Facebook

Number of Visitors

Monday, May 22, 2017

BABALESHWAR POLICE STATION NEW BEAT SYSTEM INFORMATION.

§§¯ÉñÀégÀ ¥Éưøï oÁuÉ

ºÉƸÀ ©Ãmï
ºÉƸÀ ©ÃmïUÀ½UÉ £ÉëĹzÀ ¹§âA¢ ªÀ C¢üPÁj ºÉ¸ÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ §.£ÀA.
£ÉëĹzÀ C¢üPÁj/¹§âA¢ ªÉƨÉÊ® £ÀA.
1
J¸ï.J¸ï.§§¯Á¢ ªÀĦ¹-1482
8884445592
2
JªÀiï.J£ï.eÁzsÀªÀ ¹¦¹-449
9901356401
3
J¸ï.JZï.ªÀÄÄUÀ¼ÀSÉÆÃqÀ ¹¦¹-566
9901007271
4
JªÀiï.J¸ï.vÀ¼ÀªÁgÀ ¹¦¹-1674
9964812725
5
Dgï.J¸ï.²gÀªÀÄUÉÆAqÀ ªÀĦ¹-1487
9008261662
6
J£ï.L.SÁ°ÃPÁ£À ¹¦¹-569
9535414199
7
J.PÉ.ºÉUÀqÁå¼À ¹¦¹-521
8970837292
8
J¸ï.n.UËqÀ¥Àà£ÀªÀgÀ ¹¦¹-606
8867017100
9
J.ªÁAiÀiï.¹AzÀÆgÀ ¹¦¹-453
9880726961
10
J¸ï.JªÀiï.ºÉÆ£ÀUËqÀ ¹¦¹-1557
9972521227
11
J.JZï.UÀÄgÀªÀ ¹¦¹-583
8884158080
12
JªÀiï.J¯ï.eÁzsÀªÀ ¹¦¹-1541
9742352707
13
eÉ.¦.eÁzsÀªÀ ªÀĦ¹-1443
9902057535
14
f.ªÁAiÀiï.ºÀqÀ¥ÀzÀ ¹JZï¹-1250
720993337
15
L.JªÀiï.ªÀĤAiÀiÁgÀ ¹¦¹-421
9916861110
16
©.ªÁAiÀiï.ºÀAZÀ£Á¼À ¹JZï¹-1174
9448204277
17
CfÃvÀ ©gÁzÁgÀ ¹¦¹-1639
9901707102
18
JªÀiï.Dgï.ªÀiÁ¼ÀUÉÆAqÀ ¹¦¹-539
9611517102
19
¦.JZï.gÁoÉÆÃqÀ ¹JZï¹-1208
9449012446
20
JªÀiï.r.ºÁ²ªÀiï ¹¦¹-816
8150989280
21
JªÀiï.ªÁAiÀiï.£ÁnÃPÁgÀ ¹JZï¹-1131
8762993766
22
Dgï.©.ªÉÄAqÉÃUÁgÀ ¹¦¹-435
9900344479
23
J¸ï.©.AiÀÄgÀUÀnÖ ¹¦¹-1387
8884780802
24
JZï.JªÀiï.ºÉÆlV ¹JZï¹-1026
7795103884
25
©.AiÀÄÄ.zsÀƼÀ:SÉÃqÀ ¹¦¹-1576
9845414100
26
JªÀiï.¦.ºÉÆÃPÀ¼É ¹JZï¹-964
7975183824
27
JªÀiï.JªÀiï.PÀ£ÉÆß½î ¹¦¹-1544
9945489766
28
¦.r.ºÀ½î ¹¦¹-490
9743859829
29
©.r.EAUÀ¼É ¹JZï¹-505
9449417242
30
J¸ï.J¯ï.ºÉ¨Áâ¼ÀnÖ ¹JZï¹-1144
9740345676
31
©.J¸ï.§Æ¢ºÁ¼À ¹¦¹-1510
9964533504
32
J.¹.¸ÁªÀ¼ÀV ¹¦¹-1680
9972562652
33
¢°Ã¥À ¤qÀUÀÄA¢ ¹¦¹-1607
9741431728
34
Dgï.J£ï.gÀAUÀ¥ÀàUÉÆüÀ ¹JZï¹-1288
9845573033
34
J¸ï.PÉ.zÀÄzsÀV ¹¦¹-1018
9900773368
36
J¯ï.JªÀiï.¨sÉÊgÀªÁqÀV ¹¦¹-455
8867318172