Number of Visitors

Tuesday, May 30, 2017

DAILY NEWS ON 31-05-2017

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
         «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ
  ¢£ÁAPÀ: 31.05.2017

1] ZÀqÀZÀt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 89/17  PÀ®A: 379 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ PÀ£ÁðlPÀ G¥À R¤d jAiÀiÁAiÀÄw ¤AiÀĪÀiÁªÀ½UÀ¼ÀÄ-1994 gÀ ¤AiÀĪÀÄ: 31[Dgï][13] ªÀÄvÀÄÛ ªÉÄÊ£ïì ªÀÄvÀÄÛ «Ä£ÀgÀ¯ïì gÉUÀÄå¯ÉñÀ£ï ªÀÄvÀÄÛ qɪɯɥÀªÉÄAmï PÁ¬ÄzÉ-1957 ¤AiÀĪÀÄ: 21[1]      
¢£ÁAPÀ: 30/05/17 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 10-45 WÀAmÉUÉ, EzÀgÀ°èAiÀÄ DgÉÆævÀ£ÁzÀ ºÉʪÁ n¥Ààgï £ÀA: PÉJ-25/r-4870 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ. ¸ÀPÁðgÀzÀªÀgÀÄ ©üêÀiÁ £À¢AiÀÄ°è ªÀÄgÀ¼ÀÄ JvÀÄÛªÀ ¥ÀgÀªÁ¤UÉAiÀÄ£ÀÄß ¤µÉâü¹zÀÝgÀÄ ¸ÀºÀ C£À¢üÃPÀÈvÀªÁV ©üêÀiÁ £À¢AiÀÄ°èAiÀÄ ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁr ¸ÁV¹ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ ©üêÀiÁ £À¢AiÀÄ°èAiÀÄ ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß ºÉʪÁ n¥ÀàgÀzÀ°è vÀÄA§ÄªÁUÀ £ÁªÀÅ »rAiÀÄ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ £ÀªÀÄä£ÀÄß £ÉÆÃr n¥ÀàgÀ£ÀÄß ©üêÀiÁ£À¢AiÀÄ°èAiÉÄà ©lÄÖ Nr ºÉÆÃzÀ C¥ÀgÁzsÀ.  F §UÉÎ ¸À:vÀ:²æÃ, ¤AUÀ¥Àà. JZï. ¥ÀÆeÉÃj, ¦.J¸ï.L ZÀqÀZÀt ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 30.05.2017 gÀAzÀÄ ZÀqÀZÀt ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
2] ¹AzÀV oÁuÉ AiÀÄÄ.r £ÀA: 17/2017 PÀ®A: :  174  ¹.Dgï.¦.¹       
      ¢£ÁAPÀ:  29/05/2017 gÀAzÀÄ 1700 UÀAmɬÄAzÀ ¢£ÁAPÀ 30/05/2017 gÀ ªÀÄÄAeÁ£É 11-00 UÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À CªÀ¢AiÀÄ°è   EzÀgÀ°èAiÀÄ ªÉÄÊvï: ªÉÄÊvÀ  ±ÀgÀtUËqÀ vÀA ¹zÀÝ£ÀUËqÀ ©gÁzÁgÀ  ªÀAiÀiÁ 45 ªÀµÀð ¸Á; UÀ§¸ÁªÀ¼ÀV vÁ; ¹AzÀV FvÀ£ÀÄ ªÀgÀ¢zÁgÀ¼À UÀAqÀ¤zÀÄÝ  ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ vÀ£Àß AiÀÄgÀUÀ¯ï PÉr  UÁæªÀÄzÀ  d«ÄãÀ ªÉÄÃ¯É ªÀÄvÀÄÛ UÀ§¸ÁªÀ¼ÀV UÁæªÀÄzÀ d«ÄãÀzÀ ªÉÄÃ¯É AiÀÄgÀUÀ¯ï © PÉ UÁæªÀÄzÀ UÁæ«ÄÃt «PÁ¸À PÀ£ÁðlPÀ ¨ÁåAQ£À°è 10 ®PÀë 85 ¸Á«gÀ gÀÆ ¸Á¯Á ªÀÄvÀÄÛ UÀ§¸ÁªÀ¼ÀV UÁæ«ÄÃt «PÁ¸À PÀ£ÁðlPÀ ¨ÁåAQ£À°è 05 ®PÀë  gÀÆ   ¸Á¯Á  ªÀÄvÀÄÛ UÀ§¸ÁªÀ¼ÀV UÁæªÀÄzÀ PÀȶ ¥ÀwÛ£À ¸ÀºÀPÁj ¨ÁåAQ£À°è 35 ¸Á«gÀ gÀÆ ¸Á¯Á »ÃUÉ MlÄÖ 16 ®PÀë 20 ¸Á«gÀ gÀÆ¥Á¬Ä ¸Á¯Á ªÀiÁr d«ÄãÀzÀ°è ¨É¼É ªÀiÁrzÀÄÝ ¸ÀjAiÀiÁV ¨É¼É ¨ÁgÀzÉà EgÀĪÀzÀjAzÀ vÀUÉzÀÄPÉÆAqÀ ¸Á¯Á ªÀÄgÀ½ PÉÆqÀ®Ä DUÀzÉà EzÁÝUÀ CzÀ£Éßà ªÀiÁ£À¹PÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥Éì ºÉÆA¢ ¸ÁAiÀĨÉÃPÉA§ EgÁzɬÄAzÀ  ªÀģɬÄAzÀ AiÀÄgÀUÀ¯ï PÉ r UÁæªÀÄzÀ d«ÄãÀPÉÌ ºÉÆÃV §gÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ ºÉý d«ÄãÀPÉÌ ºÉÆÃV d«ÄãÀzÀ°è AiÀiÁgÀÆ E®èzÁUÀ AiÀiÁªÀÅzÉÆà Qæ«Ä£Á±ÀPÀ «µÀ ¸ÉêÀ£É ªÀiÁr ªÉÄÊvÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ F §UÉÎ AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA±ÀAiÀÄ ªÀUÉÊgÉ EgÀĪÀ¢®è CAvÁ ªÀgÀ¢zÁgÀ¼À ªÀgÀ¢AiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀÄ EzÉ F §UÉÎ ²æêÀÄw ZÀ£ÀߪÀÄä UÀA ±ÀgÀtUËqÀ  ©gÁzÁgÀ  ªÀAiÀiÁ 38 ªÀµÀð ¸Á; UÀ§¸ÁªÀ¼ÀV   vÁ: ¹AzÀV gÀªÀgÀÄ ªÀgÀ¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 30.05.2017 gÀAzÀÄ ¹AzÀV ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

3] ¹AzÀV oÁuÉ UÀÄ£Áß £ÀA: 165/17 PÀ®A: 15 [J] 32 [3] PÀ£ÁðlPÀ C§PÁj PÁAiÉÄÝ                     
¢£ÁAPÀ: 30/05/2017 gÀAzÀÄ 15:45 UÀAmÉUÉ.  EzÀgÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ ªÀįÉèñÀ ¸ÁAiÀħtÚ PÉgÀÆgÀÄ, ªÀAiÀiÁ; 52 ªÀµÀð, ¸Á: ¹AzÀV «zÁå £ÀUÀgÀ. £ÀªÀÄÆ¢¹zÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ ¸ÀgÀPÁgÀ¢AzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¯ÉʸÀ£Àì E®èzÉ vÀ£Àß ºÉÆÃmɯïzÀ°è  ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrAiÀÄ®Ä ¸ÀܼÁªÀPÁ±À ªÀiÁrPÉÆlÄÖ CªÀjUÉ UÁè¸ÀÄ ºÁUÀÆ wArUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀÆgÉʹzÀ C¥ÀgÁzsÀ.   1] d¥ÀÛ ªÀiÁrzÀ ªÀiÁ°£À «ªÀgÀ: N¯ïØ l«j£ï «¹ÌAiÀÄ 180 JA.J¯ï. C¼ÀvÉAiÀÄ mÉmÁæ ¥ÁåPÉÃmïUÀ¼ÀÄ-3, MAzÀÄ ¥ÁåPÉÃmï QªÀÄävÀÄÛ 68/-gÀÆUÀ¼ÀÄ EzÀÄÝ,  MlÄÖ gÀÆ 204/-UÀ¼ÀÄ.  2] AiÀÄƸï & xÉÆæà ¥Áè¹ÖPÀ UÁè¸ïUÀ¼ÀÄ-3  Q:gÀÆ 00=00.    F §UÉÎ ªÀįÉèñÀ ¸ÁAiÀħtÚ PÉgÀÆgÀÄ, ªÀAiÀiÁ; 52 ªÀµÀð, ¸Á: ¹AzÀV «zÁå £ÀUÀgÀ. gÀªÀgÀÄ zÀÆgÀÄ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 30.05.2017 gÀAzÀÄ ¹AzÀV ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.


4] PÉÆïÁígÀ oÁuÉ UÀÄ£Áß £ÀA: 80/2017  PÀ®A: 15 [J], ªÀÄvÀÄÛ 32 [3], PÀ£ÁðlPÀ C§PÁj PÁAiÉÄÝÃ-1965

¢£ÁAPÀ: 30-05-2017 gÀAzÀÄ 1800 UÀAmÉUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ  «¯Á¸À. vÀAzÉ ªÀÄgÉ¥Àà. zÉÆqÀªÀĤ, ªÀAiÀiÁ-25 ªÀµÀð ¸Á: SÁ£Á¥ÀÆgÀ vÁ: D¼ÀAzÀ ºÁ;ªÀ; PÉƯÁígÀ  EzÀgÀ°è £ÀªÀÄÆzÀ ªÀiÁrzÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¨Á§vÀÛ ¸ÁªÀðd¤PÀ zÁ¨ÁzÀ°è vÀ£Àß ¸ÀéAvÀ ¥Á¬ÄzÉUÉƸÀÌgÀ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ ¥Áæ¢üPÁgÀ¢AzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¯ÉʸɣÀì ªÀ ¥ÀgÀªÁ¤UÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀÄzÉ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ zÁ¨ÁzÀ°è ªÀÄzÀå ¸ÉêÀ£É ªÀiÁqÀ®Ä C£ÀĪÀÄw ¤ÃrzÁUÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ.  1] 180 JªÀiï.J¯ïzÀ N®Ø lªÀgÀ£ï «¹ÌAiÀÄ gÀnÖ£À ¥ÉÆZÀUÀ¼ÀÄ-2, CªÀÅUÀ¼À°è ¸ÀgÁ¬Ä SÁ°AiÀiÁVzÀÄÝ CªÀÅUÀ¼À  C:¸À:Q= 00=00 gÀÆ, 2] 180 JªÀiï.J¯ïzÀ 8 ¦JªÀiï «¹ÌAiÀÄ gÀnÖ£À ¥ÉÆZÀUÀ¼ÀÄ-2, CªÀÅUÀ¼À°è ¸ÀgÁ¬Ä SÁ°AiÀiÁVzÀÄÝ F §UÉΠ ¸À:vÀ:  ²æÃ, ¸ÀÄgÉñÀ. Dgï. UÀrØ.   ¦,J¸ï,L, PÉƯÁígÀ ¦,J¸ï  gÀªÀgÀÄ zÀÆgÀÄ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 30.05.2017 gÀAzÀÄ PÉÆïÁígÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

DAILY NEWS ON 30-05-2017

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
         «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ
  ¢£ÁAPÀ: 30.05.2017

1] ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 105/17  PÀ®A: 279,304 (J) L¦¹
      ¢£ÁAPÀ: 29.05.2017 gÀAzÀÄ 15;30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ DgÉÆævÀ£ÁzÀ ºÉƼɥÀà vÀAzÉ PÁqÀ¥Àà PÁqÉñÀ£ÀªÀgÀ ¸Á|| ªÀÄÄzsÉÆüÀ r¥ÉÆà PÉ.J¸ï.Dgï.n.¹ §¸ïì £ÀA PÉJ-29 J¥sï-1292 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ ¸ÉÆïÁ¥ÀÆgÀ PÀqɬÄAzÀ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ PÀqÉUÉ Cwà ªÉÃUÀªÁV CqÁØ¢rØAiÀiÁV £ÀqɸÀÄvÁÛ §AzÀÄ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ PÀqɬÄAzÀ ºÉÆÃwð PÀqÉUÉ ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉJ-25 PÉ-9922 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆgÀl ¦gÁå¢ vÀªÀÄä ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊ®PÀ ¸ÀªÁgÀ ²æñÉÊ® @ C«£Á±À gÁoÉÆÃqÀ ¸Á; PÉøÀgÁ¼À ºÁUÀÆ »A§¢ ¸ÀªÁgÀ CgÀ«AzÀ @ §®Äè vÀAzÉ ¥ÁAqÀÄ gÁoÉÆÃqÀ ¸Á|| PÉ.E.© vÁAqÁ EAr E§âjUÀÆ ºÁ¬Ä¹ ©½¹ ¨sÁjUÁAiÀÄUÉƽ¹ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄgÀt ¥Àr¹zÀ DgÉÆÃ¥À. F §UÉÎ :UÀt¥Àw vÀA/ gÁªÀÄZÀAzÀæ gÁoÉÆÃqÀ eÁw: »AzÀÆ ªÀAiÀiÁ: 42 GzÉÆåÃUÀ: E¯ÉÃQëçõÀ£ï   ¸Á: PÉøÀgÁ¼À  vÁAqÁ  vÁ: EAr f¯Áè «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ  gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 29.05.2017 gÀAzÀÄ ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
2] J¦JA¹ oÁuÉ AiÀÄÄ.r £ÀA: 06/2017 PÀ®A: :  174  ¹.Dgï.¦.¹               
       ¢£ÁAPÀ: 27.05.2017 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 07.00 UÀAmɬÄAzÁ ¢£ÁAPÀ: 29.05.2017 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 11.00 UÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À CªÀ¢üAiÀÄ°è EzÀgÀ°èAiÀÄ ªÉÄÊvï: ªÀÄ°PÀ¸Á§ @ §ÄqÀ£À¸Á§ vÀAzÉ ºÁf¸Á§ ºÀÄ£ÀUÀÄAzÀ ªÀAiÀiÁ 70 ªÀµÀð GzÉÆåÃUÀ PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á; ZÀ¥ÀàgÀ§AzÀ UÀ°è ¸ÉÖñÀ£À gÉÆÃqÀ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ. FvÀ£ÀÄ ±ÉgÉ PÀÄrAiÀÄĪÀ ZÀlPÉÌ CAnPÉÆArzÀÄÝ CªÀ¤UÉ gÀAeÁ£À wAUÀ¼ÀÄ ±ÀÄgÀĪÁ¬ÄvÀÄ E£ÁßzÀgÀÆ ±ÉgÉ PÀÄrAiÀĨÉÃqÁ CAvÁ J®è d£ÀgÀÄ §Ä¢ÝªÁzÀ ºÉýzÀÝPÉÌ CzÀ£Éß ªÀiÁ£À¹PÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¸ÉÖñÀ£À gÉÆÃqÀ ©¯Á® £ÀUÀgÀzÀ°ègÀĪÀ ªÁgÀzÀ EªÀgÀ ¨Á«AiÀÄ°è vÀ¤ßAzÁ vÁ£É ©zÀÄÝ DvÀäºÀvÉå ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ ºÉÆgÀvÀÄ CªÀ£À ªÀÄgÀtzÀ°è ¨ÉÃgÉ AiÀiÁªÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ ªÀUÉÊgÉ EgÀĪÀÅ¢¯Áè.CAvÁ ªÀgÀ¢AiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀÄ CzÉ. F §UÉÎ gÁ§£À© UÀAqÀ  ªÀÄ°PÀ¸Á§ @ §ÄqÀ£À¸Á§ ºÀÄ£ÀUÀÄAzÀ ªÀAiÀiÁ 65 ªÀµÀð eÁw ªÀÄĹèA GzÉÆåÃUÀ- ªÀÄ£ÉPÉ®¸À ¸Á: dĪÀiÁäªÀĹÃzÀ ¥ÉÃn¨ÁªÀr «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ gÀªÀgÀÄ ªÀgÀ¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 29.05.2017 gÀAzÀÄ J.¦JA¹ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.


DAILY NEWS ON 29-05-2017

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
         «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ
  ¢£ÁAPÀ: 29.05.2017

1] § ¨ÁUÉêÁr ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 156/17  PÀ®A: 279,304 (J) L¦¹
      ¢£ÁAPÀ: 27.05.2017 gÀAzÀÄ 22.50 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ ªÉÄÊvï DgÉÆævÀ£ÁzÀ ªÀÄÈvÀ:-  «£ÉÆÃzÀ vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁd ¸ÀdÓ£À ªÀAiÀiÁ-20 ªÀµÀð ¸Á: ªÀqÀªÀqÀV ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA§gÀ: PÉJ-28 Ff-9795 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ. EvÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï »AzÉ ¦AiÀiÁ𢠪ÀÄUÀ ¸ÀÄgÉñÀ vÀAzÉ ²ªÀ°AUÀ¥Àà UÀļÀ¨Á¼À EvÀ¤UÉ PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ ¨ÁUÉêÁr PÀqɬÄAzÀ ºÀÆ«£À»¥ÀàgÀV PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ ¸À®ÄªÁV §ºÀ¼À eÉÆÃgÁV ªÀÄvÀÄÛ ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV vÀ£Àß ªÀÄÄAzÉ ºÉÆgÀl ¯ÁAUï ZÀ¹ì mÉæîígÀ ¯Áj £ÀA§gÀ:PÉJ-01 ©-3867 £ÉÃzÀPÉÌ »AzÉ ºÁ¬Ä¹ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁr vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï »AzÉ PÀĽvÀ ¦AiÀiÁ𢠪ÀÄUÀ ¸ÀÄgÉñÀ vÀAzÉ ²ªÀ°AUÀ¥Àà UÀļÀ¨Á¼À ªÀAiÀiÁ-21 ªÀµÀð EvÀ¤UÉ ¨Ájà UÁAiÀÄ¥ÉlÄÖ ¥Àr¹ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄgÀt ¥Àr¹zÀ®èzÉà vÁ£ÀÄ ¸ÀºÀ ¨Ájà UÁAiÀÄUÉÆAqÀÄ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄgÀt ºÉÆA¢zÀ C¥ÀgÁzsÀ, F §UÉÎ ²æà ²ªÀ°AUÀ¥Àà vÀAzÉ FgÀ§¸À¥Àà UÀļÀ¨Á¼À  ªÀAiÀiÁ-48 ªÀµÀð ¸Á:ªÀqÀªÀqÀV  vÁ:¨ÁUÉêÁr. gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 28.05.2017 gÀAzÀÄ § ¨ÁUÉêÁr ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
2] EAr UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Áß £ÀA: 68/2017 PÀ®A: 279. 304 [J] L.¦.¹.& 187 JªÀiï.«í.AiÀiÁPÀÖ               
       ¢£ÁAPÀ: 28.05.2017 gÀAzÀÄ 12.15 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ DgÉÆævÀ£ÁzÀ 1] ºÀĸÉãï¨ÁµÁ. vÀAzÉ ¨Á¨Á¸Á§. ¥ÀmÉî. ¸Á: £ÀAzÀgÁ¼À. vÁ: EAr PÁgÀ £ÀA§gÀ-JªÀiï.JZï-JªÀiï.JZï-12/ 299 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß EAr PÀqɬÄAzÀ D®ªÉÄïï PÀqÉUÉ §ºÀ¼À eÉÆÃj¤AzÀ C«ZÁgÀ ªÀ vÁvÁìgÀvÀ£À¢AzÀ ªÀiÁ£À«ÃAiÀÄ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀÄPÀgÀªÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ gÀ¸ÉÛ zÁlÄwÛgÀĪÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAzÉAiÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA§gÀ PÉ.J-28 PÀÆå-4130 £ÉÃzÀÝPÉÌ ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ rQÌ ºÁ¬Ä¹ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ZÁ®PÀ-©üêÀÄgÁAiÀÄ. zÁåªÀ¥Àà. ºÀÆUÁgÀ. ªÀAiÀiÁ-55 ªÀµÀð, FvÀ£À vÀ¯ÉUÉ ªÉÄÊPÉÊUÉ ¨sÁj ¥ÉlÄÖUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀÄÝ D §UÉÎ CªÀ¤UÉ G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ EAr vÁ®ÆPÁ D¸ÀàvÉæUÉ zÁR®Ä ªÀiÁrzÁUÀ ªÉÄÊvÀ£ÁUÀĪÀAvÉ ªÀiÁrzÀ C¥ÀgÁzÀ. F §UÉÎ §¸ÀªÀgÁd. vÀAzÉ ©üêÀÄgÁAiÀÄ. ºÀÆUÁgÀ. ¸Á: £ÁzÀ ©,PÉ. vÁ; EAr f; «dAiÀÄ¥ÀÆgÀ gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 28.05.2017 gÀAzÀÄ EAr UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

3] D®ªÉÄî oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 113/2017  PÀ®A: 447, 323, 324, 326, 341, 504, 506, gÉ/ªÀÅ 34                          L.¦.¹
      ¢£ÁAPÀ:  28/05/2017 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 07- 00 UÀAmÉUÉ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÄAeÁ£É 8-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ DgÉÆævÀgÁzÀ 01] ¹zÀÝ¥Àà vÀAzÉ ªÀÄ®PÀtÚ ©gÁzÁgÀ 2] ¥ÁªÀðw UÀAqÀ ¹zÀÝ¥Àà ©gÁzÁgÀ ¸Á: E§âgÀÄ PÉÆÃgÀºÀ½î vÁ:¹AzÀV DgÉÆævÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼À vÀAzÉAiÀÄ ¥ÀnÖAiÀÄ°ègÀĪÀ  ¨ÉÆÃgÀ ZÁ®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ£Àß d«ÄãÀPÉÌ ¤ÃgÀÄ Gt¸À°PÉÌ ºÀwÛzÁUÀ  ¦üAiÀiÁ¢zÁgÀ¼À vÀAzÉ PÀgÉAl ªÉÆÃmÁgÀ §AzÀÄ ªÀiÁrzÀÝPÉÌ DgÉÆævÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼À vÀAzÀAiÀiÁzÀ ªÀÄ®PÀtÚ vÀAzÉ §¸ÀtÚ ©gÁzÁgÀ EªÀ£ÉÆA¢UÉ dUÀ¼Á vÀUÉzÀÄ ºÀ°è¤AzÀ §®UÉÊAiÀÄ vÉÆÃgÀÄ ¨ÉgÀ½UÉ PÀrzÀÄ ¨ÉgÀ½£À ªÀÄÄA¢£À vÀÄ¢ PÀlÖ ªÀiÁr ¨sÁj UÁAiÀÄ ªÀiÁr £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÉÆA¢UÉ DgÉÆævÀgÀÄ dUÀ¼Á vÀUÉzÀÄ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃUÀzÀAvÉ »rzÀÄ PÀ°è¤AzÁ ªÀÄvÀÄÛ PÉʬÄAzÁ ¨É¤ßAiÀÄ°è PÀ¥Á¼ÀPÉÌ ªÀÄvÀÄÛ PÀtÂÚUÉ ºÉÆÃqÉzÀÄ M¼À¥ÉlÄÖ ªÀiÁr ºÀ®Ìmï ¨ÉÊzÁr fêÀzsÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ªÀUÉÊgÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀ EgÀÄvÀÛzÉ. F §UÉÎ ²æÃzÉë «ÃgÉAzÀæ @ gÁdÄ CAzÉÆqÀV ¸Á: UÉÆüÀ¸ÁgÀ vÁ:EAr gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 28.05.2017 gÀAzÀÄ D®ªÉÄî ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.


4] D®ªÉÄî oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 114/2017  PÀ®A : 323, 324, 341, 504, 506  gÉ/ªÀÅ 34, L.¦.¹
      ¢£ÁAPÀ: 28.05.2017  gÀAzÀÄ  07.00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ DgÉÆævÀgÁzÀ 1] ªÀÄ®PÀ¥Àà. vÀAzÉ §¸À¥Àà. ©gÁzÁgÀ 2] ²ªÀ±ÀAPÀgÀ vÀAzÉ ªÀÄ®PÀtÚ ©gÁzÁgÀ  ¸Á: E§âgÀÄ PÉÆÃgÀºÀ½î 3] «ÃgÉAzÀæ@gÁdÄ vÀAzÉ ¹zÀÝ¥Àà CAzÉÆqÀV  4] ²æÃzÉë UÀAqÀ «ÃgÉÃAzÀæ @ gÁdÄ  CAzÉÆÃqÀV ¸Á: E§âgÀÄ UÉƼÀ¸ÁgÀ vÁ:EAr. £ÀªÀÄÆ¢¹zÀ DgÉÆævÀgÀ ¥ÉÊQ C:£ÀA: 1 £ÉÃzÀªÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£À vÀAzÉ EzÀÄÝ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ DgÉÆævÀgÀ £ÀqÀÄªÉ ¨ÉÆÃj£À ¸À®ÄªÁV ªÀÄvÀÄÛ d«ÄãÀzÀ ¥Á®Ä ªÁnßAiÀÄ ¸À®ÄªÁV vÀPÀgÁgÀÄ £ÀqÉ¢zÀÄÝ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£ÀÄ DgÉÆævÀ£À ¨ÉÆÃgÀ ZÁ®Ä ªÀiÁrzÀÝPÉÌ DgÉÆæ C:£ÀA: 1 £ÉÃzÀªÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£À ¥ÉÊ¥À PÀlÄÖ ªÀiÁrzÀÝPÉÌ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£ÀÄ PÀgÉAl ªÉÆÃmÁgÀzÀ ¦ªÀÓ QwÛzÀÝPÉÌ £ÀªÀÄÆ¢¹zÀ DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£À ªÉÄÃ¯É ¹mÁÖV ¦üAiÀiÁð¢AiÉÆA¢UÉ dUÀ¼Á vÀUÉzÀÄ DgÉÆæ C:£ÀA: 2 £ÉÃzÀªÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃUÀzÀAvÉ vÉQÌ »rzÀÄPÉÆArzÀÄÝ DgÉÆæ C:£ÀA: 1 £ÉÃzÀªÀ£ÀÄ PÉʬÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆæ C:£ÀA: 3 £ÉÃzÀªÀ£ÀÄ §rUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÁAiÀÄ ¥ÉlÄÖ ¥Àr¹gÀĪÀzÀ®èzÉ ©r¹PÉƼÀî°PÉÌ §A¢zÀÝ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£À ºÉAqÀwAiÀiÁzÀ CAzÀgÉ ¸ÁQëzÁgÀ¼ÁzÀ ¥ÁªÀðw EªÀ½UÀÆ ¸ÀºÀ §rUɬÄAzÀ vÉ°UÉ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ M¼À¥ÉlÄÖ ¥Àr¹ ºÀ®PÀl ¨ÉÊzÁr ¥ÁætzÀ ¨sÀAiÀÄ ºÁQgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ªÀUÉÊgÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀ EgÀÄvÀÛzÉ. F §UÉÎ ¹zÀÝtÚ  vÀAzÉ ªÀÄ®PÀtÚ  ©gÁzÁgÀ  ¸Á: PÉÆÃgÀºÀ½î  vÁ:¹AzÀV gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 28.05.2017 gÀAzÀÄ D®ªÉÄî ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

5] ZÀqÀZÀt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 88/2017  PÀ®A : 87 PÉ. ¦. DåPïÖ. 

     ¢£ÁAPÀ:  28.05.17  gÀAzÀÄ  ªÀÄzsÁåºÀß 12.45 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ¸ÀA¨Áf vÀA, AiÀĪÀÄ£À¥Àà ZËzsÀj 2) zsÀgÉÃ¥Àà vÀA/ UËvÀªÀÄ PÁA§¼É 3) gÁdÄ vÀA/ ¸ÀAUÀ¥Àà £Á« 4) dA§Ä£ÁxÀ vÀA/ F±ÀégÀ §£À¸ÉÆÃqÉ ¸Á:J®ègÀÆ ºÁ«£Á¼À, vÁ:EAr. EªÀgÀÄ ºÁ«£Á¼À UÁæªÀÄzÀ ²æÃ, ªÀiÁ½AUÀgÁAiÀÄ UÀÄrAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ PÀmÉÖAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è PÀĽvÀÄ vÀªÀÄä ¥ÁAiÉÄÝÃUÉÆøÀÌgÀ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀtPÉÌ ºÀaÑ E¸ÉàÃl J¯ÉUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ C£ÀÄߪÀ E¸ÉàÃl dÆeÁl DqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ. MlÄÖ d¥ÁÛzÀ ºÀt: 2640/-gÀÆUÀ¼ÀÄ. F §UÉÎ ¸À:vÀ:²æÃ, ¤AUÀ¥Àà. JZï. ¥ÀÆeÉÃj, ¦.J¸ï.L ZÀqÀZÀt ¥Éưøï oÁuÉ.gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 28.05.2017 gÀAzÀÄ ZÀqÀZÀt ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

DAILY NEWS ON 28-05-2017

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
         «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ
  ¢£ÁAPÀ: 28.05.2017

1] UÁA¢üZËPÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 163/17  PÀ®A: ªÀÄ»¼É PÁuÉ  
      ¢£ÁAPÀ: 11.05.2017 gÀAzÀÄ 10.00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ PÁuÉAiÀiÁzÀ  ¨sËgÀªÀÄä UÀAqÀ ¥ÀÄAqÀ°PÀ vÀļÀ¸É ªÀAiÀiÁ- 21 ªÀµÀð eÁw »AzÀÄ £Á« ¸Á: «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ E¨Áæ»A gÉÆÃeÁ  EªÀ¼ÀAiÀÄ UÁå¸ï SÁ° DVzÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀĪÀzÁV ºÉý ºÉÆÃzÀªÀ¼ÀÄ E°èAiÀĪÀgÉUÉ ¥ÀgÀÛ ªÀÄ£ÉUÉ ¨ÁgÀzÉ PÁuÉAiÀiÁVgÀÄvÁÛ¼É CAvÁ ªÀUÉÊgÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀ CzÉ. F §UÉÎ ¥ÀÄAqÀ°PÀ vÀAzÉ ªÀiÁgÀÄw vÀļÀ¸É ¸Á: «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ E¨Áæ»A gÉÆÃeÁ ºÀwÛgÀ gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 27.05.2017 gÀAzÀÄ UÁA¢üZËPÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

2] «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Áß £ÀA: 121/2017 PÀ®A: 323. 324. 307. gÉ/ªÀÅ 34 L¦¹                    
       ¢£ÁAPÀ: 26.05.2017 gÀAzÀÄ 22.00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ¸À°ÃªÀÄ vÀA: UÀÄqÀĸÁ§ ¥ÉAqÁj 2) zÉêÉÃAzÀæ vÀA: «oÀ×® ªÀiÁzÀgÀ 3) ±ÉÆèÁ UÀA: ²ªÀ¥Áà ªÀiÁzÀgÀ ¸Á,, J®ègÀÄ ²gÀ£Á¼À vÁ: f: «dAiÀÄ¥ÀÆgÀ DgÉÆæ C.£ÀA: 1 £ÉÃzÀªÀ£ÀÄ ¦gÁå¢zÁgÀ¼À UÀAqÀ¤UÉ PÉÊUÀqÀ ºÀt PÉÆnÖzÀÄÝ CzÀ£ÀÄß ªÀÄgÀ½ PÉÆqÀÄ CAvÁ PÉýzÀÝPÉÌ ¦gÁå¢AiÀÄ UÀAqÀ AiÀÄ®è¥Áà vÀA: PÀ®è¥Áà £ÀgÀnÖ ªÀAiÀiÁ 35 ªÀµÀð EvÀ£ÀÄ £À£Àß ºÀwÛgÀ ºÀt E¯Áè £Á®ÄÌ ¢ªÀ¸À ©lÄÖ ºÀt PÉÆqÀw¤ CAvÁ CA¢zÀÝPÉÌ DgÉÆæ C.£ÀA: 1 £ÉÃzÀªÀ£À ªÉÄîÄUÀnÖ DgÉÆæ C.£ÀA: 2 ºÁUÀÆ 3 £ÉÃzÀªÀgÀÄ §AzÀÄ ªÀÄÆgÀÄ d£ÀgÀÄ PÀÆr ¦gÁå¢zÁgÀ¼À UÀAqÀ¤UÉ PɼÀUÉ PÉqÀ« DgÉÆæ C.£ÀA: 2 ªÀÄvÀÄÛ 3 £ÉÃzÀªÀgÀÄ PÀtÂÚ£À°è SÁgÀ¥ÀÄr ºÁQ PÉʬÄAzÁ ºÁUÀÆ PÀ°è¤AzÁ ªÀÄÄRPÉÌ ºÉÆqÉzÀÄ DgÉÆæ C.£ÀA: 1 £ÉÃzÀªÀ£ÀÄ §rUɬÄAzÁ vÀ¯ÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ ¨Áj M¼À¥ÉlÄÖ ¥Àr¹ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄvÀß ªÀiÁrzÀ C¥ÀgÁzÀ. F §UÉÎ ªÀÄzÀĪÀÄw UÀA: AiÀÄ®è¥Áà £ÀgÀnÖ eÁw »AzÀÆ PÀÄgÀ§gÀ ªÀAiÀiÁ 30 ªÀµÀð GzÉÆåÃUÀ ªÀÄ£ÉUÉ®¸À ¸Á: ²gÀ£Á¼À vÁ: f: «dAiÀÄ¥ÀÆgÀ gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 27.05.2017 gÀAzÀÄ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

3] D®ªÀÄnÖ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 04/2017  PÀ®A : 323, 324, 341, 504, gÉ/ªÀÅ 34 L.¦.¹

      ¢£ÁAPÀ:  26.05.2017 gÀAzÀÄ 22.30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ DgÉÆævÀgÁzÀ 1 PÀĪÀiÁgÀ ¹PÀÌ®PÁgÀ (ZÀªÁít) ¸Á|| D®ªÀÄnÖ Dgï.J¸ï 2. ±ÉÆèsÁ  UÀAqÀ/PÀĪÀiÁgÀ ¹PÀÌ®PÁgÀ (ZÀªÁít) ¸Á|| D®ªÀÄnÖ Dgï.J¸ï. DgÉÆæ 1] £ÉÃzÀªÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¥Áæ¥ÀAaPÀ DqÀZÀuÉAiÀÄ ¸À®ÄªÁV 15 ¸Á«gÀ gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆnÖzÀÄÝ. ¸ÀzÀj ºÀtªÀ£ÀÄß ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ DgÉÆævÀ¤UÉ ¸ÀzÀj ºÀtªÀ£ÀÄß ªÀÄgÀ½ ªÁ¥À¸ÀÄ PÉÆqÀ®Ä vÀqÀªÁVzÀÝjAzÀ EzÀ£Éß ¹lÄÖ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀgÀÄ E§âgÀÆ PÀÆr ¦üAiÀiÁð¢UÉ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ PÀgɬĹ ºÀ®Ìmï ¨ÉÊAiÀÄåzÁr vÀqÉUÀnÖ ¥Áè¹ÖPÀ ¥ÉÊ¥À ºÁUÀÆ PÉʬÄAzÀ ºÉÆr§r ªÀiÁr M¼À¥ÉlÄÖ ¥Àr¹zÀ C¥ÀgÁzsÀ. F §UÉÎ ©üêÀÄ¥Àà vÀAzÉ  ºÀtªÀÄAvÀ¥Àà  PÉÆgÀªÉÃgÀ ¸Á|| D®ªÀÄnÖ Dgï.J¸ï gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 27.05.2017 gÀAzÀÄ D®ªÀÄnÖ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

DAILY NEWS ON 26-05-2017

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
         «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ
  ¢£ÁAPÀ: 26.05.2017

1] UÁA¢üZËPÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 159/17  PÀ®A 302, 201, L¦¹
      ¢£ÁAPÀ: 24.5.2017 gÁwæ 11:00 UÀAmɬÄAzÀ ¢£ÁAPÀ:25.05.2017 ¨É¼ÀV£À 06:00 UÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À ªÉüÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà DgÉÆævÀgÀÄ AiÀiÁªÀzÉÆà PÁgÀtPÁÌV EzÀgÀ°èAiÀÄ ªÀÄÈvÀ C£ÁªÀÄzÉAiÀÄ UÀAqÀ¸ÀÄì ªÀAiÀiÁ- 30 jAzÀ 35 ªÀµÀð EªÀ¤UÉ ZÁPÀÄ, ZÀÆj CxÀªÁ E£ÁߪÀzÉà ºÀjvÀªÁzÀ DAiÀÄÄzsÀ¢AzÀ ªÀÄÈvÀ C£ÁªÀÄzsÉAiÀÄ UÀAqÀ¹ì£À ¥ÀÄgÁªÉ £Á±À¥Àr¸ÀĪÀ ¸À®ÄªÁV CªÀ£À PÀÄwÛUÉAiÀÄ ªÀÄÄA¨ÁUÀ PÉƬÄzÀÄ ºÉÆmÉÖAiÀÄ ªÉÄÃ¯É §®ªÁV ºÉÆqÉzÀÄ ¨sÁj UÁAiÀÄ ¥Àr¹ PÉÆ¯É ªÀiÁrzÀ C¥ÀgÁzsÀ. F §UÉÎ G¸Áä£À UÀt vÀAzÉ  ¥sÀjÃzÀ¸Á§ ºÉÆ£ÀÄßlV ¸Á:ºÉÆ£ÀÄßlV vÁ:f: «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 25.05.2017 gÀAzÀÄ UÁA¢üZËPÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
2] ¹AzÀV oÁuÉ UÀÄ£Áß £ÀA: 164/2017 PÀ®A: 279, 337, 338 L.¦.¹. & PÀ®A: 187 L.JA.«í. DåPïÖ                    
       ¢£ÁAPÀ: 23.05.2017 gÀAzÀÄ 15.15 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ DgÉÆævÀ£ÁzÀ AiÀiÁªÀÅzÉÆà MAzÀÄ ¹Ã®égï §tÚzÀ mÁmÁ ¸À¥sÁj fÃ¥ï £ÀA§gÀ & ZÁ®PÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ £ÀªÀÄÆzÀÄ EgÀĪÀ¢¯Áè. EzÀgÀ°è ¦gÁå¢AiÀÄ ¸ÀA§A¢üAiÀiÁzÀ gÀ« vÀAzÉ ªÀÄ®PÀ£ÀUËqÀ ¥Ánî, ªÀAiÀiÁ: 40 ªÀµÀð, ¸Á: PÀ£ÉÆß½î FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA:PÉJ:28/EJZï-9360 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É ¸ÁQëzÁgÀ gÁzÀ 1) E¨Áæ»ÃA vÀAzÉ EªÀiÁªÀĸÁ§ ¨ÉÃ¥sÁj, ªÀAiÀiÁ: 35 ªÀµÀð 2) ²æñÉÊ® vÀAzÉ «oÀ×® vÀqÀ®V, ªÀAiÀiÁ: 30 ªÀµÀð E§âgÀÄ ¸Á: ¹AzÀV EªÀjUÉ PÀÆræ¹PÉÆAqÀÄ ¹AzÀV-aPÀ̹AzÀVAiÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É aPÀ̹AzÀV PÀqɬÄAzÀ ¹AzÀV £ÀUÀgÀzÉƼÀUÉ §gÀÄwÛzÁÝUÀ ¹AzÀV £ÀUÀgÀzÀ PÀqɬÄAzÀ aPÀÌ ¹AzÀV PÀqÉUÉ MAzÀÄ ¹®égï §tÚzÀ mÁmÁ ¸À¥sÁj fÃ¥ï §A¢zÀÄÝ, ¸ÀzÀgÀ fÃ¥ï ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß fÃ¥ï£ÀÄß Cwà eÉÆÃgÁV & ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ïPÉÌ JzÀÄj¤AzÀ rQÌ ºÉÆqÉzÀÄ C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹ ¸ÁQëzÁgÀjUÉ ¨sÁj & ¸ÁzÁ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄ¥ÉlÄÖUÉƽ¹ C¥ÀWÁvÀzÀ ¸ÀAUÀwAiÀÄ£ÀÄß ¥Éưøï oÁuÉUÉ w½¹zÉ ºÁUÉà ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ªÀUÉÊgÉ ¦gÁå¢AiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ. F §UÉÎ ²æà gÀ« vÀAzÉ GvÀÛªÀÄUËqÀ, ¥Ánî, ¸Á: PÀ£ÉÆß½î, vÁ: ¹AzÀV. gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 25.05.2017 gÀAzÀÄ ¹AzÀV ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

3] D®ªÉÄî oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 112/2017  PÀ®A : 143-147-109-436-gÉ/ªÀÅ 149 L.¦.¹    
      ¢£ÁAPÀ:  24.05.2017 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁå£Àå 2.00 UÀAmɬÄAzÀ ªÀÄzÁå£Àå 3.00 UÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À ªÉüÉAiÀÄ°è EzÀgÀ°èAiÀÄ DgÉÆævÀgÁzÀ 01] ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ ¨ÉÆÃdgÁAiÀÄ §APÀ®V ¸Á: »AUÀt vÁ:EAr 02] ¤AUÀtÚ ±À ªÀÄÄzÉÆÃqÀV. 03] ¹zÀÝ¥Àà ±ÀgÀt¥Àà ªÀÄÄzÉÆÃqÀV 04] ¸ÀAUÀ¥Àà ±Á ªÀÄÄzÉÆÃqÀV 05] ±ÀgÀt¥Àà ©üà ªÀÄÄzÉÆÃqÀV 06] ¥ÀæPÁ±À C£ÀAvÀ ªÀÄÄzÉÆÃqÀV 07] ¸ÀAUÀtÚ ±ÀAPÉæ¥Àà §¼ÀA§V 08] gÁZÀtÚ ±ÀAPÀgÀ ªÀÄÄzÉÆÃqÀV ¸Á: J®ègÀÆ ¸ÀÄgÀUÀºÀ½î vÁ: ¹AzÀV EzÀgÀ°è £ÀªÀÄÆ¢¹zÀ DgÉÆævÀgÀ ¥ÉÊQ C:£ÀA: 1 £ÉÃzÀªÀ£À avÁªÀuɬÄAzÀ G½zÀ DgÉÆævÀgÀÄ UÉÊgÀ PÁ¬ÄݲÃgÀ ªÀÄAqÀ½AiÀiÁV ¦üAiÀiÁð¢UÉ ®ÄPÁì£À ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£À ¨Á§Û ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨ÁdÄ EgÀĪÀ zsÀ£ÀzÀ .SÉÆnÖUÉ ¨ÉAQ ¸ÀÄlÄÖ SÉÆnÖUÀ®èlÖ CgÀ« CAZÀr ªÀÄvÀÄÛ MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀÄlÄÖ CAzÁdÄ 50,000/gÀÆ UÀ¼ÀµÀÄÖ ®ÄPÁì£À ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ªÀUÉÊgÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀ EgÀÄvÀÛzÉ. F §UÉÎ ²ªÀgÁAiÀÄUËqÀ vÀAzÉ AiÀıÀªÀAvÁæAiÀÄUËqÀ ©gÁzÁgÀ ¸Á ¸ÀÄgÀUÀºÀ½î vÁ:¹AzÀV gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 25.05.2017 gÀAzÀÄ D®ªÉÄî ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

4] UÉÆüÀUÀĪÀÄäd oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 88/2017  PÀ®A : 498(J), 323, 324, 504, 506 L¦¹  

      ¢£ÁAPÀ: 18.07.2015 gÀAzÀÄ 10.00 jAzÀ ¢: 21.05.2017 gÀAzÀÄ 21.00 UÀAmÉAiÀÄ ªÀgÉUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀ£ÁzÀ ªÉĺÀ§Æ§ vÀA/ UÀ¥ÀƸÁ§ dªÀiÁzÁgÀ ¸Á|| ªÀÄĨÁgÀPÀ PÁ®¤ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ FvÀ£ÀÄ ¦gÁå¢AiÀÄ UÀAqÀ, EzÀÄÝ ¦gÁå¢UÉ ¤Ã£ÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä ¸ÀÄAzÀgÀªÁV®è, ¤£ÀUÉ ¸ÀjAiÀiÁV CqÀÄUÉ ªÀiÁqÀ®Ä §gÀĪÀÅ¢®è. ªÀÄvÀÄÛ ºÉƸÀ CmÉÆà vÉUÉzÀÄPÉƼÀî®Ä vÀªÀgÀÄ ªÀģɬÄAzÀ ºÀt vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨Á CAvÁ ¨ÉÊzÁr ºÉÆr §r  ªÀiÁr  ªÀiÁ£À¹PÀ ºÁUÀÆ zÉÊ»PÀ QgÀÄPÀļÀ ¤Ãr fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆgÀUÉ ºÁQzÀ §UÉÎ ¦gÁå¢AiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀ EzÉ. F §UÉÎ ¸ÀªÀÄjãï UÀA/ ªÉĺÀ§Æ§ dªÀiÁzÁgÀ ¸Á|| ªÀÄĨÁgÀPÀUÀ°è «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ  ºÁ° gÁeÁf£ÀUÀgÀ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ  gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 25.05.2017 gÀAzÀÄ UÉÆüÀUÀĪÀÄäd ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

Thursday, May 25, 2017

ADARSHA NAGAR POLICE STATION NEW BEAT MAP


DAILY NEWS ON 25/05/2017


¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ

         «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ

  ¢£ÁAPÀ: 25.05.2017

1] ºÉÆÃwð ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 101/17  PÀ®A 279, 304(J) L.¦.¹ ªÀÄvÀÄÛ 187 JªÀiï.«í DåPïÖ.

      ¢£ÁAPÀ: 23.05.2017 gÀAzÀÄ gÁwæ 20.30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ DgÉÆævÀ£ÁzÀ  ªÀĸÀÆw vÀAzÉ «oÉÆèÁ CUÀ¸ÀgÀ ¸Á: EAZÀUÉÃj [mÁæöåPÀÖgÀ £ÀA§gÀ. PÉJ 28 n 4637 mÁæAiÀÄ° £ÀA.PÉJ 28 n 4638 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß EAZÀUÉÃj ªÀiÁºÁ«ÃgÀ vÁAqÉ PÀqɬÄAzÀ EAZÀUÉÃj UÁæªÀÄPÉÌ §gÀĪÁUÀ §ºÀ¼À eÉÆÃj¤AzÀ ¤®ðPÀëvÀåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹ PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ JzÀÄjUÉ EAZÀUÉÃj PÀqɬÄAzÀ vÁAqÁ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÀ ¦gÁå¢AiÀÄ ªÀÄUÀ£À ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ïè £ÀA§gÀ PÉJ 37 PÉ 9696 £ÉÃzÀÝPÉÌ rQÌ ¥Àr¹ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀÄÝ F C¥ÀWÁvÀ¢AzÀ ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ïè ZÁ®PÀ zÉøÀÄ vÀAzÉ gÁªÀĹAUï gÁoÉÆÃqÀ ªÀAiÀiÁ-48 EvÀ¤UÉ vɯÉUÉ ¨ÁjUÁAiÀĪÁV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄgÀt ºÉÆA¢gÀĪÀ C¥ÀgÁzsÀ F §UÉÎ gÁªÀĹAUÀ vÀAzÉ ºÀÆ§Ä gÁoÉÆÃqÀ ªÀAiÀiÁ-70 ¸Á: EAZÀUÉÃj ªÀiÁºÁ«ÃgÀ vÁAqÉ gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 24.05.2017 gÀAzÀÄ ºÉÆÃwð ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
2] PÉƯÁígÀ oÁuÉ UÀÄ£Áß £ÀA: 78/2017 PÀ®A: 323,324, 504, 506 R/W34 IPC & 3 [1], [10], SC/ST PA ACT-1989

       ¢£ÁAPÀ: 21.05.2017 gÀAzÀÄ 17.00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ DgÉÆævÀgÁzÀ 1] PÀįɥÀà. ªÀÄ®è¥Àà. E¨Áæ»A¥ÀÆgÀ  2] ¨Á§Ä. vÀAzÉ ZÀAzÁæªÀÄ¥Àà. UÀÆVºÁ¼À ¸Á: E§âgÀÆ PÀÆqÀV DgÉÆævÀgÀÄ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ-¥ÀæPÁ±À£ÀÄ HgÀPÀqÉUÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ gÉïÉé ¸ÉÖõÀ£ïzÀ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ E¨Áæ»A¥ÀÆgÀgÀªÀgÀ zÁ¨ÁzÀ°è ¤ÃgÀÄPÀÄrAiÀÄ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ zÁ¨ÁzÀ°èzÀÝ DgÉÆævÀjUÉ ¤ªÀÄä J° ¥ÀqÀªÀ£ÀÄß AiÀiÁgÀÄ UÀÄwÛUÉ »r¢gÀÄvÁÛgÉ CAvÁ PÉýzÁUÀ, DgÉÆæ £ÀA: 1 £ÉÃzÀªÀ£ÀÄ K ªÀiÁ¢UÀ ¸Àƽ ªÀÄUÀ£É £ÀªÀÄä ¥ÀqÀ K£ÀÄ PÉüÀÄwÛAiÉÆà CAvÁ ºÀ®PÀmï ¨ÉÊAiÀÄ°PÉÌ ºÀwÛzÁUÀ, ¥ÀæPÁ±À£ÀÄ »ÃUÉÃPÉ ºÀ®PÀmï ¨ÉÊAiÀÄÄwÛj ¤ªÀÄUÉãÀÄ CA¢gÀÄvÉÛ£É CAvÁ PÉýzÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄ K ªÀiÁ¢UÀ ¸Àƽ ªÀÄUÀ£É £ÀªÀÄUÉ wgÀÄV ªÀiÁvÁqÀÄwÛÛAiÀiÁ CAvÁ eÁw JwÛ ºÀ®PÀmï  ¨ÉÊAiÀÄÄvÁÛ DgÉÆæ £ÀA; 1 £ÉÃzÀªÀ£ÀÄ ¥ÀæPÁ±À£À JzÉAiÀÄ ªÉÄð£À CAV »rzÀÄPÉÆAqÀÄ zÁ¨Á¢AzÀ ºÉÆgÀUÉ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É vÀAzÀÄ F ªÀÄUÀ£ÀzÀÄ ¸ÉÆPÀÌ ¨Á¼À DUÉÃzÀ CAvÁ CAzÀªÀ£É vÀ£Àß PÁ®°èAiÀÄ PÉgÀÄ¢AzÀ, DgÉÆæ £ÀA: 2 £ÉÃzÀªÀ£ÀÄ F ªÀiÁzÀgÀ ¸Àƽ ªÀÄPÀ̼ÀzÀÄ GgÁUÀ ¸ÉÆPÀÌ ¨Á DUÉÃzÀ EªÀ¤UÉ ©qÀ¨ÉÃqÁ CAvÁ CAzÀªÀ£É PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ ¥ÉlÄÖ UÁAiÀÄ ¥Àr¹ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀ C¥ÀgÁzsÀ. F §UÉÎ ±ÁAvÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ. ²ªÁ£ÀAzÀ. ªÀiÁzÀgÀ ªÀAiÀiÁ-45 ªÀµÀð eÁw-»AzÀÆ ªÀiÁzÀgÀ¸Á: PÀÆqÀV. vÁ: §¨ÁUÉêÁr gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 24.05.2017 gÀAzÀÄ PÉƯÁígÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

3] D®ªÉÄî oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 110/2017  PÀ®A : 279-304[J] L.¦.¹  ªÀÄvÀÄÛ 187 JªÀiï «í DåPïÖ   

      ¢£ÁAPÀ:  24.05.2017 gÀAzÀÄ 13.00 UÀAmÉUÉ  ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ DgÉÆævÀ£ÁzÀ ¨ÉÆÃgÀ UÁr £ÀA: PÉJ 22/J- 0323 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ºÉ¸ÀgÀÄ£ÀªÀÄÆzÀ E¯Áè [Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É] £ÀªÀÄÆ¢¹zÀ ¨ÉÆÃgÀ UÁr ZÁ®PÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ ¨ÉÆÃgÀ UÁr £ÉÃzÀÝ£ÀÄß D¸ÀAVºÁ¼À UÁæªÀÄ ¨ÁdÄ EgÀĪÀ D¸ÀAVºÁ¼À¢AzÀ C®ºÀ½îUÉ ºÉÆÃV §gÀĪÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è  ¨ÉÆÃgÀ UÁrAiÀÄ£ÀÄß eÉÆÃgÁV ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ£À«AiÀÄ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è £ÀqɹzÀÝjAzÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ §¢AiÀÄ°è ¸ÉÊPÀ® ªÉÆÃmÁgÀ £ÀA: PÉJ 28/EeÉ 6365 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀiÁªÀ ¤°è¹zÀÄÝ F ¸ÉÊPÀ® ªÉÆÃmÁgÀzÀ »AzÀÄUÀqÉ PÀĽvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ CPÀ̼ÁzÀ §¸ÀªÀÄä UÀAqÀ ²ªÁ£ÀAzÀ zÀÄzÀÝV ªÀAiÀiÁ: 35 ªÀµÀð ¸Á: ªÀÄzÀj EªÀ¼À ¹ÃgÉUÉ ¨ÉÆÃj£À UÁrAiÀÄ »A¢£À UÁ°AiÀÄ ªÀÄqÀUÁqÀðzÀ PÀ§âtzÀ ¥ÀnÖ vÁV ¹ÃgÉUÉ ¹PÀÄÌ eÉVÎzÀÝjAzÀ §¸ÀªÀÄä¼ÀÄ ¯ÁjAiÀÄ »A¢£À UÁ° ¨Á¬Ä°è ©zÁÝUÀ CªÀ¼À §®UÉÊ ªÀÄvÀÄÛ §®UÁ® ªÉÄÃ¯É ºÁ¬ÄÝjAzÀ CªÀ¼À §®UÉÊ ªÀÄvÀÄÛ §®UÁ°UÉ ¨Áj UÁAiÀĪÁV ªÀÄgÀt ºÉÆA¢gÀÄvÁÛ¼É.¨ÉÆÃj£À UÁrAiÀÄ qÉæöʪÀgÀ£ÀÄ JQìqÉAl ªÀiÁr Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ªÀUÉÊgÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀ EgÀÄvÀÛzÉ. F §UÉÎ ±ÀAPÀgÀ°AUÀ vÀAzÉ AiÀıÀªÀAvÀ ¸ÀAUÉÆÃV ¸Á: ªÀÄzÀj vÁ: ¹AzÀV gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 24.05.2017 gÀAzÀÄ D®ªÉÄî ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

4] UÁA¢üZËPÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 156/2017  PÀ®A : ªÀÄ»¼É PÁuÉ

      ¢£ÁAPÀ: 11.05.2017 gÀAzÀÄ 11.00 UÀAmÉUÉ  ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°è PÁuÉAiÀiÁzÀ ¸ÀĸÁä vÀAzÉ ²ªÁ£ÀAzÀ ºÀ¼ÀPÀnÖ  ªÀAiÀiÁ: 21 ªÀµÀð  eÁw; »AzÀÄ °AUÁAiÀÄvÀ  ¸Á: «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ ¹zÉÝñÀégÀ PÁ®¤  EªÀ¼ÀÄ NtÂAiÀÄ°è §mÉÖ ºÉÆ°¹PÉÆAqÀÄ §gÀĪÀzÁV ºÉý ºÉÆÃzÀªÀ¼ÀÄ  E°èAiÀĪÀgÉUÉ  ¥ÀgÀÛ ªÀÄ£ÉUÉ ¨ÁgÀzÉ PÁuÉAiÀiÁVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ªÀUÉÊgÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀ CzÉ F §UÉÎ ²ªÁ£ÀAzÀ vÀAzÀ ªÀÄÄgÀUÉ¥ÀàÀ ºÀ¼ÀPÀnÖ ¸Á: «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ ¹zÉÝñÀégÀ £ÀUÀgÀ ¤AiÀÄgï ElÖV ¥ÉmÉÆæÃ¯ï ¥ÀA¥ï CxÀt gÉÆÃqÀ gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 24.05.2017 gÀAzÀÄ UÁA¢üZËPÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

5] UÁA¢üZËPÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 158/2017  PÀ®A : 3 gÉ/ªÀÅ 7 CUÀvÀå ªÀ¸ÀÛUÀ¼À PÁAiÉÄÝà 1955

      ¢£ÁAPÀ:  24.05.2017 gÀAzÀÄ 13:30 UÀAmÉUÉ  ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ DgÉÆævÀ£ÁzÀ 1)C¤Ã® vÀAzÉ  ªÀÄÄgÀUÉÃ¥Àà PÉÆÃ¥ÀàzÀ ¸Á:«dAiÀÄ¥ÀÄgÀ UÉÆÃqÀ¨Á¼Á ªÀiÁ¯Á ºÀwÛgÀ ªÀÄ£É ¸ÀgÀPÁgÀzÀªÀgÀÄ  ¥ÀrvÀgÀ aÃnzÁgÀjUÉ «vÀj¸À ¨ÉÃPÁzÀ CQÌAiÀÄ£ÀÄß C£À¢üPÀÈvÀªÁV ºÉaÑ£À ¨ÉïÉUÉ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀĪÀ ¸À®ÄªÁV ¸ÀAUÀ滹 ElÄÖPÉÆAqÀ C¥ÀgÁzsÀ.  d¥ÁÛzÀ ªÀiÁ°£À «ªÀgÀ 1)  ¥ÀrvÀgÀ CQÌ vÀÄA©zÀ 8 ¥Áè¹ÖPï UÉÆçgÀ aîUÀ¼ÀÄ EªÀÅUÀ¼À MlÄÖ vÀÆPÀ 2  QéAl¯ï 56 PÉf DUÀÄwÛzÀÄÝ EªÀÅUÀ¼À MlÄÖ Q: 3.840=00 gÀÆ DUÀ§ºÀÄzÀÄ F §UÉÎ £ÁªÀÄzÉêÀ vÀAzÉ fêÀ¥Àà ZÀªÁít ªÀAiÀiÁ-47 ªÀµÀð eÁw-»AzÀÄ ®ªÀiÁt GzÉÆåÃUÀ-DºÁgÀ ¤jÃPÀëPÀgÀÄ DºÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ £ÁUÀjPÀ ¸ÀgÀ§gÁdÄ ºÁUÀÆ UÁæºÀPÀgÀ ªÀåªÀºÁgÀUÀ¼À E¯ÁSÉ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 24.05.2017 gÀAzÀÄ UÁA¢üZËPÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

6] ZÀqÀZÀt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 158/2017  PÀ®A : 78(3) PÉ. ¦. DåPïÖ. 

      ¢£ÁAPÀ: 24.05.17 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 12.15 UÀAmÉUÉ  ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ DgÉÆævÀ£ÁzÀ E¯Á¬Ä vÀA/ C«ÄãÀ¸Á§ £ÀzÁ¥sÀ ªÀAiÀiÁ-28 ªÀµÀð, ¸Á:GªÀÄgÁtÂ, vÁ:EAr. £ÀªÀÄÆzÀ ªÀiÁrzÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¥ÁAiÉÄÝUÉÆøÀÌgÀ 01/- gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 80/- gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆqÀĪÀ PÀgÁj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¨ÁA¨É ªÀÄlPÁ C£ÀÄߪÀ N. ¹ dÆeÁlzÀ CAQ ¸ÀASÉåUÀ¼À£ÀÄß §gÉzÀÄPÉƼÀÄîªÁUÀ ¸À®PÀgÀuÉUÀ¼À ¸ÀªÉÄÃvÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ. MlÄÖ d¥ÁÛzÀ ºÀt: 360/-gÀÆUÀ¼ÀÄ. F §UÉÎ ¸À:vÀ:²æÃ, ¤AUÀ¥Àà. JZï. ¥ÀÆeÉÃj, ¦.J¸ï.L ZÀqÀZÀt ¥Éưøï oÁuÉ.gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 24.05.2017 gÀAzÀÄ ZÀqÀZÀt ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.