Facebook

Number of Visitors

Monday, May 22, 2017

ALMEL POLICE STATION NEW BEAT INFORMATION.


D®ªÉÄî ¥Éưøï oÁuÉ

C. £ÀA.
ºÉƸÀ ©Ãmï
ºÉƸÀ ©ÃmïUÀ½UÉ £ÉëĹzÀ ¹§âA¢ ªÀ C¢üPÁj ºÉ¸ÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ §.£ÀA.
£ÉëĹzÀ C¢üPÁj/¹§âA¢ ªÉƨÉÊ® £ÀA.
1
©Ãmï £ÀA 01
J¸ï.r.zÉÆqÀªÀĤ ¹¹¦.¹: 1399
9900895172
2
©Ãmï £ÀA:02
J¸ï.J¸ï ªÀiÁåUÉÃj ¹¦.¹: 1589
7760008505
3
©Ãmï £ÀA:03
J¸ï.J¸ï ªÀiÁåUÉÃj ¹¦.¹: 1589
7760008505
4
©Ãmï £ÀA:04
JªÀiï.ªÁAiÀiï.£ÁAiÉÆÌÃr ºÉZï.¹:1089
9902870855
5
©Ãmï £ÀA:05
JªÀiï.J¸ï. UÉÆgÀ£Á¼À ¹¦.¹: 1543
9900804896
6
©Ãmï £ÀA:06
J¯ï.¦ ZÀªÁít ºÉZï¹:1015
9902564432
7
©Ãmï £ÀA:07
J¯ï.¦ ZÀªÁít ºÉZï¹:1015
9902564432
8
©Ãmï £ÀA:08
J¸ï.J¯ï.vɤߺÀ½î ¹¦.¹:404
7760515078
9
©Ãmï £ÀA:09
J¸ï.©. ¢AqÀªÁgÀ ¹¦¹. :574
9901844095
10
©Ãmï £ÀA:10
J.r ºÉ§¸ÀÄ ºÉZï¹ :886
9901148877
11
©Ãmï £ÀA:11
J.r ºÉ§¸ÀÄ ºÉZï¹ :886
9901148877
12
©Ãmï £ÀA:12
J¸ï.© ªÉÄÃwæ ¦.¹ :1372
9945992066
13
©Ãmï £ÀA:13
© L D£ÀA¢ ¹¦.¹: 625
8861920307
14
©Ãmï £ÀA:14
J¸ï.©. £ÁzÀ ¹¦.¹: 1386
9739708058
15
©Ãmï £ÀA:15
J¸ï.©. £ÁzÀ ¹¦.¹: 1386
9739708058
16
©Ãmï £ÀA:16
J¸ï.PÉ aAZÉÆ½î ºÉZï.¹ 805
9164934190
17
©Ãmï £ÀA:17
J¸ï.PÉ aAZÉÆ½î ºÉZï.¹ 805
9164934190
18
©Ãmï £ÀA:18
f. ©. ¯Á¼À¸ÀAV ¹¦.¹:1517
9741851037
19
©Ãmï £ÀA:19
J¸ï.JZï.EAr ¹¦.¹:1553
9902878486
20
©Ãmï £ÀA:20
J¸ï.¦ PÁA§¼É. ºÉZï¹:1212
9845480164
21
©Ãmï £ÀA:21
J¯ï.AiÀÄÄ £ÀzsÁ¥sÀ ºÉZï¹:1039
8088718777
22
©Ãmï £ÀA:22
J¸ï.¹. §UÀ° ºÉZï¹:1047
9845314732
23
©Ãmï £ÀA:23
¹.©.PÁPÀð¯ï ¹¦.¹: 603
8970494767
24
©Ãmï £ÀA:24
¹.©.PÁPÀð¯ï ¹¦.¹: 603
8970494767
25
©Ãmï £ÀA:25
Dgï.© PÀA¨ÁgÀ ¹¦.¹: 1536
9902080467
26
©Ãmï £ÀA:26
J£ï © ±ÁªÀÄtÚªÀgÀ ¹¦.¹: 984
9741695494
27
©Ãmï £ÀA:27
f.© UÀAUÀ£À½î ¹¦.¹: 826
7676864949
28
©Ãmï £ÀA:28
f.Dgï. ªÀÄ°èPÁdÄð£À. ºÉZï.¹: 911
9880884530
29
©Ãmï £ÀA:29
J¸À.¦. EAUÀ¼ÀV ¹¦.¹: 1070
7760208059
30
©Ãmï £ÀA:30
r.JªÀiï vÀgÀ¥sÀzÁgÀ ¹¦.¹: 565
9663547027
31
©Ãmï £ÀA:31
Dgï.f £ÁUÀ®UÁAªÀ ¹¦.¹: 519
9916060699
32
©Ãmï £ÀA:32
Dgï.f £ÁUÀ®UÁAªÀ ¹¦.¹: 519
9916060699
33
©Ãmï £ÀA:33
r.J¯ï ¥ÀÆeÁj ¹¦.¹: 1379
9880263409