Facebook

Number of Visitors

Wednesday, April 26, 2017

PRESS NOTE ON 22-04-2017

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
                                                            «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ.
¢£ÁAPÀ: 22.04.2017

¸ÀASÉå:    /2017

           «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ f¯ÉèAiÀiÁzÀåAvÀ J¦æÃ¯ï  24 jAzÀ ºÉ¯ÉäÃmï PÀqÁØAiÀÄ.

   *****

   ¢éZÀPÀæ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀ CAQ CA±ÀUÀ¼À£ÀÄß UÀªÀĤ¸À¯ÁV ¸À£ï 2015 £Éà ¸Á°£À°è C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À°è ªÀÄÈvÀ¥ÀlÖ 441 d£ÀgÀÀ°è 182 d£À, ¸À£ï 2016 £Éà ¸Á°£À°è C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À°è 397 d£ÀgÀ°è  170 d£À, ¸À£ï 2017 £Éà ¸Á°£À°è E°èAiÀĪÀgÉUÉ 100  C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À°è ªÀÄÈvÀ¥ÀlÖªÀgÀ°è 45 d£À ¢éZÀPÀæ ªÁºÀ£À ¸ÀªÁgÀgÁVzÀÄÝ. ¸ÀzÀj CAQCA±ÀUÀ¼À£ÀÄß UÀªÀĤ¹  ¢éZÀPÀæ ªÁºÀ£À ¸ÀªÁgÀgÀ ¸ÀÄgÀPÀëvÉ zÀȶ¬ÄAzÀ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ f¯ÉèAiÀiÁzÀåAvÀ J®è ¢éZÀPÀæ ªÁºÀ£ÀUÀ¼À ZÁ®PÀgÀÄ ºÁUÀÆ »A§¢ ¸ÀªÁgÀjUÉ ºÉ¯ÉäÃmï ¤AiÀĪÀĪÀ£ÀÄß ¢£ÁAPÀ 24 J¦æïï 2017 jAzÀ PÀlÄÖ¤mÁÖV eÁjUÉƽ¸À®Ä f¯ÉèAiÀÄ J®è ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ½UÉ ¸ÀÆa¸À¯ÁVzÉ. DzÀÝjAzÀ J®è ¢éZÀPÀæ ªÁºÀ£À ¸ÀªÁgÀgÀÄ PÀqÁØAiÀĪÁV LJ¸ïL ªÀiÁPÀð ºÉÆA¢gÀĪÀ ºÉ¯ÉäÃmïUÀ¼À£ÀÄß zsÀj¹ ¢éZÀPÀæ ªÁºÀ£ÀUÀ¼À ªÉÄÃ¯É ¸ÀªÁj ªÀiÁqÀ®Ä ¸ÀÆa¸À¯ÁVzÉ.

ºÉ¯ÉäÃmï zsÀgÀ¸ÀzÉà ¢éZÀPÀæ ªÁºÀ£À ZÁ®£É ªÀiÁqÀĪÀ ZÁ®PÀgÀ ºÁUÀÆ »A§¢ ¸ÀªÁgÀgÀ ªÉÄÃ¯É ªÉÆÃmÁgï ªÁºÀ£À PÁAiÉÄÝà CrAiÀÄ°è PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊUÉƼÀî¯ÁUÀĪÀzÀÄ.