Facebook

Number of Visitors

Wednesday, April 26, 2017

DAILY NEWS ON 24-04-2017

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
         «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ
  ¢£ÁAPÀ: 24.04.2017

1] PÀ®PÉÃj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 62/2017 PÀ®A: 279- 304 (J) L¦¹

        ¢£ÁAPÀ: 23.04.2017 gÀAzÀÄ 19.30. UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÉÄÊvï: DgÉÆævÀ£ÁzÀ ¯Á®±Á vÀAzÉ ªÀiÁ§Ä±Á ªÀÄPÁ£ÀzÁgÀ. ªÀAiÀiÁ-27 ªÀµÀð GzÉÆåÃUÀ: mÁæöåPÀÖgÀ ZÁ®PÀ ¸Á: ¹AzsÀUÉÃj, vÁ: §. ¨ÁUÉêÁr FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¨Á§vï ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉJ-28/EE-5369 EzÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀªÁV ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ªÀiÁ£À«ÃAiÀÄ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ ©©. EAUÀ¼ÀV¬ÄAzÀ vÁ½PÉÆÃl PÀqÉUÉ ºÉÆgÀmÁUÀ qÁA§gÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ¹ÌqïªÀiÁr ©½¹ ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï dRAUÉƽ¹ vÁ£ÀÄ ¸ÀºÀ vÀ¯ÉAiÀÄ »AzÉ ¨sÁj UÁAiÀÄ¥ÉlÄÖ ºÉÆA¢ ¸ÀܼÀzÀ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ªÀUÉÊgÉ £ÀªÀÄÆzÀ EgÀÄvÀÛzÉ. F §UÉÎ ªÀiÁ§Ä±Á vÀAzÉ UÀįÁ§±Á ªÀÄPÁ£ÀzÁgÀ. ¸Á: ¹AzsÀUÉÃj vÁ: §. ¨ÁUÉêÁr gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 23.04.2017 gÀAzÀÄ PÀ®PÉÃj ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

2] «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 92/2017 PÀ®A: 279-304 (J) L¦¹
     ¢£ÁAPÀ: 22.04.2017 ¸ÀAeÉ 07.35 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀ£ÁzÀ gÁeÉøÁ§ §AzÀV¸Á§ ¸ÀÄvÁgÀ ªÀAiÀiÁ 30 ªÀµÀð ¸Á|| UÉƼÀ¸ÀAV ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA PÉ.J 28/E,©/6519 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ FvÀ£ÀÄ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ¢AzÀ UÉƼÀ¸ÀAV PÀqÉUÉ J£ï JZï 13 ZÀvÀĵÀàxÀ gÀ¸ÉÛ ªÉÄÃ¯É vÀ£Àß ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA PÉ.J 28/E©/6519 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ »lß½î ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ £Á² ¥ÉmÉÆæî ¥ÀA¥À zÁn »lß½î PÀqÉUÉ vÀ£Àß ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß Cwà eÉÆÃj¤AzÀ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £Àqɹ CªÀ£À ¤AiÀÄAvÀæt vÀ¦à ¹Ìqï DV gÉÆqÀ ¨ÁdÄ ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ¸ÀªÉÄÃvÀ ©zÀÄÝ vÀ¯ÉUÉ PÉÊPÁ®ÄUÀ½UÉ ¸ÁzÁ ºÁUÀÆ ¨sÁj UÁAiÀÄ ¥ÀlÄÖ ºÉÆA¢zÀÄÝ CzÀgÀ G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ f¯Áè ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÀÄ G¥ÀZÁgÀPÁÌV zÁR®ÄªÀiÁrzÁUÀ gÁwæ 11.15 UÀAmÉUÉ G¥ÀZÁgÀ ¥sÀ°¸ÀzÉà ªÉÄÊvÀ DVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ  .F §UÉÎ C«ÄãÀ¸Á§ vÀA|| §AzÀV¸Á§ ¸ÀÄvÁgÀ ªÀAiÀĸÀÄì 40 ªÀµÀð eÁåw ªÀÄĹèA GzÉÆåÃUÀ CmÉÆà jPÁë qÉæöʪÀgï ¸Á|| UÉƼÀ¸ÀAV .gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 23.04.2017 gÀAzÀÄ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.