Number of Visitors

Wednesday, April 26, 2017

DAILY NEWS ON 26-04-2017

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
         «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ
  ¢£ÁAPÀ: 26.04.2017

1] ¹AzÀV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 138/2017 PÀ®A: 15 [J] 32 [3] PÀ£ÁðlPÀ C§PÁj PÁAiÉÄÝ   

       ¢£ÁAPÀ: 25.04.2017 gÀAzÀÄ 16.15 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DgÉÆævÀ£ÁzÀ ¸ÀÄgÉñÀ vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Àà ªÀoÁgÀ ¸Á: NwºÁ¼À, vÁ: ¹AzÀV. £ÀªÀÄÆ¢¹zÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ ¸ÀgÀPÁgÀ¢AzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¯ÉʸÀ£Àì E®èzÉ vÀ£Àß ±Àlgï CAUÀrAiÀÄ°è ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrAiÀÄ®Ä ¸ÀܼÁªÀPÁ±À ªÀiÁrPÉÆlÄÖ CªÀjUÉ UÁè¸ÀÄ ºÁUÀÆ wArUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀÆgÉʹzÀ C¥ÀgÁzsÀ. d¥ÀÛ ªÀiÁrzÀ ªÀiÁ°£À «ªÀgÀ.: N¯ïØ l«j£ï «¹ÌAiÀÄ 180 JAJ¯ï. C¼ÀvÉAiÀÄ mÉmÁæ ¥ÁåPÉÃmïUÀ¼ÀÄ -3 MAzÀÄ ¥ÁåPÉÃmï QªÀÄävÀÄÛ 62.19 gÀÆUÀ¼ÀÄ EzÀÄÝ, MlÄÖ gÀÆ 186.57/-UÀ¼ÀÄ. ¥Áè¹ÖPÀ UÁè¸ïUÀ¼ÀÄ -4 Q:gÀÆ 00=00 F §UÉÎ ¸ÀvÀ; ²æà J¸ï.JA. £ÁåªÀÄtÚªÀgÀ, ¹¦L ¹AzÀV ªÀÈvÀÛ gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 25.04.2017 gÀAzÀÄ ¹AzÀV ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
2] ¤qÀUÀÄA¢ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 76/2017 PÀ®A: 78 (3) PÉ.¦ DåPÀÖ    
      ¢£ÁAPÀ: 25.04.2017 gÀAzÀÄ 17.00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀ£ÁzÀ ¥ÁAqÀÄvÀAPÁªÀÄtÚPÀl§gÀ @ PÀnÖªÀĤ ¸Á|| aªÀÄä®V¨sÁUÀ-vÀ£Àß ¥sÁ¬ÄzÉUÉƸÀÌgÀ 01 gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 80 gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆqÀĪÀ PÀgÁj£À ªÉÄÃ¯É CAQ ¸ÀASÉåUÀ¼À DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¨ÁA¨É, PÀ¯Áåt ªÀÄlPÁ CA§ÄªÀ N.¹ dÆeÁlªÀ£ÀÄß DqÀÄwÛzÁÝUÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ. d¥ÀÄÛ ªÀiÁrzÀ ªÀiÁ°Ã£À «ªÀgÀ: 1.gÉÆÃR ºÀt 2, 200/- 2. N.¹ £ÀA§gÀ §gÉzÀ aÃn MAzÀÄ 3. ¨Á¯ï ¥É£ÀÄß MAzÀÄ F §UÉÎ ¸À||vÀ||¦|| ²æà gÁeÉñÀ. J¸ï. ®ªÀiÁt ¦.J¸ï.L (PÁ&¸ÀÄ) ¤qÀUÀÄA¢ ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 25.04.2017 gÀAzÀÄ ¤qÀUÀÄA¢ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
3] ¹AzÀV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 139/2017 PÀ®A:  15 [J] 32 [3] PÀ£ÁðlPÀ C§PÁj PÁAiÉÄÝ   
        ¢£ÁAPÀ: 25.04.2017 gÀAzÀÄ 17.30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°è EzÀgÀ°è DgÉÆævÀ£ÁzÀ vÉÆÃlAiÀÄå vÀA: ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀAiÀÄå »gÉêÀÄoÀ ¸Á||UÀzÀUÀ-¨ÉÃlUÉÃj, ¨ÁåAPÀ¸Àð PÁ®¤ ºÁ||ªÀ|| ¹AzÀV «ªÉÃPÀzÁ¨Á. FvÀ£ÀÄ vÀ£ÀUÉ ¸ÀgÀPÁgÀ¢AzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¯ÉʸÀ£Àì E®èzÉ vÀ£Àß «ªÉÃPÀzÁ¨ÁzÀ DªÀgÀtzÀ°è PÀA¥ËAqÀ M¼ÀUÀqÉ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ ªÀÄzÀå ¸ÉêÀ£ÉUÉ ¸ÀܼÁªÀPÁ±À  ªÀiÁrPÉÆlÄÖ CªÀjUÉ UÁè¸ÀÄ ºÁUÀÆ wArUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀÆgÉʹzÀ C¥ÀgÁzsÀ. 1)¨ÁåUï ¥ÉÃ¥ÀgÀ r®Pïì «¹Ì vÀÄA©zÀ 180 JªÀiï.J¯ï.£À mÉmÉÆæà ¥sÁåPÉÃlUÀ¼ÀÄ 3 EzÀÄÝ, CzÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÀ£ÁðlPÀ C§PÁj PÀ«ÄµÀ£Àgï CAvÀ ¯Éç® EzÀÄÝ, ºÁUÀÆ CªÀÅUÀ¼À ¥ÀæwAiÉÆAzÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¨É¯É gÀÆ:74.69 gÀÆ¥Á¬Ä CAvÀ §gÉ¢zÀÄÝ, CªÀÅUÀ¼À MlÄÖ Q:224.09 gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼ÀÄ 2) ªÀÄÆgÀÄ UÁf£ï UÁè¸ïUÀ¼ÀÄ CA:Q:gÀÆ 00=00 F §UÉÎ ¸ÀvÀ; ²æà J£ï.©. ²ªÀÇgÀ ¦J¸ïL (PÁ¸ÀÄ) ¹AzÀV gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 25.04.2017 gÀAzÀÄ ¹AzÀV ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
4] ZÀqÀZÀt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 55/2017 PÀ®A: 87 PÉ.¦ DåPïÖ

     ¢£ÁAPÀ: 25.04.2017 gÀAzÀÄ 21.15 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°è EzÀgÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ZÀAzÀæPÁAvÀ vÀA/ zÀÄAqÀ¥Àà ºÀÆ£ÀÆßgÀ 2)¸ÀAfêÀ vÀA/ gÁªÀÄZÀAzÀæ zÁAqÉÃPÀgÀ 3)²æñÉÊ® vÀA/ ¥sÀAqÀj §UÀ° 4)SÁeÉøÁ§ vÀA/ ¯Á®¸Á§ K°UÁgÀ 5)²æñÉÊ® vÀA/ ¸ÀAUÀ¥Àà vÉð 6)²ªÁ£ÀAzÀ vÀA/ §¸À¥Àà zÉêÀgÁAiÀÄ ¸Á:¤ªÀgÀV, vÁ:EAr EªÀgÀÄ ¤ªÀgÀV UÁæªÀÄzÀ ²æÃ, ¸ÀAUÀªÉÄñÀégÀ UÀÄrAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ PÀmÉÖAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¯ÉÊmï ¨É¼ÀQ£À°è ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è PÀĽvÀÄ vÀªÀÄä ¥ÁAiÉÄÝÃUÉÆøÀÌgÀ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀtPÉÌ ºÀaÑ E¸ÉàÃl J¯ÉUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ C£ÀÄߪÀ E¸ÉàÃl dÆeÁl DqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ. MlÄÖ d¥ÁÛzÀ ºÀt: 3580/-gÀÆUÀ¼ÀÄ F §UÉÎ ¸À:vÀ:  ²æÃ, ¤AUÀ¥Àà. JZï. ¥ÀÆeÉÃj, ¦.J¸ï.L ZÀqÀZÀt ¥Éưøï oÁuÉ.gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 25.04.2017 gÀAzÀÄ ZÀqÀZÀt ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

5] DzÀ±Àð£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 56/2017 PÀ®A 392 L¦¹


¢£ÁAPÀ 25-04-2017 gÀAzÀÄ 13:10 UÀAmÉUÉ EzÀgÀ°è AiÀiÁgÉÆà E§âgÀÄ ¸ÀÄ°UÉPÉÆgÀgÀÄ ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É §AzÀªÀgÀÄ EzÀgÀ°èAiÀÄ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ ªÀģɬÄAzÀ £ÀqÉzÀÄPÀÆAqÀÄ ¸ÀÄgÀPÁë PÁ®¤AiÀÄ°è EgÀĪÀ gÉrØ gÀªÀgÀ QgÀt CAUÀrUÉ ºÉÆÃV §lÖUÉ ºÀZÀÄѪÀ ¸Á§Ä£À vÉUÉzÀÄPÀÆAqÀÄ »gÉêÀÄoÀ gÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ gÀ¸ÉÛ ªÉÄÃ¯É £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ AiÀiÁgÉÆà E§âgÀÄ ¸ÀÄ°UÉPÉÆÃgÀgÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É §AzÀªÀgÉà ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï »AzÉ PÀĽvÀªÀ£ÀÄ ¦gÁå¢AiÀÄ PÉÆgÀ½UÉ PÉÊ ºÁQ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ PÉÆgÀ¼À°zÀÝ §AUÁgÀzÀ ªÀÄAUÀ¼À¸ÀÆvÀæ MAzÀÄ vÀÆPÀ 42 UÁæA,QªÀÄävÀÛ 1,17,600=00 gÀÆ¥Á¬Ä §®ÄeÉÆj¤AzÀ QwÛPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ  ¦gÁå¢AiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀ CzÉ, F §UÉÎ ²æêÀÄw eÉÆÃw UÀAqÀ ZÀ£ÀߥÀà £ÁUÀªÉÆÃw ¸Á|| ¸ÀÄgÀPÁë PÁ®¤ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ:25.04.2017 gÀAzÀÄ DzÀ±Àð£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

DAILY NEWS ON 25-04-2017

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
         «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ
  ¢£ÁAPÀ: 25.04.2017

1] gÀhļÀQ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 78/2017 PÀ®A: 279-337-338- 304 (J) L¦¹

        ¢£ÁAPÀ: 24.04.2017 gÀAzÀÄ 13.30.UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DgÉÆævÀ£ÁzÀ zÀ±Àð£À¹AUï vÀA: UÀÄ®eÁgÀ¹AUï ¸Á|| fUÁæªÀ, ¥ÉÆøïÖ: fUÁæªÀ, oÁuÉ: fUÁæªï, vÁ|| fUÁæªï, f|| ®Æ¢AiÀiÁ£Á, gÁdå: ¥ÀAeÁ§ FvÀ£ÀÄ ¯ÁAUï ZÀ¹ì¸ï mÉæöÊ° UÁrAiÀÄ£ÀÄß £ÀqɸÀÄwÛgÀĪÀ mÉæöÊ°AiÀÄ£ÀÄß gÀhļÀQ PÀqɬÄAzÁ ºÉÆÃwð PÀqÉUÉ Cw eÉÆÃgÁV ªÀ, ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÁ ªÀiÁ£À«ÃAiÀÄ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è £Àqɹ vÀ£Àß ¸ÉÊqï ©lÄÖ MªÉÄäÃ¯É gÀ¸ÉÛAiÀÄ §®§¢UÉ CAzÀgÉ gÁAUï ¸ÉÊqïzÀ°è ºÉÆÃV, JzÀÄjUÉ CAzÀgÉ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ PÀqɬÄAzÁ gÀhļÀQ PÀqÉUÉ ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA: PÉ.J:28/F.©:6339 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß vÀ£Àß ¸ÉÊqÀzÀ°è £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛgÀĪÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£À SÁ¸À ªÀÄUÀ£ÁzÀ: zÀAiÀiÁ£ÀAzÀ vÀA: ¸ÀÄgÉñÀ zÀnÖ ªÀAiÀiÁ|| 26 ªÀµÀð ¸Á|| ºÀ®¸ÀAV vÁ|| EAr f|| «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ EªÀ¤UÉ ºÁ¬Ä¹ rQÌ ºÉÆqɹzÀÝjAzÁ zÀAiÀiÁ£ÀAzÀ zÀnÖ EªÀ¤UÉ vÀ¯ÉAiÀÄ »A¨ÁUÀ, ºÀuÉAiÀÄ ªÉÄïÉ, PÀ¥Á¼ÀzÀ ªÉÄïÉ, PÀÄwÛUÉ ºÀwÛgÀ, JqÀUÉÊUÉ, PÁ®ÄUÀ¼À ªÉÄÃ¯É §®ªÁzÀ UÁAiÀÄ¥ÉlÄÖUÀ¼ÀÄ DV ªÀÄÆV¤AzÁ, Q«UÀ½AzÁ gÀPÀÛ ¸ÁæªÀªÁV eÁUÁzÀ°è ªÀÄgÀt ºÉÆA¢zÀÄÝ, C®èzÉ ¸ÀzÀgÀ ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï »AzÉ PÀĽwÛzÀÝ ¸ÁQëzÁgÀ: ²ªÁ£ÀAzÀ vÀA:PÀ®è¥Áà ºÀ¼ÀUÀÄtQ ªÀAiÀiÁ|| 24 ªÀµÀð ¸Á|| ºÀ®¸ÀAV vÁ|| EAr EªÀ¤UÉ PÉÊPÁ®ÄUÀ½UÉ, ºÀuÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É C®è°è §®ªÁzÀ UÁAiÀÄ¥ÉlÄÖUÀ¼ÀÄ DVgÀÄvÀÛªÉ. F §UÉÎ ¸ÀÄgÉñÀ vÀA: «ÃgÀÄ¥ÁPÀë zÀnÖ ¸Á|| ºÀ®¸ÀAV vÁ|| EAr f|| «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 24.04.2017 gÀAzÀÄ gÀhļÀQ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

2] UÁA¢üZËPÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 130/2017 PÀ®A: 285. L.¦.¹. & 3 (J) (©) & 4. (1) (J)
   J¯ï.¦.f. gÉUÀÆå¯ÉñÀ£ï DqÀðgï 2000. ºÁUÀÆ PÀ®A; 3. gÉ/ªÀÅ-7 E¹. AiÀiÁPÀÖ.-1955.
     ¢£ÁAPÀ: 24.04.2017 gÀAzÀÄ 13.00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀ£ÁzÀ §gÀªÀÄÄ vÀAzÉ gÁªÀÄtÚ §§¯ÉñÀégÀ ªÀAiÀiÁ; 37 ªÀµÀð ¸Á; «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ ¨ÁUÀ®PÉÆÃl gÉÆÃqÀ ªÀÄÄgÁtPÉÃj ºÀtªÀÄAvÀzÉêÀgÀ UÀÄr »AzÉ ªÀÄ£É. EªÀ£ÀÄ vÀ£ÀUÉ ¸ÀA§A¢¹zÀ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ ±ÀºÀgÀzÀ PÁ¸ÀUÉÃj Nt ¯Á®§AUÁè ºÀwÛgÀ §gÀĪÀ ¢ªÁPÀgÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ RįÁè eÁUÉAiÀÄ°è ¸ÀgÀPÁgÀ¢AzÀ AiÀiÁªÀzÉà ¯ÉʸÀ£Àì ªÀ ¥ÀgÀªÁ¤UÉ E®èzÉà C£À¢üÃPÀÈvÀªÁV UÀȺÀ §¼ÀPÉAiÀÄ ¹°AqÀgÀUÀ¼À£ÀÄß vÀAzÀÄ CªÀÅUÀ¼À°èzÀÝ UÁå¸À£ÀÄß jæü°èAUÀ ªÀÄ²Ã£ï ¢AzÀ vÉUÉzÀÄ vÀÆPÀzÀ ªÀÄ²Ã£ï ¢AzÀ UÁå¸À vÀÆPÀ ªÀiÁr J¯ï¦f CmÉÆÃUÀ½UÉ ºÉaÑ£À ¨É¯ÉUÉ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀĪÀ ¸À®ÄªÁV ElÄÖPÉÆAqÁUÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ. d¥ÁÛzÀ ªÀiÁ®Ä 1] ªÀÄ£É §¼ÀPÉAiÀÄ 15 PÉ f vÀÆPÀzÀ JZï ¦ UÁå¸À ¹°AqÀgÀ MAzÀÄ CzÀgÀ°è ¸Àé®à UÁå¸À EzÀÝzÀÄÝ C¸ÀQ; 1000/- gÀÆ 2] ªÀÄ£É §¼ÀPÉAiÀÄ 15 PÉf vÀÆPÀzÀ  JZï¦ UÁå¸À ¹°AqÀgÀ MAzÀÄ SÁ° EzÀÝzÀÄÝ C¸ÀQ; 800/- gÀÆ 3]vÀÆPÀ ªÀiÁqÀĪÀ AiÀÄAvÀæ EzÀgÀ C¸ÀQ: 100-00 gÀÆ 4]jæü°èAUÀ ªÀiÁqÀĪÀ AiÀÄAvÀæ C¸ÀQ; 200-00 gÀÆ. F §UÉÎ ¸À:vÀ: ²æà J¸ï © ¥Ánî ¦J¸ïL [PÁ&¸ÀÄ] f¹¦J¸ï «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ.gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 24.04.2017 gÀAzÀÄ UÁA¢üZËPÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
3] zÉêÀgÀ »¥ÀàgÀV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 76/2017 PÀ®A: ºÉtÄÚ ªÀÄUÀ¼ÀÄ PÁuÉ

     ¢£ÁAPÀ: 16.04.2017 gÀAzÀÄ 13.00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°è EzÀgÀ°è PÁuÉAiÀiÁzÀ eÉÆåÃw UÀAqÀ «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ £ÉV£Á¼À ªÀAiÀiÁ 22 ªÀµÀð ¸Á: ªÀÄļÀ¸ÁªÀ¼ÀV vÁ: ¹AzÀV EªÀ¼ÀÄ ¦gÁå¢AiÀÄ ºÉAqÀw EzÀÄÝ, EªÀ¼ÀÄ ªÀÄļÀ¸ÁªÀ¼ÀV UÁæªÀÄzÀ ¦gÁå¢AiÀÄ vÉÆÃlzÀ ªÀģɬÄAzÀ ¸ÀAqÁ¸ÀPÉÌ ºÉÆÃV §gÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ºÉý ºÉÆÃzÀªÀ¼ÀÄ ¥ÀgÀÛ ªÀÄ£ÉUÉ ¨ÁgÀzÉà PÁuÉAiÀiÁVgÀÄvÁÛ¼É CAvÁ ªÀUÉÊgÉ ¦gÁå¢AiÀÄ ¦gÁåzÀzÀ°è £ÀªÀÄÆzÀ EgÀÄvÀÛzÉ. F §UÉÎ «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ¸ÁºÉçUËqÀ £ÉV£Á¼À ¸Á: ªÀÄļÀ¸ÁªÀ¼ÀV vÁ: ¹AzÀV. gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 24.04.2017 gÀAzÀÄ zÉêÀgÀ »¥ÀàgÀV ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.4] PÉƯÁígÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 62/2017 PÀ®A: : 32, 34. PÀ£ÁðlPÀ C§PÁj PÁAiÉÄÝ-1965


     ¢£ÁAPÀ: 24.04.2017 gÀAzÀÄ 10.00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°è EzÀgÀ°è DgÉÆævÀ£ÁzÀ UÉÆÃ¥Á® vÀAzÉ ¤AUÀ¥Àà PÁRAqÀQ ªÀAiÀiÁ-52 ªÀµÀð ¸Á: §¼ÀÆw vÁ: § ¨ÁUÉêÁr FvÀ£ÀÄ vÀ£ÀUÉ AiÀiÁªÀzÉà ¯ÉʸÀ£Àì ªÀ ¥Á¸ï ¥À«Äðl E®èzÉ vÀ£Àß ¥Á¬ÄzÉUÉÆøÀÌgÀ ¸ÀgÁ¬Ä vÀÄA©zÀ ¥ËZïUÀ¼À£ÀÄß vÀ£Àß vÁ¨ÁzÀ°è ElÄÖPÉÆAqÀÄ C£À¢üPÀÈvÀªÁV ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀmÁUÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ, F §UÉÎ ¸À:vÀ:  ²æÃ, ¸ÀÄgÉñÀ. Dgï. UÀrØ. ¦J¸ïL PÉƯÁígÀ ¦,J¸ï gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 24.04.2017 gÀAzÀÄ PÉƯÁígÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

DAILY NEWS ON 24-04-2017

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
         «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ
  ¢£ÁAPÀ: 24.04.2017

1] PÀ®PÉÃj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 62/2017 PÀ®A: 279- 304 (J) L¦¹

        ¢£ÁAPÀ: 23.04.2017 gÀAzÀÄ 19.30. UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÉÄÊvï: DgÉÆævÀ£ÁzÀ ¯Á®±Á vÀAzÉ ªÀiÁ§Ä±Á ªÀÄPÁ£ÀzÁgÀ. ªÀAiÀiÁ-27 ªÀµÀð GzÉÆåÃUÀ: mÁæöåPÀÖgÀ ZÁ®PÀ ¸Á: ¹AzsÀUÉÃj, vÁ: §. ¨ÁUÉêÁr FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¨Á§vï ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉJ-28/EE-5369 EzÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀªÁV ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ªÀiÁ£À«ÃAiÀÄ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ ©©. EAUÀ¼ÀV¬ÄAzÀ vÁ½PÉÆÃl PÀqÉUÉ ºÉÆgÀmÁUÀ qÁA§gÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ¹ÌqïªÀiÁr ©½¹ ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï dRAUÉƽ¹ vÁ£ÀÄ ¸ÀºÀ vÀ¯ÉAiÀÄ »AzÉ ¨sÁj UÁAiÀÄ¥ÉlÄÖ ºÉÆA¢ ¸ÀܼÀzÀ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ªÀUÉÊgÉ £ÀªÀÄÆzÀ EgÀÄvÀÛzÉ. F §UÉÎ ªÀiÁ§Ä±Á vÀAzÉ UÀįÁ§±Á ªÀÄPÁ£ÀzÁgÀ. ¸Á: ¹AzsÀUÉÃj vÁ: §. ¨ÁUÉêÁr gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 23.04.2017 gÀAzÀÄ PÀ®PÉÃj ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

2] «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 92/2017 PÀ®A: 279-304 (J) L¦¹
     ¢£ÁAPÀ: 22.04.2017 ¸ÀAeÉ 07.35 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀ£ÁzÀ gÁeÉøÁ§ §AzÀV¸Á§ ¸ÀÄvÁgÀ ªÀAiÀiÁ 30 ªÀµÀð ¸Á|| UÉƼÀ¸ÀAV ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA PÉ.J 28/E,©/6519 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ FvÀ£ÀÄ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ¢AzÀ UÉƼÀ¸ÀAV PÀqÉUÉ J£ï JZï 13 ZÀvÀĵÀàxÀ gÀ¸ÉÛ ªÉÄÃ¯É vÀ£Àß ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA PÉ.J 28/E©/6519 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ »lß½î ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ £Á² ¥ÉmÉÆæî ¥ÀA¥À zÁn »lß½î PÀqÉUÉ vÀ£Àß ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß Cwà eÉÆÃj¤AzÀ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £Àqɹ CªÀ£À ¤AiÀÄAvÀæt vÀ¦à ¹Ìqï DV gÉÆqÀ ¨ÁdÄ ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ¸ÀªÉÄÃvÀ ©zÀÄÝ vÀ¯ÉUÉ PÉÊPÁ®ÄUÀ½UÉ ¸ÁzÁ ºÁUÀÆ ¨sÁj UÁAiÀÄ ¥ÀlÄÖ ºÉÆA¢zÀÄÝ CzÀgÀ G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ f¯Áè ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÀÄ G¥ÀZÁgÀPÁÌV zÁR®ÄªÀiÁrzÁUÀ gÁwæ 11.15 UÀAmÉUÉ G¥ÀZÁgÀ ¥sÀ°¸ÀzÉà ªÉÄÊvÀ DVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ  .F §UÉÎ C«ÄãÀ¸Á§ vÀA|| §AzÀV¸Á§ ¸ÀÄvÁgÀ ªÀAiÀĸÀÄì 40 ªÀµÀð eÁåw ªÀÄĹèA GzÉÆåÃUÀ CmÉÆà jPÁë qÉæöʪÀgï ¸Á|| UÉƼÀ¸ÀAV .gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 23.04.2017 gÀAzÀÄ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

DAILY NEWS ON 23-04-2017

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
         «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ
  ¢£ÁAPÀ: 23.04.2017

1] PÀ®PÉÃj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 59/2017 PÀ®A: ºÀÄqÀÄV PÁuÉ
     ¢£ÁAPÀ: 14.04.2017 gÀAzÀÄ 22;00 UÀAmɬÄAzÀ 15.04.2017 gÀ ¨É¼ÀV£À 06:00 UÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À ªÉüÉAiÀÄ°è  ¸À°ÃªÀiÁ vÀAzÉ zÁªÀ®¥ÀmÉî ©gÁzÁgÀ. ªÀAiÀiÁ: 19 ªÀµÀð, GzÉÆåÃUÀ: ªÀÄ£É PÉ®¸À. ¸Á: gÁA¥ÀÆgÀ ¦n, vÁ: ¹AzÀV, EªÀ¼ÀÄ ªÀgÀ¢zÁgÀ¼À ªÀÄUÀ¼ÀÄ EzÀÄÝ vÀ£Àß CdÓ£ÁzÀ, ¥sÀvÉÛªÀĺÀäzÀ¥ÀmÉî ©gÁzÁgÀ EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀiÁ½UÉ ªÉÄÃ¯É ªÀÄ®VPÉÆArzÀÄÝ ¨É½UÉÎ 06:00 UÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À ªÉüÉAiÀÄ°è ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è AiÀiÁjUÀÆ ºÉüÀzÉ PÉüÀzÉ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆÃzÀªÀ¼ÀÄ  ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉUÉ §gÀzÉ, ¸ÀA§A¢üPÀgÀ ªÀÄ£ÉUÀÆ ºÉÆÃUÀzÉ J°èAiÉÆà ºÉÆÃV PÁuÉ DVzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ½UÉ ºÀÄqÀÄQ PÉÆqÀĪÀAvÉ ¦ügÁåzÀzÀ°è £ÀªÀÄÆzÀ CzÉ. F §UÉÎ gÀÄPÁì£Á UÀAqÀ zÁªÀ®¥ÀmÉî ©gÁzÁgÀ gÁA¥ÀÆgÀ ¦n, vÁ: ¹AzÀV, gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 22.04.2017 gÀAzÀÄ PÀ®PÉÃj ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

2] PÀ®PÉÃj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 60/2017 PÀ®A: 87 PÉ.¦. DåPÀÖ

     ¢£ÁAPÀ: 22.04.2017 gÀAzÀÄ 16:00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀ£ÁzÀ CAiÀÄå¥Àà vÀAzÉ ¹zÀÝAiÀÄå ªÀÄoÀ. ªÀAiÀiÁ. 62 ªÀµÀð ¸Á: ºÀqÀV£Á¼À ºÁUÀÆ E£ÀÄß 7 d£ÀgÀÄ PÀÆr vÀªÀÄä vÀªÀÄä ¥sÁAiÀÄzÉUÉƸÀÌgÀ ºÀqÀV£Á¼À UÁæªÀÄzÀ ¯Á®¸Á§ zÀUÁðzÀ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è PÀĽvÀÄ E¸ÉàÃl J¯ÉUÀ¼À DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃ¯É ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀtPÉÌ ºÀaÑ CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ C£ÀÄߪÀ E¸ÉàÃl ªÀÄ£Áß dÆeÁlªÀ£ÀÄß DqÀÄwgÀĪÁUÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ. d¥ÁÛzÀ MlÄÖ ºÀt 6,860/-gÀÆ ªÀÄvÀÄÛ 52 E¸ÉàÃl J¯ÉUÀ¼ÀÄ. .F §UÉÎ ¸À:vÀ:²æà ¸À:vÀ; JªÀiï.©. ©gÁzÁgÀ, ¦.J¸ï.L. .gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 22.04.2017 gÀAzÀÄ PÀ®PÉÃj ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

3] gÀhļÀQ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 74/2017 PÀ®A: 379 IPC & 3,36 & 42 r/w 44 KMMCR Act 1994 &
     4, 4[1], 4[A] r/w 21[4], 21, 4[A]  MMRD Act 1957

     ¢£ÁAPÀ: 22.04.2017 gÀAzÀÄ 05.15 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀ£ÁzÀ 1] gÁdPÀĪÀiÁgÀ vÀA: UÀAUÁzsÀgÀ SÁåqÀ ªÀAiÀiÁ|| 30 ªÀµÀð ¸Á|| §gÀÆgÀ vÁ|| zÀQët ¸ÉÆïÁ¥ÀÆgÀ f|| ¸ÉÆïÁ¥ÀÆgÀ [¯Áj £ÀA. MH-04/BU:6862 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ] EªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ°è ¸ÀPÁðgÀ¢AzÁUÀ° CxÀªÁ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ E¯ÁSɬÄAzÁUÀ° AiÀiÁªÀÅzÉ ¯ÉʸÀ£ïì ªÀ ¥ÀgÀªÁtÂUÉ AiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀÄzÉ C£À¢üÃPÀÈvÀªÁV ¸ÁzÁ ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß [CAzÁdÄ: 02 ¨Áæ¸ÀzÀµÀÄ×, CAzÁf QªÀÄävÀÄÛ: 2000/-gÀÆ] ©üêÀiÁ £À¢AiÀÄ°èAzÁ PÀ¼ÀîvÀ£À ¢AzÁ vÀÄA© ¸ÁUÁtÂPÉ ªÀiÁqÀĪÁUÀ ¸ÉÆïÁ¥ÀÆgÀ-«dAiÀÄ ¥ÀÄgÀ J£ï.JZï:13 gÀ¸ÉÛ K¼ÀV ¦.JZï. PÁæ¸À ºÀwÛgÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ. F §UÉÎ ¸À:vÀ:²æà ¸ÀÄgÉñÀ ¨ÉAqÉ UÀÄA§¼À-¦.J¸ï.LgÀhļÀQ ¦.J¸ï..gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 22.04.2017 gÀAzÀÄ gÀhļÀQ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

4] gÀhļÀQ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 75/2017 PÀ®A: 379 IPC & 3,36 & 42 r/w 44 KMMCR Act 1994 & 4, 4[1], 4[A] r/w 21[4], 21, 4[A] MMRD Act 1957

     ¢£ÁAPÀ: 22.04.2017 gÀAzÀÄ 08.15 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀ£ÁzÀ ºÀtªÀÄAvÀ vÀA: ±ÀAPÉæÃ¥Àà gÀUÀmÉ ªÀAiÀiÁ|| 40 ªÀµÀð ¸Á|| §gÀÆgÀ vÁ|| zÀQët ¸ÉÆïÁ¥ÀÆgÀ f|| ¸ÉÆïÁ¥ÀÆgÀ [¯Áj £ÀA. MH-04/DK:0592 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ] EªÀ£ÀÄ ¯ÁjAiÀÄ°è ¸ÀPÁðgÀ¢AzÁUÀ° CxÀªÁ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ E¯ÁSɬÄAzÁUÀ° AiÀiÁªÀÅzÉ ¯ÉʸÀ£ïì ªÀ ¥ÀgÀªÁtÂUÉ AiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀÄzÉ C£À¢üÃPÀÈvÀªÁV ¸ÁzÁ ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß [CAzÁdÄ: 02 ¨Áæ¸ÀzÀµÀÄ×, CAzÁf QªÀÄävÀÄÛ: 4000/- gÀÆ] ªÀĺÁgÁµÀÖç gÁdåzÀ zÀQët ¸ÉƯÁ¥ÀÆgÀ vÁ®ÆQ£À §gÀÆgÀ CA§ÄªÀ UÁæªÀÄzÀ zÀqÀzÀ°ègÀĪÀ ©üêÀiÁ £À¢AiÀÄ°èAzÀ PÀ¼ÀîvÀ£À¢AzÀ CPÀæªÀĪÁV ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß vÀÄA©PÉÆAqÀÄ mÁPÀ½ PÀqɬÄAzÀ ºÀ®¸ÀAV PÁæ¸ï ªÀiÁUÀðªÁV «dAiÀÄ ¥ÀÄgÀ PÀqÉUÉ ¸ÁUÁtÂPÉ ªÀiÁqÀĪÁUÀ J£ï.JZï gÀ¸ÉÛ 13 gÀ ªÉÄÃ¯É ºÀ®¸ÀAV PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ. F §UÉÎ ¸À:vÀ:²æà J£ï.f. C¥À£ÁAiÀÄÌgÀ JJ¸ïL gÀhļÀQ ¥Éưøï oÁuÉ. gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 22.04.2017 gÀAzÀÄ gÀhļÀQ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

5] gÀhļÀQ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 76/2017 PÀ®A: 379 IPC & 3,36 & 42 r/w 44 KMMCR Act 1994 & 4, 4[1], 4[A] r/w 21[4], 21, 4[A]  MMRD Act 1957
     ¢£ÁAPÀ: 22.04.2017 gÀAzÀÄ 09.45 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀ£ÁzÀ GªÉÄñÀ vÀA: §¸À¥Àà SÁåqÉ ªÀAiÀiÁ|| 26 ªÀµÀð ¸Á|| §gÀÆgÀ vÁ|| zÀQët ¸ÉÆïÁ¥ÀÆgÀ f|| ¸ÉÆïÁ¥ÀÆgÀ [¯Áj £ÀA. MH-10/Z:1654  £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ EªÀ£ÀÄ ¯ÁjAiÀÄ°è ¸ÀPÁðgÀ¢AzÁUÀ°, CxÀªÁ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ E¯ÁSÉ ¬ÄAzÁUÀ°, AiÀiÁªÀÅzÉ ¯ÉʸÀ£ïì ªÀ ¥ÀgÀªÁtÂUÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀÄzÉà C£À¢üÃPÀÈvÀªÁV ¸ÁzÁ ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß [CAzÁdÄ: 02 ¨Áæ¸ÀzÀµÀÄ×, CAzÁf QªÀÄävÀÄÛ: 4000/-gÀÆ] ªÀĺÁgÁµÀÖç gÁdåzÀ zÀQët ¸ÉƯÁ¥ÀÆgÀ vÁ®ÆQ£À §gÀÆgÀ CA§ÄªÀ UÁæªÀÄzÀ zÀqÀzÀ°ègÀĪÀ ©üêÀiÁ£À¢AiÀÄ°èAzÀ PÀ¼ÀîvÀ£À¢AzÀ ¯ÁjAiÀÄ°è vÀÄA© ¸ÁUÁtÂPÉ ªÀiÁqÀĪÁUÀ zsÀƼÀSÉÃqÀ UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ ZÀuÉUÁAªÀ PÁæ¸ï zÀ ºÀwÛgÀ J£ï JZï gÀ¸ÉÛ: 13 gÀ ªÉÄÃ¯É ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ. .F §UÉÎ ¸À:vÀ:²æà ¸ÀÄgÉñÀ ¨ÉAqÉ UÀÄA§¼À-¦.J¸ï.LgÀhļÀQ ¦.J¸ï..gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 22.04.2017 gÀAzÀÄ gÀhļÀQ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
6] J¦JA¹ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 50/2017 PÀ®A: ªÀÄ»¼É PÁuÉ
     ¢£ÁAPÀ: 06.04.2017 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 10.00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°è EzÀgÀ°èAiÀÄ ¦gÁå¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ¦æÃw vÀAzÉ UÀt¥Àw gÁoÉÆÃqÀ ªÀAiÀiÁ 20 ªÀµÀð EªÀ¼ÀÄ «dAiÀÄ PÁ¯ÉÃdzÀ ªÉÄãÀ UÉÃl ºÀwÛgÀzÀ°èAzÁ PÁuÉAiÀiÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ªÀgÀ¢zÁgÀ£À ªÀgÀ¢AiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀ CzÉ F §UÉÎ UÀt¥Àw vÀAzÉ ®PÀëöät gÁoÉÆÃqÀ ¸Á|| AiÀÄvÁß¼À PÉgÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ vÁ:f: «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ. gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 22.04.2017 gÀAzÀÄ J¦JA¹ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
7] ZÀqÀZÀt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 53/2017 PÀ®A: 87 PÉ.¦. DåPÀÖ
     ¢£ÁAPÀ: 22.04.17 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 12.45 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ ¥Àæ¨sÁPÀgÀ vÀA/ ©üêÀÄtÚ PÉÆý ¸Á:§gÀqÉÆî ºÁUÀÆ E£ÀÄß 5 d£ÀgÀÄ ¸Á:J®ègÀÆ §gÀqÉÆî, vÁ:EAr. EªÀgÀÄ §gÀqÉÆî UÁæªÀÄzÀ ªÀÄ°èPÁdÄð£À zÉêÀgÀ ¥ÁzÀUÀnÖAiÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è PÀĽvÀÄ vÀªÀÄä ¥ÁAiÉÄÝUÉÆøÀÌgÀ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀtPÉÌ ºÀaÑ E¸ÉàÃl J¯ÉUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ CAzÀgÀ-¨ÁºÀgÀ C£ÀÄߪÀ E¸ÉàÃl dÆeÁl DqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ.  MlÄÖ d¥ÁÛzÀ ºÀt 2650/-gÀÆUÀ¼ÀÄ. F §UÉÎ ¸À:vÀ:²æà ¤AUÀ¥Àà. JZï. ¥ÀÆeÉÃj, ¦.J¸ï.L ZÀqÀZÀt ¥Éưøï oÁuÉ .gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 22.04.2017 gÀAzÀÄ ZÀqÀZÀt ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.8] ZÀqÀZÀt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 54/2017 PÀ®A: 78(|||) PÉ. ¦. DåPïÖ
     ¢£ÁAPÀ: 22.04.17 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 3.50 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀ£ÁzÀ vÀªÀÄätÚ vÀA/ w¥ÀàtÚ ªÁ°PÁgÀ ªÀAiÀiÁ-35 ªÀµÀð ¸Á:ZÀqÀZÀt, vÁ:EAr. FvÀ£ÀÄ DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¥ÁAiÉÄÝUÉÆøÀÌgÀ 01/- gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 80/- gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆqÀĪÀ PÀgÁj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¨ÁA¨É ªÀÄlPÁ C£ÀÄߪÀ N. ¹ dÆeÁlzÀ CAQ ¸ÀASÉåUÀ¼À£ÀÄß §gÉzÀÄPÉƼÀÄîªÁUÀ ¸À®PÀgÀuÉUÀ¼À ¸ÀªÉÄÃvÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ. MlÄÖ d¥ÁÛzÀ ºÀt: 360/-gÀÆUÀ¼ÀÄ.. F §UÉÎ ¸À:vÀ:²æà ¤AUÀ¥Àà. JZï. ¥ÀÆeÉÃj, ¦.J¸ï.L ZÀqÀZÀt ¥Éưøï oÁuÉ .gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 22.04.2017 gÀAzÀÄ ZÀqÀZÀt ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
9] zÉêÀgÀ »¥ÀàgÀV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 75/2017 PÀ®A: 87 PÉ.¦. DåPÀÖ

     ¢£ÁAPÀ: 22.04.2017 gÀAzÀÄ 00.30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ ±À©âÃgÀ vÀAzÉ C¯Áè§PÀë vÁA¨ÉÆý ªÀAiÀiÁ:20ªÀµÀð ¸Á: zÉêÀgÀ »¥ÀàgÀV ºÁUÀÆ E£ÀÆß 5 d£ÀgÀÄ vÀªÀÄä vÀªÀÄä ¥Á¬ÄzÉÃUÉÆøÀÌgÀ »lß½î vÁAqÁzÀ ²æà UÁ¢ªÀiÁvÁ UÀÄrAiÀÄ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ ¨Éë£À VqÀzÀ PÀmÉÖAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ¯ÉÊmï ¨É¼ÀQ£À°è UÀÄA¥ÁV PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ¼À DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃ¯É ¥ÀtPÉÌ ºÀt ºÀaÑ CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ ªÀÄ£Áß dÆeÁl DqÀÄwÛzÀÝ DgÉÆÃ¥À.  d¥ÁÛzÀ ªÀiÁ°£À «ªÀgÀ.gÉÆÃR ºÀt 56800=00/- gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼ÀÄ 52 E¸ÉàÃl J¯ÉUÀ¼ÀÄ C||Q|| 00=00/- gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼ÀÄ F §UÉÎ ¸À:vÀ:²æà J£ï. ©. ²ªÀÇgÀ ¦.J¸ï.L zÉêÀgÀ »¥ÀàgÀV ¦.J¸ï. .gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 22.04.2017 gÀAzÀÄ zÉêÀgÀ »¥ÀàgÀV ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

PRESS NOTE ON 22-04-2017

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
                                                            «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ.
¢£ÁAPÀ: 22.04.2017

¸ÀASÉå:    /2017

           «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ f¯ÉèAiÀiÁzÀåAvÀ J¦æÃ¯ï  24 jAzÀ ºÉ¯ÉäÃmï PÀqÁØAiÀÄ.

   *****

   ¢éZÀPÀæ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀ CAQ CA±ÀUÀ¼À£ÀÄß UÀªÀĤ¸À¯ÁV ¸À£ï 2015 £Éà ¸Á°£À°è C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À°è ªÀÄÈvÀ¥ÀlÖ 441 d£ÀgÀÀ°è 182 d£À, ¸À£ï 2016 £Éà ¸Á°£À°è C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À°è 397 d£ÀgÀ°è  170 d£À, ¸À£ï 2017 £Éà ¸Á°£À°è E°èAiÀĪÀgÉUÉ 100  C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À°è ªÀÄÈvÀ¥ÀlÖªÀgÀ°è 45 d£À ¢éZÀPÀæ ªÁºÀ£À ¸ÀªÁgÀgÁVzÀÄÝ. ¸ÀzÀj CAQCA±ÀUÀ¼À£ÀÄß UÀªÀĤ¹  ¢éZÀPÀæ ªÁºÀ£À ¸ÀªÁgÀgÀ ¸ÀÄgÀPÀëvÉ zÀȶ¬ÄAzÀ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ f¯ÉèAiÀiÁzÀåAvÀ J®è ¢éZÀPÀæ ªÁºÀ£ÀUÀ¼À ZÁ®PÀgÀÄ ºÁUÀÆ »A§¢ ¸ÀªÁgÀjUÉ ºÉ¯ÉäÃmï ¤AiÀĪÀĪÀ£ÀÄß ¢£ÁAPÀ 24 J¦æïï 2017 jAzÀ PÀlÄÖ¤mÁÖV eÁjUÉƽ¸À®Ä f¯ÉèAiÀÄ J®è ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ½UÉ ¸ÀÆa¸À¯ÁVzÉ. DzÀÝjAzÀ J®è ¢éZÀPÀæ ªÁºÀ£À ¸ÀªÁgÀgÀÄ PÀqÁØAiÀĪÁV LJ¸ïL ªÀiÁPÀð ºÉÆA¢gÀĪÀ ºÉ¯ÉäÃmïUÀ¼À£ÀÄß zsÀj¹ ¢éZÀPÀæ ªÁºÀ£ÀUÀ¼À ªÉÄÃ¯É ¸ÀªÁj ªÀiÁqÀ®Ä ¸ÀÆa¸À¯ÁVzÉ.

ºÉ¯ÉäÃmï zsÀgÀ¸ÀzÉà ¢éZÀPÀæ ªÁºÀ£À ZÁ®£É ªÀiÁqÀĪÀ ZÁ®PÀgÀ ºÁUÀÆ »A§¢ ¸ÀªÁgÀgÀ ªÉÄÃ¯É ªÉÆÃmÁgï ªÁºÀ£À PÁAiÉÄÝà CrAiÀÄ°è PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊUÉƼÀî¯ÁUÀĪÀzÀÄ.

DAILY NEWS ON 22-04-2017

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
         «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ
  ¢£ÁAPÀ: 22.04.2017

1] J.¦.JA.¹ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 49/17  PÀ®A 323. 324. 504.506 gÉ/ªÀÅ-34 L.¦.¹.     
      ¢£ÁAPÀ 19.04.2017 gÀAzÀÄ 17.00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ 1] ¸ÀAvÉÆõÀ ¸ÀzÁÝA. ºÁUÀÆ E£ÀÆß M§â£ÀÄ ¸Á:E§âgÀÄ AiÉÆÃUÁ¥ÀÆgÀ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ EªÀgÀÄ EzÀgÀ°èAiÀÄ ¸ÁQëzÁgÀ¼ÁzÀ ®Qëöäà EªÀ¼À ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¤AvÀÄ ¨Á¬ÄUÉ §AzÀAvÉ MzÀgÁqÀÄwÛzÁÝUÀ, ¦ügÁå¢AiÀÄÄ AiÀiÁPÉ MzÀgÁqÀÄwÛj CAvÁ PÉýzÀÝPÉÌ  ¹mÁÖV CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁr PÉʬÄAzÁ ªÀÄvÀÄÛ PÀ°è¤AzÁ JqÀUÀqÉ ¥ÀPÀÌrUÉ, ¨Á¬ÄUÉ, §ÄdPÉÌ, ºÉÆqÉzÀÄ zÀÄSÁ¥ÀvÀ ¥Àr¹zÀÝ®èzÉ, fêÀzÀ zsÀªÀÄQ ºÁQzÀ C¥ÀgÁzsÀ F §UÉÎ ¸ÀAvÉÆõÀ vÀAzÉ ®PÀëöät ¸ÀÆAiÀÄðªÀA² ¸Á: ºÉƸÀ PÀÄA¨ÁgÀ Nt J¸ï.¦ D¦üøÀ »AzÉ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 21.04.2017 gÀAzÀÄ J.¦.JA.¹ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

2]  zÉêÀgÀ »¥ÀàgÀV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 75/2017 PÀ®A: 87 PÉ.¦ AiÀiÁPÀÖ

     ¢£ÁAPÀ: 22.04.2017 gÀAzÀÄ 00.30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ DgÉÆævÀgÁzÀ ±À©âÃgÀ vÀAzÉ C¯Áè§PÀë vÁA¨ÉÆý ªÀAiÀiÁ:20ªÀµÀð ¸Á: zÉêÀgÀ »¥ÀàgÀV ºÁUÀÆ E£ÀÆß 5 d£ÀgÀÄ £ÀªÀÄÆ¢¹zÀ DgÉÆævÀgÀÄ vÀªÀÄä vÀªÀÄä ¥Á¬ÄzÉÃUÉÆøÀÌgÀ »lß½î vÁAqÁzÀ ²æà UÁ¢ªÀiÁvÁ UÀÄrAiÀÄ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ ¨Éë£À VqÀzÀ PÀmÉÖAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ¯ÉÊmï ¨É¼ÀQ£À°è UÀÄA¥ÁV PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ¼À DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃ¯É ¥ÀtPÉÌ ºÀt ºÀaÑ CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ ªÀÄ£Áß dÆeÁl DqÀÄwÛzÀÝ DgÉÆÃ¥À. d¥ÁÛzÀ ªÀiÁ°£À «ªÀgÀ. 1] gÉÆÃR ºÀt 56,800=00/- gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼ÀÄ 2] E¸ÉàÃl J¯ÉUÀ¼ÀÄ C||Q|| 00=00/- gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼ÀÄ F §UÉÎ ¸À:vÀ:²æà J£ï.©. ²ªÀÇgÀ ¦.J¸ï.L ¹AzÀV ¦.J¸ï.gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 22.04.2017 gÀAzÀÄ zÉêÀgÀ »¥ÀàgÀV ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
3] gÀhļÀQ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 68/2017 PÀ®A: 110 [E] & [f] ¹.Dgï.¦.¹
     ¢£ÁAPÀ: 21.04.2017 gÀAzÀÄ 06.15 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀ£ÁzÀ gÀ«PÀĪÀiÁgÀ @ gÀ« vÀA: CdÄð£À qÉÆ½î  ªÀAiÀiÁ|| 22 ªÀµÀð ¸Á|| ºÀ®¸ÀAV vÁ|| EAr f|| «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ £ÀªÀÄÄzÀÄ ªÀiÁrzÀ DgÉÆævÀ£ÁzÀ: gÀ«PÀĪÀiÁgÀ @ gÀ« vÀA: CdÄð£À qÉÆ½î  ªÀAiÀiÁ|| 22 ªÀµÀð ¸Á|| ºÀ®¸ÀAV vÁ|| EAr f|| «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ EªÀ£ÀÄ ºÀÄA§£ÀÄ, ¤ÃZÀ£ÀÄ. ¸ÉÆl£ÀÄ UÀÆAqÁ-¥ÀæªÀÈwÛªÀżÀîªÀ£ÀÄ EzÀÄÝ, EªÀ£ÀÄ ºÀ®¸ÀAV §¸ï-¸ÁÖöåAqÀ ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃV §gÀĪÀ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ ¸ÀgÀPÀÄ ¸ÁUÁtÂPÉ zÁgÀjUÉ AiÀiÁªÀÅzÉÆ «µÀAiÀĪÁV ¨ÉÊAiÀÄĪÀzÀÄ, ºÉzÀj¸ÀĪÀzÀÄ-¨ÉÃzÀj ¸ÀĪÀzÀÄ, CªÀjUÉ ºÉÆqÉAiÀÄ®Ä ºÉÆÃUÀĪÀzÀÄ ªÀiÁr ¸ÁªÀðd¤PÀ ±ÁAvÀvÁ ¨sÀAUÀªÀ£ÀÄßAlÄ ªÀiÁrzÀ C¥ÀgÁzsÀ. F §UÉÎ ¸À:vÀ:²æà ¸ÀÄgÉñÀ ¨ÉAqÉ UÀÄA§¼À  ¦.J¸ï.LgÀhļÀQ ¦.J¸ï.gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 21.04.2017 gÀAzÀÄ gÀhļÀQ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

4] §§¯ÉñÀégÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 77/2017 PÀ®A: 392 gÉ/ªÀÅ 34 L¦¹
     ¢£ÁAPÀ: 21.04.2017 gÀAzÀÄ 16.30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°è AiÀiÁgÉÆà E§âgÀÄ 25 jAzÀ 30 ªÀµÀð ªÀAiÀĹì£À ªÀåQÛUÀ¼ÀÄ EzÀgÀ°èAiÀÄ ¦AiÀiÁð¢ vÀ£Àß UÀAqÀ£À ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄ PÉÆïÁígÀ¢AzÀ «dAiÀÄ¥ÀÆgÀ PÀqÉUÉ §gÀĪÁUÀ ºÉÆ£ÀUÀ£ÀºÀ½î zÁn «dAiÀÄ¥ÀÆgÀ PÀqÉUÉ §gÀĪÁUÀ PÀ¥ÀÄà §tÚzÀ ¥À®ìgï ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É ¦AiÀiÁð¢ PÀĽvÀÄ §gÀÄwÛzÀÝ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß ¨É£ÀßwÛ §AzÀÄ ºÉÆ£ÀUÀ£ÀºÀ½îAiÀÄ ¸Á¬Ä¨Á¨Á UÀÄrAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¥À®ìgï ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï »AzÉ PÀĽvÀ ªÀåQÛ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ PÉÆgÀ½UÉ PÉʺÁQ CªÀ¼À PÉÆgÀ¼À°è EzÀÝ 75,000/- gÀÆ QªÀÄäwÛ£À 30 UÁæA §AUÁgÀzÀ ZÉÊ£ï vÁ½AiÀÄ£ÀÄß §®ÆeÉÆÃj¤AzÀ QwÛPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀ C¥ÀgÁzÀ. F §UÉÎ ²æzÉë  UÀAqÀ: CgÀ«AzÀ ¸ÁgÀªÁqÀ ªÀAiÀiÁ: 36 ªÀµÀð ¸Á:D±ÀæªÀÄ gÉÆÃqï, ªÀÄ°èPÁdÄðt £ÀUÀgÀ, «dAiÀÄ¥ÀÆgÀ gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 21.04.2017 gÀAzÀÄ §§¯ÉñÀégÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
5] EAr ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 150/2017 PÀ®A: 392 gÉ/ªÀÅ 34 L¦¹

     ¢£ÁAPÀ: 17.04.12017 gÀAzÀÄ 23:30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°è AiÀiÁgÉÆà 3 d£À DgÉƦvÀgÀ ºÉ¸ÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ «¼Á¸À UÉÆÃwÛ¯Áè. EzÀgÀ°èAiÀÄ £ÀªÀÄÆzÀÄ ªÀiÁrzÀ ¦gÁå¢AiÀÄÄ ªÀÄvÀÄÛ CzÀgÀ QèãÀgï vÀªÀÄä ¨Á§vÀÛ «Ää ¯Áj £ÀA: PÉJ:28: ¹:0582 £ÉzÀÝ£ÀÄß eÁªÀqÀUÉÃj¬ÄAzÀ EAr ªÀiÁUÀðªÁV gÁdå ºÉzÁÝj ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ¸ÉÆïÁ¥ÀÄgÀPÉÌ ºÉÆgÀmÁUÀ  EAr ºÉÆgÀ ªÀ®AiÀÄzÀ°è j¯ÁAiÀÄ£Àì ¥ÉmÉÆæÃ¯ï ¥ÀA¥ÀzÀ ºÀwÛÃgÀ ºÉÆÃzÁUÀ AiÀiÁgÉÆà ªÀÄÆgÀÄ d£À DgÉÆævÀgÀÄ vÀªÀÄä ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®ªÉÄÃ¯É §AzÀÄ  ¦gÁå¢AiÀÄ  «Ää ¯ÁjUÉ NªÀgÀmÉÃPÀ ªÀiÁr «Ää ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß  CqÀØ UÀnÖ vÀgÀÄ© M§â£ÀÄß vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® »rzÀÄPÉÆAqÀÄ ¤AvÀÄ E§âgÀÄ «Ää ¯ÁjAiÀÄ M¼ÀUÀqÉ §AzÀÄ ¦gÁå¢AiÀÄ QøÉAiÀÄ°èAzÀ 1500 gÀÆUÀ¼À£ÀÄß PÀ¹zÀÄPÉÆAqÀÄ ¸ÀÄ°UÉ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀ C¥ÀgÁzsÀ.F §UÉÎ ±ÀgÀt§¸ÀÄ vÀAzÉ ªÀÄ®ètÚ ºÀAzÁæ¼À  ¸Á:  ºÀ¼ÀÆîgÀ vÁ: ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À f: «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ .gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 21.04.2017 gÀAzÀÄ EAr ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.