Facebook

Number of Visitors

Wednesday, April 26, 2017

DAILY NEWS ON 22-04-2017

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
         «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ
  ¢£ÁAPÀ: 22.04.2017

1] J.¦.JA.¹ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 49/17  PÀ®A 323. 324. 504.506 gÉ/ªÀÅ-34 L.¦.¹.     
      ¢£ÁAPÀ 19.04.2017 gÀAzÀÄ 17.00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ 1] ¸ÀAvÉÆõÀ ¸ÀzÁÝA. ºÁUÀÆ E£ÀÆß M§â£ÀÄ ¸Á:E§âgÀÄ AiÉÆÃUÁ¥ÀÆgÀ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ EªÀgÀÄ EzÀgÀ°èAiÀÄ ¸ÁQëzÁgÀ¼ÁzÀ ®Qëöäà EªÀ¼À ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¤AvÀÄ ¨Á¬ÄUÉ §AzÀAvÉ MzÀgÁqÀÄwÛzÁÝUÀ, ¦ügÁå¢AiÀÄÄ AiÀiÁPÉ MzÀgÁqÀÄwÛj CAvÁ PÉýzÀÝPÉÌ  ¹mÁÖV CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁr PÉʬÄAzÁ ªÀÄvÀÄÛ PÀ°è¤AzÁ JqÀUÀqÉ ¥ÀPÀÌrUÉ, ¨Á¬ÄUÉ, §ÄdPÉÌ, ºÉÆqÉzÀÄ zÀÄSÁ¥ÀvÀ ¥Àr¹zÀÝ®èzÉ, fêÀzÀ zsÀªÀÄQ ºÁQzÀ C¥ÀgÁzsÀ F §UÉÎ ¸ÀAvÉÆõÀ vÀAzÉ ®PÀëöät ¸ÀÆAiÀÄðªÀA² ¸Á: ºÉƸÀ PÀÄA¨ÁgÀ Nt J¸ï.¦ D¦üøÀ »AzÉ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 21.04.2017 gÀAzÀÄ J.¦.JA.¹ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

2]  zÉêÀgÀ »¥ÀàgÀV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 75/2017 PÀ®A: 87 PÉ.¦ AiÀiÁPÀÖ

     ¢£ÁAPÀ: 22.04.2017 gÀAzÀÄ 00.30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ DgÉÆævÀgÁzÀ ±À©âÃgÀ vÀAzÉ C¯Áè§PÀë vÁA¨ÉÆý ªÀAiÀiÁ:20ªÀµÀð ¸Á: zÉêÀgÀ »¥ÀàgÀV ºÁUÀÆ E£ÀÆß 5 d£ÀgÀÄ £ÀªÀÄÆ¢¹zÀ DgÉÆævÀgÀÄ vÀªÀÄä vÀªÀÄä ¥Á¬ÄzÉÃUÉÆøÀÌgÀ »lß½î vÁAqÁzÀ ²æà UÁ¢ªÀiÁvÁ UÀÄrAiÀÄ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ ¨Éë£À VqÀzÀ PÀmÉÖAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ¯ÉÊmï ¨É¼ÀQ£À°è UÀÄA¥ÁV PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ¼À DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃ¯É ¥ÀtPÉÌ ºÀt ºÀaÑ CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ ªÀÄ£Áß dÆeÁl DqÀÄwÛzÀÝ DgÉÆÃ¥À. d¥ÁÛzÀ ªÀiÁ°£À «ªÀgÀ. 1] gÉÆÃR ºÀt 56,800=00/- gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼ÀÄ 2] E¸ÉàÃl J¯ÉUÀ¼ÀÄ C||Q|| 00=00/- gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼ÀÄ F §UÉÎ ¸À:vÀ:²æà J£ï.©. ²ªÀÇgÀ ¦.J¸ï.L ¹AzÀV ¦.J¸ï.gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 22.04.2017 gÀAzÀÄ zÉêÀgÀ »¥ÀàgÀV ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
3] gÀhļÀQ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 68/2017 PÀ®A: 110 [E] & [f] ¹.Dgï.¦.¹
     ¢£ÁAPÀ: 21.04.2017 gÀAzÀÄ 06.15 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀ£ÁzÀ gÀ«PÀĪÀiÁgÀ @ gÀ« vÀA: CdÄð£À qÉÆ½î  ªÀAiÀiÁ|| 22 ªÀµÀð ¸Á|| ºÀ®¸ÀAV vÁ|| EAr f|| «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ £ÀªÀÄÄzÀÄ ªÀiÁrzÀ DgÉÆævÀ£ÁzÀ: gÀ«PÀĪÀiÁgÀ @ gÀ« vÀA: CdÄð£À qÉÆ½î  ªÀAiÀiÁ|| 22 ªÀµÀð ¸Á|| ºÀ®¸ÀAV vÁ|| EAr f|| «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ EªÀ£ÀÄ ºÀÄA§£ÀÄ, ¤ÃZÀ£ÀÄ. ¸ÉÆl£ÀÄ UÀÆAqÁ-¥ÀæªÀÈwÛªÀżÀîªÀ£ÀÄ EzÀÄÝ, EªÀ£ÀÄ ºÀ®¸ÀAV §¸ï-¸ÁÖöåAqÀ ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃV §gÀĪÀ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ ¸ÀgÀPÀÄ ¸ÁUÁtÂPÉ zÁgÀjUÉ AiÀiÁªÀÅzÉÆ «µÀAiÀĪÁV ¨ÉÊAiÀÄĪÀzÀÄ, ºÉzÀj¸ÀĪÀzÀÄ-¨ÉÃzÀj ¸ÀĪÀzÀÄ, CªÀjUÉ ºÉÆqÉAiÀÄ®Ä ºÉÆÃUÀĪÀzÀÄ ªÀiÁr ¸ÁªÀðd¤PÀ ±ÁAvÀvÁ ¨sÀAUÀªÀ£ÀÄßAlÄ ªÀiÁrzÀ C¥ÀgÁzsÀ. F §UÉÎ ¸À:vÀ:²æà ¸ÀÄgÉñÀ ¨ÉAqÉ UÀÄA§¼À  ¦.J¸ï.LgÀhļÀQ ¦.J¸ï.gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 21.04.2017 gÀAzÀÄ gÀhļÀQ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

4] §§¯ÉñÀégÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 77/2017 PÀ®A: 392 gÉ/ªÀÅ 34 L¦¹
     ¢£ÁAPÀ: 21.04.2017 gÀAzÀÄ 16.30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°è AiÀiÁgÉÆà E§âgÀÄ 25 jAzÀ 30 ªÀµÀð ªÀAiÀĹì£À ªÀåQÛUÀ¼ÀÄ EzÀgÀ°èAiÀÄ ¦AiÀiÁð¢ vÀ£Àß UÀAqÀ£À ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄ PÉÆïÁígÀ¢AzÀ «dAiÀÄ¥ÀÆgÀ PÀqÉUÉ §gÀĪÁUÀ ºÉÆ£ÀUÀ£ÀºÀ½î zÁn «dAiÀÄ¥ÀÆgÀ PÀqÉUÉ §gÀĪÁUÀ PÀ¥ÀÄà §tÚzÀ ¥À®ìgï ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É ¦AiÀiÁð¢ PÀĽvÀÄ §gÀÄwÛzÀÝ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß ¨É£ÀßwÛ §AzÀÄ ºÉÆ£ÀUÀ£ÀºÀ½îAiÀÄ ¸Á¬Ä¨Á¨Á UÀÄrAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¥À®ìgï ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï »AzÉ PÀĽvÀ ªÀåQÛ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ PÉÆgÀ½UÉ PÉʺÁQ CªÀ¼À PÉÆgÀ¼À°è EzÀÝ 75,000/- gÀÆ QªÀÄäwÛ£À 30 UÁæA §AUÁgÀzÀ ZÉÊ£ï vÁ½AiÀÄ£ÀÄß §®ÆeÉÆÃj¤AzÀ QwÛPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀ C¥ÀgÁzÀ. F §UÉÎ ²æzÉë  UÀAqÀ: CgÀ«AzÀ ¸ÁgÀªÁqÀ ªÀAiÀiÁ: 36 ªÀµÀð ¸Á:D±ÀæªÀÄ gÉÆÃqï, ªÀÄ°èPÁdÄðt £ÀUÀgÀ, «dAiÀÄ¥ÀÆgÀ gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 21.04.2017 gÀAzÀÄ §§¯ÉñÀégÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
5] EAr ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 150/2017 PÀ®A: 392 gÉ/ªÀÅ 34 L¦¹

     ¢£ÁAPÀ: 17.04.12017 gÀAzÀÄ 23:30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°è AiÀiÁgÉÆà 3 d£À DgÉƦvÀgÀ ºÉ¸ÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ «¼Á¸À UÉÆÃwÛ¯Áè. EzÀgÀ°èAiÀÄ £ÀªÀÄÆzÀÄ ªÀiÁrzÀ ¦gÁå¢AiÀÄÄ ªÀÄvÀÄÛ CzÀgÀ QèãÀgï vÀªÀÄä ¨Á§vÀÛ «Ää ¯Áj £ÀA: PÉJ:28: ¹:0582 £ÉzÀÝ£ÀÄß eÁªÀqÀUÉÃj¬ÄAzÀ EAr ªÀiÁUÀðªÁV gÁdå ºÉzÁÝj ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ¸ÉÆïÁ¥ÀÄgÀPÉÌ ºÉÆgÀmÁUÀ  EAr ºÉÆgÀ ªÀ®AiÀÄzÀ°è j¯ÁAiÀÄ£Àì ¥ÉmÉÆæÃ¯ï ¥ÀA¥ÀzÀ ºÀwÛÃgÀ ºÉÆÃzÁUÀ AiÀiÁgÉÆà ªÀÄÆgÀÄ d£À DgÉÆævÀgÀÄ vÀªÀÄä ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®ªÉÄÃ¯É §AzÀÄ  ¦gÁå¢AiÀÄ  «Ää ¯ÁjUÉ NªÀgÀmÉÃPÀ ªÀiÁr «Ää ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß  CqÀØ UÀnÖ vÀgÀÄ© M§â£ÀÄß vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® »rzÀÄPÉÆAqÀÄ ¤AvÀÄ E§âgÀÄ «Ää ¯ÁjAiÀÄ M¼ÀUÀqÉ §AzÀÄ ¦gÁå¢AiÀÄ QøÉAiÀÄ°èAzÀ 1500 gÀÆUÀ¼À£ÀÄß PÀ¹zÀÄPÉÆAqÀÄ ¸ÀÄ°UÉ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀ C¥ÀgÁzsÀ.F §UÉÎ ±ÀgÀt§¸ÀÄ vÀAzÉ ªÀÄ®ètÚ ºÀAzÁæ¼À  ¸Á:  ºÀ¼ÀÆîgÀ vÁ: ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À f: «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ .gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 21.04.2017 gÀAzÀÄ EAr ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.