÄ  16.00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ ªÉÄÊvÀ: ªÀÄÈvÀ C©üõÉÃPï @ C©ü vÀAzÉ ¨Á¼ÀÄ ZÀªÁít ¥ÁæAiÀÄ 10 ªÀµÀð, ¸Á|| ºÀAZÀ£Á¼À J¯ï n £ÀA-01 EvÀ£ÀÄ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀzÀ ±À²£ÁUÀ ºÉÆÃmɯïzÀ°è EgÀĪÀ ¹é«ÄäAUï ¥ÀƯïzÀ°è Fd®Ä ºÉÆÃV ¤Ãj£À°è E½¢zÀÝjAzÀ Fd®Ä ¨ÁgÀzÀÝjAzÀ ¤ÃgÀÄ PÀÄrzÀÄ ¤Ãj£À°è ªÀÄĽVzÀÄÝ CªÀ¤UÉ G¥ÀZÁgÀzÀ PÀÄjvÀÄ AiÀıÉÆÃzsÀgÀ D¸ÀàvÉæUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ ªÉÊzÀågÀÄ ¥ÀjÃQë¹ ªÉÄÊvÁzÀ §UÉÎ w½¹zÀÄÝ, ¹é«ÄäAUï ¥ÀÆ¯ï ªÀiÁ°PÀgÀÄ Fd®Ä ¨ÁgÀzÉà EgÀĪÀ ªÀÄPÀ̼ÀÄ ¤Ãj£À°è ªÀÄĽVzÀgÉ ¸ÁAiÀÄÄvÁÛgÉ CAvÁ w½zÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ªÀÄÄAeÁUÀævÀ PÀæªÀÄ ªÀ»¸ÀzÉ EgÀĪÀÅzÀjAzÀ vÀ£Àß ªÀÄUÀ ¤Ãj£À°è ªÀÄļÀÄV ªÉÄÊvÀ£ÁVgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ªÉUÉÊgÉ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀÄ CzÉ F §UÉÎ ¨Á¼ÀÄ vÀAzÉ £ÉêÀÄÄ ZÀªÁít dAiÀÄ¥ÀÄgÀ ºÀAZÀ£Á¼À J¯ï n £ÀA-01 gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 17.05.2017 gÀAzÀÄ DzÀ±Àð£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.