Facebook

Number of Visitors

Wednesday, April 26, 2017

DAILY NEWS ON 26-04-2017

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
         «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ
  ¢£ÁAPÀ: 26.04.2017

1] ¹AzÀV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 138/2017 PÀ®A: 15 [J] 32 [3] PÀ£ÁðlPÀ C§PÁj PÁAiÉÄÝ   

       ¢£ÁAPÀ: 25.04.2017 gÀAzÀÄ 16.15 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DgÉÆævÀ£ÁzÀ ¸ÀÄgÉñÀ vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Àà ªÀoÁgÀ ¸Á: NwºÁ¼À, vÁ: ¹AzÀV. £ÀªÀÄÆ¢¹zÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ ¸ÀgÀPÁgÀ¢AzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¯ÉʸÀ£Àì E®èzÉ vÀ£Àß ±Àlgï CAUÀrAiÀÄ°è ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrAiÀÄ®Ä ¸ÀܼÁªÀPÁ±À ªÀiÁrPÉÆlÄÖ CªÀjUÉ UÁè¸ÀÄ ºÁUÀÆ wArUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀÆgÉʹzÀ C¥ÀgÁzsÀ. d¥ÀÛ ªÀiÁrzÀ ªÀiÁ°£À «ªÀgÀ.: N¯ïØ l«j£ï «¹ÌAiÀÄ 180 JAJ¯ï. C¼ÀvÉAiÀÄ mÉmÁæ ¥ÁåPÉÃmïUÀ¼ÀÄ -3 MAzÀÄ ¥ÁåPÉÃmï QªÀÄävÀÄÛ 62.19 gÀÆUÀ¼ÀÄ EzÀÄÝ, MlÄÖ gÀÆ 186.57/-UÀ¼ÀÄ. ¥Áè¹ÖPÀ UÁè¸ïUÀ¼ÀÄ -4 Q:gÀÆ 00=00 F §UÉÎ ¸ÀvÀ; ²æà J¸ï.JA. £ÁåªÀÄtÚªÀgÀ, ¹¦L ¹AzÀV ªÀÈvÀÛ gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 25.04.2017 gÀAzÀÄ ¹AzÀV ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
2] ¤qÀUÀÄA¢ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 76/2017 PÀ®A: 78 (3) PÉ.¦ DåPÀÖ    
      ¢£ÁAPÀ: 25.04.2017 gÀAzÀÄ 17.00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀ£ÁzÀ ¥ÁAqÀÄvÀAPÁªÀÄtÚPÀl§gÀ @ PÀnÖªÀĤ ¸Á|| aªÀÄä®V¨sÁUÀ-vÀ£Àß ¥sÁ¬ÄzÉUÉƸÀÌgÀ 01 gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 80 gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆqÀĪÀ PÀgÁj£À ªÉÄÃ¯É CAQ ¸ÀASÉåUÀ¼À DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¨ÁA¨É, PÀ¯Áåt ªÀÄlPÁ CA§ÄªÀ N.¹ dÆeÁlªÀ£ÀÄß DqÀÄwÛzÁÝUÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ. d¥ÀÄÛ ªÀiÁrzÀ ªÀiÁ°Ã£À «ªÀgÀ: 1.gÉÆÃR ºÀt 2, 200/- 2. N.¹ £ÀA§gÀ §gÉzÀ aÃn MAzÀÄ 3. ¨Á¯ï ¥É£ÀÄß MAzÀÄ F §UÉÎ ¸À||vÀ||¦|| ²æà gÁeÉñÀ. J¸ï. ®ªÀiÁt ¦.J¸ï.L (PÁ&¸ÀÄ) ¤qÀUÀÄA¢ ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 25.04.2017 gÀAzÀÄ ¤qÀUÀÄA¢ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
3] ¹AzÀV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 139/2017 PÀ®A:  15 [J] 32 [3] PÀ£ÁðlPÀ C§PÁj PÁAiÉÄÝ   
        ¢£ÁAPÀ: 25.04.2017 gÀAzÀÄ 17.30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°è EzÀgÀ°è DgÉÆævÀ£ÁzÀ vÉÆÃlAiÀÄå vÀA: ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀAiÀÄå »gÉêÀÄoÀ ¸Á||UÀzÀUÀ-¨ÉÃlUÉÃj, ¨ÁåAPÀ¸Àð PÁ®¤ ºÁ||ªÀ|| ¹AzÀV «ªÉÃPÀzÁ¨Á. FvÀ£ÀÄ vÀ£ÀUÉ ¸ÀgÀPÁgÀ¢AzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¯ÉʸÀ£Àì E®èzÉ vÀ£Àß «ªÉÃPÀzÁ¨ÁzÀ DªÀgÀtzÀ°è PÀA¥ËAqÀ M¼ÀUÀqÉ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ ªÀÄzÀå ¸ÉêÀ£ÉUÉ ¸ÀܼÁªÀPÁ±À  ªÀiÁrPÉÆlÄÖ CªÀjUÉ UÁè¸ÀÄ ºÁUÀÆ wArUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀÆgÉʹzÀ C¥ÀgÁzsÀ. 1)¨ÁåUï ¥ÉÃ¥ÀgÀ r®Pïì «¹Ì vÀÄA©zÀ 180 JªÀiï.J¯ï.£À mÉmÉÆæà ¥sÁåPÉÃlUÀ¼ÀÄ 3 EzÀÄÝ, CzÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÀ£ÁðlPÀ C§PÁj PÀ«ÄµÀ£Àgï CAvÀ ¯Éç® EzÀÄÝ, ºÁUÀÆ CªÀÅUÀ¼À ¥ÀæwAiÉÆAzÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¨É¯É gÀÆ:74.69 gÀÆ¥Á¬Ä CAvÀ §gÉ¢zÀÄÝ, CªÀÅUÀ¼À MlÄÖ Q:224.09 gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼ÀÄ 2) ªÀÄÆgÀÄ UÁf£ï UÁè¸ïUÀ¼ÀÄ CA:Q:gÀÆ 00=00 F §UÉÎ ¸ÀvÀ; ²æà J£ï.©. ²ªÀÇgÀ ¦J¸ïL (PÁ¸ÀÄ) ¹AzÀV gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 25.04.2017 gÀAzÀÄ ¹AzÀV ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
4] ZÀqÀZÀt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 55/2017 PÀ®A: 87 PÉ.¦ DåPïÖ

     ¢£ÁAPÀ: 25.04.2017 gÀAzÀÄ 21.15 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°è EzÀgÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ZÀAzÀæPÁAvÀ vÀA/ zÀÄAqÀ¥Àà ºÀÆ£ÀÆßgÀ 2)¸ÀAfêÀ vÀA/ gÁªÀÄZÀAzÀæ zÁAqÉÃPÀgÀ 3)²æñÉÊ® vÀA/ ¥sÀAqÀj §UÀ° 4)SÁeÉøÁ§ vÀA/ ¯Á®¸Á§ K°UÁgÀ 5)²æñÉÊ® vÀA/ ¸ÀAUÀ¥Àà vÉð 6)²ªÁ£ÀAzÀ vÀA/ §¸À¥Àà zÉêÀgÁAiÀÄ ¸Á:¤ªÀgÀV, vÁ:EAr EªÀgÀÄ ¤ªÀgÀV UÁæªÀÄzÀ ²æÃ, ¸ÀAUÀªÉÄñÀégÀ UÀÄrAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ PÀmÉÖAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¯ÉÊmï ¨É¼ÀQ£À°è ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è PÀĽvÀÄ vÀªÀÄä ¥ÁAiÉÄÝÃUÉÆøÀÌgÀ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀtPÉÌ ºÀaÑ E¸ÉàÃl J¯ÉUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ C£ÀÄߪÀ E¸ÉàÃl dÆeÁl DqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ. MlÄÖ d¥ÁÛzÀ ºÀt: 3580/-gÀÆUÀ¼ÀÄ F §UÉÎ ¸À:vÀ:  ²æÃ, ¤AUÀ¥Àà. JZï. ¥ÀÆeÉÃj, ¦.J¸ï.L ZÀqÀZÀt ¥Éưøï oÁuÉ.gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 25.04.2017 gÀAzÀÄ ZÀqÀZÀt ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

5] DzÀ±Àð£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 56/2017 PÀ®A 392 L¦¹


¢£ÁAPÀ 25-04-2017 gÀAzÀÄ 13:10 UÀAmÉUÉ EzÀgÀ°è AiÀiÁgÉÆà E§âgÀÄ ¸ÀÄ°UÉPÉÆgÀgÀÄ ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É §AzÀªÀgÀÄ EzÀgÀ°èAiÀÄ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ ªÀģɬÄAzÀ £ÀqÉzÀÄPÀÆAqÀÄ ¸ÀÄgÀPÁë PÁ®¤AiÀÄ°è EgÀĪÀ gÉrØ gÀªÀgÀ QgÀt CAUÀrUÉ ºÉÆÃV §lÖUÉ ºÀZÀÄѪÀ ¸Á§Ä£À vÉUÉzÀÄPÀÆAqÀÄ »gÉêÀÄoÀ gÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ gÀ¸ÉÛ ªÉÄÃ¯É £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ AiÀiÁgÉÆà E§âgÀÄ ¸ÀÄ°UÉPÉÆÃgÀgÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É §AzÀªÀgÉà ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï »AzÉ PÀĽvÀªÀ£ÀÄ ¦gÁå¢AiÀÄ PÉÆgÀ½UÉ PÉÊ ºÁQ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ PÉÆgÀ¼À°zÀÝ §AUÁgÀzÀ ªÀÄAUÀ¼À¸ÀÆvÀæ MAzÀÄ vÀÆPÀ 42 UÁæA,QªÀÄävÀÛ 1,17,600=00 gÀÆ¥Á¬Ä §®ÄeÉÆj¤AzÀ QwÛPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ  ¦gÁå¢AiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀ CzÉ, F §UÉÎ ²æêÀÄw eÉÆÃw UÀAqÀ ZÀ£ÀߥÀà £ÁUÀªÉÆÃw ¸Á|| ¸ÀÄgÀPÁë PÁ®¤ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ:25.04.2017 gÀAzÀÄ DzÀ±Àð£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.