Facebook

Number of Visitors

Monday, July 11, 2016

DAILY NEWS ON 11-07-2016

¥ÀwæPÁ ¥ÀæluÉ
          «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ
  ¢£ÁAPÀ: 11.07.2016
1) ªÀÄ£ÀUÀƽ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 116/2016 PÀ®A: 279. 337. 338. 304 (J) L.¦.¹.
          ¢£ÁAPÀ: 10.07.2016 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 2.30 UÀAmÉUÉ EzÀgÀ°è £ÀªÀÄÆ¢¹zÀ ±ÀAPÀæ¥Àà vÀA: ªÀÄ°èPÁdÄð£À UÉÆgÀ£Á¼À  ªÀAiÀiÁ 23 ¸Á: «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ  (±ÀAPÀj°AUÀ UÀÄrAiÀÄ ºÀwÛgÀ) F DgÉÆævÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ ZÀ¯Á¬Ä¸ÀĪÀ E£ÉÆßêÁ PÁgÀ £ÀA§gÀ JAJZï-04/¹eÉ-9786 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ PÀqɬÄAzÁ D®ªÀÄnÖ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ ¸À®ÄªÁV J£ï JZï 50 gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É Cwà eÉÆÃj¤AzÁ ªÀÄvÀÄÛ ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÁ ªÀiÁ£À«ÃAiÀÄ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ ºÁUÉà ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ PÀÆqÀV PÁæ¹£À ¸À«ÄÃ¥À vÀ£Àß ªÀÄÄAzÉ ºÉÆgÀl  AiÀiÁªÀÅzÉÆà MAzÀÄ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß NªÀígï mÉÃPÀ ªÀiÁqÀ®Ä ºÉÆÃV CzÀgÀ »A¢£À ¨ÁdÄ rQÌ ºÉÆr¹ C¥ÀWÁvÀªÀiÁr   PÁj£À°èzÀÝ  ¦gÁå¢UÉ ºÁUÀÆ 6 d£ÀjUÉ ¸ÁzÁ ºÁUÀÆ ¨ÁjWÁAiÉÄlÄÖ ¥Àr¹zÀÝ®èzÉÃ, ¨sÁjUÁAiÀÄ¥ÉlÄÖ ºÉÆA¢zÀ  ºÉêÀÄAvÀPÀĪÀiÁgÀ vÀA: PÀȵÉÚUËqÀ JZï.PÉ FvÀ¤UÉ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄgÀt¥Àr¹, DgÉÆæ ZÁ®PÀ£ÀÄ PÀÆqÁ ¨sÁjUÁAiÀÄ¥ÉlÄÖ ºÉÆA¢zÀ C¥ÀgÁzsÀ F §UÉÎ ªÉÆúÀ£ï J¸ï J£ï vÀA: ²æ¤ªÁ¸ÀªÀÄÆwð f Dgï ªÀAiÀiÁ 56  eÁåw  »AzÀÄ ¨Áæ»ät  GzÉÆåÃUÀ QjAiÀÄ EAf¤AiÀÄgï PÉ.¦.n.¹.J¯ï. J¸ï Dgï J¸ï. ¦tå  ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀ ¸Á; DzÀ±Àð£ÀUÀgÀ Cj²ÃtPÀÄAmÉ vÁ: £É®ªÀÄAUÀ® f: ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀ UÁæªÀiÁAvÀgÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 10.07.2016 gÀAzÀÄ ªÀÄ£ÀUÀƽ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

2) ¹AzÀV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 201/2016 PÀ®A: 379 L.¦.¹ ªÀÄvÀÄÛ PÀ£ÁðlPÀ G¥À R¤d jAiÀiÁAiÀÄw ¤ªÀiÁªÀ½UÀ¼ÀÄ 1994gÀ ¤AiÀĪÀÄ 3,36 ªÀÄvÀÄÛ 42 ¸ÀºÀ PÀ®A. 44 ºÁUÀÆ ªÉÄÊ£ïì ªÀÄvÀÄÛ «Ä£ÀgÀ¯ïì gÉUÀÄå¯ÉñÀ£ï ªÀÄvÀÄÛ qɪɮ¥ÀªÉÄAmï PÁAiÉÄÝ: 1957 ¤AiÀĪÀÄ 4, 4[1], 4[J] ¸À.PÀ 21 [4], 21 [4][J].
          ¢£ÁAPÀ: 10.07.2016 gÀAzÀÄ 17.30 UÀAmÉUÉ £ÀªÀÄÆzÀ ªÀiÁrzÀ 1) £ÀA§gÀ E®èzÀ ªÀÄ»AzÁæ CdÄð£À mÁæöåPÀÖgï (EAfÃ£ï £ÀA:NNHY-06265.) ªÀÄvÀÄÛ £ÀA§j®èzÀ ºÀ¼À¢ §tÚzÀ mÉæîgÀzÀ (ZÉ¹ì £ÀA: A0951) ZÁ®PÀ. 2) £ÀA§gÀ E®èzÀ ªÀÄ»AzÁæ CdÄð£À mÁæöåPÀÖgï (EAfÃ£ï £ÀA: NNHY-08795.) ªÀÄvÀÄÛ £ÀA§j®èzÀ PÉA¥ÀÄ §tÚzÀ mÉæîgÀzÀ ZÁ®PÀgÀÄ ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß ¸ÁUÁl ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀ®Ä ¸ÀPÁðgÀzÀ E¯ÁSÉUÀ¼ÁzÀ ¯ÉÆÃPÉÆ¥ÀAiÉÆÃV E¯ÁSɬÄAzÁUÀ° CxÀªÁ UÀt ªÀÄvÀÄÛ ¨sÀÆ «eÁÕ£À E¯ÁSɬÄAzÁ°, ¯ÉʸÀ£ïì CxÀªÁ ¥ÀgÀªÁ¤UÉ ¥ÀvÀæ E®èzÉ vÀªÀÄä ¯Á¨sÀPÉÆ̸ÀÌgÀ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ PÀ¼ÀÄ«¤AzÀ CPÀæªÀĪÁV MlÄÖ 7,000/-gÀÆ QªÀÄäwÛ£À ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß vÀªÀÄä mÁæöåPÀÖgÀUÀ¼À°è ¸ÁV¸ÀÄwÛzÁÝUÀ ªÀÄgÀ¼ÀÄ vÀÄA©zÀ mÁæöåPÀÖgÀUÀ¼À£ÀÄß ©lÄÖ Nr ºÉÆzÀ C¥ÀgÁzsÀ F §UÉÎ ²æà L.JªÀiï.ªÀÄoÀ¥Àw ¦.J¸ï.L (PÁ.¸ÀÄ) ¹AzÀV oÁuÉ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 10.07.2016 gÀAzÀÄ ¹AzÀV ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

3) EAr ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 222/2016 PÀ®A: ªÉÄÊ£Àì ªÀÄvÀÄÛ «Ä£ÀgÀ¯ïì gÉUÀÄå¯ÉñÀ£ï ªÀÄvÀÄÛ qɪɮ¥ÀªÉÄAmï PÁAiÉÄÝ: 1957 ¤ªÀÄAiÀÄ 4,4[1J] gÀ ºÉƸÀ ªÀÄgÀ¼ÀÄ ¤Ãw 2011 CzÁåAiÀÄ 31 Dgï. (13) ªÀÄvÀÄÛ 379 L¦¹.
         ¢£ÁAPÀ: 10.07.2016 gÀAzÀÄ 07.00 UÀAmÉUÉ £ÀªÀÄÆ¢¹zÀ £ÀÆå ºÁ¯ÉAqï PÀA¥À¤AiÀÄ mÁåPÀÖgÀ EAfãÀ ¥Á¹AUÀ £ÀA: PÉ J:28: n © :6599 ªÀÄvÀÄÛ CzÀPÉÌ eÉÆÃr¹zÀ mÁæ°UÉ £ÀA§gÀ EgÀĪÀ¢¯Á£ÉzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£À¸ÀPÁðgÀ¢AzÁUÀ°Ã CxÀªÁ ¯ÉÆÃPÉÆÃ¥ÀAiÉÆÃV E¯ÁSɬÄAzÁUÀ° AiÀiÁªÀÅzÉà ¯ÉʸÀ£ïì ¥ÀgÀªÁ¤UÉ ¥ÀqÉAiÀÄzÉà §gÀUÀÄrAiÀÄ UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛÃgÀ ©üêÀiÁ£À¢AiÀÄ°èAzÀ vÀ£Àß mÁåPÀÖgÀzÀ mÁæ°UÀ¼À°è 1 ¨Áæ¸À C Q 2000 gÀÆUÀ¼À ¸ÁzÁ ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß vÀÄA§ÄPÉÆAqÀÄ ¤AvÀ C¥ÀgÁzsÀ F §UÉÎ ²æà ¹.©.aPÉÆÌÃr ¦.J¸ï.L [PÁ¸ÀÄ] EAr oÁuÉ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 10.07.2016 gÀAzÀÄ EAr ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.