Facebook

Number of Visitors

Monday, July 11, 2016

PRESS NOTE ON 11-07-2016

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
                                                            «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ.
¢£ÁAPÀ: 11.07.2016

¸ÀASÉå: 36/2016

«dAiÀÄ¥ÀÄgÀ ±ÀºÀgÀzÀ gËr d£ÀgÀ ¥ÀgÉÃqÀ
*****       EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 11.07.2016 gÀAzÀÄ UÁA¢üZËPÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ºÉZÀÄѪÀj ¥Éưøï C¢üÃPÀëPÀgÀÄ, «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ gÀªÀgÀ ¸ÀªÀÄÄäRzÀ°è «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ ±ÀºÀgÀzÀ gËr d£ÀgÀ ¥ÀgÉÃqÀ ªÀiÁr¸À¯Á¬ÄvÀÄ. 40 d£À gËrUÀ¼ÀÄ ¥ÀgÉÃqÀzÀ°è ºÁdjzÀÝgÀÄ. ¸ÀzÀj ¥ÀgÉÃqÀzÀ°è gËr d£ÀgÀ ¸ÀzsÀåzÀ ZÀlĪÀnPÉUÀ¼À §UÉÎ ¥Àj²Ã°¹ M¼ÉîAiÀÄ £ÀqÀĪÀ½PÉAiÉÆA¢UÉ fêÀ£À ¸ÁV¸À®Ä JZÀÑjPÉ ¤ÃqÀ¯Á¬ÄvÀÄ. ¸ÀzÀgÀ ¥ÀgÉÃqÀzÀ°è ²æà ¸ÀĤî PÀA§¼É ¹¦L, «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ ±ÀºÀgÀ ªÀÈvÀÛ, ²æà ©.J¸ï¥Ánî ¦J¸ïL, ¦J¸ïL UÁA¢üZËPÀ, ²æà J£ï.J¸ï.d£ÀUËqÀ ¦J¸ïL d®£ÀUÀgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ºÁdjzÀÝgÀÄ.