Facebook

Number of Visitors

Wednesday, April 26, 2017

DAILY NEWS ON 23-04-2017

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
         «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ
  ¢£ÁAPÀ: 23.04.2017

1] PÀ®PÉÃj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 59/2017 PÀ®A: ºÀÄqÀÄV PÁuÉ
     ¢£ÁAPÀ: 14.04.2017 gÀAzÀÄ 22;00 UÀAmɬÄAzÀ 15.04.2017 gÀ ¨É¼ÀV£À 06:00 UÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À ªÉüÉAiÀÄ°è  ¸À°ÃªÀiÁ vÀAzÉ zÁªÀ®¥ÀmÉî ©gÁzÁgÀ. ªÀAiÀiÁ: 19 ªÀµÀð, GzÉÆåÃUÀ: ªÀÄ£É PÉ®¸À. ¸Á: gÁA¥ÀÆgÀ ¦n, vÁ: ¹AzÀV, EªÀ¼ÀÄ ªÀgÀ¢zÁgÀ¼À ªÀÄUÀ¼ÀÄ EzÀÄÝ vÀ£Àß CdÓ£ÁzÀ, ¥sÀvÉÛªÀĺÀäzÀ¥ÀmÉî ©gÁzÁgÀ EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀiÁ½UÉ ªÉÄÃ¯É ªÀÄ®VPÉÆArzÀÄÝ ¨É½UÉÎ 06:00 UÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À ªÉüÉAiÀÄ°è ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è AiÀiÁjUÀÆ ºÉüÀzÉ PÉüÀzÉ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆÃzÀªÀ¼ÀÄ  ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉUÉ §gÀzÉ, ¸ÀA§A¢üPÀgÀ ªÀÄ£ÉUÀÆ ºÉÆÃUÀzÉ J°èAiÉÆà ºÉÆÃV PÁuÉ DVzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ½UÉ ºÀÄqÀÄQ PÉÆqÀĪÀAvÉ ¦ügÁåzÀzÀ°è £ÀªÀÄÆzÀ CzÉ. F §UÉÎ gÀÄPÁì£Á UÀAqÀ zÁªÀ®¥ÀmÉî ©gÁzÁgÀ gÁA¥ÀÆgÀ ¦n, vÁ: ¹AzÀV, gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 22.04.2017 gÀAzÀÄ PÀ®PÉÃj ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

2] PÀ®PÉÃj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 60/2017 PÀ®A: 87 PÉ.¦. DåPÀÖ

     ¢£ÁAPÀ: 22.04.2017 gÀAzÀÄ 16:00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀ£ÁzÀ CAiÀÄå¥Àà vÀAzÉ ¹zÀÝAiÀÄå ªÀÄoÀ. ªÀAiÀiÁ. 62 ªÀµÀð ¸Á: ºÀqÀV£Á¼À ºÁUÀÆ E£ÀÄß 7 d£ÀgÀÄ PÀÆr vÀªÀÄä vÀªÀÄä ¥sÁAiÀÄzÉUÉƸÀÌgÀ ºÀqÀV£Á¼À UÁæªÀÄzÀ ¯Á®¸Á§ zÀUÁðzÀ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è PÀĽvÀÄ E¸ÉàÃl J¯ÉUÀ¼À DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃ¯É ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀtPÉÌ ºÀaÑ CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ C£ÀÄߪÀ E¸ÉàÃl ªÀÄ£Áß dÆeÁlªÀ£ÀÄß DqÀÄwgÀĪÁUÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ. d¥ÁÛzÀ MlÄÖ ºÀt 6,860/-gÀÆ ªÀÄvÀÄÛ 52 E¸ÉàÃl J¯ÉUÀ¼ÀÄ. .F §UÉÎ ¸À:vÀ:²æà ¸À:vÀ; JªÀiï.©. ©gÁzÁgÀ, ¦.J¸ï.L. .gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 22.04.2017 gÀAzÀÄ PÀ®PÉÃj ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

3] gÀhļÀQ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 74/2017 PÀ®A: 379 IPC & 3,36 & 42 r/w 44 KMMCR Act 1994 &
     4, 4[1], 4[A] r/w 21[4], 21, 4[A]  MMRD Act 1957

     ¢£ÁAPÀ: 22.04.2017 gÀAzÀÄ 05.15 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀ£ÁzÀ 1] gÁdPÀĪÀiÁgÀ vÀA: UÀAUÁzsÀgÀ SÁåqÀ ªÀAiÀiÁ|| 30 ªÀµÀð ¸Á|| §gÀÆgÀ vÁ|| zÀQët ¸ÉÆïÁ¥ÀÆgÀ f|| ¸ÉÆïÁ¥ÀÆgÀ [¯Áj £ÀA. MH-04/BU:6862 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ] EªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ°è ¸ÀPÁðgÀ¢AzÁUÀ° CxÀªÁ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ E¯ÁSɬÄAzÁUÀ° AiÀiÁªÀÅzÉ ¯ÉʸÀ£ïì ªÀ ¥ÀgÀªÁtÂUÉ AiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀÄzÉ C£À¢üÃPÀÈvÀªÁV ¸ÁzÁ ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß [CAzÁdÄ: 02 ¨Áæ¸ÀzÀµÀÄ×, CAzÁf QªÀÄävÀÄÛ: 2000/-gÀÆ] ©üêÀiÁ £À¢AiÀÄ°èAzÁ PÀ¼ÀîvÀ£À ¢AzÁ vÀÄA© ¸ÁUÁtÂPÉ ªÀiÁqÀĪÁUÀ ¸ÉÆïÁ¥ÀÆgÀ-«dAiÀÄ ¥ÀÄgÀ J£ï.JZï:13 gÀ¸ÉÛ K¼ÀV ¦.JZï. PÁæ¸À ºÀwÛgÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ. F §UÉÎ ¸À:vÀ:²æà ¸ÀÄgÉñÀ ¨ÉAqÉ UÀÄA§¼À-¦.J¸ï.LgÀhļÀQ ¦.J¸ï..gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 22.04.2017 gÀAzÀÄ gÀhļÀQ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

4] gÀhļÀQ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 75/2017 PÀ®A: 379 IPC & 3,36 & 42 r/w 44 KMMCR Act 1994 & 4, 4[1], 4[A] r/w 21[4], 21, 4[A] MMRD Act 1957

     ¢£ÁAPÀ: 22.04.2017 gÀAzÀÄ 08.15 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀ£ÁzÀ ºÀtªÀÄAvÀ vÀA: ±ÀAPÉæÃ¥Àà gÀUÀmÉ ªÀAiÀiÁ|| 40 ªÀµÀð ¸Á|| §gÀÆgÀ vÁ|| zÀQët ¸ÉÆïÁ¥ÀÆgÀ f|| ¸ÉÆïÁ¥ÀÆgÀ [¯Áj £ÀA. MH-04/DK:0592 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ] EªÀ£ÀÄ ¯ÁjAiÀÄ°è ¸ÀPÁðgÀ¢AzÁUÀ° CxÀªÁ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ E¯ÁSɬÄAzÁUÀ° AiÀiÁªÀÅzÉ ¯ÉʸÀ£ïì ªÀ ¥ÀgÀªÁtÂUÉ AiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀÄzÉ C£À¢üÃPÀÈvÀªÁV ¸ÁzÁ ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß [CAzÁdÄ: 02 ¨Áæ¸ÀzÀµÀÄ×, CAzÁf QªÀÄävÀÄÛ: 4000/- gÀÆ] ªÀĺÁgÁµÀÖç gÁdåzÀ zÀQët ¸ÉƯÁ¥ÀÆgÀ vÁ®ÆQ£À §gÀÆgÀ CA§ÄªÀ UÁæªÀÄzÀ zÀqÀzÀ°ègÀĪÀ ©üêÀiÁ £À¢AiÀÄ°èAzÀ PÀ¼ÀîvÀ£À¢AzÀ CPÀæªÀĪÁV ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß vÀÄA©PÉÆAqÀÄ mÁPÀ½ PÀqɬÄAzÀ ºÀ®¸ÀAV PÁæ¸ï ªÀiÁUÀðªÁV «dAiÀÄ ¥ÀÄgÀ PÀqÉUÉ ¸ÁUÁtÂPÉ ªÀiÁqÀĪÁUÀ J£ï.JZï gÀ¸ÉÛ 13 gÀ ªÉÄÃ¯É ºÀ®¸ÀAV PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ. F §UÉÎ ¸À:vÀ:²æà J£ï.f. C¥À£ÁAiÀÄÌgÀ JJ¸ïL gÀhļÀQ ¥Éưøï oÁuÉ. gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 22.04.2017 gÀAzÀÄ gÀhļÀQ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

5] gÀhļÀQ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 76/2017 PÀ®A: 379 IPC & 3,36 & 42 r/w 44 KMMCR Act 1994 & 4, 4[1], 4[A] r/w 21[4], 21, 4[A]  MMRD Act 1957
     ¢£ÁAPÀ: 22.04.2017 gÀAzÀÄ 09.45 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀ£ÁzÀ GªÉÄñÀ vÀA: §¸À¥Àà SÁåqÉ ªÀAiÀiÁ|| 26 ªÀµÀð ¸Á|| §gÀÆgÀ vÁ|| zÀQët ¸ÉÆïÁ¥ÀÆgÀ f|| ¸ÉÆïÁ¥ÀÆgÀ [¯Áj £ÀA. MH-10/Z:1654  £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ EªÀ£ÀÄ ¯ÁjAiÀÄ°è ¸ÀPÁðgÀ¢AzÁUÀ°, CxÀªÁ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ E¯ÁSÉ ¬ÄAzÁUÀ°, AiÀiÁªÀÅzÉ ¯ÉʸÀ£ïì ªÀ ¥ÀgÀªÁtÂUÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀÄzÉà C£À¢üÃPÀÈvÀªÁV ¸ÁzÁ ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß [CAzÁdÄ: 02 ¨Áæ¸ÀzÀµÀÄ×, CAzÁf QªÀÄävÀÄÛ: 4000/-gÀÆ] ªÀĺÁgÁµÀÖç gÁdåzÀ zÀQët ¸ÉƯÁ¥ÀÆgÀ vÁ®ÆQ£À §gÀÆgÀ CA§ÄªÀ UÁæªÀÄzÀ zÀqÀzÀ°ègÀĪÀ ©üêÀiÁ£À¢AiÀÄ°èAzÀ PÀ¼ÀîvÀ£À¢AzÀ ¯ÁjAiÀÄ°è vÀÄA© ¸ÁUÁtÂPÉ ªÀiÁqÀĪÁUÀ zsÀƼÀSÉÃqÀ UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ ZÀuÉUÁAªÀ PÁæ¸ï zÀ ºÀwÛgÀ J£ï JZï gÀ¸ÉÛ: 13 gÀ ªÉÄÃ¯É ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ. .F §UÉÎ ¸À:vÀ:²æà ¸ÀÄgÉñÀ ¨ÉAqÉ UÀÄA§¼À-¦.J¸ï.LgÀhļÀQ ¦.J¸ï..gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 22.04.2017 gÀAzÀÄ gÀhļÀQ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
6] J¦JA¹ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 50/2017 PÀ®A: ªÀÄ»¼É PÁuÉ
     ¢£ÁAPÀ: 06.04.2017 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 10.00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°è EzÀgÀ°èAiÀÄ ¦gÁå¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ¦æÃw vÀAzÉ UÀt¥Àw gÁoÉÆÃqÀ ªÀAiÀiÁ 20 ªÀµÀð EªÀ¼ÀÄ «dAiÀÄ PÁ¯ÉÃdzÀ ªÉÄãÀ UÉÃl ºÀwÛgÀzÀ°èAzÁ PÁuÉAiÀiÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ªÀgÀ¢zÁgÀ£À ªÀgÀ¢AiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀ CzÉ F §UÉÎ UÀt¥Àw vÀAzÉ ®PÀëöät gÁoÉÆÃqÀ ¸Á|| AiÀÄvÁß¼À PÉgÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ vÁ:f: «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ. gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 22.04.2017 gÀAzÀÄ J¦JA¹ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
7] ZÀqÀZÀt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 53/2017 PÀ®A: 87 PÉ.¦. DåPÀÖ
     ¢£ÁAPÀ: 22.04.17 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 12.45 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ ¥Àæ¨sÁPÀgÀ vÀA/ ©üêÀÄtÚ PÉÆý ¸Á:§gÀqÉÆî ºÁUÀÆ E£ÀÄß 5 d£ÀgÀÄ ¸Á:J®ègÀÆ §gÀqÉÆî, vÁ:EAr. EªÀgÀÄ §gÀqÉÆî UÁæªÀÄzÀ ªÀÄ°èPÁdÄð£À zÉêÀgÀ ¥ÁzÀUÀnÖAiÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è PÀĽvÀÄ vÀªÀÄä ¥ÁAiÉÄÝUÉÆøÀÌgÀ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀtPÉÌ ºÀaÑ E¸ÉàÃl J¯ÉUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ CAzÀgÀ-¨ÁºÀgÀ C£ÀÄߪÀ E¸ÉàÃl dÆeÁl DqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ.  MlÄÖ d¥ÁÛzÀ ºÀt 2650/-gÀÆUÀ¼ÀÄ. F §UÉÎ ¸À:vÀ:²æà ¤AUÀ¥Àà. JZï. ¥ÀÆeÉÃj, ¦.J¸ï.L ZÀqÀZÀt ¥Éưøï oÁuÉ .gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 22.04.2017 gÀAzÀÄ ZÀqÀZÀt ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.8] ZÀqÀZÀt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 54/2017 PÀ®A: 78(|||) PÉ. ¦. DåPïÖ
     ¢£ÁAPÀ: 22.04.17 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 3.50 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀ£ÁzÀ vÀªÀÄätÚ vÀA/ w¥ÀàtÚ ªÁ°PÁgÀ ªÀAiÀiÁ-35 ªÀµÀð ¸Á:ZÀqÀZÀt, vÁ:EAr. FvÀ£ÀÄ DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¥ÁAiÉÄÝUÉÆøÀÌgÀ 01/- gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 80/- gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆqÀĪÀ PÀgÁj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¨ÁA¨É ªÀÄlPÁ C£ÀÄߪÀ N. ¹ dÆeÁlzÀ CAQ ¸ÀASÉåUÀ¼À£ÀÄß §gÉzÀÄPÉƼÀÄîªÁUÀ ¸À®PÀgÀuÉUÀ¼À ¸ÀªÉÄÃvÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ. MlÄÖ d¥ÁÛzÀ ºÀt: 360/-gÀÆUÀ¼ÀÄ.. F §UÉÎ ¸À:vÀ:²æà ¤AUÀ¥Àà. JZï. ¥ÀÆeÉÃj, ¦.J¸ï.L ZÀqÀZÀt ¥Éưøï oÁuÉ .gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 22.04.2017 gÀAzÀÄ ZÀqÀZÀt ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
9] zÉêÀgÀ »¥ÀàgÀV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 75/2017 PÀ®A: 87 PÉ.¦. DåPÀÖ

     ¢£ÁAPÀ: 22.04.2017 gÀAzÀÄ 00.30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ ±À©âÃgÀ vÀAzÉ C¯Áè§PÀë vÁA¨ÉÆý ªÀAiÀiÁ:20ªÀµÀð ¸Á: zÉêÀgÀ »¥ÀàgÀV ºÁUÀÆ E£ÀÆß 5 d£ÀgÀÄ vÀªÀÄä vÀªÀÄä ¥Á¬ÄzÉÃUÉÆøÀÌgÀ »lß½î vÁAqÁzÀ ²æà UÁ¢ªÀiÁvÁ UÀÄrAiÀÄ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ ¨Éë£À VqÀzÀ PÀmÉÖAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ¯ÉÊmï ¨É¼ÀQ£À°è UÀÄA¥ÁV PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ¼À DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃ¯É ¥ÀtPÉÌ ºÀt ºÀaÑ CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ ªÀÄ£Áß dÆeÁl DqÀÄwÛzÀÝ DgÉÆÃ¥À.  d¥ÁÛzÀ ªÀiÁ°£À «ªÀgÀ.gÉÆÃR ºÀt 56800=00/- gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼ÀÄ 52 E¸ÉàÃl J¯ÉUÀ¼ÀÄ C||Q|| 00=00/- gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼ÀÄ F §UÉÎ ¸À:vÀ:²æà J£ï. ©. ²ªÀÇgÀ ¦.J¸ï.L zÉêÀgÀ »¥ÀàgÀV ¦.J¸ï. .gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 22.04.2017 gÀAzÀÄ zÉêÀgÀ »¥ÀàgÀV ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.