Facebook

Number of Visitors

Thursday, July 14, 2016

DAILY NEWS ON 14-07-2016

¥ÀwæPÁ ¥ÀæluÉ
          «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ
  ¢£ÁAPÀ: 14.07.2016
1) ªÀÄ£ÀUÀƽ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 122/2016 PÀ®A: 279. 337. 338. 304(J) L¦¹.
          ¢£ÁAPÀ: 13.07.2016 gÀAzÀÄ 11.00 UÀAmÉUÉ ªÀÄÄzÀÄPÀ¥Àà vÀA: ¤AUÀ¥Àà ºÉ¼ÀªÀgÀÀ ªÀAiÀiÁ 22 ¸Á: ªÀÄrPÉñÀégÀ vÁ: ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À F DgÉÆævÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ ZÀ¯Á¬Ä¸ÀĪÀ §Ä¯ÉÃgÉÆà fÃ¥ï £ÀA§gÀ PÉJ-28-J£ï-9165 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß §.¨ÁUÉêÁr PÀqɬÄAzÁ ªÀĸÀ©£Á¼À PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ ¸À®ÄªÁV Cwà eÉÆÃj¤AzÁ ªÀÄvÀÄÛ ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÁ ªÀiÁ£À«ÃAiÀÄ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ ºÁUÉà ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÀĸÀ©£Á¼ÀzÀ ¸ÀdÓ£À EªÀgÀ ºÉÆîzÀÀ ºÀwÛgÀÀ EzÀgÀ°è ¦gÁå¢zÁgÀ¼ÀÄ PÀĽvÀÄ §gÀĪÀ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA§gÀ PÉJ-36 PÀÆå-2659 £ÉÃzÀÝPÉÌ ºÁ¬Ä¹ C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹ CzÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄ §gÀÄwÛzÀÝ ¦gÁå¢UÉ ºÁUÀÆ ¦gÁå¢AiÀÄ UÀAqÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÆÃmÁgï ZÁ®PÀ ¥ÀgÀ¸À¥Àà »gÉÃPÀÄgÀħgÀ ºÁUÀÆ ªÀÄPÀ̼ÁzÀ, ®PÀÌ¥Àà ºÁUÀÆ dUÀ¢Ã±À EªÀgÀÄUÀ½UÉ ¸ÁzÁ ºÁUÀÆ ¨ÁjWÁAiÉÄlÄÖ ¥Àr¹zÀÝ®èzÉÃ, §®UÁ®Ä PÀmÁÖV ¨sÁjUÁAiÀÄ¥ÉlÄÖ ºÉÆA¢zÀ ¦gÁå¢AiÀÄ ªÀÄUÀ ®PÀÌ¥Àà FvÀ¤UÉ G¥ÀZÁgÀPÉÌ MAiÀÄÄåªÁUÀ ªÀiÁUÀð ªÀÄzÀåzÀ°èAiÉÄà ªÀÄgÀt ºÉÆAzÀĪÀAvÉ ªÀiÁrzÀÝ®èzÉÃ,DgÉÆæ ZÁ®PÀ£ÀÄ PÀÆqÁ UÁAiÀÄ¥ÉlÄÖ ºÉÆA¢zÀ C¥ÀgÁzsÀ F §UÉÎ gÉÃtÄPÁ UÀA:¥ÀgÀ¸À¥Àà »ÃgÉÃPÀÄgÀħgÀ ªÀAiÀiÁ-25 eÁw »AzÀÄ PÀÄgÀħgÀ ªÉÆà GzÉÆåÃUÀ ªÀÄ£ÉUÉ®¸À ¸Á: ©¸À£Á¼À EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 13.07.2016 gÀAzÀÄ ªÀÄ£ÀUÀƽÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

2) UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.109/2016 PÀ®A:279. 337.304(J) L¦¹ & 187 JAï.«í.PÁAiÉÄÝ.
          ¢£ÁAPÀ: 13.07.2016 gÀAzÀÄ 18.45 UÀAmÉUÉ £ÀªÀÄÆzÀ ªÀiÁrzÀ ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ®è £ÀA: PÉJ: 28/ªÁAiÀiï-8138 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß »AzÉ M§âªÀ¤UÉ PÀÆræ¹PÉÆAqÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß ²ªÀtV PÀqɬÄAzÀ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ PÀqÉUÉ Cwà eÉÆÃj¤AzÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ªÀiÁ£À«ÃAiÀÄ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è £ÀqɸÀÄvÁÛ gÁAUï ¸ÉÊqÀ §AzÀÄ JzÀÄjUÉ §gÀÄwÛzÀÝ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA: PÉJ- 28 qÀ§Äå-3406 £ÉÃzÀÝPÉÌ ºÁ¬Ä¹ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £Àr¸ÀÄwÛzÀ ¹zÀÝ¥Àà vÀAzÉ ¥ÀÆd¥Àà eÁ°VqÀzÀ ªÀAiÀiÁ: 50 ªÀµÀð ¸Á: ²ªÀtV FvÀ¤UÉ vÀ¯ÉUÉ,JqÀUÀtÂÚUÉ ¨sÁj ¥ÉlÄÖ UÁAiÀÄ ¥Àr¹ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄgÀt ¥Àr¹ ªÉÄÊvÀ£À »AzÉ PÀĽvÀ EzÀgÀ°è ¦AiÀiÁð¢UÉ ªÀÄÆVUÉ,JqÀQ£À ªÉÄ®QUÉ ¸ÁzÁ ¥ÉlÄÖ UÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ F §UÉÎ ²æà ±ÁAvÀ¥Àà ¨sÀıÀ¥Àà ªÀÄ®èAiÀÄåUÉÆüÀ eÁw: »AzÀÄ PÀÄgÀħgÀ ªÀAiÀiÁ: 45 ªÀµÀð GzÉÆåÃUÀ: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ²ªÀtV vÁ: f: «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 13.07.2016 gÀAzÀÄ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

3) gÀhļÀQ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 121/2016 PÀ®A: 78 (3) PÀ£ÁðlPÀ ¥Éưøï PÁAiÉÄÝ.
          ¢£ÁAPÀ: 13.07.2016 gÀAzÀÄ 16.45 UÀAmÉUÉ ¤AUÀ¥Àà vÀA: ®PÀëöät K¼ÀV ªÀAiÀiÁ|| 40 ªÀµÀð ¸Á|| ªÀÄtAPÀ®V vÁ|| EAr f|| «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ F DgÉÆævÀ£ÀÄ FvÀ£ÀÄ 1/- gÀÆ UÉ 80/- gÀÆ PÉÆqÀĪÀ PÀgÁj£À ªÉÄÃ¯É ¨ÁA¨É CA§ÄªÀ ªÀÄlPÁ N.¹.dÆeÁl DqÀĪÁUÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ F DgÉÆævÀ¤AzÀ MlÄÖ 500/- gÀÆ.UÀ¼À£ÀÄß ªÀ±À¥Àr¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. F §UÉÎ ¸ÀvÀB ²æà ¸ÀvÀ ¦ügÁå¢ ¸ÀÄgÉñÀ Dgï.UÀrØ ¦.J¸ï.L gÀhļÀQ ¥Éưøï oÁuÉ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 13.07.2016 gÀAzÀÄ gÀhļÀQ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

4) zÉêÀgÀ»¥ÀàgÀV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 120/2016 PÀ®A: 87 PÀ£ÁðlPÀ ¥Éưøï PÁAiÉÄÝ.
          ¢£ÁAPÀ: 13.07.2016 gÀAzÀÄ 17.15 UÀAmÉUÉ ¹zÁæªÀÄ¥Àà vÀAzÉ AiÀÄ®è¥Àà zÉÆqÀªÀĤ ªÀAiÀiÁ 45 ªÀµÀð ºÁUÀÆ E£ÀÆß 7 d£ÀgÀÄ ¸Á: ¥ÀqÀUÁ£ÀÆgÀ vÁ; ¹AzÀV F DgÉÆævÀgÀÄ vÀªÀÄä vÀªÀÄä ¥Á¬ÄzÉÃUÉÆøÀÌgÀ ¥ÀqÀUÁ£ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ ¸ÉÆêÉÄñÀégÀ UÀÄrAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è UÀÄA¥ÁV PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ¼À DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃ¯É ¥ÀtPÉÌ ºÀt ºÀaÑ CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ ªÀÄ£Áß dÆeÁl DqÀÄwÛzÀÝ DgÉÆÃ¥À F DgÉÆævÀ¤AzÀ MlÄÖ 10,720/- gÀÆ.UÀ¼À£ÀÄß ªÀ±À¥Àr¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. F §UÉÎ ¸À||vÀ|| ²æà ©. «í. £ÁåªÀÄUËqÀ ¦.J¸ï.L zÉêÀgÀ»¥ÀàgÀV ¥Éưøï oÁuÉ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 13.07.2016 gÀAzÀÄ zÉêÀgÀ»¥ÀàgÀV ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

5) UÉÆîUÀĪÀÄäeï ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 129/2016 PÀ®A: ªÀÄ»¼É PÁuÉ
          ¢£ÁAPÀ: 13.07.2016 gÀAzÀÄ 16.30 UÀAmÉUÉ EzÀgÀ°è £ÀªÀÄÆzÀ ªÀiÁrzÀ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ gÉÃtÄPÁ vÀA. ªÀÄ®è¥ÀàUËqÀ ¥Ánî  ªÀAiÀiÁ: 18 ªÀµÀð EªÀgÀÄ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ ±ÀºÀgÀzÀ n¥ÀÄà ¸ÀįÁÛ£ï ZËPï ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ ºÀ¼ÉAiÀÄ vÀºÀ²Ã¯ÁÝgÀ PÀbÉÃjUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄðAzÀ ¦gÁå¢AiÀÄÄ CmÉÆà ºÀt PÉÆqÀĪÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ºÉüÀzÉ PÉüÀzÉ J°èUÉÆà ºÉÆÃV PÁuÉAiÀiÁVgÀÄvÁÛ¼É CAvÁ ªÀgÀ¢üAiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀ CzÉ F §UÉÎ ¸ÀÄ£ÀAzÁ UÀA/ ªÀÄ®è¥ÀàUËqÀ ¥Ánî ¸Á|| ¤A¨Á¼À PÉ.r  vÁ|| EAr f|| «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 13.07.2016 gÀAzÀÄ UÉÆîUÀĪÀÄäeï ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

6) PÉÆïÁígÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 92/2016 PÀ®A: ºÉtÄÚ ªÀÄUÀ¼ÀÄ PÁuÉ
          ¢£ÁAPÀ: 07.07.2016 gÀAzÀÄ 12.00 UÀAmɬÄAzÀ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 5.00 UÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À CªÀ¢üAiÀÄ°è EzÀgÀ°è PÁuÉAiÀiÁzÀ ¸ÀAVÃvÁ. vÀAzÉ. ¥ÀÄ£ÀÄß. gÁoÉÆÃqÀ ªÀAiÀiÁ-19 ªÀµÀð ¸Á: PÀÆqÀV vÁAqÉ. vÁ: §,¨ÁUÉêÁr. EªÀ¼ÀÄ PÀÆqÀV vÁAqÉAiÀÄ°ègÀĪÀ vÀªÀÄä ªÁ¸ÀzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èAzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è AiÀiÁjUÀÆ ºÉüÀzÉ PÉüÀzÉ ªÀģɬÄAzÀ J°èUÉÆà ºÉÆÃV ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉUÉ §gÀzÉà PÁuÉAiÀiÁVgÀÄvÁÛ¼É F §UÉÎ ¥ÀÄ£ÀÄß. vÀAzÉ UÀAUÁgÁªÀÄ. gÁoÉÆÃqÀ  ¸Á: PÀÆqÀV vÁAqÉ. vÁ: §,¨ÁUÉêÁr EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 13.07.2016 gÀAzÀÄ PÉÆïÁígÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

7) ¤qÀUÀÄA¢ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r £ÀA. 07/2016 PÀ®A. 174 ¹Dg惡.
          ¢£ÁAPÀ: 11.07.2016 gÀAzÀÄ 10.00 UÀAmɬÄAzÀ ¢£ÁAPÀ: 13.07.2016 gÀAzÀÄ 13.00 UÀAmÉ £ÀqÀÄ«£À CªÀ¢üAiÀÄ°è EzÀgÀ°è ªÀgÀ¢zÁgÀ£À vÀªÀÄä ªÉÄÊvÀ zÁåªÀÄ¥Àà vÀA ©üêÀÄ¥Àà ªÀiÁzÀgÀ ªÀAiÀiÁ-35 ªÀµÀð ¸Á|| ElV FvÀ£ÀÄ FUÀ 8-9 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ vÀ£Àß ºÉAqÀw vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆzÀªÀ¼ÀÄ ¥ÀgÀÛ §A¢¯Áè CAvÁ CzÀ£Éß ªÀiÁ£À¹PÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ MAzÀÄ £ÀªÀÄÆ£É UÀÄAV£À°è wgÀÄUÁqÀÄwÛzÀÄÝ CzÉ UÀÄAV£À°è vÀ£Àß ªÁ¸ÀzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ºÀUÀ΢AzÀ HgÀ®Ä ºÁQPÉÆAqÀÄ ¸ÀwÛzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. EªÀgÀ ªÀÄgÀtzÀ°è AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀ¢¯Áè. CAvÁ ªÀgÀ¢AiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀ EgÀÄvÀÛzÉ F §UÉÎ ¥ÀgÀ±ÀÄgÀªÀÄ vÀA ©üêÀÄ¥Àà ªÀiÁzÀgÀ ªÀAiÀiÁ-40 ªÀµÀð ¸Á|| ElV EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ªÀgÀ¢AiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 13.07.2016 gÀAzÀÄ ¤qÀUÀÄA¢ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.