Facebook

Number of Visitors

Wednesday, July 13, 2016

DAILY NEWS ON 13-07-2016

¥ÀwæPÁ ¥ÀæluÉ
          «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ
  ¢£ÁAPÀ: 13.07.2016
1) ªÀÄ£ÀUÀƽ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 119/2016 PÀ®A: 341, 504, 506 gÉ/« 34 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 3(1)(10) J¸ï.¹./J¸ï.n. ¦.J.AiÀiÁåPïÖ 1989.  
          ¢£ÁAPÀ: 09.07.2016 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 07.30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ 1] UÀÄgÀ¥Àà vÀA: a£ÀߥÀà ªÀÄqÀUÉÆAqÀ 2] «ÃgÀUÉÆAqÀ¥Àà vÀA: ªÀÄ®è¥Àà ¥ÀgÀtÚªÀgÀ ¸Á: E§âgÀÆ ªÀĸÀ©£Á¼À F DgÉÆævÀgÀÄ ¦gÁå¢UÉ ¤Ã£ÀÄ £ÀÆvÀ£À DAUÀè ¸ÀAAiÀÄÄPÀÛ  ¥À.¥ÀÆ. PÁ¯ÉÃd ªÀĸÀ©£Á¼ÀzÀ (ºÀƸÀÆÌ® «¨sÁUÀ) ²æà ²ªÁ£ÀAzÀ «zÁåªÀzÀðPÀ ¸ÀAWÀ ªÀĸÀ©£Á¼ÀzÀ ºÉqÀªÀiÁ¸ÀÛgÀ£Éà C¯Áè CAvÁ ¦gÁå¢AiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¹mÁÖV CzÉà ¹nÖ¤AzÁ ¦gÁå¢AiÀÄÄ  ¨ÁUÉêÁr¬ÄAzÁ ªÀĸÀ©£Á¼ÀPÉÌ ºÉÆÃgÀmÁUÀ ¸ÀdÓ£À EªÀgÀ ºÉÆîzÀ  ºÀwÛgÀ CqÀØUÀnÖ vÀgÀÄ© ¤°è¹, CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÁ ¨ÉÊzÀÄ, fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÝ®èzÉÃ, ¦gÁå¢AiÀÄÄ ¥Àj²µÀÖ »AzÀÄ ªÀiÁzÀgÀ eÁwUÉ ¸ÉÃjzÀªÀ£ÀÄ EgÀÄvÁۣɠ CAvÁ UÉÆwÛzÀÄÝ w½zÀÄ, w½zÀÄ ºÉÆïÉAiÀÄ ªÀiÁ¢UÀ ¸ÀƼÉà ªÀÄUÀ£Éà CAvÁ  eÁåw JwÛ ¨ÉÊzÀÄ eÁw ¤AzÀ£É ªÀiÁrzÀ C¥ÀgÁzsÀ F §UÉÎ ªÀÄjAiÀÄ¥Àà  vÀA: ºÀtªÀÄAvÀ¥Àà ªÀiÁzÀgÀ ªÀAiÀiÁ: 53 eÁw: »AzÀÄ ªÀiÁzÀgÀÀ, G: »jAiÀÄ ¸ÀºÁAiÀÄPÀ ²PÀëPÀgÀÄ £ÀÆvÀ£À DAUÀè ¥ÀzÀ« ¥ÀƪÀð PÁ¯ÉÃeï ªÀĸÀ©£Á¼À ¸Á:  ¨ÁUÉêÁr EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 12.07.2016 gÀAzÀÄ ªÀÄ£ÀUÀƽ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

2) ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 168/2016 PÀ®A: 279. 337. 338. 304(J) L¦¹.
          ¢£ÁAPÀ: 12.07.2016 gÀAzÀÄ 21.00 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ w¥ÀàtÚ vÀA: ºÀtªÀÄAvÀ ªÁUÀtUÉÃj ªÀAiÀiÁ-20 ªÀµÀð ¸Á: JtÂÚªÀqÀUÉÃj vÁ: ¸ÀÄgÀ¥ÀÆgÀ  F DgÉÆævÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA: PÉJ 33 J¸ï-1375 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß vÀAUÀqÀV PÀqɬÄAzÀ  AiÀÄgÀUÀ®è ªÀiÁUÀðªÁV £Á®vÀªÁqÀ PÀqÉUÉ §ºÀ¼À eÉÆÃgÁV vÁvÁìgÀvÀ£À¢AzÀ, ªÀiÁ£À«ÃAiÀÄ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV AiÀÄgÀUÀ®è PÁæ¸ïzÀ°è  ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ZÁ®£ÉAiÀÄ ¤AiÀÄAvÀæt vÀ¦à ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®ªÀ£ÀÄß gÀ¸ÉÛAiÀÄ §¢AiÀÄ vÀVΣÀ°è PÉqÀ« C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹ vÁ£ÀÄ ¨Ájà UÁAiÀÄ¥ÉlÄÖ ºÉÆA¢ ªÉÄÊvÀ DVzÀÝ®èzÉà ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® »AzÉ PÀĽvÀ ¦AiÀiÁð¢UÉ ªÀÄvÀÄÛ ±ÀgÀt¥Àà zsÀgÉ¥Àà PÀªÀrªÀÄnÖ ªÀAiÀiÁ-22 ªÀµÀð EªÀ¤UÉ ¸ÁzÁ ªÀ ¨Ájà UÁAiÀÄ¥ÉlÄÖ ¥Àr¹zÀ C¥ÀgÁzsÀ F §UÉÎ gÉêÀt¹zÀÝ vÀA: AiÀĪÀÄ£À¥Àà ¥ÀÆeÁj  ªÀAiÀiÁ 24 ªÀµÀð ¸Á: JtÂÚªÀqÀUÉÃj  vÁ: ¸ÀÄgÀ¥ÀÆgÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 12.07.2016 gÀAzÀÄ ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

3) D®ªÉÄî ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 122/2016 PÀ®A: 379 L.¦.¹ ªÀÄvÀÄÛ PÀ£ÁðlPÀ G¥À R¤d jAiÀiÁAiÀÄw ¤ªÀiÁªÀ½UÀ¼ÀÄ 1994gÀ ¤AiÀĪÀÄ 3,36 ªÀÄvÀÄÛ 42 ¸ÀºÀ PÀ®A. 44 ºÁUÀÆ ªÉÄÊ£ïì ªÀÄvÀÄÛ «Ä£ÀgÀ¯ïì gÉUÀÄå¯ÉñÀ£ï ªÀÄvÀÄÛ qɪɮ¥ÀªÉÄAmï PÁAiÉÄÝ: 1957 ¤AiÀĪÀÄ 4, 4[1], 4[J] ¸À.PÀ 21 [4], 21 [4][J].
          ¢£ÁAPÀ: 12.07.2016 gÀAzÀÄ 16.00 UÀAmÉUÉ 1] ªÀıÁåPÀ vÀAzÉ zÀ¸ÀÛVÃgÀ ±ÉÃR ¸Á: C¥Àd®¥ÀÆgÀ ºÁ° ªÀ¹Û ¸ÉÆïÁ¥ÀÆgÀ zÀªÀĤ £ÀUÀgÀ ºÉÆAqÁ¬Ä  »mÁa 210 £ÉÃzÀÝgÀ D¥ÉæÃlgï  2] ¹zÀÄÝ vÀAzÉ CAiÀÄå¥Àà ªÉÆÃgÀlV, ¸Á:¹AzÀV J¯ï & n »mÁa 135 £ÉÃzÀÝgÀ D¥ÉæÃlgï F DgÉÆævÀgÀÄ  ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß ¸ÀAUÀæºÀuÉ ªÀiÁqÀ®Ä ¸ÀgÀPÁjAzÁUÀ° ªÀÄvÀÄÛ ¯ÉÆÃPÉÆÃ¥ÀAiÉÆÃV E¯ÁSɬÄAzÀ CxÀªÁ UÀt ªÀÄvÀÄÛ §Æ «eÁÕ£À E¯ÁSɬÄAzÁ mÉAlgÀ ¥ÀqÉAiÀÄzÉ EzÀgÀ°è d¥ÁÛzÀ »mÁaUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ PÀ¼ÀÄ«¤AzÀ ©üêÀiÁ £À¢AiÀÄ°ègÀĪÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 1,50,000/gÀÆ QªÀÄäwÛ£À ¸ÁzÁ ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀĪÀ ¸À®ÄªÁV ¸ÀAUÀæºÀuÉ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ F §UÉÎ ²æà J¸ï.©. ªÀiÁ¼ÀUÉÆAqÀ ¦.J¸ï.L D®ªÉÄî oÁuÉ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 12.07.2016 gÀAzÀÄ D®ªÉÄî ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

4) EAr ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 224/2016 PÀ®A: 87 PÀ£ÁðlPÀ ¥Éưøï PÁAiÉÄÝ.
          ¢£ÁAPÀ: 12.07.2016 gÀAzÀÄ 15.00 1) gÁªÀÄZÀAzÀæ ©ÃªÀıÁå CZÉÑUÁAªÀ ªÀAiÀiÁ 58 ªÀµÀð 2) DzÀ¥Àà vÀA ¯Á®Ä gÁoÉÆÃqÀ ªÀAiÀiÁ 51 ªÀµÀð 3) «ÄÃgÁ¸Á§ vÀA ºÀĸɣÀ¸Á§ ªÀÄPÁ£ÀzÁgÀ ªÀAiÀiÁ 40 ªÀµÀð 4) FgÀtÚ vÀA ±ÀgÀt¥Àà ªÀÄÄdUÉÆAqÀ ªÀAiÀiÁ 30 ªÀµÀð 5) ¸ÀAvÉÆõÀ vÀÄPÁgÁªÀÄ gÁoÉÆÃqÀ ªÀAiÀiÁ 26 ªÀµÀð ¸Á||J®ègÀÆ ®ZÁåt vÁ||EAr F DgÉÆævÀgÀÄ vÀªÀÄä vÀªÀÄä ¥Á¬ÄzÉUÉÆøÀÌgÀ E¸ÉàÃl J¯ÉUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀtPÉÌ ºÀaÑ CAzÀgÀ ªÀ ¨ÁºÀgÀ JA§ÄªÀ E¸ÉàÃl ªÀÄ£Áß dÆeÁlªÀ£ÀÄß ®ZÁåt UÁæªÀÄzÀ ¸ÀgÀPÁj zÀªÁSÁ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É DqÀÄwÛzÁÝUÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ F DgÉÆævÀ¤AzÀ MlÄÖ 3250/- gÀÆ.UÀ¼À£ÀÄß ªÀ±À¥Àr¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. F §UÉÎ ¸ÀvÀB ²æà ¹.©.aPÉÆÌÃr ¦.J¸ï.L EAr oÁuÉ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 12.07.2016 gÀAzÀÄ EAr ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


5) zÉêÀgÀ»¥ÀàgÀV ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r £ÀA. 07/2016 PÀ®A. 174 ¹Dg惡.
          ¢£ÁAPÀ: 12.07.2016 gÀAzÀÄ 08.00 UÀAmÉUÉ £ÀªÀÄÆ¢¹zÀ ªÀgÀ¢zÁgÀ£À ªÀÄUÀ¼ÀÄ ¸ÀĤvÁ vÀAzÉ ªÀiÁAvÀÄ ¥ÀªÁgÀ ªÀAiÀiÁ 19 ªÀµÀð ¸Á:§ªÀÄä£ÀeÉÆV vÁAqÁ EªÀ½UÉ ªÀÄAzÉêÁ® vÁAqÁzÀ £ÀAzÀÄ ®Pàëöät gÁoÉÆÃqÀ EªÀ£ÉÆA¢UÉ ªÀÄzÀÄªÉ ¤±ÀÑAiÀĪÁVzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¼ÀÄ §ªÀÄä£ÀeÉÆÃV vÁAqÁzÀ UÀÄgÀÄ£ÁxÀ vÀAzÉ ZÀvÀÄæ gÁoÉÆÃqÀ EªÀ£ÉÆA¢UÉ ¢£ÁAPÀ 11.07.2016 gÀAzÀÄ «dAiÀÄ¥ÀÆgÀPÉÌ ºÉÆÃVzÀÄÝ ªÀgÀ¢zÁgÀ¤UÉ UÉÆvÁÛV CªÀ½UÉ ªÀÄgÀ½ vÀªÀÄä vÁAqÁPÉÌ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §¢ÝªÁzÀ ºÉýzÀÝPÉÌ ªÀiÁ£À¹PÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤ßAzÀ vÁ£É ¨Á«AiÀÄ ªÉÄðAzÀ fVzÀÄ ¤ÃgÀÄ PÀÄrzÀÄ G¹gÀÄUÀnÖ ¸ÀwÛzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¼À ªÀÄgÀtzÀ°è ¨ÉÃgÉ AiÀiÁªÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ ªÀUÉÊgÉ EgÀĪÀÅ¢®è CAvÁ ªÀgÀ¢zÁgÀ£À ªÀgÀ¢AiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀ CzÉ F §UÉÎ ªÀiÁAvÀÄ vÀAzÉ §AUÀÄ ¥ÀªÁgÀ ªÀAiÀiÁ 46 ªÀµÀð ¸Á: §ªÀÄä£ÀeÉÆÃV vÁAqÁ £ÀA 1 EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ªÀgÀ¢AiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 12.07.2016 gÀAzÀÄ zÉêÀgÀ»¥ÀàgÀV ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.