Facebook

Number of Visitors

Wednesday, April 26, 2017

DAILY NEWS ON 25-04-2017

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
         «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ
  ¢£ÁAPÀ: 25.04.2017

1] gÀhļÀQ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 78/2017 PÀ®A: 279-337-338- 304 (J) L¦¹

        ¢£ÁAPÀ: 24.04.2017 gÀAzÀÄ 13.30.UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DgÉÆævÀ£ÁzÀ zÀ±Àð£À¹AUï vÀA: UÀÄ®eÁgÀ¹AUï ¸Á|| fUÁæªÀ, ¥ÉÆøïÖ: fUÁæªÀ, oÁuÉ: fUÁæªï, vÁ|| fUÁæªï, f|| ®Æ¢AiÀiÁ£Á, gÁdå: ¥ÀAeÁ§ FvÀ£ÀÄ ¯ÁAUï ZÀ¹ì¸ï mÉæöÊ° UÁrAiÀÄ£ÀÄß £ÀqɸÀÄwÛgÀĪÀ mÉæöÊ°AiÀÄ£ÀÄß gÀhļÀQ PÀqɬÄAzÁ ºÉÆÃwð PÀqÉUÉ Cw eÉÆÃgÁV ªÀ, ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÁ ªÀiÁ£À«ÃAiÀÄ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è £Àqɹ vÀ£Àß ¸ÉÊqï ©lÄÖ MªÉÄäÃ¯É gÀ¸ÉÛAiÀÄ §®§¢UÉ CAzÀgÉ gÁAUï ¸ÉÊqïzÀ°è ºÉÆÃV, JzÀÄjUÉ CAzÀgÉ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ PÀqɬÄAzÁ gÀhļÀQ PÀqÉUÉ ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA: PÉ.J:28/F.©:6339 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß vÀ£Àß ¸ÉÊqÀzÀ°è £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛgÀĪÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£À SÁ¸À ªÀÄUÀ£ÁzÀ: zÀAiÀiÁ£ÀAzÀ vÀA: ¸ÀÄgÉñÀ zÀnÖ ªÀAiÀiÁ|| 26 ªÀµÀð ¸Á|| ºÀ®¸ÀAV vÁ|| EAr f|| «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ EªÀ¤UÉ ºÁ¬Ä¹ rQÌ ºÉÆqɹzÀÝjAzÁ zÀAiÀiÁ£ÀAzÀ zÀnÖ EªÀ¤UÉ vÀ¯ÉAiÀÄ »A¨ÁUÀ, ºÀuÉAiÀÄ ªÉÄïÉ, PÀ¥Á¼ÀzÀ ªÉÄïÉ, PÀÄwÛUÉ ºÀwÛgÀ, JqÀUÉÊUÉ, PÁ®ÄUÀ¼À ªÉÄÃ¯É §®ªÁzÀ UÁAiÀÄ¥ÉlÄÖUÀ¼ÀÄ DV ªÀÄÆV¤AzÁ, Q«UÀ½AzÁ gÀPÀÛ ¸ÁæªÀªÁV eÁUÁzÀ°è ªÀÄgÀt ºÉÆA¢zÀÄÝ, C®èzÉ ¸ÀzÀgÀ ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï »AzÉ PÀĽwÛzÀÝ ¸ÁQëzÁgÀ: ²ªÁ£ÀAzÀ vÀA:PÀ®è¥Áà ºÀ¼ÀUÀÄtQ ªÀAiÀiÁ|| 24 ªÀµÀð ¸Á|| ºÀ®¸ÀAV vÁ|| EAr EªÀ¤UÉ PÉÊPÁ®ÄUÀ½UÉ, ºÀuÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É C®è°è §®ªÁzÀ UÁAiÀÄ¥ÉlÄÖUÀ¼ÀÄ DVgÀÄvÀÛªÉ. F §UÉÎ ¸ÀÄgÉñÀ vÀA: «ÃgÀÄ¥ÁPÀë zÀnÖ ¸Á|| ºÀ®¸ÀAV vÁ|| EAr f|| «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 24.04.2017 gÀAzÀÄ gÀhļÀQ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

2] UÁA¢üZËPÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 130/2017 PÀ®A: 285. L.¦.¹. & 3 (J) (©) & 4. (1) (J)
   J¯ï.¦.f. gÉUÀÆå¯ÉñÀ£ï DqÀðgï 2000. ºÁUÀÆ PÀ®A; 3. gÉ/ªÀÅ-7 E¹. AiÀiÁPÀÖ.-1955.
     ¢£ÁAPÀ: 24.04.2017 gÀAzÀÄ 13.00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀ£ÁzÀ §gÀªÀÄÄ vÀAzÉ gÁªÀÄtÚ §§¯ÉñÀégÀ ªÀAiÀiÁ; 37 ªÀµÀð ¸Á; «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ ¨ÁUÀ®PÉÆÃl gÉÆÃqÀ ªÀÄÄgÁtPÉÃj ºÀtªÀÄAvÀzÉêÀgÀ UÀÄr »AzÉ ªÀÄ£É. EªÀ£ÀÄ vÀ£ÀUÉ ¸ÀA§A¢¹zÀ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ ±ÀºÀgÀzÀ PÁ¸ÀUÉÃj Nt ¯Á®§AUÁè ºÀwÛgÀ §gÀĪÀ ¢ªÁPÀgÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ RįÁè eÁUÉAiÀÄ°è ¸ÀgÀPÁgÀ¢AzÀ AiÀiÁªÀzÉà ¯ÉʸÀ£Àì ªÀ ¥ÀgÀªÁ¤UÉ E®èzÉà C£À¢üÃPÀÈvÀªÁV UÀȺÀ §¼ÀPÉAiÀÄ ¹°AqÀgÀUÀ¼À£ÀÄß vÀAzÀÄ CªÀÅUÀ¼À°èzÀÝ UÁå¸À£ÀÄß jæü°èAUÀ ªÀÄ²Ã£ï ¢AzÀ vÉUÉzÀÄ vÀÆPÀzÀ ªÀÄ²Ã£ï ¢AzÀ UÁå¸À vÀÆPÀ ªÀiÁr J¯ï¦f CmÉÆÃUÀ½UÉ ºÉaÑ£À ¨É¯ÉUÉ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀĪÀ ¸À®ÄªÁV ElÄÖPÉÆAqÁUÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ. d¥ÁÛzÀ ªÀiÁ®Ä 1] ªÀÄ£É §¼ÀPÉAiÀÄ 15 PÉ f vÀÆPÀzÀ JZï ¦ UÁå¸À ¹°AqÀgÀ MAzÀÄ CzÀgÀ°è ¸Àé®à UÁå¸À EzÀÝzÀÄÝ C¸ÀQ; 1000/- gÀÆ 2] ªÀÄ£É §¼ÀPÉAiÀÄ 15 PÉf vÀÆPÀzÀ  JZï¦ UÁå¸À ¹°AqÀgÀ MAzÀÄ SÁ° EzÀÝzÀÄÝ C¸ÀQ; 800/- gÀÆ 3]vÀÆPÀ ªÀiÁqÀĪÀ AiÀÄAvÀæ EzÀgÀ C¸ÀQ: 100-00 gÀÆ 4]jæü°èAUÀ ªÀiÁqÀĪÀ AiÀÄAvÀæ C¸ÀQ; 200-00 gÀÆ. F §UÉÎ ¸À:vÀ: ²æà J¸ï © ¥Ánî ¦J¸ïL [PÁ&¸ÀÄ] f¹¦J¸ï «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ.gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 24.04.2017 gÀAzÀÄ UÁA¢üZËPÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
3] zÉêÀgÀ »¥ÀàgÀV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 76/2017 PÀ®A: ºÉtÄÚ ªÀÄUÀ¼ÀÄ PÁuÉ

     ¢£ÁAPÀ: 16.04.2017 gÀAzÀÄ 13.00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°è EzÀgÀ°è PÁuÉAiÀiÁzÀ eÉÆåÃw UÀAqÀ «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ £ÉV£Á¼À ªÀAiÀiÁ 22 ªÀµÀð ¸Á: ªÀÄļÀ¸ÁªÀ¼ÀV vÁ: ¹AzÀV EªÀ¼ÀÄ ¦gÁå¢AiÀÄ ºÉAqÀw EzÀÄÝ, EªÀ¼ÀÄ ªÀÄļÀ¸ÁªÀ¼ÀV UÁæªÀÄzÀ ¦gÁå¢AiÀÄ vÉÆÃlzÀ ªÀģɬÄAzÀ ¸ÀAqÁ¸ÀPÉÌ ºÉÆÃV §gÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ºÉý ºÉÆÃzÀªÀ¼ÀÄ ¥ÀgÀÛ ªÀÄ£ÉUÉ ¨ÁgÀzÉà PÁuÉAiÀiÁVgÀÄvÁÛ¼É CAvÁ ªÀUÉÊgÉ ¦gÁå¢AiÀÄ ¦gÁåzÀzÀ°è £ÀªÀÄÆzÀ EgÀÄvÀÛzÉ. F §UÉÎ «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ¸ÁºÉçUËqÀ £ÉV£Á¼À ¸Á: ªÀÄļÀ¸ÁªÀ¼ÀV vÁ: ¹AzÀV. gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 24.04.2017 gÀAzÀÄ zÉêÀgÀ »¥ÀàgÀV ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.4] PÉƯÁígÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 62/2017 PÀ®A: : 32, 34. PÀ£ÁðlPÀ C§PÁj PÁAiÉÄÝ-1965


     ¢£ÁAPÀ: 24.04.2017 gÀAzÀÄ 10.00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°è EzÀgÀ°è DgÉÆævÀ£ÁzÀ UÉÆÃ¥Á® vÀAzÉ ¤AUÀ¥Àà PÁRAqÀQ ªÀAiÀiÁ-52 ªÀµÀð ¸Á: §¼ÀÆw vÁ: § ¨ÁUÉêÁr FvÀ£ÀÄ vÀ£ÀUÉ AiÀiÁªÀzÉà ¯ÉʸÀ£Àì ªÀ ¥Á¸ï ¥À«Äðl E®èzÉ vÀ£Àß ¥Á¬ÄzÉUÉÆøÀÌgÀ ¸ÀgÁ¬Ä vÀÄA©zÀ ¥ËZïUÀ¼À£ÀÄß vÀ£Àß vÁ¨ÁzÀ°è ElÄÖPÉÆAqÀÄ C£À¢üPÀÈvÀªÁV ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀmÁUÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ, F §UÉÎ ¸À:vÀ:  ²æÃ, ¸ÀÄgÉñÀ. Dgï. UÀrØ. ¦J¸ïL PÉƯÁígÀ ¦,J¸ï gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 24.04.2017 gÀAzÀÄ PÉƯÁígÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.