Number of Visitors

Thursday, December 14, 2017

ANNUAL SPORTS OPENING IN VIJAYAPURA DIST

Vijayapur District Police

Change within, Victory therein.
Wednesday, December 13, 2017

DAILY CRIME NEWS ON 13-12-2017

Vijayapur District Police

Change within, Victory therein.

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
          «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ
      ¢£ÁAPÀ: 13.12.2017
1] ¤qÀUÀÄA¢ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 224/2017 PÀ®A: 279 304 (J) L.¦.¹  
       ¢£ÁAPÀ; 10/12/2017 gÀAzÀÄ 18.30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ DgÉÆævÀ£ÁzÀ §¸ÀªÀgÁd vÀA zÉêÉÃAzÀæ¥Àà ¥ÀvÁÛgÀ ¸Á|| AiÀÄ®UÀÆgÀ vÁ|| ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA: PÉJ:28 JPïì:7166 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ FvÀ£ÀÄ AiÀÄ®UÀÆgÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è AiÀÄ®UÀÆgÀ PÁæ¸ÀzÀ°èzÀÝ PÀªÀiÁ£À ¸À«ÄÃ¥À ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹ gÉÆÃqï ºÀªÀÄì fV¹ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï »AzÉ PÀĽvÀ ¦gÁå¢ CPÀÌ gÁzsÁ  UÀA PÀȵÁÚ ¥ÀvÁÛgÀ ªÀAiÀiÁ-45 ªÀµÀð ¸Á|| AiÀÄ®UÀÆgÀ EªÀ½UÉ PɼÀUÉ PÉqÀ« C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁr vÀ¯ÉUÉ ¸ÁzÀ ªÀ ¨sÁj UÁAiÀÄ¥ÉlÄÖ ¥Àr¹zÀÄÝ, ¸ÀzÀj UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ¨ÁUÀ®PÉÆÃl PÉgÀÆr D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è G¥ÀZÁgÀzÀ°zÁÝUÀ G¥ÀZÁgÀ ¥sÀ°Ã¸ÀzÉ F ¢ªÀ¸À ¢£ÁAPÀ: 12.12.2017 gÀAzÀÄ £À¸ÀÄQ£À 05:50 UÀAmÉUÉ ªÀÄgÀt ºÉÆAzÀĪÀAvÉ ªÀiÁrzÀ C¥ÀgÁzsÀ F §UÉÎ D£ÀAzÀ vÀA ±ÉÃR¥Àà §rUÉÃgÀ ¸Á|| PÀªÀÄzÁ¼À ¥ÀÄ.PÉ vÁ|| §.¨ÁUÉêÁr gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 12.12.2017 gÀAzÀÄ ¤qÀUÀÄA¢ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
2] UÁA¢üZËPÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 340/2017 PÀ®A: 78[3] PÉ ¦ DåPÀÖ         
          ¢£ÁAPÀ 12.12.2017 gÀAzÀÄ 11.30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ DgÉÆævÀ£ÁzÀ ºÀĸÉä UÀįÁ§¸Á§ ¸ËzÁUÀgÀ ¸Á; «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ gÁªÀÄ£ÀUÀgÀ FvÀ£ÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¤AvÀÄ d£ÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ PÀ¯Áåt ªÀÄlPÁ CA§ÄªÀ N.¹. dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÁUÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ.d¥ÁÛzÀ ªÀiÁ®Ä 1]N.¹. £ÀA§gÀ aÃn-01 2]¤Ã° ªÀĹ ¨Á® ¥É£ï MAzÀÄ C;¸À;Q;00-00/- gÀÆ. 3]gÉÆÃR ºÀt MlÄÖ-1250=00 gÀÆ. F §UÉÎ ²æà DjÃ¥sï JªÀiï ªÀÄıÁ¥ÀÄj ¦J¸ïL[PÁ&¸ÀÄ] f¹¦J¸ï «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 12.12.2017 gÀAzÀÄ UÁA¢üZËPÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ

3] UÁA¢üZËPÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 341/2017 PÀ®A: ªÀÄ£ÀĵÀå PÁuÉ
     ¢£ÁAPÀ: 06.12.2017 gÀAzÀÄ 13.30 UÀAmÉUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ PÁuÉAiÀiÁzÀ ²æäªÁ¸À vÀAzÉ PÀĪÀiÁgÀ PÀÄ®PÀtÂð ªÀAiÀiÁ; 63 ªÀµÀð ¸Á; «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ FvÀ£ÀÄ ªÀģɬÄAzÀ ¥Á£À±Á¥ÀPÉÌ ºÉÆÃV §gÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ ºÉý ¥Á£À±Á¥À¢AzÀ ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉUÉ ¨ÁgÀzÉà J°èUÉÆà ºÉÆÃV PÁuÉAiÀiÁVgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ªÀUÉÊgÉ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀ EgÀÄvÀÛzÉ. F §UÉÎ £À«Ã£ÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ²æäªÁ¸À PÀÄ®PÀtÂð ¸Á; «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ £ÀgÀ¹AºÀ£ÀUÀgÀ ¥Áèl £ÀA 34 ªÀiÁgÀÄw PÁ®¤ gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 12.12.2017 gÀAzÀÄ UÁA¢üZËPÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

4] ªÀÄ£ÀUÀƽ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 198/2017 PÀ®A: 87 PÉ.¦.DåPÀÖ
       ¢£ÁAPÀ: 12.12.2017 gÀAzÀÄ 09:00 UÀAmÉUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ªÀÄÄPÀÛªÀÄ zÀ¸ÀÛVÃgÀ¸Á§ ¨ÉÃ¥sÁj & 3 d£ÀgÀÄ ¸Á: J®ègÀÆ ªÀÄ£ÀUÀƽ EªÀgÀÄ «ªÉÃPÁ£ÀAzÀ ±Á¯ÉAiÀÄ »AzÀÄUÀqÉ vÀªÀÄä-vÀªÀÄä ¥ÁAiÀÄzÉÃUÉÆøÀÌgÀªÁV gÉÆPÁÌ ºÀaÑ E¸ÉÃàl J¯ÉUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ CAzÀgï-¨ÁºÀgï CA§ÄªÀ dÆeÁlªÀ£ÀÄß DqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¹QÌzÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÀ®A: 87 Pɦ DåPïÖ ¥ÀæPÁgÀ ¸À||vÀ|| ¦üAiÀiÁð¢ EgÀÄvÀÛzÉ. D¥ÁÛzÀ ªÀiÁ®Ä: 1)52 E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ¼ÀÄ C||Q||00=00 2)1380=00  gÀÆ £ÀUÀzÀÄ ºÀt F §UÉÎ ¸À:vÀ: §¸ÀªÀgÁd JA CªÀn ¦J¸ïL ªÀÄ£ÀUÀƽ ¦.J¸ï. gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 12.12.2017 gÀAzÀÄ ªÀÄ£ÀUÀƽ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

DAILY CRIME NEWS ON 12-12-2017

Vijayapur District Police

Change within, Victory therein.

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
          «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ
      ¢£ÁAPÀ: 12.12.2017
1] «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 328/2017 PÀ®A: ªÀÄ»¼É PÀuÉ  
       ¢£ÁAPÀ; 11.11.2017 gÀAzÀÄ 07.00 UÀAmɬÄAzÀ 17.00 UÀAmÉ £ÀqÀÄ«£À CªÀ¢üAiÀÄ°è  PÁuÉAiÀiÁzÀ ¸ÀÄgÉÃSÁ UÀA gÁPÉñÀ qÉÆÃtÆgÀ @ gÀd¥ÀÆvÀ ªÀAiÀiÁ 30 ªÀµÀð ¸Á|| dA§V ºÁ° DºÉÃj EªÀ¼ÀÄ DºÉÃj UÁæªÀÄzÀ vÀ£Àß vÀªÀgÀÄ ªÀģɬÄAzÀ «dAiÀÄ¥ÀÆgÀPÉÌ zÀªÁSÁ£ÉUÉ ºÉÆÃV §gÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ºÉý ºÉÆÃzÀªÀ¼ÀÄ ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÀUÉ ¨ÁgÀzÉà J°èAiÉÆà ºÉÆÃV PÁuÉAiÀiÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ F §UÉÎ gÁPÉñÀ vÀA oÁPÀÆgÀ¹AUï qÉÆÃtÆgÀ @ gÀd¥ÀÆvÀ ¸Á|| dA§V ºÁ° DºÉÃj gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 11.12.2017 gÀAzÀÄ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
2] PÀ®PÉÃj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 165/2017 PÀ®A: ªÀÄ£ÀĵÀå PÁuÉ         
          ¢£ÁAPÀ 08.11.2017 gÀAzÀÄ 08;30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ PÁuÉAiÀiÁzÀ ¨Á§Ä¯Á® vÀAzÉ E¨Áæ»A¸Á§ zÉÆqÀªÀĤ. ªÀAiÀiÁ: 22 ªÀµÀð, GzÉÆåÃUÀ: ²PÀët ¸Á|| © © EAUÀ¼ÀV FvÀ£ÀÄ ¨ÁUÀ®PÉÆÃl §¸ÀªÉñÀégÀ PÁ¯ÉÃdzÀ°è n ¹ vÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀÄvÉÛ£É CAvÀ ºÉý ºÉÆÃzÀªÀ£ÀÄ E°èªÀjUÉ ¥ÀgÀvÀ §A¢gÀĪÀ¢®è PÁgÀt ¸ÀzÀj £À£Àß ªÀÄUÀ ¨Á§Ä¯Á® FvÀ¤UÉ ºÀÄqÀÄQ PÉÆqÀ®Ä «£ÀAw CzÉ. ¦ügÁåzÀzÀ°è £ÀªÀÄÆzÀ CzÉ F §UÉÎ E¨Áæ»A¸Á§ vÀAzÉ ¨Á¨Á¸Á§ zÉÆqÀªÀĤ ¸Á: © © EAUÀ¼ÀV vÁ: ¹AzÀV gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 11.12.2017 gÀAzÀÄ PÀ®PÉÃj ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ

3] EAr UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 298/2017 PÀ®A: 379 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ JªÀiï.JªÀiï.[r.Dgï] 1957 gÀ ¤AiÀĪÀÄ 4 ªÀÄvÀÄÛ 4[1] ºÁUÀÆ PÀ£ÁðlPÀ G¥À R¤d jAiÀiÁ¬Äw ¤AiÀĪÀÄ 1994 gÀ G¥À ¤AiÀĪÀÄ 3[1], 42 ªÀÄvÀÄÛ 31[Dgï].
       ¢£ÁAPÀ: 11.12.2017 gÀAzÀÄ 20.30 UÀAmÉUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ DgÉÆævÀgÁzÀ ¨sÁgÀvÀ ¨ÉAeï PÀA¥À¤AiÀÄ n¥ÀàgÀ ¥Á¹AUï £ÀA§gÀ EgÀ¢zÀÝgÀ ZÁ®PÀ ªÀÄvÀÄÛ CzÀgÀ ªÀiÁ°ÃPÀ CªÀgÀ ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À w½zÀÄ §A¢gÀĪÀÅ¢®è. EªÀgÀÄ ¨sÁgÀvÀ ¨ÉAeï PÀA¥À¤AiÀÄ ºÉʪÉÇà n¥ÀàgÀ ¥Á¹AUï £ÀA§gÀ EgÀ¢zÀÝgÀ ZÁ®PÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ°ÃPÀ£ÀÄ ¸ÀPÁðgÀ¢AzÁUÀ° CxÀªÁ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ E¯ÁSɬÄAzÁUÀ° ªÀÄgÀ¼ÀÄ ¸ÁUÁtÂPÉ ªÀiÁqÀ®Ä AiÀiÁªÀÅzÉ ¯ÉʸÀ£ïì ªÀ ¥ÀgÀªÁ¤UÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀÄzÉ, C£À¢üÃPÀÈvÀªÁV ¸ÁzÁ ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß J°èAzÀ¯ÉÆà PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁr, vÀªÀÄä ºÉʪÁ n¥ÀàgÀzÀ°è vÀÄA©PÉÆAqÀÄ CPÀæªÀĪÁV ¸ÁUÁtÂPÉ ªÀiÁqÀĪÁUÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ. d¥ÀÛ ªÀiÁrzÀ ªÀiÁ°£À «ªÀgÀ. 1). ¨sÁgÀvÀ ¨ÉAeï PÀA¥À¤AiÀÄ ºÉʪÉÇà n¥ÀàgÀ MAzÀÄ CzÀgÀ ¥Á¹AUï £ÀA§gÀ EgÀĪÀÅ¢®è. CzÀgÀ°è ªÀÄÆgÀÄ ¨Áæ¹£ÀµÀÄÖ ¸ÁzÁ ªÀÄgÀ¼ÀÄ EzÀÄÝ CzÀgÀ C;Q 6000/-gÀÆ¥Á¬Ä ªÀÄvÀÄÛ n¥Ààj£À CAzÁdÄ QªÀÄävÀÄÛ: 10 ®PÀë gÀÆ DUÀ§ºÀÄzÀÄ. F §UÉÎ ¸À:vÀ: ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ ªÀÄÄZÀÑAr ¦.J¸ï.L EAr UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 11.12.2017 gÀAzÀÄ EAr UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

Monday, December 11, 2017

Provisional selection list of CPC & WPC

Vijayapur District Police

Change within, Victory therein.


DAILY CRIME NEWS ON 11-12-2017

Vijayapur District Police

Change within, Victory therein.

1] ¹AzÀV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 352/2017 PÀ®A: 279,  304 (J) L.¦.¹. & 187 L.JªÀiï.«. DåPïÖ       
       ¢£ÁAPÀ: 09.12.2017 gÀAzÀÄ 19.00 UÀAmɬÄAzÀ 19.30 UÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À CªÀ¢AiÀÄ°è. EzÀgÀ°èAiÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉÆà ªÁºÀ£ÀzÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß AiÀÄAPÀAa UÉÆîUÉÃj ¦qÀ§Äèr qÁA§gÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É AiÀÄAPÀAa UÁæªÀÄzÀ ²æñÉÊ® §rUÉÃgÀ EªÀgÀÄ d«ÄãÀzÀ ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄïɠ Cwà eÉÆÃgÁV ªÀÄvÀÄÛ ¤µÁ̼ÀfÃvÀ£À¢AzÀ ªÀiÁ£À«ÃAiÀÄ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦gÁå¢AiÀÄ UÀAqÀ ªÉÄÊvÀ ¥ÀgÀ±ÀÄgÁªÀÄ vÀA ©üêÀÄ¥Àà ªÀiÁzÀgÀ ªÀAiÀiÁ 24 ªÀµÀð ¸Á; ªÀAzÀUÀ£ÀÆgÀ vÁ; ¸ÀÄgÀ¥ÀÆgÀ f¯Áè; AiÀiÁzÀVÃgÀ  FvÀ£ÀÄ  £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀl ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA§gÀ PÉJ 28/ qÀ§Äè 7208 £ÉÃzÀÝPÉÌ  ºÁ¬Ä¹ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹ C¥ÀWÁvÀzÀ°è ¨sÁj vÀ¯ÉUÉ ªÉÄÊ PÉÊUÉ ¨sÁjà WÁAiÀÄ ¥ÉlÄÖ ¥Àr¹ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÉÄÊvÀUÀĪÀAvÉ ªÀiÁr ¸ÀzÀgÀ C¥ÀWÁvÀzÀ ¸ÀAUÀwAiÀÄ£ÀÄß oÁuÉUÉ w½¸ÀzÉà vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß vÀUÀzÉPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀ C¥ÀgÁzsÀ. F §UÉÎ ²æêÀÄw ¸ÀĤÃvÁ UÀAqÀ ¥ÀgÀ±ÀÄgÁªÀÄ ªÀiÁzÀgÀ, ¸Á; ªÀAzÀUÀ£ÀÆgÀ vÁ; ¸ÀÄgÀ¥ÀÆgÀ f¯Áè AiÀiÁzÀVÃgÀ gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 10.12.2017 gÀAzÀÄ ¹AzÀV ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
2] PÉƯÁígÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 174/2017 PÀ®A: 279, 338, 304[J] L.¦.¹. & 187 JªÀiï.«í. DåPÀÖ         
          ¢£ÁAPÀ 09.12.2017 gÀAzÀÄ 22.00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ AiÀiÁªÀÅzÉÆ n¥ÀàgÀ  £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ n¥ÀàgÀªÀ£ÀÄß «dAiÀÄ¥ÀÆgÀ PÀqɬÄAzÀ D®ªÀÄnÖ PÀqÉUÉ §ºÀ¼À eÉÆÃj¤AzÀ C«ZÁgÀ ªÀ vÁvÀìgÀvÀ£À¢AzÀ ªÀiÁ£À«ÃAiÀÄ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀÄPÀgÀªÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ªÀÄÄAzÉ vÀªÀÄä ¸ÉÊqÀzÀ°è ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ PÀĽvÀÄ ºÉÆgÀnzÀÝ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA§gÀ PÉJ-28/«í-5075 £ÉÃzÀÝPÉÌ »A¢¤AzÀ rQÌ ºÁ¬Ä¹ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹ ¦gÁå¢UÉ ¨sÁj ¥ÉlÄÖ UÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀÝ®èzÉ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ZÁ®PÀ-§¸ÀªÀgÁd£À ºÀuÉUÉ, vÀ¯ÉUÉ, PÁ®ÄUÀ½UÉ ¨sÁj ¥ÉlÄÖ UÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄgÀt ¥Àr¹  C¥ÀWÁvÀzÀ ¸ÀAUÀwAiÀÄ£ÀÄß oÁuÉUÉ w½¸ÀzÉà n¥ÀàgÀªÀ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀ C¥ÀgÁzsÀ. F §UÉÎ ¸ÀÄgÉñÀ. ªÀÄ®è¥Àà. UÉƼÀ¸ÀAV ¸Á: «dAiÀÄ¥ÀÆgÀ,  ªÀÄÄgÁtPÉÃj gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 10.12.2017 gÀAzÀÄ PÉƯÁígÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ
3] zÉêÀgÀ »¥ÀàgÀV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 200/2017 PÀ®A: 143, 147, 148, 323, 307, 504,506[2] R/W 149 IPC & 25[1] Arms Act
       ¢£ÁAPÀ: 10.12.2017 gÀAzÀÄ 18.15 UÀAmÉUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ 1)²ªÁf ªÉÄlUÁgÀ ¸Á/ zÉêÀgÀ »Ã¥ÀàgÀV 2) CgÀ«AzÀ £ÁAiÉÆÌÃr ¸Á|| ªÀÄļÀ¸ÁªÀ¼ÀV ºÁUÀÆ 30 jAzÀ 40 d£ÀgÀÄ J®ègÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ UÉÊgÀ PÁAiÉÄÝòÃgÀ ªÀÄAqÀ½AiÀiÁV zÉêÀgÀ»¥ÀàgÀVAiÀÄ CA¨ÉÃqÀÌgÀ ¸ÀPÀð®zÀ°è UÀÄA¥ÀÄPÀnÖPÉÆAqÀÄ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀnzÀÝ ¦gÁå¢AiÀÄ eÉÆvÉ dUÀ¼Á vÉUÉzÀÄ °AUÁAiÀÄvÀ ¸ÀªÀiÁªÉñÀPÉÌ ¥Á¯ÉÆÎüÀÄîªÀAvÉ ¸ÀªÀiÁdzÀªÀjUÉ ºÉüÀÄwÛAiÀiÁ JAzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ªÀiÁgÀuÁAwPÀ ºÀ¯Éè ªÀiÁr ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀ¯ÉUÉ ªÀÄÄR ªÉÄÊUÉ UÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀÝ®èzÉ DgÉÆæ C£ÀA 1 £ÉÃzÀªÀ£ÀÄ vÀ£Àß §½ EgÀĪÀ jªÁ¯ÁégÀ vÉUÉzÀÄ ¤£ÀߣÀÄß ±ÀÆl ªÀiÁr ©qÀÄvÉÛÃ£É gÀAr ªÀÄUÀ£Éà ¨ÉÆý ªÀÄUÀ£É CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ ¸ÀzÀgÀ dUÀ¼ÀzÀ°è ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ PÀwÛ£À°èzÀÝ 60 UÁæA a£ÀßzÀ ZÉÊ£ï QvÀÄÛPÉÆAqÀ DgÉÆÃ¥À. F §UÉÎ ¸ÁºÉçUËqÀ ©gÁzÁgÀ ¸Á: «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ UÀaÑ£ÀPÀnÖ PÁ®¤ gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 10.12.2017 gÀAzÀÄ zÉêÀgÀ »¥ÀàgÀV ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
4] zÉêÀgÀ »¥ÀàgÀV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 201/2017 PÀ®A: 143, 147, 307, 341, 323, 355, 504, 506[2] R/W 149 IPC
       ¢£ÁAPÀ: 10.12.2017 gÀAzÀÄ 19.15 UÀAmÉUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ ¸ÁºÉçUËqÀ vÀAzÉ/ ¤AUÀ¥Àà ©gÁzÁgÀ ªÀAiÀiÁ 37 ªÀµÀð ¸Á/ «dAiÀÄ¥ÀÆgÀ ºÁUÀÆ 04 d£À EªÀgÀÄ ¤d±ÀgÀt CA©UÀgÀ ZËqÀAiÀÄå zsÁ«ÄðPÀ læ¹Ö£À f¯ÁèzsÀåPÀëjzÀÄÝ ¦AiÀiÁð¢üAiÀÄÄ PÉÆð PÀ§â°UÀ ¸ÀªÀiÁd AiÀÄĪÀ ªÉâPÉAiÀÄ gÁeÁåzÀåPÀëjzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ 03 wAUÀ¼À »AzÉ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀzÀ°è ¸ÀªÀiÁdzÀ ¸À¨sÉUÉ ºÉÆÃzÁUÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ J¯É ªÀÄUÀ£Éà ²ªÁå ¤£ÀUÉ gÁeÁåzsÀåPÀëgÀÄ ªÀiÁrzÀÄÝ AiÀiÁgÀÄ JAzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊ¢zÀÄÝ UÀzÀÝ®ªÁVvÀÄÛ. ¦AiÀiÁð¢ü ªÀÄzsÀå¹ÜPÉ ªÀ»¹ E§âjUÀÆ ¸ÀªÀiÁzsÁ£À¥Àr¹zÀÝgÀÄ. CA¢¤AzÀ ¦AiÀiÁð¢ü ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆævÀ¤UÀÆ ªÀÄ£À¸ÁªÀÄ£À¸ÀÄì ¸Àj EgÀ°®è. F ¢ªÀ¸À ¦AiÀiÁð¢üAiÀÄÄ zÉêÀgÀ»¥ÀàgÀV CA¨ÉÃqÀÌgÀ ªÀÈvÀÛzÀ°è ZÀºÁ PÀÄrzÀÄ ¸ÉßûvÀgÉÆA¢UÉ gÀ¸ÉÛ §¢ ¤AvÁUÀ DgÉÆæ ºÁUÀÆ EvÀgÉ 04 d£ÀgÀÄ ¸ÉÃj PÉA¥ÀÄ §tÚzÀ ªÀÄ»AzÁæ PÁgÀ£ÀÄß ¦AiÀiÁð¢üAiÀÄ ªÉÄʪÉÄÃ¯É ºÁ¬Ä¸À®Ä AiÀÄwß¹zÀÄÝ C®èzÉ J®ègÀÆ PÁj¤AzÀ PɼÀUÉ E½zÀÄ CzÀgÀ°è E§âgÀÆ ¦AiÀiÁð¢üAiÀÄ PÉÊ »r¢zÀÄÝ DgÉÆæ ¸ÁºÉçUËqÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÁ®°èAiÀÄ ZÀ¥Àà° ©aÑ ¦AiÀiÁð¢üAiÀÄ vÀ¯ÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹zÀÄÝ C®èzÉ JzÉUÉ MzÀÄÝ ¤£ÀUÉ fêÀAvÀªÁV ©qÀªÀ¢®è ªÀÄUÀ£Éà CAvÁ ¦AiÀiÁð¢üUÉ PɼÀUÉ PÉqÀ« PÁ°¤AzÀ MzÀÝ DgÉÆÃ¥À.F §UÉÎ ²ªÁf gÉêÀt¹zÀÝ ªÉÄlUÁgÀ ªÉÄlUÁgÀ ¸Á: zÉêÀgÀ»¥ÀàgÀV gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 10.12.2017 gÀAzÀÄ zÉêÀgÀ »¥ÀàgÀV ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

DAILY CRIME NEWS ON 10-12-2017

Vijayapur District Police

Change within, Victory therein.


1] ¤qÀUÀÄA¢ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 222/2017 PÀ®A: 302, 201 L¦¹    
       2-3 ¢ªÀ¸ÀUÀ¼À »AzÉ ¢£ÁAPÀ ªÉÃ¼É £ÀªÀÄÆzÀ EgÀĪÀÅ¢¯Áè. EzÀgÀ°èAiÀÄ AiÀiÁgÉÆà DgÉÆævÀgÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉÆà GzÉÝñÀUÉÆøÀÌgÀ ¸ÀzÀj ¥ÀæPÀgÀtzÀ°èAiÀÄ C£ÁªÀÄzÉÃAiÀÄ ºÉAUÀ¹UÉ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ AiÀiÁªÀÅzÉÆà DAiÀÄÄzÀ¢AzÀ ªÉÄÊvÀ¼À Q«, PÀ¥Á¼À ºÁUÀÆ £ÉwÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ PÉÆ¯É ªÀiÁr £ÀAvÀgÀ ¸ÁQë £Á±À ªÀiÁqÀĪÀ ¸À®ÄªÁV ±ÀªÀªÀ£ÀÄß D®ªÀÄnÖ ¥ÀA¥À ¨ÁdÄ EzÀÝ QgÀt gÉòä EªÀgÀ d«ÄãÀ ¥À²ÑªÀÄzÀ §¢UÉ gÉʯÉéà vÀqÉUÉÆqÉ ¨ÁdÄ ±ÀªÀªÀ£ÀÄß MUÉzÀÄ ºÉÆÃzÀ C¥ÀgÁzsÀ. F §UÉÎ gÁd±ÉÃRgÀ vÀA ±ÀAPÉæ¥Àà UÀÄdÓgÀ ªÀAiÀiÁ-44 ªÀµÀð ¸Á|| D®ªÀÄnÖ ¥ÀA¥À J£ï.JZï-13 gÀ¸ÉÛ gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 09.12.2017 gÀAzÀÄ ¤qÀUÀÄA¢ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

2] UÉÆîUÀĪÀÄäd ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 185/2017 PÀ®A: 302 L¦¹         
          ¢£ÁAPÀ 09.12.2017 gÀAzÀÄ gÁwæ 08.30 UÀAmɬÄAzÀ 09:30 UÀAmÉAiÀÄ CªÀ¢üAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà DgÉÆævÀgÀÄ ¸ÉÖõÀ£À gÀ¸ÉÛUÉ EgÀĪÀ £ÀªÀgÀvÀß ºÉÆmÉ¯ï ºÀwÛgÀ ¦gÁå¢AiÀÄ vÀAzÉ ªÉÄÊvÀ zÉÆ°¸Á§ ZÀ®«Ä ªÀAiÀiÁ: 50 ªÀµÀð ºÁUÀÆ ¦gÁå¢AiÀÄ vÀAzÉAiÀÄ UɼÉAiÀÄ C¥ÀjavÀ UÀAqÀ¸ÀÄ ºÉ¸ÀgÀÄ w½zÀÄ §A¢gÀĪÀÅ¢®è ªÀAiÀiÁ: 45 jAzÀ 50 ªÀµÀð EªÀjUÉ ºÀtzÀ ¸À®ÄªÁV E®èªÉ ºÀ¼ÉAiÀÄ ªÉʵÀªÀÄåzÀ ¸À®ÄªÁV AiÀiÁgÉÆà DgÉÆævÀgÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉÆà ºÀjvÀªÁzÀ DAiÀÄÄzsÀ¢AzÀ ¦gÁå¢AiÀÄ vÀAzÉAiÀÄ JzÉUÉ, JzÉAiÀÄ PɼÀUÀqÉ ¥ÀPÀÌrUÉ ºÁUÀÆ UÀÄ¥ÁÛAUÀzÀ JqÀ¨ÁdÄ ¨sÁj UÁAiÀÄUÉƽ¹ ¦gÁå¢AiÀÄ vÀAzÉAiÀÄ UɼÉAiÀÄ C¥ÀjavÀ ªÀåQÛUÉ ºÉÆmÉÖAiÀÄ JgÀqÀÄ ¨ÁUÀPÉÌ AiÀiÁªÀÅzÉÆà ºÀjvÀªÁzÀ DAiÀÄÄzsÀ¢AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ ¨ÁjUÁAiÀÄ¥À0r¹ PÉÆ¯É ªÀiÁrgÀ§ºÀÄzÀÄ CAvÁ ¦gÁå¢AiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀ EgÀÄvÀÛzÉ. F §UÉÎ ªÉÄʧƧ vÀA|| zÉÆ°¸Á§ ZÀ®«Ä, ªÀAiÀiÁ : 20 ªÀµÀð  eÁw :   ªÀÄĹèA, GzsÉÆåÃUÀ : UËAr PÉ®¸À, ¸Á|| ZÀ¥ÀàgÀ§AzÀ UÀ°è, «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 09.12.2017 gÀAzÀÄ UÉÆîUÀĪÀÄäd ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ

3] UÁA¢üZËPÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 338/2017 PÀ®A: 78[3] PÉ ¦ DåPÀÖ

       ¢£ÁAPÀ: 08.12.2017 gÀAzÀÄ 20.45 UÀAmÉUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ 1]ªÀÄĸÁÛPÀ vÀAzÉ zÀ¸ÀÛVÃgÀ¸Á§ UÁ¸ÀªÀÄAr 2]ºÀ«ÄÃzÀ vÀAzÉ zÀ¸ÀÛVÃgÀgÀ¸Á§ UÁ¸ÀªÀÄAr ¸Á:«dAiÀÄ¥ÀÄgÀ RÄgÉò PÁ®¤ EªÀgÀÄ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ ±ÀºÀgÀzÀ EAr gÀ¸ÉÛUÉ ¤Ã®PÀªÀÄ® ºÉÆÃmÉî ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ¨ÁA¨É ªÀÄlPÁ CA§ÄªÀ N.¹. dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÁUÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ. d¥ÁÛzÀ ªÀiÁ®Ä 1] N.¹. £ÀA§gÀ aÃn-01 2]¤Ã° ªÀĹ ¨Á® ¥É£ï MAzÀÄ C;¸À;Q;00-00/- gÀÆ. 3]gÉÆÃR ºÀt MlÄÖ-600=00 gÀÆ. F §UÉÎ ²æÃDjÃ¥sï JªÀiï ªÀÄıÁ¥ÀÄj ¦J¸ïL [PÁ&¸ÀÄ] f¹¦J¸ï «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 09.12.2017 gÀAzÀÄ UÁA¢üZËPÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

DAILY CRIME NEWS ON 09-12-2017

Vijayapur District Police

Change within, Victory therein.

1] «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 325/2017 PÀ®A: 279, 304(J) L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 187 JA.«í.AiÀiÁPïì
       ¢£ÁAPÀ: 07/12/2017 gÀAzÀÄ 18.30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉÆà ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ£ÀÄ EzÀgÀ°èAiÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAzÉ ¸ÀÄgÉñÀ ¸Á§Ä ©¸À£Á¼À ªÀAiÀiÁ 60 ªÀµÀð ¸Á: vÉÆgÀ« FvÀ£ÀÄ vÉÆgÀ« vÁAqÁ¢AzÀ vÉÆÃgÀ« UÁæªÀÄzÀ PÀqÉUÉ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀmÁUÀ vÉÆgÀ« ®QëöäÃzÉë UÀÄrAiÀÄ PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛ ªÉÄÃ¯É DvÀ¤UÉ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ºÁ¬Ä¹ C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹ DvÀ£À vÀ¯ÉUÉ, §®UÁ°UÉ ¨sÁjUÁAiÀÄ M¼À¥ÉlÄÖ¥Àr¹zÀÄÝ, CzÀgÀ G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ CªÀ¤UÉ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ zÁR°¹ C°èAzÀ ºÉaÑ£À G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ  ©.J¯ï.r.E. D¸ÀàvÉæUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ 21.00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ zÁj ªÀÄzÀåzÀ°è wÃjPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. F §UÉÎ ªÀÄÄvÀÄÛgÁd vÀAzÉ ¸ÀÄgÉñÀ ©¸À£Á¼À ªÀAiÀiÁ 22 ªÀµÀð ¸Á: vÉÆgÀ« gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 08.12.2017 gÀAzÀÄ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

2] wPÉÆÃmÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 190/2017 PÀ®A: 279,337,338,304(J),283 L¦¹

      ¢£ÁAPÀ: 07/12/2017 gÀAzÀÄ 20-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°è EzÀgÀ°èAiÀÄ £ÀªÀÄÆ¢¹ DgÉÆæ £ÀA: 01 £ÉÃzÀªÀ£ÀÄ vÀ£Àß mÁæöåPÀÖgÀ £ÀA§gÀ PÉJ-28-n-8127 £ÉÃzÀÝPÉÌ £ÀA§gÀ E®èzÀ mÉæîgÀ£ÀÄß eÉÆÃr¹ ¸ÀzÀj mÁæöåPÀÖgÀ£ÀÄß wPÉÆÃmÁ dvÀÛ gÉÆÃqÀ ¤¸ÀUÀð zsÁ¨sÁzÀ ¸À«ÄÃ¥À gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÀÄUÀ먀 AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀÆZÀ£É E®èzÉà ªÀÄvÀÄÛ vÀ£Àß mÁæöåPÀÖgÀPÉÌ AiÀiÁªÀÅzÉà ¹UÀ߯ïUÀ¼À£ÀÄß ºÁPÀzÉà gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É NqÁqÀĪÀ ªÁºÀ£ÀUÀ¼À ¸ÀAZÁgÀPÉÌ C¥ÁAiÀÄ DUÀĪÀAvÉ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÀÄUÀ먀 wPÉÆÃmÁ PÀqÉUÉ ªÀÄÄRªÀiÁr ¤°è¹zÀÄÝ, CzÉà ªÉüÉUÉ DgÉÆæ 02 ªÉÄÊvÀ ±ÀAPÀgÀ @ ±ÀAPÀgÀ¹AUÀ vÀAzÉ zsÀªÀÄð¹AUÀ ºÀeÉÃj ¸Á: PÉÆPÀl£ÀÆgÀ ºÁ° «dAiÀÄ¥ÀÆgÀ FvÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA§gÀ PÉJ-28-E.r-6719  £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ¨Á¨Á£ÀUÀgÀ PÀqɬÄAzÀ wPÉÆÃmÁ PÀqÉUÉ Cwà eÉÆÃgÁV ªÀ ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ ªÀiÁ£À«ÃAiÀÄ fêÀPÉÌ ºÁ¤ªÀ£ÀÄßAlÄ ªÀiÁqÀĪÀAvÉ Nr¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÀÄUÀ먀 ¤AwgÀĪÀ DgÉÆæ £ÀA: 01 £ÉÃzÀªÀ£À mÁæöåPÀÖgÀ £ÀA§gÀ PÉJ-28-n-8127 £ÉÃzÀÝPÉÌ eÉÆÃr¹zÀ £ÀA§gÀ E®èzÀ mÉæîgÀPÉÌ »A¢£À ¨ÁdÄ rQÌ ºÉÆqɬĹ C¥sÀWÁvÀ ¥Àr¹ vÁ£ÀÄ ¨sÁj UÁAiÀÄ ºÉÆA¢ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï »AzÉ PÀĽvÀ EzÀgÀ°èAiÀÄ ¦ügÁå¢UÉ JqÀQ£À PÀtÂÚ£À ªÀÄUÀ먀 ¸ÁzÀ ªÀ ¨sÁj UÁAiÀÄ ¥ÉlÄÖUÀ¼À£ÀÄß ¥Àr¹ G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ D¸ÀàvÉæUÉ zsÁR¯ÁV G¥ÀZÁgÀ ºÉÆAzÀÄwÛzÁÝUÀ ¤£Éßà ¢ªÀ¸À ¢£ÁAPÀ: 07/12/2017 gÀAzÀÄ gÁwæ 11-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DgÉÆæ £ÀA: 02 ±ÀAPÀgÀ @ ±ÀAPÀgÀ¹AUÀ vÀAzÉ zsÀªÀÄð¹AUÀ ºÀeÉÃj FvÀ£ÀÄ AiÀıÉÆÃzsÀgÁ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ£ÁzÀ C¥sÀgÁzsÀ.F §UÉÎ zÀ±ÀgÀxÀ vÀAzÉ ¸ÀĨsÁ¸À ºÀeÉÃj ¸Á: ªÀÄ£ÀUÀƽ vÁ: §.¨ÁUÉêÁr f: «dAiÀÄ¥ÀÆg gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 08.12.2017 gÀAzÀÄ wPÉÆÃmÁ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

3] zÉêÀgÀ»¥ÀàgÀV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 198/2017 PÀ®A: 279,304(J),283 L¦¹
¢£ÁAPÀ: 08-12-2017 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 09-00 UÀAmÉUÉ zÉêÀgÀ»¥ÀàgÀV-¹AzÀV EzÀgÀ°è DgÉÆævÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ ¯Áj £ÀA:PÉ.J.56 0277 zÉêÀgÀ»¥ÀàgÀV PÀqɬÄAzÀ ¹AzÀV PÀqÉUÉ J£ïJZï-218 ¸ÁªÀðd¤PÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É zÉêÀgÀ»¥ÀàgÀV¬ÄAzÀ 2 Q«Ä CAvÀgÀzÀ ªÉÄÃ¯É vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀªÁV ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ªÀÄÄAzÉ zÉêÀgÀ»¥ÀàgÀV¬ÄAzÀ ¹AzÀV PÀqÉUÉ ºÉÆgÀl ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÆmÁgï £ÀA:PÉ.J.29 AiÀÄÄ-7466 £ÉÃzÀÝPÉÌ ºÁ¬Ä¹ C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÆmÁgï £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ ¦gÁå¢AiÀÄ UÀAqÀ AiÀıÀªÀAvÁæAiÀÄUËqÀ vÀAzÉ gÁªÀÄ£ÀUËqÀ ¥ÁnÃ¯ï ªÀAiÀiÁ:48ªÀµÀð ¸Á:zÉêÀÇgÀ FvÀ£À vÀ¯ÉUÉ ªÀÄÄRPÉÌ, ºÉÆmÉÖUÉ, PÉÊPÁ®ÄUÀ½UÉ ¨sÁj UÁAiÀÄ¥ÉlÄÖ ¥Àr¹ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄgÀt ¥Àr¹zÀ C¥ÀgÁzsÀ. F §UÉÎ CªÀéªÀÄä UÀAqÀ AiÀıÀªÀAvÁæAiÀÄUËqÀ ¥Ánî ªÀAiÀiÁ:38ªÀð ¸Á: zÉêÀÇgÀ vÁ:¹AzÀV gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 08.12.2017 gÀAzÀÄ zÉêÀgÀ»¥ÀàgÀV ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.


4] gÀhļÀQ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 227/2017 PÀ®A: 279, 304[J] L¦¹, & 187 JA «í DPÀÖ
¢£ÁAPÀ: 08.12.2017 gÀAzÀÄ 14.30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆæ ¯ÁjAiÀÄ £ÀA: n.J£ï:34/AiÀÄÄ:3382 £ÉÃzÀÝgÀ  qÉæöʪÀgï£ÀÄ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛgÀĪÀ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß gÀhļÀQ PÀqɬÄAzÁ ºÉÆÃwð PÀqÉUÉ Cw eÉÆÃgÁV ªÀ, ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÁ ªÀiÁ£À«ÃAiÀÄ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è vÀ£Àß ªÀÄÄAzÉ ºÉÆgÀngÀĪÀ ªÁºÀ£ÀUÀ½UÉ NªÀígï mÉÃPï ªÀiÁqÀÄvÁÛ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV JzÀÄjUÉ CAzÀgÉ UÀÄAzÀªÁ£À PÀqɬÄAzÁ gÀhļÀQ PÀqÉUÉ §gÀÄwÛgÀĪÀ ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA: JA.JZï:13/J.J¸ï:7120 £ÉÃzÀÝPÉÌ JzÀÄgÀ¤AzÁ ºÁ¬Ä¹ rQÌ ºÉÆqɹzÀÝjAzÁ ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼À  UÀAqÀ£ÁzÀ: ¨sÀdgÀAUÀ vÀA: zÀ±ÀgÀxÀ PÀ¯ÁèªÁ¯É ªÀAiÀiÁ|| 36 ªÀµÀð ¸Á|| ¸ÉÆïÁ¥ÀÄgÀ EªÀ¤UÉ - JqÀ¨ÁdÄ ºÀuÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É §®ªÁzÀ WÁAiÀÄ¥ÉlÄÖUÀ¼ÀÄ DVzÀÝjAzÁ ªÀÄÆV¤AzÁ, Q«¬ÄAzÁ gÀPÀÛ ¸ÁæªÀªÁVzÀÄÝ C®èzÉ JqÀUÉÊAiÀÄÄ ªÀÄÄjzÀÄ eÁUÁzÀ°è ¸ÀwÛzÀÄÝ C®èzÉ ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï »A¢£À ¹Ãn£À°è PÀĽwÛzÀÝ CªÀ£À UɼÉAiÀÄ: gÁdÄ vÀA: ªÀįÁèj eÉÆÃUÀzÀ£ÀPÀgÀ ªÀAiÀiÁ|| 35 ªÀµÀð ¸Á|| ¸ÉÆïÁ¥ÀÄgÀ EªÀ¤UÀÆ ¸ÀºÀ JqÀ¨ÁdÄ ºÀuÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É §®ªÁzÀ UÁAiÀÄ¥ÉlÄÖUÀ¼ÀÄ DV ªÀÄÆV¤AzÁ, Q«¬ÄAzÁ gÀPÀÛ ¸ÁæªÀªÁVzÀÄÝ C®èzÉ JqÀUÁ®Ä ªÀÄÄjzÀÄ eÁUÁzÀ°è ªÉÄÊvÁVgÀÄvÁÛ£É, ºÁUÀÄ ¯ÁjAiÀÄ qÉæöʪÀgï ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß eÁUÁzÀ°è ©lÄÖ Nr ºÉÆÃzÀ C¥ÀgÁzsÀ. F §UÉÎ zËæ¥À¢ UÀA: ¨sÀdgÀAUÀ PÀ¯ÁèªÁ¯É ªÀAiÀiÁ 24 ªÀµÀð ¸Á|| ¸ÉÆïÁ¥ÀÄg gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 08.12.2017 gÀAzÀÄ gÀhļÀQ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

5] ªÀÄ£ÀUÀƽ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 196/2017 PÀ®A: 279, 304[J] L¦¹, & 187 JA «í DPÀÖ
 ¢£ÁAPÀ 08-12-2017 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 07:30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°è £ÀªÀÄÆ¢¹zÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÆÃlgï £ÀA§gÀ: JA.JZï-11/©f-5465 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ªÉÄÊvÀ vÀ£Àß ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÆÃmÁgï »A¢£À ²Ãn£À ªÉÄÃ¯É EzÀgÀ°èAiÀÄ ¦gÁå¢ ªÀÄUÀ DPÁ±À vÀA: ¥ÀįɥÀà §ArªÀqÀØgÀ  ªÀAiÀiÁ 16 ªÀµÀð GzÉÆåÃUÀ  PÀÆ° ¸Á: ¨Á¯Áf£ÀUÀgÀ PÀgÁqÀ FvÀ¤UÉ vÀ£Àß »A¢£À ²Ãn£À ªÉÄÃ¯É PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ vÀ£Àß  vÁ¨Á EzÀÝ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÆÃmÁgÀªÀ£ÀÄß «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ PÀqɬÄAzÁ ªÀÄļÀªÁqÀ ªÀÄ®WÁt PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ ¸À®ÄªÁV ªÀÄļÀªÁqÀzÀ JZï r ªÀÄįÁè EªÀgÀ d«ÄãÀzÀ ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛ ªÉÄÃ¯É Cwà eÉÆÃj¤AzÁ ªÀÄvÀÄÛ ¤gÀèPÀëvÀ£À¢AzÁ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀlÄ gÉÆÃr£À ¨ÁdÄ ¤AvÀ n¥ÀàgÀ £ÀA§gÀ PÉJ-35/J-2039 £ÉÃzÀÝPÉÌ »A¢£À ¨ÁdÄ ºÁ¬Ä¹ C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹, ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÆÃmÁgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß »A¢£À ²Ãn£À ªÉÄÃ¯É PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀl EzÀgÀ°èAiÀÄ ¦gÁå¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¤UÉ vÀ¯ÉUÉ ¸ÁzÁ ªÀ ¨sÁj¥ÉlÄÖUÁ¥Àr¹zÀÝ®èzÉà DgÉÆæ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÆÃmÁgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ  vÁ£ÀÄ ¨sÁjUÁAiÀÄUÉÆAqÀÄ ¸ÀgÀPÁj f¯Áè D¸ÀàvÉæ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀzÀ°è gÁwæ 08:30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÉÄÊvÁzÀ C¥ÀgÁzsÀ. F §UÉÎ ¥ÀįɥÀà vÀA: UÉÆÃ¥Á® PÀÄgÁqÉ ªÀAiÀiÁ:38 ªÀµÀð, eÁw:»AzÀÄ ªÀqÀØgÀ, GzÉÆåÃUÀ: PÀÆ° ¸Á: ¨Á¯Áf£ÀUÀgÀ PÀgÁqÀ gÁdå ªÀĺÁgÁµïÖç gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 08.12.2017 gÀAzÀÄ ªÀÄ£ÀUÀƽ  ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

6] ¹AzÀV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 350/2017 PÀ®A ;78 (iii)  K.P. Act.
¢£ÁAPÀ 08/12/2017 gÀAzÀÄ 19:40 WÀAmÉUÉ.  ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ C±ÉÆÃPÀ vÀAzÉ ©üêÀıÁå ¸ÀÄtUÁgÀ, ªÀAiÀiÁ: 30 ªÀµÀð, ¸Á: UÀtºÁgÀ, vÁ: ¹AzÀV¸ £ÀªÀÄÆzÀ ªÀiÁrzÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¥sÁAiÀÄzÉUÉÆøÀÌgÀ CAQ ¸ÀASÉåUÀ¼À DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃ¯É MAzÀÄ gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 80/-gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆqÀĪÀ PÀgÁj£À ªÉÄÃ¯É ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄlPÁ J£ÀÄߪÀ N. ¹. dÆeÁlzÀ aÃn §gÉzÀÄPÉÆlÄÖ dÆeÁlªÀ£ÀÄß DqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ. d¥ÀÛ ªÀiÁrzÀ ªÀiÁ°£À «ªÀgÀ.: 1) £ÀUÀzÀÄ ºÀt 260/-gÀÆ. 2) ¤Ã° ªÀĹAiÀÄ ¨Á¯ï ¥É£ï MAzÀÄ, Q:0:00 gÀÆ. 3) ªÀÄlPÁ £ÀA§gÀ §gÉzÀ aÃn-MAzÀÄ. Q:0:00 gÀÆ F §UÉÎ ¤AUÀ¥Àà JZï. ¥ÀÆeÉÃj, ¦.J¸ï.L. (PÁ¸ÀÄ) ¹AzÀV ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 08.12.2017 gÀAzÀÄ ¹AzÀV  ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

Friday, December 8, 2017

PRESS NOTE ON 08-12-2017

Vijayapur District Police

Change within, Victory therein.
                                               
                                                                     «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ.
¢£ÁAPÀ: 08.12.2017

¢£ÁAPÀ; 10.12.2017 gÀAzÀÄ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ ±ÀºÀgÀzÀ°è £ÀqÉAiÀÄĪÀ °AUÁAiÀÄvÀ §ÈºÀvï ¸ÀªÀiÁªÉñÀPÉÌ  DUÀ«Ä¸À®Ä ¸ÀÄUÀªÀÄ ¸ÀAZÁgÀ ªÀåªÀ¸ÉÜ PÀÄjvÀÄ.
                  *  * * *

¢£ÁAPÀ; 10.12.2017 gÀAzÀÄ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ ±ÀºÀgÀzÀ°è °AUÁAiÀÄvÀ ¸ÀéévÀAvÀæö zsÀªÀÄð ªÀiÁ£ÀåvÉUÉ DUÀ滹 §ÈºÀvï ¸ÀªÀiÁªÉñÀªÀ£ÀÄß qÁ|| ©.Dgï CA¨ÉÃqÀÌgï QæÃqÁAUÀtzÀ°è DAiÉÆÃf¹-zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀªÀiÁªÉñÀzÀ°è ¨sÁUÀªÀ»¸À®Ä ºÉaÑ£À ¸ÀASÉåAiÀÄ°è d£ÀgÀÄ SÁ¸ÀV ªÁºÀ£ÀUÀ¼À ªÀÄÄSÁAvÀgÀ DUÀ«Ä¸ÀÄwÛzÀÄÝ. ¸ÀªÀiÁªÉñÀzÀ°è ¨sÁUÀªÀ»¸À®Ä §gÀĪÀ ªÁºÀ£ÀUÀ½UÉ ¥ÁQðAUï ªÀåªÀ¸ÉÜAiÀÄ£ÀÄß DAiÉÆÃdPÀgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ ºÉÆgÀªÀ®AiÀÄzÀ°è K¥Àðr¹zÀÄÝ, ¥ÁQðAUï ¸ÀܼÀ¢AzÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ ¸ÀܼÀPÉÌ §AzÀÄ ºÉÆÃUÀ®Ä ¦PïC¥ï ªÁºÀ£ÀzÀ ªÀåªÀ¸ÉÜ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. ¸ÀzÀj ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ £ÀUÀgÀzÀ°è d£À ºÁUÀÆ ªÁºÀ£À zÀlÖuÉ GAmÁV ¸ÀÄUÀªÀÄ ¸ÀAZÁgÀPÉÌ vÉÆAzÀgÉAiÀiÁUÀĪÀ ¸ÁzsÀåvÉ EgÀĪÀzÀjAzÀ. PÁgÀt ¸ÀÄUÀªÀÄ ¸ÀAZÁgÀPÉÌ C£ÀÄPÀÆ®ªÁUÀĪÀ zÀȶ֬ÄAzÀ ªÁºÀ£ÀUÀ¼ÀÄ ¢£ÁAPÀ: 10.12.2017 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 08.00 UÀAmɬÄAzÀ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 6.00 UÀAmÉAiÀĪÀgÉUÉ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ £ÀUÀgÀzÀ F PɼÀPÀAqÀ gÀ¸ÉÛUÀ¼À°è  ªÁºÀ£ÀUÀ¼À ¸ÀAZÀj¸ÀĪÀzÀ£ÀÄß ¤µÉâü¸À¯ÁVzÉ.

1) ElV ¥ÉmÉÆæÃ¯ï ¥ÀA¥À¢AzÀ qÁ|| ©.Dgï.CA¨ÉÃqÀÌgÀ QæÃqÁAUÀtzÀ PÁæ¸ï ªÀgÉUÉ.
2) ¹AzÀV ¨ÉÊ¥Á¸À¢AzÀ qÁ|| ©.Dgï.CA¨ÉÃqÀÌgÀ QæÃqÁAUÀtzÀ PÁæ¸ï ªÀgÉUÉ.
3) §¸ï ¤¯ÁÞt¢AzÀ qÁ|| ©.Dgï.CA¨ÉÃqÀÌgÀ QæÃqÁAUÀtzÀ PÁæ¸ï ªÀgÉUÉ.
4) ¹zÉÝñÀégÀ zÉêÀ¸ÁÜ£À¢AzÀ qÁ|| ©.Dgï.CA¨ÉÃqÀÌgÀ QæÃqÁAUÀtzÀ PÁæ¸ï ªÀgÉUÉ.
5) J¦JªÀiï¹ PÁæ¸ï¢AzÀ qÁ|| ©.Dgï.CA¨ÉÃqÀÌgÀ QæÃqÁAUÀtzÀ PÁæ¸ï ªÀgÉUÉ.

F ªÉÄîÌAqÀ gÀ¸ÉÛUÀ¼À°è ªÁºÀ£À ¸ÀAZÁgÀªÀ£ÀÄß ¤µÉâü¸À¯ÁVzÀÄÝ, ¸ÁªÀðd¤PÀgÀÄ ¸ÀºÀPÀj¸À¨ÉÃPÁV F ªÀÄÆ®PÀ PÉÆÃgÀ¯ÁVzÉ.


                                               PÀÄ®¢Ã¥ÀPÀĪÀiÁgÀ.Dgï.eÉÊ£ï L¦J¸ï
                                           ¥Éưøï C¢üÃPÀëPÀgÀÄ
                                                    «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ. 

UÉ, f¯Áè ªÁvÁð ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀæZÁgÁ¢üPÁjUÀ¼ÀÄ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ.          
   ºÁUÀÆ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ. f¯ÉèAiÀÄ J®è ¥ÀvÀæPÀvÀðPÀgÀÄ ºÁUÀÆ bÁAiÀiÁUÁæºÀPÀgÀÄ