Facebook

Number of Visitors

Friday, July 1, 2016

DAILY NEWS ON 01-07-2016

¥ÀwæPÁ ¥ÀæluÉ
          «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ
  ¢£ÁAPÀ: 01.07.2016

1) ¹AzÀV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 190/2016 PÀ®A: 379 L.¦.¹. ªÀÄvÀÄÛ PÀ£ÁðlPÀ G¥À R¤d jAiÀiÁAiÀÄw ¤AiÀĪÀiÁªÀ½UÀ¼ÀÄ 1994gÀ ¤AiÀĪÀÄ 3, 36 ªÀÄvÀÄÛ 42 ¸ÀºÀ PÀ®A. 44 ºÁUÀÆ ªÉÄÊ£ïì ªÀÄvÀÄÛ «Ä£ÀgÀ¯ïì gÉUÀÄå¯ÉñÀ£ï ªÀÄvÀÄÛ qɪɮ¥ÀªÉÄAmï PÁAiÉÄÝ: 1957 ¤ªÀÄAiÀÄ 4, 4(1), 4(J), gÉ/ªÀÅ 21(4), 21 4(J)
          ¢£ÁAPÀ: 30.06.2016 gÀAzÀÄ 18.30 UÀAmÉUÉ ºÀªÀ¼À¥Àà ±ÀAPÉæ¥Àà ªÀiÁzÀgÀ, ªÀAiÀiÁ: 23 ªÀµÀð, ¸Á: ¹gÀUÀÄA¦, vÁ: ©¼ÀV, n¥ÀàgÀ £ÀA: PÉJ:28/©-6096 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß ¸ÁUÁl ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀ®Ä ¸ÀPÁðgÀzÀ E¯ÁSÉUÀ¼ÁzÀ ¯ÉÆÃPÉÆ¥ÀAiÉÆÃV E¯ÁSɬÄAzÁUÀ° CxÀªÁ UÀt ªÀÄvÀÄÛ ¨sÀÆ «eÁÕ£À E¯ÁSɬÄAzÁ°, ¯ÉʸÀ£ïì CxÀªÁ ¥ÀgÀªÁ¤UÉ ¥ÀvÀæ ¥ÀqÉzÀÄPÉƼÀîzÉ vÀªÀÄä ¯Á¨sÀPÉÆ̸ÀÌgÀ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ PÀ¼ÀÄ«¤AzÀ CPÀæªÀĪÁV MlÄÖ CAzÁdÄ 9,000/-gÀÆ QªÀÄäwÛ£À ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß n¥ÀàgÀ°è ¸ÁV¸ÀÄwÛzÁÝUÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ F §UÉÎ ¸À.vÀ. ²æà ©üêÀÄ£ÀUËqÀ J. ©gÁzÁgÀ, ¹.¦.L ¹AzÀV ªÀÈvÀÛ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 30.06.2016 gÀAzÀÄ ¹AzÀV ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

2) ¹AzÀV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 189/2016 PÀ®A: 78 (3) PÀ£ÁðlPÀ ¥Éưøï PÁAiÉÄÝ.
          ¢£ÁAPÀ: 30.06.2016 gÀAzÀÄ 15.30 UÀAmÉUÉ d¨ÁâgÀ @ ±À©âgÀ vÀAzÉ ªÉÄʧƧ¸Á§ ¨ÁUÀªÁ£À, ªÀAiÀiÁ: 33 ªÀµÀð, ¸Á: ZÁAzÀPÀªÀmÉ, vÁ: ¹AzÀV F DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¥sÁAiÀÄzÉUÉÆøÀÌgÀ CAQ-¸ÀASÉåUÀ¼À DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃ¯É MAzÀÄ gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 80/- gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆqÀĪÀ PÀgÁj£À ªÉÄÃ¯É ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀtªÀ£ÀÄß vÀUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄlPÁ C£ÀÄߪÀ dÆeÁlzÀ aÃn §gÉzÀÄPÉÆlÄÖ dÆeÁlªÀ£ÀÄß DqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ F DgÉÆævÀ¤AzÀ MlÄÖ 25,000/- gÀÆ.UÀ¼À£ÀÄß ªÀ±À¥Àr¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. F §UÉÎ ¸À.vÀ. ²æà ©üêÀÄ£ÀUËqÀ J. ©gÁzÁgÀ, ¹.¦.L ¹AzÀV ªÀÈvÀÛ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 30.06.2016 gÀAzÀÄ ¹AzÀV ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

3) ZÀqÀZÀt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 132/2016 PÀ®A: 78 (3) PÀ£ÁðlPÀ ¥Éưøï PÁAiÉÄÝ.
          ¢£ÁAPÀ: 30.06.2016 gÀAzÀÄ 17.30 UÀAmÉUÉ ®PÀëöät vÀA. ºÀtªÀÄAvÀ PÀÄgÁqÉ ªÀAiÀiÁ-62 ªÀµÀð ¸Á:ZÀqÀZÀt ªÀqÀØgÀ NtÂ. F DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¥ÁAiÉÄÝUÉÆøÀÌgÀ 01/- gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 80/- gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆqÀĪÀ PÀgÁj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¨ÁA¨É ªÀÄlPÁ C£ÀÄߪÀ N. ¹ dÆeÁlzÀ CAQ ¸ÀASÉåUÀ¼À£ÀÄß §gÉzÀÄPÉƼÀÄîªÁUÀ ¸À®PÀgÀuÉUÀ¼À ¸ÀªÉÄÃvÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ F DgÉÆævÀ¤AzÀ MlÄÖ 240/- gÀÆ.UÀ¼À£ÀÄß ªÀ±À¥Àr¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. F §UÉÎ ¸À.vÀ ²æà J¸ï.¦ ²AV, ¦.J¸ï.L ZÀqÀZÀt ¥Éưøï oÁuÉ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 30.06.2016 gÀAzÀÄ ZÀqÀZÀt ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

4) UÉÆîUÀĪÀÄäeï ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 123/2016 PÀ®A: 78 (3) PÀ£ÁðlPÀ ¥Éưøï PÁAiÉÄÝ.
          ¢£ÁAPÀ: 30.06.2016 gÀAzÀÄ 17.00 UÀAmÉUÉ ¨Á¸ÀÌgÀ vÀA|| ±ÀAPÉæ¥Àà ªÀĸÀÆw, ¸Á|| C¯Áè¥ÀÄgÀ NtÂ, «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ F DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¥Á¬ÄzÉUÉÆøÀÌgï ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ¤AvÀÄ ºÉÆÃV §gÀĪÀ d£ÀjUÉ MAzÀÄ gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 80 gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆqÀÄvÉÛÃªÉ CAvÁ PÀgÉzÀÄ CªÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ  ¨ÁA¨É ªÀÄlPÁ C£ÀÄߪÀ N.¹ CAQ ¸ÀASÉåUÀ¼À£ÀÄß §gÉzÀÄPÉƼÀÄîwÛzÁÝUÀ ¸À®PÀgÀuÉUÀ¼À ¸ÀªÉÄÃvÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ F DgÉÆævÀ¤AzÀ MlÄÖ 920/- gÀÆ.UÀ¼À£ÀÄß ªÀ±À¥Àr¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. F §UÉÎ ¸À:vÀ JA.J£ï. ¹AzsÀÆgÀ ¦J¸ïL(PÁ&¸ÀÄ)  UÉÆîUÀĪÀÄäd ¥Éưøï oÁuÉ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 30.06.2016 gÀAzÀÄ UÉÆîUÀĪÀÄäeï ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

5) gÀhļÀQ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 110/2016 PÀ®A: 78 (3) PÀ£ÁðlPÀ ¥Éưøï PÁAiÉÄÝ.
          ¢£ÁAPÀ: 30.06.2016 gÀAzÀÄ 19.00 UÀAmÉUÉ ¹zÁÝgÁªÀÄ vÀA: ¥ÀArvÀ PÉÆqÀvÉ ªÀAiÀiÁ:26 ªÀµÀð ¸Á: zsÀƼÀSÉÃqÀ vÁ|| EAr f|| «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ F DgÉÆævÀ£ÀÄ EªÀ£ÀÄ 1/- gÀÆ UÉ 80/- gÀÆ PÉÆqÀĪÀ PÀgÁj£À ªÉÄÃ¯É ¨ÁA¨É CA§ÄªÀ ªÀÄlPÁ N.¹. dÆeÁl DqÀĪÁUÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ F DgÉÆævÀ¤AzÀ MlÄÖ 430/- gÀÆ.UÀ¼À£ÀÄß ªÀ±À¥Àr¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. F §UÉÎ ¸À.vÀ ²æà ¸À.vÀ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀÄgÉñÀ.Dgï.UÀrØ ¦.J¸ï.L gÀhļÀQ ¥Éưøï oÁuÉ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 30.06.2016 gÀAzÀÄ gÀhļÀQ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

6) ¹AzÀV ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r £ÀA. 20/2016 PÀ®A. 174 ¹Dg惡.
          ¢£ÁAPÀ: 28.06.2016 gÀAzÀÄ 22.30 UÀAmÉUÉ £ÀªÀÄÆzÀÄ  ªÀiÁrzÀ ªÀgÀ¢zÁgÀ¼À  ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ªÀÄÈvÀ ²ªÀ°Ã¯Á UÀAqÀ gÁdPÀĪÀiÁgÀ £ÀUÀ£ÀÆgÀ EªÀ¼ÀÄ,  vÀ£Àß  UÀAqÀ£ÀÄ  FUÀ MAzÀĪÀgÉ wAUÀ¼À »AzÉ «µÀ ¸ÉêÀ£É  ªÀiÁr DvÀäºÀvÉå  ªÀiÁrPÉÆArzÀÝ£ÀÄß ªÀiÁ£À¹PÀ  ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥Éì  ºÉÆA¢ vÀ£Àß UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è  ºÉUÀÎt ¥ÁóóóµÁzÀ ¥ÀÄr  ¸ÉêÀ£É ªÀiÁr «dAiÀÄ¥ÀÄgÀzÀ zsÀ£ÀéAvÀj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è G¥ÀZÁgÀ ºÉÆAzÀÄwÛzÁÝUÀ G¥ÀZÁgÀ ¥sÀ°¸ÀzÉà ¢£ÁAPÀ 29-06-2016 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁå£Àí 3;30 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É ºÉÆgÀvÀÄ CªÀ¼À ªÀÄgÀtzÀ°è ¨ÉÃgÉ AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA±ÀAiÀÄ  ªÀUÉÊgÉ EgÀÄ¢¯Áè CAvÁ  ªÀgÀ¢zÁgÀ¼À ªÀgÀ¢AiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀÄ CzÉ F §UÉÎ ²æêÀÄw ©üêÀĨÁ¬Ä UÀAqÀ ±ÀgÀtUËqÀ. PÉA¨sÁ«. ¸Á:  £ÁUÁ« PÉ.r.  vÁ|| ¹AzÀV EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ªÀgÀ¢AiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 30.06.2016 gÀAzÀÄ ¹AzÀV ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.